Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURlrTT SAYFA HABERLER 17 Ağustos depreminden sonra bir araya gelen gönüllüler intemette sorulan yanıtlıyor Kentlinin el kitabıÖZLEM GİTVTMLİ Kentsel Araştırma Gönüllleri Grubu, 4 yıldır, kentle ilgili so- runlan olan herkese internet üze- rinden daruşmaniık hizmeti sunu- yor. "www. kentfi.org" adresinden ulaşılan web sitesine en çok imar planlan, kooperatifler, çevre so- runlan, StT alanlan ve kat mülki- yeti ile ilgili sorular geliyor. Grubun kuruculanndan Mehmet Çakıkıoğlu, "Bu durum, yurttaş- lann imarla ilgili çok az bilgiye sa- hip olduğunu ve bilgiye nereden ula- • Kuruluş amacı 'yaşanılan kente ve çağa tanıklık etmek' olan ve "www. kentli.org" adresinden ulaşılan web sitesine en çok imar planlan, kooperatifler, çevre sorunlan, SÎT alanlan ve kat mülkiyeti ile ilgili sorular geliyor. şacağını bilmediğini ortaya koyu- yor" dıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Dep- remi' nden sonra bir şeyler yapmak üzere bir araya gelen Kentsel Araş- tırma Gönüllüleri, başlangıçta çok sayıda kişiye ulaşabilmek için bir araç olarak kullandığı internetı ar- tık bir amaç olarak görüyor. Meh- met Çakılcıoğlu, ilk aşamada kur- duklan web sitesini. yoğun ilgi gö- rünce tekrar düzenledikJerini anla- tarak "Sttemizde, forum, yazdıkla- rınız, yazdıklanmız, imar hukuku, kentfinin güncesi, kent belgeteri, kent ve edebiyaL imar danışmanı başhk- h bölümler bulunuyor. En çok imar damşmanı bölümii ziyaretedüiyor" diye konuşuyor. Aralarında mimar- lann ve kent plancılannın çoğunluk- ta olduğunu ancak veteriner, dok- tor ve a\xıkatların da bulunduğunu anlatan Çakılcıoğlu, herkese açık olduklannı söylüyor. Çakılcıoğlu, gruba girmek için eğitsel ve mes- leki bir önkoşul bulunmadığını ifa- de ederek, "Kuruluş amacımız. ya- şadığımız kente ve çağa tanıklık et- mek. Bu yüzden siteye herkes dahil olabiür" diyor. Kenti planlayanlarla, planlanan- lar arasında köprü olmak istedikle- rini belirten Çakılcıoğlu, şöyle de- vam ediyor: "Çansız ve sıvasız bi- nalar kentin görüntüsünü bozuyor. Yurttaşlann büyük çoğunluğu ev yaptınrken mimar ya da mühendi- se değil müteahhit gibi kişilere gidi- yor. Çünkü, mimar vurttaşın ihtiya- cma cevap veremiyor. İki taraf ortak bir noktada bulu- şamıyor. Bu durum da yüzde 60- 70'i ruhsatsız olan bir kent doğuru- yor. Kentplanlaması yapıhrken yurt- taşlann ihfjyaçlan da bu plana yan- sunıyor. Binadan yola çılap kente baköğımızda son derece plansız bir yapı ortaya çıkryor." 'Bilgisayar baskıyı yanlış yapmış' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlannın bazı öğrencılere yanlış bildinldiğının ortaya çıkması öğrencılen tasalandırırken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz. hatanın bilgısayar sisteminin yüzdelik dilimi yanlış yazmasından kaynaklandığını söyledi. Fatih'te kapkaç terörii • İstanbul Haber Senisi - Fatih'te 'Yunuslar' olarak bilinen motorize polis ekipleri, kapkaç yapmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu 34 VZF 92 plakalı otomobilı izlemeyince içindekiler seyır halindeki otomobilden atla- yarak kaçtı. Kontrolsüz kalan oto- mobil oyun oynayan 8 yaşındakı O. D'ye çarparak yaralarken kap- kapçılardan biri yakalandı. O.D'nin sağlık durumunun iyi oldugu öğrenildi. Engelliye ücretsiz ders kitabı • ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, görme engelli lise öğrencilerine ücretsız ders kitabı dağıtacak. Özel eğitim maliyetinin yüksek olması nedeniyle ailelenn yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygulama, ortaögretime devam eden 398 görme engelli öğrenciyi kapsayacak. Ücretsiz kabartma ders kitabı dağıtımı, gelecek yıllarda da sürdürülecek. Tecimer aftan yararlanacak • ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı'na bir yazı göndererek hakkında Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan Ayşegül Tecimer'in 'Şartla Salıverme ve Cezalann Ertelenmesine llişkin Yasa' kapsamına girmesi nedeniyle işlemlerin durdurulmasını iste- di. Yazıyı işleme alan Emniyet Genel Müdürlüğü înterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, kırmızı bültenin kısa bir süre içinde kalkacağını bildirdi. Dilenci görünümlü soyguncular • İstanbul Haber Senisi - Gaziosmanpaşa"da başına vuru- larak bayılrılan kadının evindeki 41 adet tam altın ile bir miktar para alındı. Karadeniz Mahallesi'nde oturan Nurcan Aslan'ın evine gelen dilenci görünümündeki 3 kadın. kapıyı çalarak para istedi. Kapmın açılmasının ardından zorla eve giren kadınlar, yalnız olan Aslan'ı başına vurarak bayılttıktan sonra 41 adet tam altın ile 700 dolan alarak kaçhlar. İki kişiye toplam 378 milyar lira • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde üst kolon numaralan '3, 10, 13, 22, 28" alt kolon numarası ise '5' olarak belırlenirken 5 artı 1 bılen 2 kişi, 189 milyar 423 milyon 450'şer bin lira ikramiye kazandı. Çekilişte, 1 artı 1 bilenJer 700"er bin, 2 artı 1 bilenler 1 milyon 500'er bin, 3 bilenler 1 milyon 300"er biner, 3 artı 1 bilenler 4 milyon 550"şer bin. 4 bilenler 14 milyon 600'er biner. 4 artı 1 bilenler 109 milyon 3OO'er bin, 5 bilenler ise 1 milyar 143 milyon 30O'er bin lira kazandı. Üniversiteler ÖSS'de ilk 500'e giren öğrencileri bünyelerine kazandırma yanşında Başarıhlara burs yağıyor Hem eğlence hem çalışma Bu yıl dördüncüsü Antarya'da düzenknen Miss Mediterranen 2003 GüzeDik Yanşması için fınale kalan 12 güzeL, Göreme beldesindeki Turist Otel'de yanşmaya hazuiamyor. Cünün 4 saatini koreografi çahşmalanyla sürdüren finalistler kalan zamanlannda Kapadokva'nın tarihi ve turistik yerlerini geziyor. (AA) Senliklerin 40'ıncısı Hacıbektaş Dostluk Ödülü Arif Sağ'ın tstanbul Haber Servisi-40. Ulusal, 14. Uluslararası Hacı Bektaşı Velı Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri 16-18 Ağustos tarihleri arasında dü- zenJenecek. Tiyatro, semah, söyleşiler, fotoğraf sergileri gibi etkinliklerin ya- pılacağı törenler için hazırhklar tamamlandı. Geçen yıl gazetemiz Imtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı Ühan Selçuk'un aldığı Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Banş Ödülü'ne jürinin oylanyla ünlü sanatçı Arif Sağ layık gö- rüldü. Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü ise Sıvas Katliamı'nın 10. yılı nedeniyle "Sıvas Şehitleri'' adına Pir Sultan Abdal DernekJeri Genel Merkezi'ne verile- cek. Öykü, serbest ve hece vezni şıir yanşmalannın sonuçlan da açıklandı. Öyküde, Burhan Mendi'nin "Kumsaİdaki Altuı" adlı eseri, serbest vezin şiır yanşması dalında Kemal Gündüzalp in "Sevgi ve Banş Vbhı" başlıkJı şiiri. hece vezni şiir dalında da Ahmet Gökçe'nin "Güle Yanguı Düşürenler" baş- lıklı şiirleri birincilik ödülünü kazandı. Bu arada Şişli Belediyesi'nin etkinlikler için Istanbul'dan 5 bin kişiyi Hacıbektaş'a götüreceği bildirildi. EVRİM KAYA Türkiye'deki devlet ve vakıf üni- versiteleri, Öğrenci Seçme Sına- vı'nda (ÖSSfilk 500'e giren öğ- rencileri bünyelerine kazandıra- bilmek için yanşa girdiler. Üni- versite yönetimleri öğrencilere gönderdıkJeri davet mektuplann- da birçok \aatte bulundular. ÖSS'de büyük başanlar gösteren 500 öğ- renciye hemen her üniversiteden çok cazip olanaklann sunulduğu davet mektuplan yağıyor. İstanbul Teknik Universite- si'nden (tTÜ) Sabancı Üniversi- tesı'ne, Boğaziçi Ünrversitesi'nden Çukurova Üniversitesi'ne değin çok sayıda üniversite, 500 öğren- ciye aynı şablonda gönderdiği da- vet mektuplannda "Çağdaş, bffi- me dayah, araşüran, sorgulayan bir eğitim, 100-250 mflyon Kra ara- sında değişen eğitim burslan, ye- mek-bannma-kırtasiye burslan, okul bittikten sonracazip tş olanak- lan, yurtdışında yüksek maaş ga- rantih' iş olanağT gibi vaatler yer alıyor. Üniversite rektörlerince imza- lanarak gönderilen mektuplardan en çarpıcı olanı ise ITÜ Denızci- lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Os- man Kamil Sağınki. Prof. Dr. Sağ, ÎTÜ Denizcilik Fakültesi prog- ramlarından birisi tercih edildi- ğinde öğrencinin hayannın nasıl de- ğişeceğini özetle şöyle anlatıyor: "Seni müthiş bir uluslararası is- tikbal beldiyor. Bana havatm boyun- ca duacı olacaksın. Bu fakülte boş kalmayacak. Ama bu YÖK düze- ninde ilk kez bu yıl gerçekleştirdi- ğim bu uluslararası egitimin taban puanının dünya>a tanıtacağını siz- lerle, siz çok parlak Türk gençleri Qe Türkiye'nin de zirvesine otur- masuu istiyorum. Ben bundan sa- dece ideaüst, kurucu bir dekan ola- rak manevi zevk alacağım. Başka bir nedenim yok. Ayağına gelen bu firsan kaçırma. Sana hiçbir fakül- te, yaşamının sonuna kadar böyle parlakbir garanti veremez, şimdi- den bunu çok iyi düşün." 41 bin 854 öğrenci okullarda yatılı ve burslu okumaya hak kazandı DPY sonuçlan açıklandı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Korsan Yayıncılık Memleketimizdeki değer yargılarının değişmesinden ne denli rahatsız olduğumu bilirsiniz. Hatta kimi zaman bu konulardaki rahatsızlığım ve değişmeme konusunda- ki inadım, beni ve benim gibi düşünenleri "dinozor" ola- rak isimlendirmelerine neden oluyor. Ama değer yargıla- nmı içime sinmeden değiştirecegime ya da degiştirmiş gibi görüneceğime, dinozor demelerini yeğlerim. Kendi "doğrularımı" korumayı sürdürüyorum. Ama toplumdaki değişime akıl- fikir erdiremiyorum. örneğin bizler ilkokuldayken, bir sınıf arkadaşımızın belediyede mühendis olarak çalışan babasının rüşvet aldığına dair, bir gazete haberi çıktı. Doğru olup olmadığı konusu bile net değıldi. Ama bizler (yani rüşvet aldığı iddia edilen ço- cuğun arkadaşları), rezil olduk. Arkadaşımızın durumu bizlerden beter. Ne biz onun yüzüne bakabiliyoruz ne o bizlerin yüzüne bakabiliyor... Sonunda başka bir yere ta- şındılar, bizim okuldan da ayrıldı. (O zamanlar herkes evinin en yakınındaki ilkokulda okurdu. Zaten öyle özel ilkokul falan da yoktu. Bizim oralardaki tek özel ilkokul "Yeni Nesil" ilkokulu adındaki okuldu. Galatasaray, Işık vb. gibi kimi eğitim kurumlannın da ilkokulları vardı tabii.) Şimdi "rüşvetçilerin" boy boy fotoğraflan çıkıyor, ya- şarn öyküleri yayımlanıyor. Maşallah adamlar, "Reklamın kötüsü olmaz" diyerek neredeyse memnun oluyorlar. Ne utanma kaldı, ne arlanma... • • • Bunun en tipik örneği, "korsan yayıncılık". Korsan ya- yıncılık; kimi müzik ürünlerinin (kaset, CD vb.) ve kitapla- rın, taklit edilerek yayımlanması ve dağıtılması demek. önceleri bu ahlaksızlığı yapanlar, yaptıklarını inkâr eder ve kendilerini saklamaya çabalarlardı. Şimdi utanmazlığı o dereceye getirdiler ki; neredeyse, "korsan yayıncı" di- ye kartvizit bastıracaklar. Geçenlerde kimi müzisyenlerimiz İstanbul Valisi'ne gi- derek şikâyetçi olmuşlar. Kitap yayıncılarımız o kapılan yıllardan beri aşındırırlar. Istanbul'un Sayın Valisi ilgilene- ceklerine dair söz vermiş. Istanbul'un çok gayretli bir va- lisi var. Gerek Gaziantep'te, gerek Samsun'da tuttuğunu ko- parmış, çok iyi bir isim bırakmış. Umahm kangren olmuş bu yaraya da bir çare bulur. Kimi emniyet görevlileri, korsan yayıncılık konusunda ellerinde yeterince yetki olmadığından şikâyet ediyorlar. Nasıl olmaz? Aslında yetkileri var ama, "yorumlamakta" yetersiz davranıyorlar. örneğin korsan yayın yapılan bir matbaayı (ihbar üzerine!) basan emniyet güçleri, salt ya- sak yayınlara el koymayla yetiniyor. Ender olarak, orada gördüklerini gözaltına alıyor. Gözaltına alınanlar ve (çoğu kez) matbaanın sahibi, "Biz anlamayız, biz cahil insanlanz" dedikleri anda, bir- kaç gün misafir edildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıveriliyorlar ve yıllarca süren mahkemelerden sonra, ya beraat ediyorlar ya da göstermelik mahkûmi- yetler alıyoriar ve bunlar da tecil ediliyor. • • • Devletin bu konudaki "genişliğini" anlamak mümkün değil. Devlet vatandaşını hırsıza karşı, soyguncuya karşı korumak sorumluluğu altında değil mi? Hadi vatandaşın haklarını düşünmüyor, kendi "vergi kaybı" ne oluyor? Yazardan, yayıncıdan alacağı vergi, korsan nedeniyte or- tadan kalkıyor. Her şey bir yana, salt bu nedenden ötürü bile olsa, devlet korsan yayıncılığa savaş açmak zorun- da. Korsan yayının "kalpazanlıktan" farkı ne? Her iki du- rumda da insanlar basmaya yetkili olmadıkları bir şeyi basıyor ve dağıtıyorlar. Devlet kalpazanlık söz konusu ol- duğu zaman, arslan kesiliyor ama, korsan yayıncılık söz konusu olduğu zaman "pisi pisi" gibi hareket ediyor. Sahte para basılan bir matbaanın işçileri, "Biz cahil in- sanlanz, bu bastıklanmızın ABD Dolan ya da Euro oldu- ğunu bilmiyorduk" diyebilirler mi? Deseler de kim aldı- nr? Işin içine biraz da espri katalım; kitaplan korsan bası- lan kimi yazarlar, bunu bir "itibar göstergesi" yapmışlar. Bu arada kitabı korsan basılmayan kimi yazarlar da, "Benim de kitabımın korsan baskısı yapıldı" diyerek ca- kasatıyorlarmış... • • • Kimi (akıllı sandığımız) belediye başkanlan da, destek olmasalar bile, korsan kitaplann satılmasına köstek ol- muyorlarmış. Gerekçeleri de kitaplann pahalı olması imiş. Kitabın ucuz olduğunu söylemek zor. Okumak isteyen insanlann zorlandıkları da bir gerçek. Fakat değişik dö- nemlerde rakamları karşılaştırdım (ve sizlerle de paylaş- tım), kitap fiyatlarındaki artış ekmekten de az, benzinden de az, sigaradan, etten, ayakkabıdan da az. "Fiyatı yük- sek" diye, ayakkabı çalmanın meşru bir şey olduğunu kim iddia edebilir? Böyle mantıksızlık olur mu? Belediye başkanlanmızın da aklını başlarına toplama- ları gerek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nca gerçekleştirilen Devlet Parasız Yarılılık ve Bursluluk Sı- navı (DPY) sonuçlan açıklandı. Sınava ilköğretim 4,5,6,7 ve 8. ile ortaögretim 9, 10 ve 11. sı- mflanndan 455 bin 75 öğrenci katılırken 41 bin 854'ü okullar- da yatılı ve burslu okumaya hak kazandı. Devletin burs ve tamamen üc- retsiz eğitim vermek için yaptı- ğı sınavda 1. olan 6 öğrenciden üçünün özel okullarda okuması ise dikkatçekti. 21 Haziran 2003 tarihinde ya- pılan sınava baş\-uran 510 bin 596 adaydan 455 bin 75'inin girdiği, 55 bin 521 adayın ise sınava katılmadığı bildirildi. Sı- nava giren 251 bin 38 erkek öğ- rencinin yüzde 9'u, 204 bin 37 kız öğrencinin yüzde 5.5'i ba- şanlı oldu. Sınavda, Yalova en başanh il unvanını kazanırken bu ili Ankara ve Osmaniye izledi. Sınav sonuçlan Milli Eğitim Ba- kanlığfnın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebı- lecek. Politik ve ticari kaygımızyokKöınür tozuna is\an eden Yonca Köse herkesi yasa- lara saygüı olmaya çağırdı. \ ürüyiiş ve protestonun arkasında hiçbir politik \e ticari kay- gı yatmadığmı belirten Köse, "Hiçbir önlem alınmadan bölgenûze kömür stoklanması ve elenmesine karşıyız. Bu alanın en kısa sürede boşaltılmasını istiyoruz" dedi Yurttaşlardan Farma Bülbül de, "İthal könıürlerin tSDEMİR tarafından tahsis edilen arazi üzerinde stoklanmasuıa ve elenmesine artık seyirci kalamayı/" dedi (Fotoğraf:AKIN BODUR) Beko'da yılın . ön ödemeli kampanyası başladı. Çamaşır makinesi 489 milyon TL Üstelik üç taksitle.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog