Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE SAGLIK SSK'lilerin devlet hastanelerini kullanmaya başlamasının üzerinden 1.5 ay geçti. Ancak manzara değişmedi: Kuyruklar 'devlefe taşıncüSAADET USLU /EYLEM ÜÇOK SSK ve devlet hastanelerinuı ortak kullanıma açılmasının ardından 1.5 ay geçmesine karşın sistemdeki ak- saklıklar giderilemedi. SSK kuyruklan devlet hastanele- rine taşınmaya devam ederken, SSK'li yurttaşlar ılaç alabılmek ıçin bürok- rasi engellerinı aşmaya çahşıyor. Yurt- taşlann ve çahşanlann şikâyetlen ise artarak sürüyor. Eşinin bel fitığı sorunu nedenıyle film çektınnek içın sağlık ocağın- dan Haseki Devlet Hastanesi'ne sevk alan Fatma Giiler, kuyrukta fazla beklememek için sabah 06.00'da gel- rruş. Saat 12.00 olmasına karşın, bü- rokrasi engelleri nedeniyle hâlâ film çektirememiş olan Güler, kendı ilaç- larını yazdırmak ıçın de sağlık oca- ğından sevk aJmak ıstedığım ancak BİtlTieyen ÇİIe - SSK kuyruklan devlet hastanelerine taşınmaya devam ederken, yurttaşlar ilaç alabılmek için bürokrasi engellerini aşamıyor. Yurttaşlann ve çahşanlann şikâyetlen ise artarak sürüyor. Personel sıkıntısım vurgulayan bir görevli, "SSK'nin personelini ikiye böldüler. Şimdi orada çalışanlar da biz de mağdur durumdayız" diyor. alamadığını anlatıyor. Güler, "Kıraç Köyü Sağhk Oca- ğı'ndanilaçlanmı vazdırmak için sevk istedim. Bana sevke gerek olmadığH nı söylediler. Anıa. burada da sevk ol- madan ilaç yazmıyoriarnuş. Üacımı alamadım, eşimin fîlmini de çektire- nıedik daha. Cebimde yol param bi- le yok. Bunlan Erdoğan'a da Sağhk Bakanı'na da anlaün. Biz burada pe- rişan oluyoruz" dıyor. İbrahim Kayaoğnı da SSK hasta- nelennin devlet hastaneleriyle eşgii- düm içensınde çalışmalannın bir çö- züm getirmedığını dıle getırerek şöy- le konuşuyor: "Bu yeni uvgulama açıkça görülen sonınlara çare olnıu- yor. Sadece kalabahkların yerini de- ğjştiriyor. Kalabataklann bazen dev- let hastanelerine bazen de SSK has- tanelerine kayması hiçbir şeyi değiş- tirmez. Buradaki görevliler ve hasta- larda bize, "Nıye SSK'de muayene ol- muyorsunuz, buraya gelıyorsunuz?" diyorlar." Hastalar dert yanıyor Enver Karaca da 1 haftadır ılacını almak içın Haseki Hastanesı "e gelıp gıttığinı ıfade ederek. "Bir psikiyat- ri ilacun var, onu almak için uğraşı- yorum. Bana ayrıca rapor da verme- lerilaam. Anıa ilacınu alamadım, so- runlannı arto. Rapor da aJamadığım içmiştenanlmatehfikeshk'karşıkar- şıyayım" dıye konuşuyor. ÇalışanJar ise hem kendi çahşma koşullanndan yakınıyor hem de has- talann mağduriyetini dile getiriyor- lar. Eczaneden ısmıni vermek ısteme- yen bir görevli, uygulama başladık- tan sonra 6 kez yer değiştırdiğini be- lırterek, "VakıfGurebaHastanesi'nde çahşıyordum. Uygulama başladıktan sonraEyüp SSK'de görevlendirildim. Ardından IstimeDevletHastanesi'ne gönderildim. Sonra sırayla tekrar Eyüp SSK'ye ve İstinye Devlet Has- tanesi'nde ardından da Haseki Eği- tim ve Araşürma Hasfanesi'nde gö- revlendirildim. Butraflk beni canım- dan bezdirdi Bu uygulamadan son- ra eleman da mağdur duruma düs- tü" dıye konuşuyor. Bir doktor ıse SSK'nin olanakla- rının daha iyı olduğunu ifade ede- rek şöyle konuşuyor: "SSK'de doktor, eczanede hangi üacın olduğunu bilir, hastaya ona göreilaç yazar. Dev let hastanesinde ise, doktor her türlü ilacı yaayor. Eczacı da olmadığı için ilacı veremi- yor. Eczacı da yurttaş da zor du- rumda kahyor." Personel sıkıntısının had safhada olduğunu da dıle getıren görevli, "SSK'nin personelini ikiye böldü- ler. Şimdi orada çalışanlar da biz de mağdur durumdayız" dedı. 'İŞ YÜKÜNDE AZALMA YOK' Oncesağlığa kaynak aktarılmalıSSK ve devlet hastanelerinın ortak kullanıma açılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ıle Çahşma ve Sosyal Güvenlık BakanlıJdan, hekımlenn izınlennin kaldınlmasından personelı değışık yerlerde görevlendirmeye kadar çeşith önlemler alıyor. Istanbul Tabip Odası SSK Komısyonu üyesı Dr. Arzu Çerkezoğlu, düzenlemenın yaz dönemınde başlaması nedenıyle sonuçlann yeterince görülemediğuıı belırterek, "Şu su-aiar zaten hasta talebinde azalma var. Asıl olan eylül ayi sonuçlan" dedı. SSK'nin iş yükünde azalma olmadığını da vurgulayan Çerkezoğlu, "Zaten SSK kapasitesinin 5-6 kan çabşıyordu. Randevularda, ahnan numaralarda azalma yok. Anıa aradan numarası olmadan H A S E K İ DEVLET HASTANESİ I ?! İLAÇ SORUNU BİTMEDİ... Ortak kullamm sistemindeki en biiyük sorunlardan biride ilaç temin'u SSK'li hastalann ilaçlannın karşılanabilmesi için devlet hastanelerine SSK eczaneleri açıldu Ancak, sağlık ocaklanndan hizmet alan SSK'lilerin ilaçlarını temin etmek için sağlık ocağına yakın eczaneierle sözleşme hâlâ yapılamadu İlacı ucuza mal eden SSK, eczaneierle, depocularla ve ilaç üreticileriyle anlaşma yapmak için indirim istedL Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "SSK bunu yaparken belli iskontolar istiyor. Czerinde tartışüan konu da bu. SSK doğal olarak ilacı ucuza mal edebilen bir kurum olduğu için bunun artmasını istemiyor. Bu hususta bir sorun evet var, ama eskisine göre daha iyi durumdayız " ded'u r • Istanbul Tabip muayene olanlarda Odası SSK azalma var. Devlette de Komisyonu üyesi Balarköy, Kaıtal, Dr. Çerkezoğlu, Haydarpaşa'da yığUma , var dıye konuştu. uygulamanın yaz S ı s t e m ı n o r t a v a dönemınde atıldığından ben başlaması nedeniyle altyapımn sonuçlann yeterince düzeltihneden görülemediğini sorunlann helirterek " S u yaşanacağını DeiirtereK $u söyledıklennı de Siralar zaten hasta anımsatan Çerkezoğlu talebinde azalma şöyle devam ettı: var. Asıl olan eylül "Asıl sorun hasta ayı sonuçlan" dedi. yığümasınıazahnıaksa, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ önce sağhğa daha fazla kaynak aktanlması gerekrvor. Personel eksiklikJeri tamamlanmah, dispanserler artünlman. Aynca bu uygulama sağlık ocaklaruıı da tamamen çökertti. Sağbk ocaldannm temel işlevi hasta tedavi etmek değiL koruyucu sağhk hizmetleri. Ama şimdi kaç bekim varsa o kadar pofiklinik açılması isteniyor. Yani tek iş hasta bakmak olacak." SSK Istanbul Bölge Müdürlüğü yetkilıleri ise SSK hastalanrun kamuda bakıhna oranının ayda 12-13 bın kışı yani yüzde 30 cıvannda olduğunu belirttiler. Uygulamada birtakım sıkıntılar yaşandığını fakat önemli bir sorun olmadığını kaydeden yetkililer, hastalann ilaçlannı ise devlet hastanelerinde kuruJan sigorta eczanesınden alabileceklerini söylediler. DEĞİŞEN YALNIZCA KALABALICIN YERİ OLDU Eşinin bel nöğı sorunu nedeniyle film çektirmek için sağlık ocağmdan Haseki Devlet Hastanesi'ne sevk alan bir hasta, kuyrukta fazla beklememek için 06.00'da gelmiş. Saat 12.00 olmasına karşın, bürokrasi engelleri nedeniyle hâlâ film çektirememiş. Başka bir hasta ise uygulamanın yalnızca kalababğuı yerini degiştirdiğini belirterek şunlan aktanyor: "Buradaki görevüler ve hastalar da bize, 'Niye SSK'de muayene olmuyorsunuz, burava geliyorsunuz?' dijoıiar." (Fotoğraflar: UGUR UÇAN) < -' SAMATYA SSK HASTANESİ SES Baskani: En büyük sorun personel açığı Istanbul HaberServısi - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilen Sendika- sı (SES) Genel Başkanı ismailHak- JÜ Tombul, yenı sıstemle, SSK has- tanelennde kuyrukta bekleyenlenn devlet hastanelerinde ku>Tukta bek- lemeye başladıklarını söyledı. Istanbul'da 1 günde 7 bin SSK'li- nın sağlık ocaklanna başvurduğu- nu bildiren Tombul, "Sağhk ocak- lanna giden bu yurttaşlann 4 bin 500'ü sevkedilirken, 2 bin 500'ünün ancak muayenekri japıhyor" dedi. Sağlık Bakanlığı venlerine göre kamuda 70 bin sağlık personeli, SSK'de de yaklaşık 20 bın sağlık ça- lışam eksıği olduğunu ıfade eden Tombul, "Bir yandan eleman açığı diğeryandan da sagük ocağuıda ye- tersizteknik donanun olmadığı için, gelen hastalann sağhk ocaklannda muayene edihp,hastanekrdekiyığıl- manın önlenmesi mümkün ounava- cağı gibi, sevkzinciri de sağhkh işje- mez" diye konuştu. Uygulamanm sağlık ocaklannın asıl görevlerinı ye- rine getırmesinı de engellediğını di- le getiren Tombul, şöyle konuştu: "Sağhk ocaklannın öneelikli gö- revi koruv*ucu sağhk hizmetieridir. Ancak.Ankara AJündağ sağhk oca- ğına 1 günde bin kişi sevk için gidi- yor. Bu kadar kişinin sev k için baş- vurduğu birsağhk ocağuıda.doktor- lar sevk yazmaktan başka bir iş ya- pamaz hale gehyoriar." Dr. MEHMET ERTURK Şişli Etfal Hastanesi Radyoloji Kliniği Alman FızikProfesörü WUhehnRöntgen'in 1895 yılında X-ışınlanru keşfinden sonra rad- yolojide yaşanan en büyük gelişme, herhalde Ingiliz fizikçi Dr. GJS.Hounsfıeld'm 1972 yı- lında, Amerikalı meslektaşı Profesör A3I. Cormack'ın teorisini ortaya koyduğu bilgisa- yarlı tomografiyi (BT) tıbbın hizmetine sok- masıydı. Bu çahşmalan her iki bilim adamı- na da tıp alanında 1979 Nobel Ödülü'nü ge- tırdi. Wilhelm Röntgen ılk olarak eşinin eli- nin fıhnini çekmişti. Bay Röntgen'in böyle bir buluşu ilk olarak nikâh yüzüJderinin de görü- lebıleceği bir grafi (film) ile hayata geçırmiş oknası aslında romantik gözükse de, adı "X" olan bir şeyi kendi kansının üzerinde deneme- si oldukça düşündürücüdür. 'Röntgen' fllmlerl... Şaka bir yana X-ışınlanrun hastalıkJann ta- nısında kullanılmaya başlanması esasında ger- çek bir devrimdir. O güne kadar yaşayan bir insanın "içine" bakılması, ona gözle görülür bır zarar vermeden mümkün değilken "rönt- gen" filmleri ile birçok hastalık çok dogru bir Bilgisayarh tomografide son gelişmeler şekılde teşhis edıhneye başlanmıştı. Problem ise "süperpozisyonlar''dı Yani insan vücudu- nun üç boyutlu yapılannın ikı boyutlu röntgen filminde üst üste bınmelen. BT bu sorunu çok etkılı ve şüc bır bıçımde çözümledi. BT cihazında fihnin yenni bir de- dektör almıştı ve bilgisayarlar ile dedektörün topladığı bılgi kümelen üzerinde yapılan he- saplamalann sonucunda insan vücudunun ıs- tenen her bölgesı. sankı oradan \iicudu ucıye kesmişiz ve kestığimiz yerlere bakıyormuşuz gibı görüntülenebiliyordu. Bilim bu noktada elbette tarmin olmadı. Tek dedektörlü ve açılı tarama yapan bırinci jene- rasyon aygıtlan, dedektör sayısının bırden faz- la olduğu ikincijenerasyon, onu çok sayıda de- dektörün hasta etrafında 360 derece döndüğü üçüncü ve bir sıra dedektörün hastanın etra- fını tamamen sardığı dördüncüjenerasyon iz- ledı. 1988 'de ise hastanın üzerinde yattığı ma- sarun, BT çektırmiş olan okuyuculann hemen hatırlayacaklan cıhazın halka bıçımindekı açıkJığının ıçerisinden, sürekli, kesınrisiz bir hareketle geçtiğı \ e spıral BT adı konulan tek- nık geliştırildi. Herkes artık yapılacak fazla bir şey kahnadığım düşünmeye başlamıştı. BT gelışim yolunun sonuna \armıştı artık. Aslında her gelişme, toplanan bılginin bi- raz daha artması anlamına geliyordu ve kesın bir şekilde bilgisayarlarda yaşanacak geliş- melerle desteklenmeliydi. Ve bir duraklama devresıne girildi. Burada aynntılanna çok gır- mek istemediğim ve oldukça farklı bir şekıl- de çalışan EBT'yı saymazsak BT teknolojı- sinde yeni hiçbir şey yaşanmıyordu. Manye- tik rezonans (MR) yükselişe geçmişti ve bu tekniği herkes çok heyecan verici buluyordu. Kımse BT ile yeni ve farklı bır şeyler yapıla- cağına inanmıyordu Yepyenl bir ekleme... 1998 yılında ise BT'nin talihi mucızevi bir şekilde yeniden döndü. Bu konuda çalışan bi- lim adamlan baş döndürücü bir hızla gelişen bılgisayar teknolojisini imrenilecek bir verim- le kullanarak cihazlara aslında oldukça basit ama yepyeni bir dönemi başlatacak bir ekle- me yaptılar. Dördüncüjenerasyonun hastanın etrafıru tek sıra halınde çevreleyen dedektör- Ierini önce ikı sıraya çıkarttılar, sonra dörde, sonra sekıze ve onaltıya. Multislice (multı- dilim dıye çevirebıliriz aslmda) BT cihazlan sahneye çıkmışlardı artık. ' Yalnızca bir estetik ml?' Evet röntgen tüpü denen X-ışmı kaynağı hastanın etrafında her döndüğünde artık 16 kez fazla dedektör tarafından ölçüm yapılıyor. Toplanan inanılmaz büyüklükteki bilgi yine çok hızla ve yüksek kapasıteli bılgisayar ta- rafından analız ve sentez edilıyor. biz radyo- loglann hayran kaldığımız çok kaliteli görün- tüler oluşturuluyor. Pekiyi tüm bunlann fay- dası ne? Yalnızca estetik mı? Elbette hayır. Kar- diyak BT. yani kalbin tomografisı; BT-kolo- nografi, yani bağırsaklann çok ayrmtılı görün- tüleri; çok düşük dozda çekilmış optimal re- zolüsyonlu akcığer tomografilerı; çocuklar için düşük dozda protokoller. Ya da başka bir deyişle. kalp damarlaruu- LEDEN ÖĞRENÎLÎYORAt Gençler cinsel eğitim istiyor • Yapılan araştırma, gençlerin çoğunun cinsel sağlık, üreme sağlığı ve büyümeye ilişkin bilgileri sağlık personelinden almak istediğini ortaya koydu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre, gençler cinsel sağhk ve üreme sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi istiyor. Gençlerin büyük çoğunluğu cinsel bilgileri ailesinden alırken, bu bilgilerin sağlık personeli tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyor. HÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı Adolesan bölümünde yapılan bir çahşmada, üniteye başvuran gençlerin üreme sağlığı, cinsel sağlık, büyüme ve gelişme gibi konulardaki bilgileri ölçüldü. Büyük çoğunluğu lise öğrencisı olan 14-17 yaşlan arasındaki 126 kız, 109 erkek arasında yapılan ankete göre, ergenlerin yüzde 51 'i, fiziksel büyüme, cinsel gelişme, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konulannda bilgi ıhtiyacı hissettiklerini dile getirdiler. Bunlann yüzde 58'ini kızlar, yüzde 45'ini erkekler oluşturdu, Ankete katılanlara, bu konularla ilgili bilgileri nereden aldıklan soruldu. Birden fazla şıkka yanıt veren gençlerin yüzde 42 si okuldan, yüzde 42'si annelerinden, yüzde 29'u arkadaşından, yüzde 17'si babasından, yüzde 31 'i kitap dergi ve broşürlerden, yüzde 17'si sağlık personelinden, yine yüzde 17'si radyo ve televizyonlardan bu bilgileri aldığını söyledi. Gençler, aldıklan bu bilgilerin yeterli olmadığını düşünürken, gençlerin büyük çoğunluğu, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve büyümeye ilişkin bilgileri sağlık personelinden almak istediğini ifade etti. HASTAYA MORAL VERÎYOR 'Robot doktor' dönemi başladı CHICAGO (AA) - ABD'de, dünyanın önemli araştırma enstitülerinden John Hopkins Üniversitesi'nde denenen robot doktorun (Dr. Robot), tıp dünyasmda hasta ile doktor arasında yeni iletişim dönemini gündeme getirebileceği bildiriidi. «Yıldız Savaşlan" filmmden esınlenılen robot doktor, ekrandan oluşan başı ve ilerlemeyi sağlayabilen gövdeden meydana geliyor. Ekranın üzerinde bulunan kamera ile ses alıcı ve vericisi, hasta ile doktor arasındaki gerçek zamanh iletişimi sağhyor. Hastayı ziyaret etmeden, bulunduğu yerden hasta ile robot vasıtasıyla temas kurabilen doktor, hastanın durumunu yönelttiği sorularla kontrol ederek, hastaya gerekli önerilerde bulunabiliyor ve hastanın sorulannı yanıtlayabiliyor. Robotu deneyen ekipten Dr. Loıüs Kavoussi, hastalann robot doktoru sevdiklerini ve bunu kendilerinin de sürpriz olarak karşıladıklannı açıkladı. zın durumu hakkında daha herhangi bir prob- lem yaşamadan bılgilenme imkânı. Örneğin yüksek tansiyonunuzun kalbmize yaptıklan- nı artık çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ya da si- gara ıçıyorsamz, sıgaranın akciğennize yap- tıklanm. Tüm kanserlerde tedaviyi en çok et- kileyen faktör erken tanıdır. Işte multislice BT bize bu imkânı venyor. Kalınbağırsağınızın içe- risinde bugün sizin hiçbır zaman fark edeme- yeceğiniz şekilde usul usul kanayan ve büyü- yüp karaciğerlerinıze ya da akcığerlerinize sıçramak için gün sayan minik bir habis po- lip artık gözümüzden kaçarruyor. Ve tüm bu tetkikler o kadar kısa zaman içinde ve o ka- dar az radyasyonla yapılıyor ki, radyolojinın yeni bir devrimi yaşadığını gönül rahatlığı ıle ıddia edebiliyoruz. Bir sonraki yazıda multislice BT'nin uygu- lanan alanlan ile daha ayrmtılı bilgiler veıme- ye çalışacağım. Radyoloji. tıbbın teknoloji ile en iç içe olan alanlanndan biri. Ama bu yazı- larda sadece radyoloji olmayacak. Tıp tekno- lojisinin kardıyolojıdeki. onkolojıdeki. gene- tikteki sınırlanna dokunacağız hep beraber. în- sanoğlunun zekâsına hayran kalıp ona saygı duymamız için yeni bır nedenımız olacak. Bunca kötülüğün arasında buna aslmda ne ka- dar da çok ihtiyacımız var. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog