Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFl adına tLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Uuhbarar Cengiz v. ıidınm • Ekonomı öz- YlldlZ # Yaziişleri Müdürü- SaBm l e m ^üzak# Kültür Egemen Berköz • Spor "" SorumlU Müdür Mehmet ^IkadirYücelmant> Makaleler:A^asian Sucu # Haber Merkezi Hakan Kara Müdürü: p a * alee Sami Ka- raören # Düzeltme Abdullah Yazıcı # Bıl- gi-Belge. Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Meb- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı. Gürav Öz YayınKurulu.tlhaııSelçuk(Baş- kan).EmreKongar(Danışman). Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, Ibrahinı Ylldız. Orhan Bursalı, Musta- fa Balba>, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba> AtatürkBuhanNcr 125.Kar4. BakanlılJarTel-4195020fI hal). Faks.419502'1 • tzmırTemsılcısı SerdarKıak.H.Zı>aB!\. 1352 S 23Tel+411220. Faks.4418'45 # Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119S No 1 1 Tel:363 12 lI.Faks.363 12 15,\ntalvaTemsılcısı..\hmetOruçoğlu Cumhunvet Cad. 80 5 Tel 0242 248005" Fax 2430509 Muessese Mulûrii: Erol Erkuı • Bılm Islem Ahmet K o r u i s a n • - "5- Fazilet h « a • Genel Mudür Ca» Çağdrç »Ge- nel Mudür •> rd I Satt$ ı Tüla> Mutlo Döten • Vlüdur > rd ı Pazarlama' Hakan \car • Mudur > rd ıFnans ıe Operas\onı Erhan Özdemir # Pazanaıra DırefaonL Tûla) rosaa Tel ICI2 î M ' " ı U Faks 021^354 32 9" Yıyımljıaıı: ^ enj Güı Haber \jansi B3Mn\e\a™cılıt. A S Türkrca&Cad W41 CagaiogluM'îy Isıanbul PK n 46-%k£cı J44'« lit Tel ı'ı:i:,5i:O5Ü5ı:Ohaıı FaU ıû:i2ı513 85 95 Bısta: Meıta Ğazeiı: Dero Basım "> avuıcılıl San leTı,. AŞ Baıtan» Buhan V. 5 Beşıka, l< Ctnd Dagmm: BBD Merkez 7AĞUSTOS2003 İmsak:4.I4 Güneş: 5.58 Ögle: 13.17 Ikın* 17 -O8 Akşam. 20.23 Yatsı: 21.59 'Çorap kaçtr brtti • Haber Merkezi - Herhalde bir gün "kaçtı kaçacak" diye huzursuzluk yaratan naylon çorabınızın yerini 50 gramlık bir spreyin alabileceği çok değil bir yıl önce saçma bir şaka gibi gelirdi. Ancak, Japonya'da bir fırma bacaklannıza sıktığıruzda naylon çorap giymiş hissi uyandıran bir sprey üretti. Tokyo'da çalışan iki iş kadını Şiharu Kobayaşi (sağda) ve Mayumi Takagi spreyi ilk deneyenler arasında. 13 dolara (yaklaşık 19 milyon lira) piyasaya sürülen spreyin temel gereksinimler arasında olmadığı kesin. Ancak, çorap kaçırmaktan ve yıkamaktan bıkanlar için biraz lüks de olsa çare olabilir. Ber Götii bataklık oldu • AFYON (AA) - Afyon'un Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'nün, fabrika arıklan nedeniyle batakhğa dönüştüğü bildirildi. Deniz seviyesinden 995 metre yükseklikteki Eber Gölü'nde yaşanan kirlilik, çevrede yaşayanlan ve geçimJerini buradan sağlayan vatandaşlan tedirgin ediyor. Gölden çıkardıklan kamışlan SEKA Kâğıt Fabrikası'na satarak geçimlerini sağladıkJannı ifade eden vatandaşlar, çevre kirliliği ve su azalması sebebiyle gölde artık kamış yetişmediğini ve balık yaşamadığını belirttiler. Yasanek Beldesi Belediye Başkanı Necati Korkman, "Eskiden gölde flamingolanmız bile vardı. Burası bir kuş cenneti iken, kuş uğramaz oldu" dedi. Bir arada yaşayan çiftlep • ANKARA (AA) - Evlenmeden önce aynı evi paylaşan çiftlerin boşanma oranınuı, daha önce bir arada yaşamamış çiftlerden daha yüksek olduğu belirtildi. "Journal of Marriage and the Famiry" dergisinde yayımlanan habere göre, ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1964 ile 1997 yıllan arasında evlenen 1400 kişiye evliliklerindeki deneyimleri soruldu. Bilim adamı Claire Kamp-Dush, evlenmeden önce aynı evi paylaşan çiftlerin, diğer çiftlere göre daha mutsuz oldukJannı söylediklerini ve boşanma oranlarının daha yüksek olduğunu belirtti. 'Sultan'ın filmleri • ANKARA (AA) - Türk sinemasının "sultanı" Türkan Şoray'ın filmlerini dünya izleyecek. Ankara Film Festivali'ne konuk olan ve Şoray'ın filmlerini gören Almanya'da yapılan Mannheim Kadın Filmleri Festivali'nin yöneticileri, 2005 'te festival çerçevesinde sanatçının filmlerini gösteerime sunacak. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde başkente gelen Mannheim Kadın Filmleri Festivali yetkilileri sanatçının filmlerini izledikten sonra Mannheim'da iki yılda bir düzenlenen festivalde yapıtlannı göstermeye karar verdi. PTT'den anma putarı Haber Merkezi - PTT Genel Müdürlüğü Parasal Posta Işletme Dairesi Başkanlığı anma pullan çıkardı. Türk Kadın Kıyafetleri, Burçlar, Meyve Çiçekleri ve Dünya Çevre Günü olmak üzere 4 başlık altında çıkanlan pullann fiyatlan 500 bin ile 6 milyon lira arasında değişiyor. Pullarda Ankara, Erzincan, Gaziantep, Sıvas'ta yaşayan kadınlann geleneksel giyimleri ve ceylan, ulu geyik, karaca, alageyik gibi hayvanlar hakkında bilgiler bulmak da mümkün. Manavgat ve Side'deki turistik işletmeler artezyen kullanmaktan yakınıyor Turizm suyunuistiyor Y aklaşık 10 yılda tamamlanan ve 147 milyon dolara mal olan Manavgat Suyu Projesi, İsrail'in taşımayla ilgili sorunu çözememesi nedeniyle yıllardır bekliyor. Turizmciler su sıkıntısının 3-5 yıl içinde ciddi boyutlara ulaşacağım belirtiyor. GÜRSUKUNT ANTALYA-Manavgat ve Si- de'deki turistik tesisler, Manav- gat Suyu Projesi'nin çevredeki ilçe, belde ve köylerde değerlen- dirilmesini istiyor. Manavgat'ın artezyen su- yuyla beslendiğine dikkat çe- ken ve bunun için yüklü ra- kamlar harcandığını belirten tesis yöneticileri, "Biryandasu sıkmüsı çekilrv or, artezyen için para harcamyor, diğer yanda Manavgat İçme Suvıı Projesi çerçevesindeki tesis yıllardır aül durumda bekliyor" dedi. Yaklaşık 10 yılda tamamlanan ve 147 milyon dolara mal olan Manavgat Suyu Projesi, Isra- ıl'in taşımayla ilgili sorunu çö- zememesi nedeniyle yıllardır bekliyor. Tesisin hiç olmazsa çevrede- ki yerleşim yerlerini beslemesi konusundakı girişimler ise he- nüz sonuçlandınlamadı. Manavgat'ta 9. Alanya'da 2 belediyenin işbirliğiyle kurulan ve Bakanlar Kurulu'nca onay- lanan Alanya- Manavgat Içme Suyu Temin Birliği, önümüz- deki günlerde Vali AJaaddin Yüksel başkanlığında bir araya gelerek çözüme yönelik bir top- lantı düzenlenemeyi planlıyor. Proje yaşama geçsin Manavgat Içme Suyu Proje- si'nin, çevredeki yerleşim yer- lerinde değerlendirilmesi duru- munda, ekonomiye önemli bir katkı sağlanacağını belirten Ma- navgat-Side Turizm Yatınmcı- lan Birliği Başkanı Cengiz Hay- dar Barut. "Biz bu projeye tu- rizmcileroiarak büyiik destekve- riyoruz. Su sıkıntısı 3-5 yıl için- de ciddi boyutlara ulaşacak ve bu turizm adına çok ciddi bir olumsuzhık, Side ve Manavgat'ta 200'iin üzerinde tesis ve 100 bin yatak kapasitesi var. Bir an ön- ce hem su sıkmüsının gideril- mesi hem artezyen maliyetinin ortadan kaldınlması hem de te- sisin ekonomiye kazandırıhna- sı için proje hayata geçirilmeli'" diye konuştu. Özellikle Manavgat'ta içme suyu konusunda sıkıntılann baş- ladığını anlatan Manavgat Kay- makamı Mehmet Çapraz ise "Cazibeyle gelen su yok. Su ar- tezyenlerle alınıyor ve evlerin üst katlanna çok zaman su çık- nuvor. Projenin nasıl olacağı ko- nusunda, en kısa sürede bir top- lanü yapılacak" dedi. Projenin yaşama geçmesi du- rumunda. Alanya - Manavgat arasında yaklaşık 200 kilomet- relik güzergâhtakı 150 bin nü- tus Manavgat Suyu'ndan ya- rarlanacak. Yılhk debisi 5 mil- yar metreküp olan Manavgat Suyu'nun, pazarlanmaya çalışı- lan miktarı ise sadece 180 mil- yon metreküp düzeyinde. Mercan Dede, tlhan Erşahin, PeterMurphy, Özcan Deniz ve semah aynı sahnede 5 farklı kültür 'açık'ta buluştuKültür Servisi - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, önceki gece sıra dışı bir konsere ev sahipliği yaptı. Son yıllarda tamştığımız en özgün sanatçılardan, neyiyle çağdaş ve elektronik tınılara uzanan Mercan Dede, bir kez daha şaşırtıcı bir çalışmayla, 'Fusion Project' ile müzikseverlerin karşısındaydı. Açıkhava, yoğun ilgi gösteren dinleyicilerle doluydu. Sanatçıya bu konserinde eşlik eden İlhan Erşahin. ilk yanda sahneye çıktı ve büyük alkış alarak aynldı Mercan Dede'nin yanından. Gecenin bir de sürpriz konuğu vardı, Peter Murphy. Murphy, iki parça seslendirirken Kanadalı Mira ve Aziz yaptıklan semah gösterisiyle konsere katıldılar. Konserin ikinci yansı, davullann sesiyle başladı. Perküsyonda tzzet KızıL Mehmet Akatay ve davulda Cengiz Baysal vardı. Konserde eşlik eden diğer sanatçılar ise Serkan Çalgı (klarnet). Göksel Baktagir (kanun), Ceybun ÇeKkten (klavye), Serhan Yastrmandı (gitar). Konserin son bölümünde, Mercan Dede, konuk sanatçı Ozcan Deniz"ı sahneye davet etti. Deniz, 'Fırat Türküsü', ile 'Leyla' adlı parçalan ve Neşet Ertaş'tan bir türkü seslendirdi. Ispanya 'da boğucu havalar 14y Almanya y da 5 can aldı Büim suçluyu buldu: Küresel ısınma Dünya sıcaktan kavruluyor Haber Merkezi - Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık birçok AvTupa ülkesin- de etkisini sürdürürken ölü sayısının artmasın- dan endişe ediliyor. Ispanya'da son haf- tada 40 derecenın üze- rinde seyreden hava sı- cakhğı 14 can aldı. Sağ- lık yetkilileri, son günlerde gü- neydeld Cordoba ve Sevilla'da 3 yaşlı kadınm aşın sıcak nedeniy- le nefes darlığı v e kalp rahatsızlı- ğı çekerek öldüğünü açıkladı. Küresel ısınma Portekiz hükümeti sıcaklann can kaybuıa ve orman yangınla- rına yol açmasını milli felaket ola- rak nitelendirdi. Sıcakljğm daha fazla artmasın- dan endişe eden tngiltere ise va- tandaşlannı dikkattı olmalan yö- nünde uyardı. tngiltere'de tren ray- lannm hasar görmesinden endişe eden yetkililer seferlere kısıtlama getirirken Ahnanya ise 4 nükleer enerji üretim merkezinin üretimi- ni durdurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği Ahnanya da sıcaklara bağlı oiarak hava kirliliğinin art- ması da kaygı verici oiarak değer- lendiriliyor. Aşın sıcaklar tngiltere'de tren raylannın şişmesine yol açınca se- ferler durduruldu. Fransa ve ttal- ya'da ise sıcaktan bunalan halk çareyi sahillerde serinlemekte bu- luyor. Sıcaklık artacak Fransa"nın güneyinde sıcaklık- lar 41 dereceye ulaşırken ortala- ma sıcaklığı 24 derece olan baş- kent Pans'te, pazartesi günü sı- caklığın 37 dereceye varması şaş- kınlık yarattı. Bilim adamlan, kü- resel ısınmanın tahmin edilenden daha ileri boyutlara ulaştığına işa- ret ediyor. Hindistan'da 1500 kişinin aşın sı- caklar nedeniyle ya- şamını yitirmesi ve sı- cak dalgasının üzerin- den henüz bir ay bile geçmeden de aşın ya- ğışlann neden oldugu seller, küresel ısınma- nın en önemli işareti oiarak görü- lüyor. Bilim adamlan küresel ısınma ile orman yangınlan arasında da bağlantı olduğunu ortaya koyu- yor. Orman yangınlanyla ortaya çı- kan duman tabakasındaki kimya- sal maddelerin atmosferin stratos- fer tabakasına ulaşmasının iklim değişikliklerine neden olduğu sap- tandı. Bilim adamlan önümüzde- ki yüzyılda küresel ısınmanın et- kisiyle sıcaklıklann yeni tahmüı- lere göre 7 ila 10 derece artması- nı bekliyor. Internet pahalılasıvor Herkes Mersin'e Türkiyetersine... İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dünyada ınternet bağlantı ücretlen ucuzlarken Türkiye'de bağlantı sağlayıcı firmalar ve Telekom'un fiyat arttırması tepki çekiyor. Bilişim uzmanlan, iletişime önem veren Hindistan, tsrail, Romanya, Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin, ınternet kullanımını desteklemek için bağlantı ücretlerini düşürdüklerine dikkat çekerek Türkiye'nin tersi bir tutumla bu ücretlen zaınlandırmayı tercih ettığını vurguladı. Son zamla normal tanfe saatlennde günde iki saat ıntemete bağlanan bir kullanıcının ödeyeceğı aylık telefon faturasınuı 66 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Kullanıcılann bu faturanın yanı sıra ınternet servis sağlayıcılanna da bağlantı ücreti ödedikleri göz önüne alındığında, Türkiye'de internet bağlantısının pahalı bir servise dönüştüğüne dikkat çekiliyor. Türk Telekom hatlanna alternatıf bir hizmet olan Kablo-net üzerinden intemet bağlantısuıda ise dial up intemet bağlantısının 2-3 katı hızında bir servis, 24 saat kesintisiz oiarak aylık 60 milyon TL ödenerek alınabiliyor. Ancak Kablo-net bağlantısı kablolu TV hizmetinin bulunmadığı bölgelere ulaşmıyor. Openoffice.ora Ücretsiz Türkçe yazılım tstanbul Haber Servisi- "Openoffke.org", kullanıcılara Microsoft Office programından farklı oiarak ücretsiz ve Türkçe hizmet veriyor. Microsoft Office'in tüm özelliklerine sahip olan yazılımdaki yenilikler ise kullanıcılan tarafindan gönüllü oiarak sağlanıyor. Sun Microsystem fırmasının haklanna sahip olduğu Openoffice.org yazılımı açık kaynak kodlu olması nedeniyle herkes tarafindan kullanılabiliyor. Dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşanlara yönelik oiarak hazırlanan yazıhmın, Türkçe dil desteğini geliştirmek. yazım denetimi yapmak ve vveb sayfalan ile belgelere ulaşmak gibi avantajlan bulunuyor. \azılımın kullanıcılanndan tstanbul Üniversıtesi öğrencisı grafiker İsmail Kavak, "OpenofJRce.org yazıhmı, tüm ofis programlanyla tam uyıımlu çahşıyor. Güncel sürümleri tamamen Türkçe olan bu yazılım temel bilgisayar bilgisine sahip her kullanıcı tarafindan rahathkla kullandabilir" dedi. Aynntılı bilgı için ınternet adresi şöyle: http:/ tr.openoffice.org/ Küba vönetimi Yalanla 'net'ten savaşacak Dış Haberler Servisi - Küba yönetimi, ülkeye yönelik "yalan kampamasuıa'' karşı bir internet sitesı kurduğunu açıkladı. Küba Ulusal Meclısi Başkam Ricardo Alarcon, sıtenin Küba lideri Fidel Castro'nun başlattığı "düşünsel mücadelenin" devamı nıtelığinde olduğunu söyledi. Alarcon, internet sitesini tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında, amaçlannın İCüba'yla ilgili yalanlann ve iftiralann karşı s m da gerçekJeri göstermek olduğunu belırtti. Küba hakkında genel bilgiler veren "www.cuba<iebate.cu" sitesinin, "Terorizme Karşı Gazettcüer Birliği" üyesi 60 Kübalı gazeteci tarafmdan kurulduğu açıklandı. Alarcon, ünljlerle söyleşilerin ve makalelerin yer aldığı sit;n in çokuluslu şirketler tarafindan >Tırütülen "medya terorizmi ve haber manipülasvionuyla" mücadele amacını taşıdığını sö/ler ine ekJedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog