Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE HABERLER DUNYADABUGUN ALt SİRMEN Boşluğun Göpüntiisü Ya da Quo Vadis CHP? Yapılan kamuoyu yoklamalan, halkın çoğunluğu- nurt hükümetin iç politikasından da, dış politikasın- dan, ekonomiyi yönetmesinden de memnun ol- madığını gözler önüne seriyor. Ama yine yapılan kamuoyu yoklamalarında, AKP'nin oyunun arttığı ya da hiç değilse mevcut partiler arasında en az oy kaybına uğrayan oldu- ğu, böylece de görece bir ilerleme sağladığı görü- lüyor. Bu garip durumu, bakışlanmızı yalnızca AKP'ye odaklandırarak açıklamak olanaksız. Çünkü AKP'nin durumunu, kendisi değil kendi dışındaki etkenler sağlamlaştınyor. AKP'den memnun olanın da, olmayanın da açık- ça gördüğü bir şey var. Tayyip Bey'in seçeneği yok. Bu seçeneksizliğin nedeni, kimsenin böyle bir iş- leve soyunmak istememesi. Siyasi partilerin, AKP dışında yalnız biri pariamen- toyagirebilmiş. Seçmenın yarıdan fazlasının irade- si parlamentoya yansımamış, parlamentodaki ana muhalefet partisi CHP'nin ise ismi var cismi yok. CHP pazar günü, Istanbul il kongresinı yaptı. Yıllardır alışılmış kavga ve yumruklaşma görün- tüleri yansıdı televizyon ekranlarına. CHP'liler, AKP ile değil kendi kendileriyle mücadele içindeydiler. Kısacası, Istanbul il kongresi ile ilgıli TV'ye yan- sıyan görüntüler, muhalefet kanadındaki siyasi boş- luğun fotoğraflarıydılar. • • • Seçimi 142'ye karşı 409 oyla Deniz Baykal ve yandaşlarının desteklediği Şinasi Öktem kazan- dı. öktem'e karşı aday olan Mehmet Bölük'ün 142 oya ulaşabilmiş olması bile, kimilerince büyük başan olarak nitelendi. Eski il başkanlanndan Mehmet Bölük, Recep Tayyip Erdogan hakkındaki yolsuzluk kitaplan, mah- kemelere sunduğu belgeleriyle tanınıyor. Ne var ki, Mehmet Bölük bu mücadelesinde, CHP yönetimi tarafından yalnız bırakıldı. 3 Kasım seçimlerinde de, Istanbul 1. bölgeden, seçilmesi- ne imkân bulunmayan 13. sıraya kondu. Kısacası onun Baykal yönetimindeki CHP'de hiçbirşansı ol- mayacağı zaten biliniyordu. Pazar günkü kongreye, başta Baykal olmak üze- re bütün ağır toplar katıldılar. Baykal hem istediği Şinasi öktem'i seçtirdi hem de kurultay delegele- ği için arzuladığı isimleri tümüyle sandıktan çıkar- mayı başardı. Işin ilginç yönü, kavgalann da çıkmasına neden olan olaydı. Istanbul il kongresinde eski il başkan- lan konuşturulmadılar. Daha da ilginci, bunlann hiçbiri kurultay delege- si seçilmediler, eski Genel Başkan AJtan Öymen de delege olamadı. Böyle bir gariplik nerede görülmüş? Adamı bir dönem, Türkiye'nin en büyük, en fazla milletvekili çıkaran ilinin başına getiriyorsun, ama sonra dele- geliğe layık görmüyorsun. Her bir başkan için böyle bir tutumun bir gerek- çesi olmalıdır. Eski genel başkanlar da delege olamıyorlar CHP'de. CHP'liler, birara partilerinin başına getir- dikleri kişileri delegeliğe layık görmüyorlarsa, bu- nun nedenini açıklamak durumundadırlar. • • • Bir partide kimin yönetici olacağına, kadrolann nasıl oluşacağına o partinin üyeleri karar verirler. Parti içi iktidar, partililerin kararına bağlıdır. CHP'nin üyesi olmayan kişilerin bu konuda söz sahibi olamayacağı doğrudur. Ama bir partiyi, iktidara taşıyan ya da parlamen- toya sokan da o partinin seçmen tabanıdır. Görülen o ki, uzun süredir, CHP'lı delegenin ter- cihi ile seçmen tabanının tercihi, aynı noktada ke- sişmiyor, tam tersine çelişiyor. Durum böyle olunca da, ülkenin en eski partisi, Cumhuriyeti kuran partisi gittikçe küçülüyor, bıra- kın iktidar alternatifi olmayı, doğru dürüst bir mu- halefet yapma olanağını da yitiriyor. CHP'yi bu sütunlarda, son zamanlarda çok eleş- tirdik. CHP bu eleştirilere hedef olacak durumda. Ama Türkiye'de CHP'yi bir yana iterek bugünkü koşullarda rejimi ve ülkeyi selamete ulaştırmak da çok zor, belki de olanaksız. Bu yüzdendir ki CHP'nin yönetici ve üyeleri, bu eleştirilere kızmak yerine kulak verseler daha iyi olur- muş gibime geliyor. Sıvas katliamı ve Hizbullah sanıklannın durumlanna ilişkin olarak yorum yapmaktan kaçındı Aksu'dan kaçamakyanıtANKARA(Cumhuri>etBürosu)- îçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yürürlüğe giren Topluma Kazandır- ma Yasası'ndan Sıvas katliamı hü- kümlüleri ile Hizbullah üyelerinin yararlanıp yararlanamayacağı konu- sunda "işin, uygulayıcılara düştüğü- nü" belirterek kesin yanıt vermek- ten kaçındı. Yasanın, lider kadrosu- nu kapsamaması nedeniyle yararla- namayacaklann sayısının 10-15'i geçmeyeceğini belirten Aksu. 5 bin dolayındaki örgüt üyesinin büyük bölümünün başvurmasını bekledik- lerini söyledi. Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSe- zer * in onaylamasıyla yüriirlüğe gıren Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak isteyen terörörgütü üye- lerinin "pişmanlık merkezlerine" • Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak isteyen terör örgütü üyelerinin "pişmanlık merkezlerine" başvurusu başladı. Yasadan yararlanmak için 5 bin kişinin başvurmasını beklediklerini belirten Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Sıvas katliamı sanıklan ve Hizbullah örgütü üyelerine ilişkin sorulara, "Sıvas katliamı samklannda iş, uygulayıcılara düşüyor" şeklinde yanıt verdi. baş\-urusu başladı. Yasadan yararlanabilmek için sı- nır illerden giren örgüt üyeleri, ken- dileri için hazırlanan Şırnak'ta Silo- pi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Van"da Vanspor Tesisleri ve Kırkla- reli'nde Gaziosmanpaşa Göçmen Misafirhanesi'nde banndınlacak. Içişlen Bakanlığı, yasa kapsamında başvurulan arttırmaya dönük afişleri de kırsal bölgelerde dağıhyor. Aynca, radyo ve telsiz kanalıyla da duyurular yapılıyor. Teslim olan terör örgütü üye- len, "suçişteyenJer" ile "suç isJeıneyeıı- ler" olarak pişmanlık merkezlerinde ayn ayn banndınlacak. Merkezlerde görev yapan güven- lik görevlileri, örgüt üyeleriyle iliş- kilerde son derece dikkatlı davranıl- ması konusunda özel olarak eğitildi. Örgüt üyelerini merkezde karşılama ve sorgulama ekipleri ayn ayn ola- cak. Örgüt üyelerinin sorgulamalan uzman ekipler tarafından görüntülü olarak yapılacak. Suç işlemeyen ör- güt üyeleri, bu merkezlerde sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ar- dından serbest bırakılacak. îçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, örgütün önemli kesimini, oluşumda yer almış ancak hiçbir eyleme katıl- mamış olanlann oluşturduğunu be- lirterek sayılannın 5 bin dolayında ol- duğunun tahmin edildiğini söyledi. Îçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yasadan lider ve yönetici kadronun yararlanamayacağını anımsatarak "Bunlann sayısı 10-15'igeçmez" de- di. Aksu, yasadan yararlanamaya- cak lider kadronun "kaderleriniken- dilerinin tayin edeceğini" söyledi. Aksu, yasadan 5 bıne yakın kişiden büyük bölümünün yararlanacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Hizbullah ve Sıvas katliamı hü- kümlülerinin yasadan yararlanıp ya- rarlanamayacağı yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçınan Aksu, "Kanun net İş, uygulayıcılara düşü- yor" demekle yetindi. Yasa onları da kapsıyor Hizbullah itirafçüanna birşans daha MAHMLTORAL DlYARBAKIR - PKK/ KADEK'ın çökertilmesi amacıyla çıkanlan topluma kazandırma yasası, şeriatçı Hizbullah teröristlennı de kapsıyor. Itırafçılık için başvuran ancak yararlanamayan 15 Hizbullah teröristinin dosyalan yeniden ele alınacak. Yasadan yararlanmak için çok sayıda Hizbullahçının başvurması beklenıyor. Topluma kazandırma yasasının onaylanmasııun ardından PKK/ KADEK dışında kalan Hizbullah, Sıvas katliamı sanıklan ve diğer şeriatçı örgüt mılitanlannın da yararlanacak olması tepkı çekerken, pişmanlık başvurulan kabul edilmeyen 15 HizbuJlah itirafçısının durumlan da yeniden incelenecek. Diyarbakır'daki 4 ayn DGM'de TCY'nın 146. maddesi uyannca müebbet hapis istemiyle yargılanan Hizbullah itirafçılan. verecekleri yeni bilgiler, örgütü çökertecek ya da karanlıkta kalan eylemleri aydınlatacak nitelikte olursa yasadan yararlanabilecekler. Bunun için öncelıkle itirafçılann yargılandıklan mahkemelere verdikleri pişmanlık dilekçeleri yeniden işleme konularak yasadan yararlanma talepleri îçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Bugüne kadar Hizbullah içinde yer alan ancak daha sonra pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye edilen 6 kişi bulunuyor. An yakalandı Hizbullah operasyonu MERSİN (AA) - Mer- sin'de terör örgütü Hiz- bullah'a yönelik düzen- lenen operasyonda, birki- şiyı öldürdüğü, 4 kişinin Öldürülmesi talimatmı ver- diği iddiasıyla aranan Tü- ran An (35) yakalandı. An'nın, bir kişinin öl- dürülmesi eylemini ger- çekleştirdiği, 2'si Bat- man'da olmak üzere 4 kişinin öldürülmesi ve bir kişinin de yaralan- ması talimatmı verdiği belirlendi. 1ĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇlN 301 başvuru yapıldı Işkence şikâyetleri bitmiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin Avrupa Birliği'ne uyum düzenlemelerine karşın gözaltında işkence konusu, TBMM Insan Haklannı Inceleme Komısyonu'na yapılan başvurularda önemli yer tutuyor. Bu yıl Insan Haklannı Inceleme Komisyonu'na yapılan 301 başvurunun 160 ı sonuçlandınldı. Başvuruların 99'unu cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin şikâyetler oluşturdu. Bunlardan 25'i keyfi tutum ve işlemler, 11 ı koşullann iyileştirihnesi, 5'i körü muamele, 45'i nakil ve 13'ü tedavi isteğini içeriyor. Şikâyetlerin 25'inde gözaltı, işkence ve kötü muamele ile tehdit iddialan yer alıyor. Bunlann 18'i gözaltında işkence ve kötü muamele, 4'ü karakolda kötü muamele, 2'si tehdit ve can güvenliğinin sağlanması isteği ve l'i keyfi gözaltı konulanndan oluşuyor. Yargıya ilişkin sorunlarla ilgili olarak da 39 başvuru yapıldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çorabatır: Gönüllü dönüş üzerinde duruyoruz EBRUTOKTAR ANKARA - PKK'ye aıt çok sayı- da silah bulunduğu için Türkiye'nin kapatdmasını istediği Irak'taki Mah- mur Kampı'nda bulunan mültecile- rin büyük bölümü, temmuz a>inda kendilerini ziyaret eden BM Yüksek Komiseri Ruud Rubers'e "Uygun zamanohıraTüritiye'yegeridöomek istiyonız. Ancak geri dönüş için gü- venKğimiy garanti edilmeti" istemi- ni iletti. Bu talep, geçen gün Türkı- ye'yi ziyaret eden BM Irak Özel Temsilcisi Sergk) De MeDo tarafın- dan Dışişleri Bakanı AbduDahGüTe iletildi. BM Mülteciler Yüksek Ko- miserliği Dış ilişkiler Sorumlusu Metin Çorabaor, kampın kapatıl- ması yenne, mültecilerin gönüllü ge- ri dönüşü üzennde durduklannı kay- dettı. ABD ve Türkıye, yaklaşık 9 bin 300 mültecinin bulunduğu kampın kapanlmasını istedı. Ancak BM Yük- sek Komiserliği, çoğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşankampınkapa- tıhnası yerine, gönüllü geri dönüş seçeneği üzerinde duruyor. BM'nin bu görüşünde, BM Yük- sek Komiseri Ruud Rubers'in Irak'ta- ki mülteci kamplanna temmuzayın- da yaptığı ziyaretin etkili oldugu öğ- renildi. Bu kapsamda, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlannın 10 yıldn- yaşadığı Mahmur Kam- pı'nı da ziyaret eden Rubers, mülte- cılerle görüştü. Kamptaki mülteci li- derlen Rubers'e "Türki\«'ye dön- mekjstiyonız" dediler. Bu talep, Tür- kiye'ye iletildi. BM Yüksek Komiserliği Dış tliş- kıler Sorumlusu Metin Çorabatır, Topluma Kazandırma Yasası'nın da mülteciler üzerinde psikolojik olarak olumlu etki yaratabileceğini voırgu- layarak, ".MahmurKampı'ndakiin- sanlar bizün için mültecL BM \ardı- mından yarananan sMDer" dedi. Beko'da yılın . ön ödemeli kampanyası başladı. Bulaşık makinesi 526 milyon TL. Üstelik üç taksitle. Oğretrnenlerden suç duyurusu p° 3 J görevlerinden "hataü eğirim araçlannı onaylamak"* savı> la alınan 167 öğretmen, Kunıl BaşkamekUi Ziva Selçuk ve bazı bakanlık yetldhleri hakkuıda "görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde toplanan öğretmenler adına açıklama yapan Eğhim-Sen 2 No'hı Şube Başkanı OzgürBozdoğan, TTK Eğirim Araçlan tnceleme Merkezi'nde görevyapan 167 öğretmenin, "göstermelik soruşturmalaria" görevlerinden anndığını söyledi. Öte vandan Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer,Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'e 10bin öğrendnin özel öğrerim kurumlannda okutuhnası ve okuDann saülması ile ilgili yasayı onaylamaması çağnsuıda bulundu. Dinçer, yasanın onaylanmaması için ulusal ve uluslararası dayanaklar bulunduğunu aktanrken bununla ilgili hazuiadıklan hukuksal çauşmavı da açıkladı. (AA) 4. YILINDA ANILDI Maden işçileri Denizer'i unutmadı ALİAYAROĞLU ZONGULDAK - Eski Türk- Iş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkam Şemsi Denizer. 6 Ağustos 1999'da süahlı saldınya uğradığı evinin önünde ve mezan başmda anıldı. Denizer'in, Sendika Mahallesi'ndeki evinin önündeki törende konuşan GMIS Genel Başkan Yardımcısı Rahmi Yaman. 4 yıl önce silahlı saldında yaşamını yitiren Denizer'in, gönüllerinde asla ölmeyeceğini söyledi. Denizer'in bVaktığı sendikal mücadelenin ışığmın sönmediğini ve fenerinin asla yere düşmediğini ifade eden Yaman şunlan söyledi: "Genel başkanım, geride bıraktıklann, beliıiedigin hedeflere jürekh'ce yürüjor. Ghtiğin günden bugüne, vahşi kapitaliznıin azguı istekkri ve bunlan ha>T ata geçirmek isteyen onun yandaşlan, bu düşünceleri hâkiın kılabilnıek için gece gündüz detneden işçi suunmızuı haklanna, çıkarlanna saldırryorlar. Görevi teslim etrigin bizkr, 'Canlanm' dediğin yigit maden işçilerinin haklannı asla ve asla teslim etmediler, ölene kadar da etmeyecekler." Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu, Denizer'in öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı. Türk-Iş Teşkilatlandırma Genel Sekreteri ve GMÎS Genel Başkanı Çetin Altun. Denizer'in Çaycuma ilçesine bağlı Gökçehatipler köyündeki mezan baştnda yapılan törende. kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anarken zamansız bir ortamda hunharca katledenleri de nefretle bnadıklannı dile getirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog