Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Transferlere Sağlar'dan tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Demokrat Halk Partısi (SHP) Genel Sekreten Fikn Sağlar, son dönemlerde gündemde olan milletvekili transferlerine tepki göstererek, "milletvekili transfen, siyaset kurumunun ıflasıdır" dedı. Sağlar, AKP'nın milletvekili transfen girişımlerinin demokratik yaşamı ve siyasi ahlakı olumsuz etkileyeceğini belirterek, siyaseti ahlaka uymayan bu tür anlayışlardan laırtarmak için yapılması gerekenin yeniden yapılandırmaya gidılmesi olduğunu söyledi. Güıtuna'ya soruşturma • RİZE(AA)-lstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, eşi Reyhan Gürtuna hakkında, silahla havaya ateş etmesiyle ilgili olarak, "Eşimin silah attığını görmedim" dedi. Gürtuna, "Kim silah atmış? Ben bir şey görmedim, sadece silah seslerini duydum. Eşimin silah attığını da görmedim, sızler şahıtsimz" diye konuştu. Reyhan Gürtuna ise hakkında soruşturma başlatıldığını dün sabah öğrendığıni belırttı. Referandum mesajı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Denız Baykal, partısınin MYK toplantısında, 2B arazilenn satışını öngören anayasa değişıkliği ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı bir kez daha TBMM'ye gönderse bile anayasa içın referandum yolu gözüküyor. Hazırlanın" mesajı verdi. Baykal, "Istifalar siyasi değil, ekonomik. İktidar 366 sandalyesine rağmen transferlere tenezzül edıyorsa çürümüş demektir" görüşünü dile getırdi. CHP'den açıklama • lstanbul Haber Servisi -CHPÎstanbulİJ Başkanı Şinasi Öktem, 5 Ağustos'ta yapılan il kongresine ilişkin haberimizde yer alan iddialann gerçeği yansıtmadığını bildırdi. Öktem, 'Yanşın galibi Öktem, başlığıyla verilen. Mehmet Sevıgen ve Bülent Tanla'nın baskısıyla kurultay delegesi listesinin değıştırildiği ve genel başkanırruzm kongreye müdahale ettığı yönündekı iddıalar gerçeği yansıtmamaktır" dedı. Başatemur hayatnu kaybetti • Haber Merkezi- 68 kuşağrndan mimar Savaş Başatemur, 25 Temmuz günü Londra'daki evinde hayatını kaybetti. Türkıye ve yurtdışmda bırçok projeye imza atan Başatemur'un lstanbul Mecidiyeköy'de 40 katlı Elit Residence projesi, 2001 yılında Cannes'da yapılan MIPIM uluslararası emlak yatınmlan sergisuıde, konut kategonsinde jüri tarafından seçılen üç projeden bırı ohnuştu. Yolsuzluk komisyonu raporu, çalışmanm gerçek nedenini gözler önüne seriyor Fatura laikliğeçıktıANKARA(Cumhuri\«t Bü- rosu) - TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komısyonu'nun ra- porunda yolsuzlukla mücade- le için alınması gereken ön- lemler sıralanırken "Yolsuz- luk dini olmaktan çok, laikata- laklaUtşkitibirsorunolarakgö- rühnektedir" ifadesıne yer ve- nbnesı dıkkati çektı. AKP'li komısyon üyelen bu ifadele- rin TÜSlAD raporundan alın- dığını söylerken CHP'li üye- ler bu ifadelerden haberleri ol- madığını bildirdi. TBMM Başkanlığı'na sunu- lankomisyon raporunda "Yol- suzhıkla Ugili önlemlere iüşldn algüama" başhklı bir grafik yer aldı. Bu grafikte "yobuz- hık yapanlann teşhiri, partfle- rin para kaynaklannın deneti- mi, haOaneğirilmesi, medyanm • AKP'li belediyeler hakkındaki yolsuzluk iddialannı görmezden gelmek ve devri sabık yaratmaya çalışmakla eleştirilen yolsuzluk komisyonu, yolsuzluklann nedenine ilişkin olarak da garip bir yorum yaptı: 'Yolsuzluk, dini olmaktan çok laik ahlakla ilişkili bir sorundur.' etkili yöntemler sıralanırken din büyüklerinin yolsuzluğa karşı çıkmasının en etkin ön- lemler sıralamasında son sıra- da algdanması konusunda "Din büyüklermin yolsuzluğa karşı rutum almasına görece düşük bir etidHKk düzeyi atfedibnesi deyoisuzhığungenişçoğunluk tarafindan dinseldeğil,laik ah- lak sorunu olarak algüandığı- nı düşündürmektedir" ıfade- si yer alıyor. Bu ıfadenin rapo- ra, "Son olarak, yolsuzhık di- niolmaktan çok laikahlakla ffiş- kilibirsorunolarakgörühnek- tedir" dıye aktanlması dıkkat çekici bulundu. halkı bügüendirmesi, memur- lanndüzenlimalbeyanmda bu- lunması, sivfl toplum kuruluş- lanıun harekete geçmesPnın önemıne dıkkat çekildi. Ön- lemlere ılışkın algüamada son sırada u din büyükterinin yol- suzluğa karşı çıkması" da yer aldı. Bu araştırmayla ilgih ola- rak da "Deneklerin verdikleri yanıtlaragöre,yolsuzlukla mü- cadeleetmede en eüdtiyöntem- ler yolsuzluk yapanlann teşhi- ri ve halkm eğhîmi olarak ifa- deedflmektedir. Siyasetve siya- setçikrk ilgüi yolsuzluk iddi- alan siyasetin fînansmanmm denetlenmesryle iUşldlendirile- büir. Yerleşik düzene karşı shil toplum kuruluşlannın etkisi- ninyeterliolmayacagıdüşünül- mektedir. Son olarak. yoisuz- luk dini olmaktan çok laik ah- lakla ilişkili bir sorun olarak görülmektedir" değerlendır- mesine yer venldi. 'TÜStAD raporundan ahntr savunması AKP'li komısyon üyeleri, tepkı yaratan ıfadelerin TÜ- SIAD raporundan ahndığını savunurken söz konusu rapor- daki ıfadelenn aynen aktanl- maması dıkkati çekti. Rapor- da yolsuzlukla mücadelede en Raporda araştırma sonuçla- n değerlendınlırken Türk ka- muoyunun yolsuzluğun neden- leri ve çözüm yollan konusun- daki görüşleri şöyle özetlendi: "Kamu yönetimindeyolsuz- luk yaygındır. Vatandaşlar yol- suzluğu ülkenin çözûlmesi ge- reken en önemh' sorunlan ara- sında gönnektedir. Yolsuzlu- ğun başbca nedenleri şunlar- dır: Kalabahk kamu kadrola- n, ezberci eğitim, kurumlara duyulan yaygmgüvensizlik, yol- suzluğun kamuoyuncazunnen uygun sayılması, yasa, kural, düzenkme ve tşlemlerin kar- maşıkhğı, medya-ticaret-siya- set ilişkisi, getir dağıhmı, enf- lasyon, kamu yönetimindeetik ve değerlerin yoksunluğu. Ka- mu yönetiminde kariyer ve B- yakatflkesininiştememesi." KKTC ile yeni dönem Gül: Gümrük birliğiAB'ye aykırı değil ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Dışişle- ri Bakanı AbduDah Gül, Türkiye ile KKTC'nın cuma günü gerçekleş- tirecekleri Ortaklık Konseyi'nde gümrük birliği anlaşmasının ım- zalanmasının Avrupa Birliği ile Türkiye ara- sındaki gümrük birliği anlaşmasma aykın ol- madığını kaydetti. Gül, gazetecılerin KKTC ile gümrük bir- liği konusundaki soru- lannı yanıtladı. Bir ga- zetecinin, "Türkjye- KKTCOrtakhkKÖn- seyitopbuıüsmda güm- rük birliği anlaşması imzalanacağı söyleni- yor. Bu durum. Türki- ye ile AB arasındaki ekonomik anlaşmala- ra aykın düşmez mi" sorusuna Gül şu yanı- tı verdi: "Hayır. Türkiye tüm bunlarm hepsini dikka- te almaktadır. Bir yan- dan Türkiye, Avrupa gümrük birİigiiçindedir, AB ile iüşkilerimiz yeni süreç içerisinde geliş- mektedir. Ümit ediyo- ruz ki, önümüzdeki se- ne bu açıdan çok daha önemli bir ydolacakür. Ama diğer taraftan da şüphesiz Id,Kuzey Kıb- nsekonomisineyannm- cı obnak için bu anlaş- malar yapılmaktadır." Gül, Kıbns'ta kalıcı bir banşı temin etmek için Türkiye'nin de, KKTC'nin de elınden geleni yapmakta oldu- ğunu belirterek "Dola- yısıylatüm bunlarKıb- nstakababirbanşsağ- lamaya engel degildir. Tam tersi nihai bir çö- zümü kola>1aşüracak- tir" dıye konuştu. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ORAVAM HIÜÇ musakart@ttnet.net.tr CHP Crup Baskanvekili Koc: Irak için BM kararı şart Süleymaniye baskınının atamalarda etkili olduğu yorumu yapıldı Ozel KuvveÜer'de değişinı Haber Merkezi-CHP Grup Baskanvekili Ha- luk Koç, Irak'a asker gönderme konusunda Meclis'e gönderilecek olası bir tezkerenm Bir- leşmış Milletler (BM) karan ya da uluslarara- sı meşruiyete dayanma- sı gerektiğinı açıkladı. NTV'de canlı yayını- na katılan Koç, hükü- metin Irak'a asker gön- derme konusundaki ha- zırlıklannı değerlendır- di. CHP'nın BM kara- n olmadan Irak'a asker gönderme konusuna kar- şı tutumunu net olarak sürdüreceğini söyleyen Haluk Koç. "Önümüz- deki dönemde tezkere böyle bir meşruiyet al- ünda mıgelecekonugö- receğiz. İktidann. diğer kuruluşlan da karara ortak etme\e çalıştjğını görüyoruz" dedi. ANKARA (Cumhurijet Büro- su) - Yüksek Askerı Şûra'da (YAŞ). Genelkurmay Özel Kuv- vetler'in komutanlan da değişti- rildi. Süleymaniye'de görev yapan Türk Özel Kuvvetleri'ne yapılan baskın nedeniyle bu değişikliğe gidildiğı yorumlan yapıldı. Süleymaniye'de ABD birlikle- rince baskına uğratılan Türk bir- liklerinin komutanlan YAŞ top- lantısında başka görevlere atan- dı. Meydana gelen olaylann ka- mouyonda yoğun olarak tartışıl- masımn ardından Genelkurmay Özel Kuv\etler Komutanı Tüm- general SadıkErcan. Mıllı Güven- lik Akademisı Komutanlığı'na atandı. Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Kıbçarslan da Malatya'da bulunan 2. Ordu Harekât Başkanlığı em- rine atandı Yeni Komutan Tümgeneral Servet Yörük Görev değişikliğinin ardından Özel Kuwetler Komutanlığı'na Etimesgut Zırhı Birlıkler Tümen Komutanı Tümgeneral ServetYö- rük getirildi. Özel Kuvvetler'deki bu görev değişikliğinin, Süleymaniye'de 11 Türk özel kuvvet mensubu- nun ABD'li askerlerce gözaltına alınması ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgisi olduğu yorum- lanna neden oldu. Süleymaniye'degörevli 11 özel kuvvet mensubu subay-astsubay, ABD'li askerlerin büroyu bas- masının ardından gözaltına alm- mış, yoğun girişimlerin ardmdan 3 gün sonra serbest bırakıhnış- lardı. İsmi CHP'den Ankara anakent belediye başkan adayı olarak geçen Sinan Aygün: Artık sağ-8ol ayrunı kabnadı• " • ^ ^ • f l TfIRFV m<iF • Herhangi bir partiyle adaylık konusunda görüşme rakateüandı ama genelbaşka- Sinan Aygün TÜREY KÖSE ANKARA - Yerel seçimler- de CHP'nin Ankara anakent belediye başkan adaylığı için adı geçenler arasında yer alan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı SinanAygün, "Benim butürde hiçbir siyasipartigru- buylakonuşmuşluğumyok.Hiç- bir partinin üyesi değttim. Ka- muoyuböylebiryakışörmaya- pryor. Belediye başkanı olarak Ankaraya daha çokhianetede- bileceğime inamrsam nefer ol- maya haanm" dedi. Aygün, CHP örgütünden ge- len "Son seçimlerde D\T*den adav olmaya çahşn. Solla ilgisi yok" iddialanna yanıt verırken "Arnksağ-sol ayrunı kalmadL CHP'yi de sol bir örgüt olarak Herhangi bir partiyle adaylık konusunda görüşme yapmadığını belirten Aygün, 'solla ilgisi yok' şeklindeki eleştirileri, "Artık sağ- sol ayrımı kalmadı. CHP'yi de sol bir örgüt olarak görmemek lazım" sözleriyle yanıtladı. görmemek lazım. CHP genel halkta bize karşı bir sempati başkanmnıbaabeyanlan, \IHP genelbaşkanınınsö}ieveceğilaf- lar" diye konuştu. ATO başkanhğı sırasında hal- kın sorunlanyla yakından ilgı- lendığıni belirten Aygün, Cum- huriyet'e şunlan söyledi: "Ozeüiklc ramazanda iftar çaduiankuru\oruz.HeryTİ100 bin aileve gıda yardımı yaprvo- ruz. Beledrvekrin fahişoranda arttırdıgıemlakvergileriniyar- gryagötürdük. Bütün ilçelerde, 270 mahalkde dava açük, bun- lan düşürdük. Bütün bunlar doğurdu.Vatandaşta,SinanAy- günbelediyebaşkanıohırsahak- kunızı daha i>i korur, görüşü ortaya çıkn." Aygün "CHP'yi nasü değer- lendmyürsunuz" sorusu üzeri- ne şu değerlendirmeyi yaptı. "CHP'nin kuruluş ilkeleri, cumhurryetin kuruluşilkelerrv- leörtüşüyor. Bu partryi Atatürk kurdu. Demokratik, laik, sos- yal deviet ilkesini savunan bir parti. CHP'yi bu- sol örgüt ola- rakgörmeyin. CHP,Atatürkçü birparti. CHP hep solpartiola- algnandı ama genel başka- nınmbazıbeyanlanIVIHPgend başkanının söyleyeceği laflar." Aygün, 'DYPadaytğı'yla il- gili sorulara ise şu karşılığı ver- di verdi: "DYP'ye 19901ı yıl- lardasempatiduyinuş olabfliriz. Bu seçimlerde aday ounamız söylendiAday ohıp kazanama- sa\dım sonra CHP'den aday(A- sa\dım iriraziar olabilirdL Biziozaman DYP deAKPde istedi DYP kötübirpartiyseni- ye Inönü ile Demirel ortakhk vaptı? Sağ-sol yakınlaşması De- mirel-tnönü'den sonra oldu. Türkiye bundan sonra 'mıllı olanlar",'gayn mılli olanlar' di- ye bolünecek. Yıllann CHP'b- si Celal Doğan AKP'ye geçe- cek gibi görünüyor. Artik sag- sol aynmı kalmadL" POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Tütün Kumarı... Yabancı sigara tekelleri neden Ege Bölgesi'ni seçmiş, yatınmlarını Izmir çevresine yapmıştı? Çünkü Izmir'in Gavurköy ve Manisa'nın Akhi- sar yöreleri dünyanın en iyi tütününü yetiştiriyor- du.. Cumaovası'nda Gavurköy yöresine doğru yol alıyoruz... Ahmetbeyli'yi g^çip, Gümüldür'e yönelince masmavı bir deniz çıkıyor karşımıza... Sigara ve yaprak tütün insan sağlığına çok za- rarlı. Gelişmiş ülkelerde tütün ürünlerine karşı bir kampanya, tüm yoğunluğuyla sürüyor... Acaba tütün ekonomiye ne sunuyor, bu tartış- malar olurken, hâlâ dünya sigara tekelleri ne elde ediyor hiç düşünüldü mü? Bir kez şunu belirteyim: Türkiye dünyatütün üre- timinde beşinci, ihracatında ise artıncı sırada... Türkiye, tütün ihracatından yılda 450 milyon dolar gelir sağhyor; bir başka deyişle ihracatının yüzde 2-3'lük kısmını tütünden elde ediyor... Tütün Eksperleri Derneği'nin bir araştırması- nı okuyorum, Gediz Ovası'nda yol alırken... "2002 yılı sonu itibanyla 400 bin aile tütün tarı- mıyla uğraşmaktadır. Bu, 2 milyon 400 bin kişi de- mektir (her ailede 6 kişi varsayımıyla). TEKEL ça- lışanları ise 31 bin aile (her ailede 5 kişi varsayı- mıyla) 155 bin kişidir. özel sektör 7 bin aile (her aile 5 kişi varsayımıyla) 35 bin kişidir. Bu sayıda sigara satıcılan yoktur." • • • Tütün üreticilerini artık devlet desteklemiyor... Bu nedenle de tütün üretimi Türkiye'de gıderek düşüyor... 1999 yılında 251 bin ton olan Türkiye tütün re- koltesi, 2000 yılında 208 bin tona, 2001 'de 152 bin tonadüşmüştür... 2002 üretimi ise 120 bin ton olmuştur... Tütün üretiminin bugün içinde bulundugu durum- da Süleyman Demirel'den Bülent Ecevit'e. Tur- gut Özal'dan Tansu Çiller'e dek tüm siyasilerin payı büyüktür... En büyük darbe ise Kemal Derviş'ten gelmış- tir... Akhisar, Gölmarmara, Gümüldür, Cumaovası yöresinde tütün üreticileriyle konuşuyorum... Gümüldür yöresinden Mehmet Güneş, "Tütün bitti, şimdi TEKEL özelleştirilecek" deyip ekliyor: "Recep Tayyip Erdogan gelsin de halimizigör- sün..." Remzi Çelik, sözünü kesiyor Mehmet Güneş'in: "Tayyip, şimdi tarikat şeyhlerinizengin ediyor..." Soruyorum: "Nasıl?" Yanıt veriyor "Sizyazdınız, tarikat okullannı. On bin öğrenci- nin 2 bini bir tarikat şeyhinin desteklediği okullar- da okutulacak, öyle değil mi?" Hemen hesap yapılıyor... 2 bin öğrenci için odenecek para 10 trilyon lira yılda... Benim elimde tarikat okullarının listesi var... örneğin Izmir ve Manisa'da toplam beş okul var. Beşi de ünlü tarikat şeyhinin desteklediği okul- lar... Ne diyordu Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: "Bu okullar çok iyi öğrenci yetiştiriyor..." • • • Anlatılanlar insanın içini acıtıyor... 2001 yılında 112 miryar adet sigara üretimi ya- pılmış Türkiye'de. Üretimden ise 8 katrilyon gelir eldeedilmiş... Yani 5.5 milyar dolariık sigara satışı yapılmış!.. Satış hasılasının yüzde 70 tutan bölümü Hazı- ne, vergi ve çeşitli kalemler için düşüldüğünde devletin ne kadar vergi aldığı ortaya çıkıyor... O zaman niçin yok edılmek isteniyor tütün üre- ticileri? Devlet tütün kuman oynuyor her şeyi göze ala- rak!.. Tütünden pamuğa; üzümden incire Türk tarımı yok edilmek isteniyor... Türkiye gerçekten "garip" bir ülke oldu... 2002 yılında toplam 515 milyon dolariık yaş sebze ve meyve inraç edilmiş... Biryandan kiraz, domates, elma, kavun, karpuz, biber, limon, patates, kuru soğan, incir ihraç eder- ken; öte yandan yine taze üzüm, muz, turunçgil- ler, kayısı, kiraz, şeftali, armut, erik, patates, laha- na, soğan, pırasa, kereviz, ananas, ayva ithal et- miş!.. Toplam yaş sebze ve meyve ithalatı için 45 mil- yon dolar ödemiş Türkiye... ödemiş'te patates ürünü çürürken Almanya, Fransa, Hollanda, Ingiltere ve Yunanistan'dan 6 mil- yon dolariık patates ıthal etmişiz... 1 milyon do- lar ise diğer sebzelere... Kayısı, kiraz, muz, armut, erik ve öteki meyve- lere 38 milyon dolar ödemişiz... Güler misiniz, ağlar mısınız!... hikmetcetinkaya(a cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 02127 513 90 98 Saldırganlar kaçmayı başardı Mardin'de saldırı: 2 polis şehit oldu Haber Merkezi- Mardin'de bir polis noktasına yapılan silahlı saldında iki polis memuru şehit oldu. Dün akşam saat 22.30 sıralannda 3-4 kişilik bir grup taraftndan bir polis noktasına yapılan silahlı ve bombalı saldında polis memurlan Ramazan YazKi ile Mürsel Haaoğlu'nun şehit olduğu bildirildi. Salduının arduıdan polis ekipleri teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldınnın terör örgütü üyelerinin "silah bırakarak tesüm" olmasını amaçlayan "Topluma Kazandırma Yasaa"nın yürürlüğe girdiği gün yapıhnası dikkat çekici bulundu. Terör örgütü, "Topluma Kazandırma YasasTnı üst düzey yöneticileri ve cezaevindeki hükümlüleri kapsamadığı için yetersiz bularak "genel aT çıkanhnasını istiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog