Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER ARADABİR HÜSEYİN İLBEY Alevilere Yan Bakmak... Önce yukandakı başlığı neden attığımı açıklamamda ya- rarvar TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'nda, heralandakısıt- lamalara gıdılırken AKP'lı uyeler, Dıyanet Işlen Başkanlı- ğı'na on altı bın yenı kadro ozguluyotiar (tahsıs edıyorlar) Bu arada, aynı partının bakanlan ve mılletvekıllen, Alevı- lıkle ılgılı goa/şlennı açıklıyoriar Goruşler şoyle Musa Uzunkaya, AKP Milletvekilı: "Bıryerde camı- nız varsa, oraya ımam gondermeye mecbursunuz Yok- sa bınlen gelır sızın boşluğunuzu doldurur" Alaattın Buyukkaya, AKP Milletvekili: "Cemevlen as- lında ıbadetyeıien değıld/r, semah edılen, Alevı küttûnj- nün ıcra edıldığı yerlerdır" Oevlet Bakanı Mehmet Aydın: "Hukuken camıler ve mescıtlerın ıbadet yen olarak kabul edıldığını, başka bır ıbadetyen tanımadıklannı soyledı" (Cumhunyet, 25 Ha- zıran 2003) Yukanya aldığım sozlerie bu sozlenn zemınını oluşturan anlayışı dunya goruşunu, ıster bır mılletvekılıne, ıster bır bakana, ısterse sıradan bır vatandaşa aıt olsun, utanmaz- lığın, haddını bılmezlığın ve denn bır mağarayı andıran ca- hıllığın orneklerı olarak gormek gerekır "Bır yerde camınız varsa, oraya ımam gondermeye mecbursunuz Yoksa bınlen gelır sızın boşluğunuzu dol- durur" Neden bayım'? Camı Musluman ınsanlann gıdıp ıbadet ettıklen yerdır Ama ben çok lyı bılıyorum kı Turkıye ınsa- nının yansına yakını Musluman değıldır Ya nedır"? Aievıdır, Hınstıyandır Musevıdır, azımsanamayacak bırbolumu de dınszdır (Burada, Atevılen Musluman saymadım Bu ko- nuda ısrarlıyım bır kısım Alevıler kendılennı "en has Mus- luman" saysalar da, Alevılık Muslumanlıkla bağlan, ortak kokenlen olan, ancak Muslumanlık olmayan bır ınançtır Bu ayn bırtartışma konusudur ) Musluman olanlannsaen az yansı namaz kjlmamaktadır Bugun, bılmem neyınızı yırt- sanız, namaz kılanlar, toplumun uçte bınnden fazla değıl- dır Boylece, toplumun yuzde yetmışınden vergı adı attın- da yolduğunuz paralan, yuzde otuzunun ıbadetıne, cen- nete gıtme hayallenne harcıyorsunuz Sıze bu hakkı, bu yetkıyı kım verdı9 Haa devletın ışleyışı, yasalan, mevzu- atı boyle 9 Çunku devietı, kurulduğundan bu yana Sun- nı bır azınlık yonetıyor Sızın şenatçı partınızın yonetımıy- se, bu yonetıme dıkden en son ve en muhteşem tuydur Bu ulkenın laık guçlen aydınlan, bu paslı çarkı kırmak zo- rundadırlar, kıracaklardır Benım kımsenın cehennem korkulan, cennet vaatlen ve hayallen ıçın harcayacak pa- ram yok 0 paramla konsere gıdıp Ruhi Su ya da Beet- hoven dınlemek ıstıyorum Şenatçı, ırtıcacı ımamlara ye- dırecek bır tek kuruşum yoktur Bır de çok kurnazca bır gozdağı oyle mı 9 Imam gon- dermedığınız yerlen başkalan dolduracakmış 1 Kımler dol- duracak acaba 9 Ya bır Hızbullahçı, ya bır Suleymancı, ya bır Nakşıbendı ya bır Kaplancı ya bılmem bır nesı lyı de muhterem, bana mı yutturacaksınız'? Bugun Turkıye de zaten butun camıler ve ımamlar Hızbullahçı, Nurcu, Su- (eymancı, Nakşıbendı, bılmem ne olarak parsellenmış- br Gondereceğınız ımamlar da bunlardan bın olmak ve aynca da aıt olduğu goruşun camısıne atanmak zorunda- dır Yoksa, daha ılk namazında Yaşar Kemal'ın Teneke oy- kusundekı Kadıriı Kaymakamı'nadonerfukara "Cemevlen aslında ıbadet yerlen değıldır, semah edı- len, Alevı kültürünün ıcra edıldığı yerlerdır" Bakın, bu sozler doğru cemevlen ıbadet yerlen değıl- dır Orada ıbadet etmıyoruz Arap bır Tann'ya tapmıyo- ruz Pekı, cemevlen, ıbadet yen değılse, bız oralarda ne yapıyoruz 9 Ceddınızın de bıldığı ve dedığı, aynca zatı âlı- nızın de ırşad buyurduğu gıbı, orada kulturumuzu ıcra edı- yoruz Devlet Bakanı Mehmet Aydın "Hukuken camıler ve mescıtlenn ıbadet yen olarak kabul edıldığını, başka bır ıbadetyen tanımadıklannı" soyledı Doğru soyluyorsun ba- yım Ama bılıyormusun, sayın "Yalova Kaymakamı", Ale- vıler de senı tanımıyor 12Eylul'de buyuk kurtancı Kenan Evren kurtarmaha- rekâtına, Alevı koylenne camı yaparak devam etmıştı Alevıler de camıler boş kalmasın boş kalırsa paşamızın hatın kalır. gonlu kınlır dıye, o camılen gulerek seyrettıler Sızın de hatınnız kalmasın, sızın de gonlunuz kalmasın, ne de olsa bu memleketın bır bakanısınız, korkmayın, Alevı- ler o camılen sızın ıçın de boş bırakmazlar Sıze bır de fıkra anlatarak yazımı bıtırmek ıstıyorum Başı boş bır deve, sıcak yaz gunu senn bulmuş olma- lıkı.camıyedalmış Deveyıcamıdegorenımam ıtmışkak- mış çıkaramamış bu ınatçı hayvanı Elıne geçırdığı bırso- payla pata kute gınşmış hayvancağıza Tam o sırada ora- dan geçen Bektaşı ımamın bağnş çağnşlanyla pata kute seslennı duyunca meraklanmış, herhalde adam boğazlı- yorlar telaşıyla ıçenye gırmış Durumu gorunce, "Yapma ımamım, yazıktır dovme ganbı" demış Imam sınıriı sınır- lı, "Ittım çıkmadı, kaktım çıkmadı Ne ışı varbunun bur- da?"demış, pata kuteye devam etmış Bektaşı sakın sa- kın, "Sen yıne de dovme" demış, "Fukara bır hayvan o, bılmemış gırmış camıye Bakben hıçgınyormuyum 9 " Eğer Alevılen camıye sokma gıbı bır nıyetınız varsa bo- şa çaba harcamayın, 600 yıl Osmanlı ceberrutluğundan sonra 12 Eylul faşızmı başaramadı bunu Siyasal Oyunlar. Yasalann partızanhk gudusüyle oç alma aracı durumuna getınlerek temel haklann zoralımı gorunumunde sınırlandınlması, uygulamalann genye yurutulmesı hukukla. anayasa ıle asla bağdaşmayan açık aykınlıklardır Yekta GÜNGÖR ÖZDEN Hukukçu S eçım duzenmın bo- zukluğuna dayana- rak ıktıdan ele geçı- renlenn bılınen an- layış ve amaçlan, bır- bınne eklenen urunlenyle ıyıce açığa çıkmakta, siyasal bağlam- da kırnın ne olduğu gun geçtık- çe daha ıyı anlaşılmaktadır Yağma \e talan bıçımındekı ozelleştırme uygulamalan dev- let zaranna odunler v e ayncalık- h ışlemlerle surerken orman v e Sıt alanlan kıyımı gundeme ge- tınlmış, dolanlı yollarla kamu varlıklan elden çıkanlıp yan- daşlara peşkeş çekjlırken haksız kazanç. kotu kentleşme, doğal kaynaklann yıkım ve yıtımıyle ulkemızın geleceğı de karartıl- mıştır Şeriat-tarikat simgesi duru- muna getirüen sıkmabaş- bohça- başın kadınlannuzın tetniz ve geleneksel başörtüsü yerine ve "turban " yalanlanyla ja> gınlaş- ünlmasını, özellikle inıam ha- tiplilere kayıncı biçimde univer- site volunun açılmasım ve kök- tendinci kadrolaşma için gerçek gereksinimler göz ardî cdilerek YÖK\asası'nı değiştirmeçaba- laruu Silahlı Kuvvetier'e ve yar- gn a karşı kabadav ılık gösterile- riyte rejimi yozJaştirma amaçlı Milli Güvenlik Krulu'na ve iha- lelere ilişkin büyiik bölıimü yan- hş ve sakmcah vasa değişiklikle- ri, cemaat düzenh le eğtömi ozet- ieştirme anlamında ozel okulla- ra verleştirme oyunu izkmiştir. Terorle Mucadele Yasasrnın 8 maddesının kaldınlmasıyla doğan boşluk kapatılmaya çalı- şıhrken soy ve ınanç somurusu teror suçlulanna asla uygun duş- meyen eve donuş yasası ıle ık- tıdar kendı adamlannın ve yan- daşlannı da affını sağlayarak dokunulmazlık yakınmalannı busbutun ağırlaştırmıştır Yasa- lann partızanlık gudusüyle oç al- ma aracı durumuna getınlerek temel haklann zı rahmı goru- numunde sınırlandınlması, uy- gulamalann genye yurufulme- sı hukukla, anayasa ı e asla bağ- daşmayan açı'c aykınlıklardır Dışlanan ulusal çıkariar Bu kalkışmaların çoğunun ABD'nınıstemı. AB'nındayat- malarıyla, kımının de TBMM'dekı muhalefet partılı- lenn desteğı ıle yaşama geçınl- mesı uzucudur Demokratlık taslanarak demokrası duşman- lığı yapılmakta. Irak'ın kuze- yınde ulusal onurumuza yone- lık saldınya gereken yanıt venl- memekle ulusça duyduğumuz acı, asker gonderme onenlen, Kurt dev letı oluşumu, tumuyle \BD buyruğuna gırme heve- sıyle daha da artmaktadır Bır- le'şmış Mılletler ve TBMM ka- ran olmadan, ulusal çıkariar go- zetılmeden, salt ekonomık des- tek ıçın Iraka gıtmek, ulkemız v e bolgemız ıçın sayısız tehlıke- lerle doludur Yabancılarla paralı çevrele- nn, konuşup yazdıklanndan yu- zu kızarmayan, ınsanhk nıtelık- len ve ahlâk duşukluklen ıyıce belh, şakşakçı, yardakçı. yalan- cı, sıntkan ve şımank kımı sap- kınlann cıddıye ahnması duşu- nulmeyecek saptırmalan ve kış- kırtmalanyla ıyıce gudulen yet- kılı-sorumlular şaşkın lokomo- tıflenn sarsak vagonu olmaktan uzak durmalıdır Çalışma ban- şını kendı sınırsız çıkarlan ola- rak algılayıp benımsetmeye ça- lışan ışbırlıkçı paralı guçlere dev let alacaklan v e v ergıler ko- nusunda sağlanan kolaylıklar Anayasa Mahkemesı karannın gerekçesını beklemeden, aykı- n bulunan vergıyı genışleterek yenıden yururluğe koymakla ser- gılenen hukuk tarumazlüda halk- tan esırgenmış haksızlık taşı- yan ek yuklerçalışanlarla emek- lılenn belını ıyıce bukmuştur Soygun ve hortumlarla kaçan paralar gen aiınamamakta ka- çıranlar pışkınlıkle dolaşmak- ta, geçım sıkıntısı, yoğunlaşan tepkılere neden olmaktadır \şı- ret-tankat duzenı yıkılmadan hakkımız olan aydınlığa kavoış- mamız guç gorulmektedır Var- lıklannı eğıtımsızlıkten kaynak- lanan karanlığa, karşılıklı ko- runma ve kollamaya bağlamış- lardır "Uyum" adıyla hızlandınlıp genışletılen siyasal aldatmaca- larla AB'nın desteğını almaya yonelık odunler tam bağımsız- lık, ulusal egemenlık ılkeleny- le asfa bağdaşmamakta, bu ılke- lenn gunumuz koşullanna uyar- lanmasında becenksızhk ulusu- muzu yoksunluklara ve bağım- lılığa suruklemektedır Goz boyayıcı değışıkJıklenn çoğu Turkıye karşıtlannı sevın- dırmıştır Nıce antıdemokratık kural dururken ıçışlenmıze ka- nşan AB'hlenn kendılen ıçın siyasal getınler dolu değışıldık- lerden başka sorunla ılgılenme- melerı hepımızı uyarmalıdır Yargı bağımsızhğı, ışsızlık, unı- v ersıte ozerklığı. orman yangın- lan, trafık cehennemı, vergı yı- tıklen, bankacılık, teror, saglık hızmetlerı karmaşası umurla- nnda değıldır Yann daha baş- ka dayatmalarda bulunacaklan kuşkusuzdur Etnık aynmcıhğı korukleyen tutumlarterore des- teknıtelığındedır Oysa etnık ve ınanç somurusuyle teror yaratan- lann durmayacaklan, aldıldan dış guvencelerle bellıdır, son olaylar da bu kanının kanıtıdır \lt-ust kımlık tartışmalannı ay- nmcıhğa taşıyarak ulusal kım- lığı yadsıyanlar yurttaşlık sa- vında bulunamazlar Goruşlenmızın topluma ulaş- masını engelleyen medya kesı- mıyle bırleşmış durumdakı ba- ğımsızlık ve ulusallığı savr un- mayı tekelıne almaya çalışan ka- nştıncı ve karşıtlar ne yaparsa, neyazarsa. ne soylerse soylesın gerçeklen anlatma gorevımızı ıçtenlıkle, hıçbır şey bekleme- den ve hıçbır şey ıstemeden sur- dureceğız Gerçek demokrası, laık Ataturk Cumhunyetı'nın gerçek hukuk dev letı olarak var- lıgıyla olanaklıdır Ulusal Bayram v e Genel Ta- tıller Hakkında 2429 Sayılı Ya- sa'nın ıçenğını anlamamasına karşın bılgıçlık taslayan, doğ- rultulan yanlış kımılennın, yıl- lardır yurtsever kışılerle ılgılı kuruluşlann kutlamasını, anlam ve amacını, kazandırdıklanyla şımdıkı durumu unutup Lozan Banş Antlaşması etkınhklennı kınamasını yannlarda pışman- lık duyacaklan bır aymazlık ola- rak değerlendınyorum Ulusal- cı, bağımsızlıktan yana, ılencı kesımın dayanışma zorunluluğu- nu bu koşullarda bır kez daha yı- nelıyoruz Turkıye'yı Turkıye yapan ıl- kelen, tam bağımsızhğı, ulusal varlık ve değerlen, hukuksallı- ğı, demokrası, ınsan hak ve oz- gurluklennı odunsuz savunma- yı onur ve erdem gereğı sayıyo- ruz Atatürkçülüğün Psiko-Sosyal Anlamı Dr. Erdoğan AYDOĞAN Noro-Psıkıvatnst S osyolojıbılımının kırlennde bırbınne aykı- genel araştırma- larına dayanıla- rak, her çağda olduğu gıbı yırmı bınncı yuz- yılda da lıderlenn fıkır ve eylemlennın, ınsan yaşamında buyuk değer kazandığı gorulmekte- dır Bu fikırlere bağlı ol- manın ya da olmama- run, butun sosyal sorun- lann çekırdeğını oluş- turduğu saptanmıştır Ataturkçuluk fıkır ve eylemlerı bu yuzyılın çok onemlı bır akımıdır Bırçok ulkeye de ornek olmuştur ve olacaktır Çunku bu goruşte v e ey- lemde bırbınne aykırı hıçbır şey bulunmamak- tadır Yanı hem her şeyı aşan, hem de koruyan ve dunyannı hayran kal- dığı bır fıkırsel gınşım ve eylemdır Sosyal psıkolojı ala- nında, bıreym O'nun fı- Beko'da yılın . ön ödemeli kampanyası basladı. Turbo fırın 510mtlyonTL Üstelik üc taksitfe. rıhk olduğunu duşun- mesı, değerlendırme bıl- gısının yetersız kaldığı nokta olarak kabul edıl- mektedır Bu nokta, Ata- turkçuluğe karşı bıreyın ve toplumun duşunce, davTanış v e de sosyal so- rumluluk açısından ye- tersızlığmın bır goster- gesıdır Demek kı onun fikırlenne şu ya da bu şe- kılde karşı koyan kışı, nasıl bır bırey olmak ve ne ıstedığını bılmemek durumunda olduğu gıbı aynı zamanda sosyal so- rumluluğunu da kav ra- mamış olarak duşunu- lebıhr SosvaJ sorumhıluk; Bu yuzyılın en onemlı psı- kolojıkbuluşlanndan bı- n, kışısel ve toplumsal tasanmın (tahayyulun) varlığı konusudur Bu demektır kı brrey ya da toplum doğru ya da yan- lış bır tasanmın ıçınde olabılır ve bunun gere- ğı gıbı davranır Omeğın, adaletsızlığın kurbanı olduğuna ınanan kışı ya da topluluğun, her dav- raruşta adaletsızlığı ara- dığı goruhnektedır Ay- nca yetersız olduğuna ınananlar da kendısıne bıhnçdışı değersızlık yargısı verecek olaylan vararmakîadır Oyle kı değersızlık goruşu ıçın- de olanlar, yanlış da ol- sa bunun dışında dav- ranmamaktadırlar Boy- lece, kendı boyutlann- da fıkır ve davranış bo- zukluğu ıçındedırler Kı- şı ve toplum, davranış- lan, sorumluluklan ve yeteneklen açısından, bu yanlış tasanm ıle ıç ıçedırler Oysa, kışısel ve toplumsal tasanmın yarattığı sosyal sorum- luluk gerçeğe (realıte- ye) uyan bır açıda ıse yennı bulmuştur denı- lebılır O halde. kışı ve top- lum kendını tanımak ve sorumluluğunu bılmek zorundadır Ataturkçu- luk oğretısı, bugune dek. yer yer karşı koy malara uğradıysa, ışte yanlış. bu tasanmlann sonucu olmuştur Kışısel tasa- nm, sosyal sorumluluğu yarattığına gore bu da kışının ve toplumun us- tune aldığı ış, savundu- ğu fıkır ve davranışlan ıçın gerektığınde hesap vermesıyleıhntıhdır Bu mekanızması bozuk olan kışı ya da toplumun, sos- yal sorumluluktan yok- sun olduğu gorulmekte- dır Boylece ozgurluğu- nu bıhne zorunJuluğu ve sorumluluğu arasındakı farkı bulamamıştır ve Ataturkçuluk fıkırlen- ne karşıt duşmuş bıçı- mınde yorumlanabıhr Ataturkçuluk oğretı- sıne ınanmayan kışıye. bunun getıreceğı sosyal sorumluluktan da yok- sun gozu ıle bakılabılır Ancak bu kışıler, gen davranışlanna rağmen temel yeteneklerden yoksunsayılmazlar Ha- tayı yetersız kışısel ve toplumsal tasanmda ara- mak gereklıdır Çunku bu yanlış ya da kotu ıse sosyal sorumluluğun bloke olup engellendığı duşunulebıhr Anlaşıl- ması guç bır durumda olduğu kabul edılebılır Yırmı buıncı yuzyılın kışısı ve toplumu, yan- lış da olsa kendını nasıl tasarlıyorsa oyle davTa- nıhr gerçeğını anlıyor ve duzeltme yollannın daıma açuc olduğunu bı- lıyor olmalıdır Bu da yarattığı tasanmın en soylu değerler ıçınde tut- mak sorumluluğunu or- taya koyar Atarurkçuluğu beğen- meyenler, sevmeyenler çıkabıhr Ancak onlar, nedenını bılmedıklerı yanlış kışısel tasanm ıçındedırler Şoyle kı, onun fıkırlennı v e eser- lennı dennhğıne ınce- lememışlerdır Onlara tek kanıtlana- cak şey, tasanmlannın yanlış olduğuna bır an ınanmalandır O zaman kendı fıkırlennın bılın- ce ve gerçeğe sırt çev ır- mek, tarıhle bağlarını koparm.ık olduğunu an- layabılırler Dine özgürlük: Ata- türkçülük askeri, siva- sal ekononıik sosvaL sa- natsal devTimJeri \e ta- rihe maJ oluşu iie insanı ussal eyleme götüren bir voldur. Laıklık ılkelen, dını boşluk ıçınde bırak- mış dıye yanlış olarak değerlendtrılmektedır Dınsel değerlen, kışının kendısıne bırakmakla, ozgurluk vermış ve her gerçeğın, her eylemın bır çevreyı, bır ınsancıl ozellığı kendıhğınden kucakladığını gostermış- tır Dolayısıyla zorlama- yı kaldırrnıştır Dının va- rolmasını ıstemış. ancak devlet yonetımındekı et- knılığının gereksızlığını ortaya koymuştur Top- lumunu, salt olarak Is- lam dınının tukenmez mutluluğu yanında oz- gurce olmasını. ancak yonetımlenn bıhm ışık- lan ıle varolmasını ıste- mıştır Bu onemlı oğre- tıye karşı ko^ş, ınsan ozgurluğu açısından zor bır durumdur Uygar bır dunyanın değerlennın nerelere da- yandığını kanıtlayan bu ozgurluk oğretısuıı yan- lış kışısel ve toplumsal tasanmla zorlamak, ar- tık değerlennı yıtırme- hdır Kuşku yok kı, toplu- mumuzun Ataturk fıkn ve eylemlenne olan bor- cu, koşullan ne olursa olsun sosyal sorumlu- ğumuzdadır Yoksun olabıleceğı- mız bazı ozgu bılgılerle onun amacının doğuş açısını ıncelemeden, oğ- retılenmn nedenmı bıl- meden gerçeklerden ay- nlmak ve karşı olmak, onun yarattığı yenı top- lumu benımsememek- tır Bu da sosyal sorumlu- luktan yoksun olmaktır Mutlak bır gerçeğı elde etmeden, onu anlama- dan karşı koymak oz- gurluk yolundan aynl- maktır Hepımızın yakın ta- nhten bıldığı uzere Ata- turkçuluğe karşı olan- lar, bugun o oğretı sa- yesınde ozgurce ve ın- sanca bır yaşam ıçınde- dırler Ataturkçuluk oğretı- sınde onemlı olan bır hu- sus da dev let ıdaresınde cumhunyetın benımsen- mesıdır Bu halkın ken- dı kendını yonetmesıdır Kışısel ve toplumsal bır ozgurluktur Fıkırler çoğunluğun ıse en geçer- lı olanı demektır O hal- de Cumhunyet'e şu ya da bu şekılde karşı olan- lar da yanlış bır kışısel tasanmdadırlar Cum- hurı>et'ın uygulan- masında hata olabılır, aksayabılır Onları duzeltmek bır amaçtır Ancak bu, oğretıye kar- şı koyuş değıl bır doğru yola sokuş olmalıdrr Atarurkçuluğu v e laık Cumhunyet'ı yıpratmak ısteyenler, yıne onun kurduğu, yonlendırdığı demokratık fıkırlerın gereğı her zaman çıkabıhr Ancak bunu Cumhunyet kendı var- lığı v e laıklık ıçın bastır- dığı ve de engelledığı zaman gucenmemehdır Her nesnenın bır ozu, bır de varlığı vardır Ataturkçuluk, Cum- hunyet, laıklık oz ıse varlığı Turkıye"dır Oz, sureklı nıtelıkler top- luluğudur Onu bulmak ve benımsemek gerekıyor, yanlış yollar- dan kurtulmak ıçın Ataturkçulukte, Turkıye Cumhunyetrnın varoluşu on plandadır Demek kı ozden once varoluş gelmektedır Goruluyor kı Ataturk- çuluk oğretısı Cum- hunyet oluş varhğını kabul eder, sonra ozunu ve nıtehklennı ortaya koyar Dunyada hıçbır ulkede bu kadar bencıl olmayan, genış ve yuceltıcı an- lamda fıkır doğmamış- tır Demek kı once Tur- kıye Cumhunyetı var- dır O kendı ozunu ken- dı yaratmıştır ve bulmuş- tur O da Ataturk fıkır- len ve eylemlendır Iş- te dunyanın hayran kal- dığı Ataturkçuluk oğ- retısı budur PENCERE Uçüncü Türkiye Ne Âlemde?.. Başbakan Erdoğan ın oğlu Bilal evlenıyor. ga- zeteler duğun haberlerıyle dolup taşıyor Sankı Ingıltere Kral aılesınden bınsı dunya evıne gırecekmış gıbı Bızım medya kafayı uşuttu Yalakalık doruğa tırmandı Namık Kemal'ın unlu taşlamastndan ıkı dızeyı anımsamadan geçmek olası mı "Kımı gorsek eteklenz Ne utanmaz kopeklerız" • Başbakan'ın nazık bır tutumla benı de düğune çağırdığını soylemelıyım Dunya evıne gırecek genç çıfte bu koşeden omur boyu mutluluklar dılıyorum Bır de uyarı Bılal ıle Reyyan duğun karmaşasının ıçınde du- şunmeye çalışsınlar - Babamız ıktıdarkoltuğunda oturmasaydı nıkâh boyle mı olurdu? Gazetelenn yazdığına gore duğune on dort bın davetlı çağnlmış9 Anlaşılan kantarın topuzu kaçmış Sağduyu yıtmış gıtmış1 • Salı gunu bu koşede ıkı duğunden soz açmış- tım, bunlardan bırıncısı jet sosyetemızı vurgulu- yordu, ıkıncısı de Başbakan'ın oğlunun tesetturlu nıkâhını sergılıyordu Turkıye'de ıkı uç oluştu Bırıjetçı, otekı Islamcı Ikı Turkıye Bır ucuyla Batı'dakı jet-sosyeteye, otekı ucuyla Arabıstan'dakı şeyhın kerametıne savrulan toplu- mumuzdakı denn çatlak duşundurucudur Pekı, bır de uçuncu Turkıye yok mu9 • Posta dunku sayısında guzel bır gazetecılık yap- mış, bınncı sayfanın gobeğınden verdığı haber şoy- le "Diana gıbı "Başbakan 'ın gelın adayı Reyyan Uzuner'ın Fa- tıh'tekı evının önunde gazetecıler kamp kurdular Bu durvm bugun hayatta olmayan Prenses Dtâna 'ya Ingılız tahtının vansı Prens Charles'/a evlenme- den önce gostenlen yoğun ılgıyı hatıhatıyor " Ancak yıne Posta'nın manşetınde "Uçuncü Tur- kıye" de sergılenmış Gazetenın manşetı "Ne hallere duştuk? " "Guler mısın ağlar mısın?" "Ekonomık krız sonrası, duğunde gelıne altın takamayan aıleler etrafa rezıl olmamak ıçın ku- yumculardan bır gecelık altın ve takı kıralıyoriar " Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Tevflk Sön- mez olayı anlattıktan sonra demış kı "Toplanan altınlar duğun gecesı gelıne takılıyor, ertesı sabah sahıplenne gen verılıyor, bu gen ve- rılış sırasında ağlayan gelın çok " • Boyle bır Turkıye'de jet sosyeteye dıyecek yok' Oğluna 14 bın kışılık duğun yapmaya kalkışan Başbakan RTE'ye dıyecek çok' "Artık susmam mumkun degıldı" dıyor Vural Savaş: 'Eger \taturk un olumunden sonra, emperyalıst devletlerın çok guçlu etkı ajanları nın etkısınden bır turlu kurtulamavan CHP, ozellıkle çok partılı hayata geçtıgımız gımden bugune kadar, adım adım Ataturkçu çızgı den uzaklaşmasaydı, ne ekonomımız çoker, ne karşıdevTim gerçekleşır, ne de onurlu ve her zaman gelecege umutla bakan Türk ulusu, onursuz bır hayat yaşamaya mahkûm ve dış gudumlu bır uçuncu dunya ulusu halıne getınlebılırdı" DAĞITIM - Isunfcul OJ12.43«!O»/F»ki:O.312.4331»3* Mnww.btl9fyayincrvi.cam.tF SAMANDAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003-168 Mulknetı Malıve Hazınesine aıt Hatav ılı Samandag ılçesı Teknepınar kovünde bulunan ^ >4 parsel savılı taşınmaz uze- nne ınşaat ve bahçe \apmak suretıvle mudahalede bulunan \e bu mudahalesının menı ıle taşınmaz uzenndekı ınşaatın kal'ıne ılı^kın olarak açılan davanın davalısı halen süreklı ve daımı olarak vuridı^ında ışvi olarak çalısan Samandag Tek- nepınar kovunden Alı oğlu Cafer Tab alevhınde açılan menı mudahale ve kal da\a\ının duruşmasının 08 10 2003 gunu saat 09 1 > te 2003-168 E^as savılı dosva numarası Samandag Aslıve Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda vapılacak olup behnılen gun ve saatte davalı <\lı oglu Cafer Tab ın du- ruşmada hazır olması veva kendısını bır vekılle temsıl ettır- mesı aksı takdırde vargılamava vokluğunda devam edıleceğı ve karar venlebılecegı dava dılekçesının teblığı venne geçerlı olmak uzere Tebhgat \asası nın 29 30 II maddelen gere- gınce ılanen tebiıa olunur Basın 38^80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog