Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞLARI TURHAN SELÇUK Hitit İmparatorluğu'nun başkentinde duvarlar gerçeğine uygun olarak inşa ediliyor Hattuşaayağakalkıyor• UNESCODünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanhğı 2002 Kazı Başan Odülü'nün de sahibi oldu. Kazılarda 15 arkeolog ve çok sayıda işçi kuru duvar tekniğiyle çalışıyor. Inşa edilen surdaki taşlann arasında hiç harç kullanılmıyor. ECE BAKTIAYA Anadolu'nun bozkınnda, tapınaklan, tannlan, ince taş ustalığı gerektiren kabartmalan, çivi yazılı tabletleri, 'kült' kurallan ve edebi metinleriyle hâlâ yaşayan bir kent Hattuşa... MÖ 1650 ile MÖ 1200 yıllan arasında Anadolu'nun büyük bir bölümünde hüküm süren Hitit tmparatorluğu'nun başkenti. Fng, Hellenistik ve Roma dönemlerinde de yerleşimlere sahne olmuş bir merkez. Tarihi milü park olan ve Venedik, Toledo, Kudüs, Şam, Roma, Kartaca, Lübeck, Versay gibi önemli şehirlerden oluşan UNESCO Dûnya Mirası listesinde yer aİan Hattuşa, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2002 Kazı Başan Odülü'nün de sahibi.. 1931 'den bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülen kazılann başkanlığını Dr. Jürger Seeher yapıyor. 70 metrellk proje Hattuşa kazılan bu yıl, JTI Türkiye sponsorluğunda Hitit Suru'nun ayağa kaldınlmasıyla yeni bir boyut kazanıyor. Surun yaklaşık 70 metrelik kısmının yeniden yapılandınlmasının amaçlandığı proje, taş örülü 2.5 metrelik duvann üzerine taş, kerpiç, ahşap yapı malzemeleri ve tuğla kullanılarak gerçeğe yakın bir rekonstrüksyonu içeriyor. Projenin en önemli özelliği ise bu boyutlardaki kerpiçten bir surun bugüne dek dünyanın hiçbir yerinde yeniden inşa edilmemiş olması. Kuru duvar teknlği 15 arkeolog ve çok sayıda işçiyle yürütülen çalışmalar tamamen Hitit metodlanyla sürdürülüyor. Kuru duvar tekniğiyle inşa edilen surdaki taşlann arasında hiç harç kullanılmıyor. Orijinal Hitit boyutundaki taşlann yapımı ise oldukça uğraş istiyor. Ayağa kaldınlması planlanan kesimde aynca iki kule yer alıyor. Aslına sadık kalınarak yapılan çalışmalar tamamlandığında duvarlar 7 metre, kuleler 9 metre yüksekliğine ulaşacak. Ziyaretçilere şehir surunun Hitit dönemindeki görünümünün sunulması ve Hitit yapı tekniği hakkında bilgi verilmesinin hedeflendiği projenin diğer bir amacı ise rekonstrüksyonu deneysel arkeoloji kapsamında yaparak dönemin yapı teknikleri hakkında yeni bilgilere ulaşmak.. ÇORUM Surun yaklaşık 70 metrelik kısnunın yeniden yapılmasının amaçlandığı proje, taş örülü 2.5 metrelikduvann üzerine taş, kerpiç, ahşap yapı malzemeleri ve tuğla kullanılarak gerçeğe yakın birrekonstrüksyonuiçeriyor. Yıflık bütçe 120 bin Euro Hattuşa kazılannın geçen yıl sponsorluğunu üstlenen JTI Türkiye, önceki yıllarda Foça arkeolojik kazılanna verdiği destekle Pers Mezar Anıtı'nın restore edilip ziyarete açılmasını sağladı. Sigara üreticisi JTI Türkiye nin Kurumsal Işler Direktörü Mehmet Ali Yıila, kültürel ve sosyal sorumluluklannın bilincinde olduklannı belirterek bu yöndekı çalışmalannın süreceğini ifade etti. JTI Türkiye'nin Alman Arkeoloji Enstitüsü'yle ortak yürüttüğü çalışmaların yıllık bütçesi yaklaşık 120 bin Euro. JTI Türkiye, bu yıl 19 Eylül - 16 Kasım arasında düzenlenecek olan Istanbul Bienali'nin de ana sponsoru.. Su umudu Hitit barajında EBRU DUZTAŞ ÇORUM - Çorum'da 5 bin yıl önce Hitit kenti Alacahüyük'te büyük bir uygarlığın içme ve sulama suyu gereksinimini karşılayan baraj, bölgeye yeniden hayat verecek. Eski Çevre Bakanı Fevri Aytekin tarafından 2002 yılı içerisinde başlatılan Hitit Barajf ndaki kazı çalışmalan aralıksız sürüyor. Barajda kazı çalışmalan tamamlandıktan sonra su tutulmaya başlayacak. Barajdan Alacahöyük beldesine içme suyu verilecek, bölgedeki binlerce dönüm arazide ise sulu tanma geçilecek. Barajdaki çalışmalanyla ilgili bilgi veren Çorum Valisi Erhan Tanju. Alacahöyük'te bulunan Hitit uygarlığından kalma barajın inşaatının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Barajın DSt tarafından inşa edileceğini belirten Tanju, Hitit Barajf nın çok önemli olduğunu kaydetti. Belde Belediye Başkanı Hüseyin Saykan da barajda Prof. Dr. Aykut Çmaroğlu başkanlığında yürütülen kazı çalışmalannın bir an önce bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanmasını istedi. Ödeneğin sağlanması ile kazı çalışmalannı hemen başlattıklannı anlatan Çınaroğlu, şöyle konuştu: "Bu yü 2 avn bölgede kazı çauşması yapacağız. Biri höyük alaıu, diğeri de geçen yılki kazılarda ortaya çıkardığunız tarihin bilinen en eski barajı olarak nitelenen ve MÖ 13. yüzyüda4. Tuthalya döneminde yapüdığı tahmin edilen Hitit Barajı. Barajdaki kazılara ağuiık vereceğiz. Çünkü amacımız, baraja işlertik kazandırarak yöre halkuun hizmetine sunmak." KAYSERİ Asur medeniyeti Kültepe'degün ışığına çıkıyor KAYSERİ (AA) - Kayseri'de. Kültepe Höyüğü'nde 2003 yılı kazı çalışmalan Prof. Dr. Tahsin Ozgüç başkanlığında 4 Ağustos'ta başladı. Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şüİaü Efe, 1948 yılında Özgüç tarafından başlatılan ve o tarihten günümüze kadar sürekli kazılann yapıldığı Kültepe Höyüğü'nde Asurlu tüccarlara aıt birçok arşiv, özel evler ve işyerleri bulunduğunu belirtti. Kültepe'de yapılan kazılar sayesinde, Asurlulann sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlan hakkında bilgi sahibi olduklannj belirten Efe, geçen yıl yapılan kazılarda, 271 adet eser çıkanldığım ve bu eserlerden 110 adedinin Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne, 161 adedinin ise Kayseri Müzesi'ne teslim edildiğini kaydetti. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Yoruma Bak Gerçeği Anla Gazeteleri okurken birden aklıma Radife Er- ten'in söylediği ve radyolardan kulaklanmıza ula- şan bir Istanbul türküsü geldi. Şöyle başlıyordu: "Cihanda var mıdır acep böyle yar. Sevsen azartar, sevmesen azariar." Teşbihte hata olmazsa, türküde tanımlanan yâr, bizim medyaya benziyor. Hem de "Hıkdemiş bur- nundan düşmüş" gibicesine... • • • Son günlerin başta gelen konuları arasında Yük- sek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı ön sırada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademedeki üst dü- zey komutanlarının belirlendiği çalışmalar, bu yıl da toplantıya ilk kez katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde politik bir arena gibi değerlen- dirildi. Medyada yer alan haberierden küçük bir demet sunalım. YAŞ toplantısı bitip, kararlartutanağageçirilip im- za aşaması gelmemişken, Başbakan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Gönül'e şeriatçı personelin uzaklaştınlmasına yönelik şerhleri yazdırıldı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin siviller arasından seçilmesine olanak sağlayan yasa de- ğişikliği daha yürürlüğe bile girmemişken adaylar gündeme getirildi. Sadece gündeme getirilmekle kalınmayıp atanmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı ileri sürülen diplomatlardan söz açıldı. Bu haberter, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkili- lerince yorumlandı ve manşetlere taşındı. YAŞ toplantısında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ofarak birorgeneralin getirilmesinin "ya- saya aykın olmadığını" da bu nedenle öğrenip ra- hatladık. Ancak aykın olmayışın, yürürlükte olan ve genel sekreterin asker kişi olmasını zorunlu kılan yasa- dan mı, yoksa yürürlüğe girmesi muhtemel yasa- dan mı kaynaklandığını öğrenemedik. • • • Radife Erten'i anımsatan türküye dönersek... Avrupa Birliği'nin fanatik yandaşlan ve dinci ta- kımının hem de sıkçayinelenen eleştirilerinden bi- rini "askerlerin politikaya karışması" oluşturuyor. özellikle laik Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına dikilmek istenilen şeriatçı akımlara yönelik değer- lendirmeler kendilerini rahatsız ediyor. Bu tutumlanna karşın, son YAŞ toplantısı nede- niyle ortaya atılan haberler yüzünden komuta ka- demesinin suskunluğunu eleştirenler de yine ken- dileri. Ama bu kez, askeri politikaya çekme çabaları- nın sonuçsuz kalmasından duyduklan rahatsızlık kurduklan cümlelere bile yansıyor. Bekliyorlar ki ko- mutanlaraçıklamayapsınlar. Yapınca da yine "po- litika yapıyortar" korosu, gündemdeki yerini alı- versin. Emme basma tulumbayöntemi bu kezge- çerli olmadı. • • • Avrupa Biriiği'ne uyum paketleri nedeniyle Av- rupalı dostlanmızın (!) yorumlarına gülmek mi yok- sa ağlamak mı gerekir bilemiyorum. Ancak yorumlardan ortaya çıkan sonuç, "Türki- ye'yi bir türiü tanımadıklan gibi tanıyacakmış gibi de görûnmüyoriar" cümlesiyle özetlenebilecek bir yaklaşımı yansıtıyor. Inşallah kendi ülkelerini bu kafayla yönetmiyor- lardır. oerinc@cumhuriyet.com.tr. PAZAR RİZE ASLİYE HLTOJK MAHKEMESİNDEN Esas No: 2002 58 Davacı Iraklı Kamakhidze tarafından davalı Gönül Ozay, Mecdet Ergüven, Mümlaz Ergüven, Fıtnet Kara- deniz, Samiye Karadeniz, Sevim Zaman, Yaşar Kara- deniz, Serpil Hacıbekiroğlu, Yavuz Karadeniz, Doğan Karadeniz, Nedim Karadeniz, Melahat Yüksel ve Fat- ma Aytolan aleyhine mahkememizde açılan gaiplik karanmn iptaline dair davanın yapılan yargılamasında verilen ara karan uyarınca, Davalı Rize ili, Pazar ilçe- si. Hamidiye Köyü'nden Fatma Aytolan (Akpolat) ile a\TU yerde nürusa kayıtlı Ali Rıza kızı 1955 doğumlu Sevim Karadeniz'in (Zaman) tüm araştınnalara rağ- men adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla du- ruşma günü olan 02.10.2003 günü saat 9.45'e bırakıl- mış olup, duruşmada bizzat bulunmadıklan yahut ata- yacaklan bir vekil aracılığıyla temsil edilmedikleri takdirde yargılamaya devam olunarak karar verileceği tebligatın 7201 sayılı yasanın 28. maddesine göre ila- nın yayuundan itibaren 15 gün sonra yapılmış sayıla- cağı ilan olunur. Basın: 38357 DUMLUPENAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2003 14 Esas Davacı Ziya Aktas tarafından mahkememİ2e açılnuş bulunan gaiplik davasının mahkememizde yapılan açık dunışması sırasmda venlen ara karan gereğince, Davacı mahkememize verdiği 07.04.1999 havale ta- rihli dava dilekçesinde, Kütahya ili, Dumlupuıar ilçesi, Zafer Mahallesı, Cilt No: 002, Hane No: 23, B. Sıra No: 36'da nüfusa kayıtlı bulunan annesi 04.01.1925 Altmtaş doğumlu Ibrahim ve Fatma kızı Emine Ak- taş'ın 12.10.1997 tarihinden beri kayıp olduğunu ken- dısinın hayat ve mematından bılgı almamadığmı, ha- len nerede olduğunu bilen hiç kimsenin olmadığuıı bu nedenle Emine Aktaş'ın gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukanda açık kımliği yazılı bu- lunan Kütahya ili, Dumlupınar ilçesi, Zafer Mahalle- si'nde nüfusa kayıtlı 04.01.1925 Altıntaş doğumlu tb- rahım ve Fatma kızı Emine Aktaş'ın ölü veya sağ oldu- ğunu veya bulunduğu yeri bilenlerin işbu ilanm neş- rinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2003 14 esas dava dosyasuıdan bahisle mahkememize malumat vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 35809 GÖLBAŞI ASLİYE HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003/135 Mahkememize Nazife Kuzpınan tarafından Rama- zan Kuzpınan aleyhine açılan boşanma davasının ya- pılan yargılamasının verilen ara karan uyannca, davalı Ramazan Kuzpınan tüm aramalara rağmen kendisine meşruhatlı davetiye tebliğ edilememiş olup dava dos- yasının dunışması 23.10.2003 günü saat 9'a bırakılmış olduğu tebliğ olunur. 18.07.2003 Basın: 36065
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog