Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 14 i l U x i . kultur@cumhuriyet.com.tr f " ^ Elnaı C/nlAYÇATEZER Ülkemizi yurtdışında bir- çok yanşmada başarıyla temsil eden ve birçok birin- cilik alan bir koro, Orfeon Oda Korosu... Üyeleri deği- şikmesleklerden, profesyo- nel ciddilüde çalışan ama- törler... Bu başannın en bü- yük mimanysa aynı zaman- da TRT Çoksesli Koro- su'nun da şefi olan Elnara Kerimova... Sanatçı, beş yıl- dır yönettiği koroda yer aJan istekJi, üretken ve başanlı gençlere her bakımdan büyük destek veriyor. - Türidye'ye nasıl geldiniz? ELNARAkERİMOVA - Azerbay- can Kültür Bakanı, Türkiye'den Hik- met Şimşek adında ünlü bir orkest- ra şefinın geleceğini, koroyu Adnan Saygunun 'Yunus Emre Oratoryo- su'na çahştırmamı, orkestrayı Hık- met Şimşek'in, koroyu da benim yö- neteceğimi söyledi. 0 sıralarda Azer- baycan Devlet Çoksesli Korosu'nun şefiydim. Yapıtın ilk önce Azerbay- can'da, daha sonra da Türk sponsor- lann desteğiyle Orta Asya turnesin- de seslendirileceğini sözlerine ekle- di. Hikmet Bey, Azerbaycan'agelin- ce öncelikle koroyu dinlemek istedi. Dinledikten sonra çok duyguJandı, gözlen yaşardı. "Ben Vatikan'a ka- dar Yunus Emre'yi götürmüştüm, fakat böyle bir yorum beklemiyor- dum" dedi. Ardûıdan Orta Asya tur- nesine çıktık. Istanbul'a dönmeden önce koroyla vedalaşmaya geldiğin- de, beni TRT Çoksesli Korosu'nun şefi olarak Ankara'ya götürmek is- tediğinı söyledi. Ben bu öneriyi red- dertim. Çünkü o zamanlar koroyu bırakmayı hiç düşünmüyordum. Fa- kat Hikmet Bey çok ısrar ettı. 1992 yılının Ocak ayında iki aylığına An- kara'ya geldim. Bırtakım nedenler araya girdi, kaldım burada. 'Pestek olacaflıma söz verdlm' - Orfeon Oda Korosu'yia taıuşma- nız nasıl oldu? KERİMOVA - Orfeon'u ilk olarak Ankara'daki Polifonık Korolar Şen- liği'nde dinledim ve çok beğendim. Orfeon o sırada TRT Çoksesli Ko- rosu'nun özel ödülünü de almıştı. ElnaraKerimova yönetimindeki Orfeon Oda Korosu başandan başanya koşuyor an dünyatanıyor 'V l JL urtdışından birçok çağn alıyoruz. ' vVbrld Voice 2003'festivaline davet edildik. Ekim ayında da Londra'da Royal Festival Hall'ün içindeki Queen Elizabeth Salonu'nda lOOOkişiyekonser | vereceğiz.' j Çok mutlu oldular. Bana geldiklerin- de onlara her zaman destek olacağı- ma söz verdim. O zaman koroyu Yi- ğh Aydın yönetıyordu. sonra Alman- ya'da eğıtıminı sürdürmek üzere ay- nldı. Çocuklar. "Hocambizesözver- miştiniz" dediler. Oıûarda çok büyük bir istek gördüm. Çok yoğun oldu- ğum; hem Bilkent'te, hem de Anka- ra Konsenatuvan'nda ders verdi- ğim halde kabul ettim. Mayıs 1999'da Orfeon Oda Korosu"nun şefi oldum. Artık profesyonellz' - Orfeon Oda Korosu sizin şef ol- manızla birlikte birçok ödül aldL KERfcVfOVA - Orfeon Oda Koro- su'na şef olduktan iki ay sonra, Tem- muz 1999"da İngiltere'de düzenle- nen uluslararası bir yanşmaya katıl- dık. Folklorkategorisinde birinci ol- duk. Çok seslendirilen rürkülerimiz- den MuammerSun'un 'Bir Dalda İki Elma', Erdal Tuğcular'ın, Uhi Ce- malErkin ın türkülerini sunduk. Ina- nılmaz ilgi çektı. 2OOO'de Avustur- ya Koro Olımpıyatlan'na gittık. Ora- da da caz, folklor. madngal ve karma koro dallaruıda ya- nştık. Dört dalda da gümüş madalya aldık. Bir de deprem- zedeler yaranna Belçika'da bir konser verdik. Geçen yıl Ka- nada'da Oda Korolan dalında yanştık ve birinci olduk. Ora- da birçok konser verdik ve hiç beklemediğimiz kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştık. - Başanlannızuı koroya ge- tirisineoJdu? KERtMOVA - Amatör ko- ro olarak artık profesyonel bir düzeye geldiğımizi kanıtladık. Bir amatör koronun bu derece pro- fesyonel bir çizgiye ulaşmasına her- kes şaşınyor. Bu gerçekten amatör ko- ro mu, profesyonel koro mu? Türki- ye'yi yurtdışında temsil eden çok az koromuz var. Gönül daha çok koro katılabilsin istiyor. 'Seyirclnln beflenlsl önemli1 - Repertuvannızı hazuiarken han- gi öJçürkri göz önündebulunduruyor- sunuz? KERİMOVA - Eser seçiminde se- yircinin beğenisini ölçüt olarak alı- yoruz. Dünya folklorundan caza çok geniş bir repertuvanrmz var. Swing- le Singers'ın aranjmanlannı da söy- lüyoruz. Şubat 2002'de Svvingle Sin- gers'la birlikte bir konser verdik. - Geçen yıl ilk albümünüzü çıkar- dınız. KERİMOVA - Bu albümde çeşıt- li yanşmalarda ve konserlerde ses- lendirdığimiz on sekiz parça bulunu- yor. Bazılan Avusturya'daki yanş- mada canh olarak kaydedilmiş par- çalar. Konser vermek çok farklı, al- büm için kayıt yapmak çok farklı. Ka- yıtta en ufak bir hatamn bile olma- ması gerekir. Çok titiz çalıştık. - Orfeon Oda Korosu'nun dünya oda korolan içindeki yeri sizce ne- dir? KERİMOVA- Orfeon Oda Koro- su, artık dünya korolan arasında ta- nınıyor. Çeşitli ülkelerden birçok çağn alıyoruz. Bazen ekonomik du- rumdan dolayı gidemiyoruz. Dep- rem ve ekonomik bunalımdan son- ra sponsor bulmak çok zorlaştı. Mer- sin'de, Çanakkale'de bazı koristlerin bizi örnek alarak yeni korolar kurduk- lannı, çahşmalar yaptıklannı duy- Koronun üyeleri değişik mesleklerdeo, profesyonel ciddilikle çahşan ama- törier... (Fotograflar: SERDAR ÖZSOY ve MEHMET ÇAĞLARER) duk. Bu bizi hem sev indiriyor, hem de motive ediyor. - Gelecekle iJgili tasanlannız ne- ler? KERİMOVA - Yurtiçinde daha çok konser vermek istiyonız. Birçok yurtdışı çağnmız var. Ekim ayında Londra'da Royal Festival Hall'ün içindeki Queen Elizabeth Salonu'nda 1000 kişiye konser vereceğiz. Ingil- tere. Finlandiya, Japonya, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Litvan- ya'dan ünlü korolann yer alacağı 'VVorld Voice 2003' festivaline davet edildik. Tamamen Türk folklor re- pertuvanndan oluşan bir konser ve- receğiz. 2005 yılının sonuna kadar dört bir yandan çagnlanmız var. Ge- çen hafta. içinde bizim öykümüzün de yer aldığı 'Türkiye'den Başan Öyküleri' adlı bir kitap çıktı. Yaza- n Vedat Akman. Gelecek yıl koro- nun onuncu yılı olacak. Kendimizi esprili bir biçimde anlattığımız bir kitabımız olsun istiyoruz. Bir albüm daha kaydedelim istiyoruz. Ama bü- tün bunlan gerçekleştirmemiz eko- nomik duruma bağlı. -F.RINGE FESTİVALİ SÜRÜYOR 11 Eylül, Edinburgh'a damgasını vurdu Kültür Servisi - Geçen günlerde renkli bir törenle açılan 57. Edinburgh Fringe Fesüvali kapsamında 1500"den fazla yapım ve 21 bin 594 gösteri seyirciyle buluşacak. 26 Ağustos'a kadar sürecek olan Fringe Festivali'nin ana teması '11 Eyiül olajlan'. Tiyatro, dans, müzik, sinema, edebiyat, tele\izyon alanlannı kapsayan festival çerçevesindeki gösterilerin bir kısmı merdiven basamaklan, asansör, halka açık tuvaletler ve barlar gibı alışılmadık mekânlarda yapılıyor. Sttven BerkoflTun rol aldığı 'Requem for Ground Zero' gibı birçok yapımın dünya prömiyerlerinin yapılacağı Edinburgh'daki festivalin diğer bir önemli yanı ise güldürü daluıda verilen ve kazanan komedyenin önündeki tüm kapılan açan Perrier Ödülü. Bu yılki festivalde komedi dünyasının ustalanffillBailey, Stephen Frost, JeffGreen, Kevin Eldon ve Ed Byrne bir mahkeme salonunda geçen 'Toplanü Salonunda 12 Adam' adlı dram için bir araya geldi. Jimmy Carr. Darve Gormao, Lee Hurst Julian Clary de fesrivale katılacak dığer sanatçılar arasında. Drama dalında Owen Onid ve Phil Nichol gibi sanatçılann rol aldığı 'Kızgm Adam' ve Masterson'ın yönettiği 'Adolf Guy' adlı oyunlar ilgi çekeceğe benziyor. Fransızca olan 'Monthy Panton' adlı tiyatro oyunu ise Parisli bir topluluk tarafindan sunulacak. 11 Eylül saldınlannda yaşamını yitiren itfaiyecileri konu alan ve Tim Robins ıle Susan Sarandon ın ovııadığı 'The Guys\ gösterilecek fılmler arasında yer alıyor. Dans alanında ise 'Benim Neyim Ma\i\ 'Brahannala' ve '3 Kadının Kaderi' adJı yapıtlar sergıleniyor. 'DeniziPişirdik'sergisi 9 Ağııstos 'ta Bodrıım Kaçakçı Koyu 'nda açılıyor AIp Çağpar, tnci Iyibas ve Tekin Özkurt'un yaprtlanndan oluşan 'sualö seramik sergisi' tüplü dalışın yamsıra su üstünden maske-şnorkel ilede görüJebilecek. 5-10 metre derinliğe yerleştirilen yapıtiar 30-31 Ağustos'ta da Ayvalık Büyük İKosdalış noktasuıda sergilenecek. Her kulaçta ayrı güzellikte bir seramik TEK KONSER KARDEŞ TÜRKÜLER DJIVAN GASPARYAN CEMİL TOPUZLU HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 21:00 Kültür Servisi - Bodrum Kaçakçı Koyu dalış noktası, 9-24 Ağustos tarüıleri arasında denız dibine yerleştirilen 'Denizi Pişirdik' adlı "sualtı seramik sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Alp Çağpar, tnci Iyibaş \ e Tekin Özkurt'un yapıtlarının yer aldığı serginin açılışı kapsamında 9 Ağustos günü Bodrum Sualtı Arkeoloji îvlüzesi'nde, Bengiz Özdereli ve Alptekin Baloğlu. sualtı vıdeo ve saydam çekimlerinden örnekler sunacaklar. Tüplü dalışın yanı sıra su üstünden maske-şnorkel ile de görülebilecek sergide, seramikler 5, en fa zla 10 m. derinlikte bulunuyor. Genç sanatçılar, ortak projelen olan serginin birincisini 2001 yılında Bodrum Karada Marina Sanat Galerısı, ardından 2001 \e 2002 yıllannda Antalya"nın Kaş ilçesı Güvercinada dalış noktasında 4-11 metre derinlikte gerçekleştirmişler ve bir ılke imza atmışlardı. Bu yıl daha önce denız dıbinde sergilenen \e zarar gören yapıtlannı, 'Denizi Pişirdik'le eşzamanlı olarak su üstünde sergileyen sanatçılar. "Sualbnda üıanılmaz ahenkli ve birbirine saygû bir yaşam \^r. Onlara çok kolay zarar verebüeceğinıizi unutmayıp bu narin hayata çok daha özenle yaklaşmanuz gerekijor'' diyerek bir başka noktadan da bakmaya davet ediyorlar sanatseverleri. Adı geçen yapıtlann karada sergilenmesiyle, dalış yapamayan veya yüzme bihneyen sanatseverlerin de katılımının sağlanması amaçlanıyor. Ana temanuı ise 'deniz' olarak kalacağı belirtiliyor. Tüm dünyadan amatör ruhlu seramik sanatçılannın bu düzenlemeye katıhnalan ve farklı etkinliklerle desteklenen serginin uluslararası boyuta taşınması da ileriye dönük hedefler arasmda. Sergı. 30-31 Ağustos tarihlerinde Ayvalık Büyük İlyos dalış noktasmda da düzenlenecek. (0216327 48 02 - 0532 562 75 54 /info(auHmı:org/ Elijah Wood bu kez çok iddialı • Kültür Servisi - 'Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinın oyunculanndan Elijah Wood (Frodo), üçlemenın son halkasuıın tüm zamanlann en büyük savaş filmi olacağuıı söyledi. Aralık ayında gösterime girecek 'Kralın Dönüşü", Frodo, Aragorn ve Gandalf'ın öykülerini anlatacak. Yönetmen Peter Jackson. "Kralın Dönüşü'nü yapmış olmamn çok gurur \erici olduğunu söylerken filmin bir başka aktörii Dominic Monaghan (Merry) ise 'Kralın Dönüşü'nü hüzün verici olarak nitelendirdi. Monaghan filmde, dostluğun Orta Dünya'yı kurtarmak adına feda edilebileceği ve insanlann yaptıklannın sonuçlanyla yüzleşmeleri gerektiği temalannın işlendiğini söyledi. Bob Dylan'ınfilmininalbümü çıktı • Kültür Servisi - Bob Dylan'ı 16 yıl sonra beyazperdede başrolde ızlediğimiz ve geçen ay Amerika'da gösterime giren 'Masked & Anonymous" filminin soundtrack albümü tüm dünyayla birlkte Türkiye'de de Sony Müzik ten satışa çıktı. 14 Bob Dylan şarkısının dünyanın dört bir yanından, bizzat Dylan'ın onayıyla seçilen ünlü isimler tarafindan seslendirildiği soundtrack albümde, Dylan'ın seslendirdiği 'Dixie", 'Diamond Joe', 'Cold, Irons Bound" ve 'Down in the Flood' gibi dört de yeni şarkı var. Albümde ülkemizden Sertab Erener de, Dylan'ın en sevilen şarkısı 'One More Cup of Coffee'yi yorumluyor. Bob Dylan'ın 'Jack Fate' isimli bir rock efsanesini canlandırdığı fıknin başrollerinde yer alan diğer isimler arasında Penelope Cruz, Jeff Bridges, John Goodman, Jessica Lange, Angela Bassett, Ed Harris, Val Kilmer ve Mickey Rourke gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğıni Larry Gharles'm yaptığı filmin ülkemizde gösterime giriş tarihi henüz belirlenmedi. AJexander VValker öldii • Kültür Servisi - Fihn eleştuılerinin yanı sıra, Stanley Kubrick gibi ünlü sinemacılann yaşamöyküleriyle de tanınan yazdığı biyografi kitaplanyla da tanınan 73 yaşındaki Ingiliz gazeteci ve yazar Alexander VValker, kanser şüphesiyle test yaptırmak için gittiği hastanede geçen gün yaşamını yitirdi. Film eleştirmenliğine çağdaş bir anlayış getiren VValker, klasik sinema yazılan yerine yönetmen, izleyici ve eleştirmen arasındaki diyaloğu açan makaleleriyle öne çıkıyordu. Kelly Clarkson'dan yeni single • Kültür Servisi- 'Amerikan Idolü' yanşmasının bırincisi Kelly Clarkson, yeni single'ı 'Miss Indepent' ile Atlantik'i aştı. Şimdiden Amerika'nın bir numaralan arasında yerini alan Clarkson'un 'Thankful' adlı albümü, geçen haftalarda ülkemizde de piyasaya çıkmıştı. Kelly, 'Miss Independant'ı Christina Aguilera ile birlikte yazmış. Şarkının yapımcısı ise Mariah Carey, Enrique Iglesias gibi isimlerle çalışan Rhett Lawrence. Nâzım Küttüpevi'nde Kediler' • Kültür Servisi - Nâzım Kültürevi'nde 18 Ağustos'a dek Bilge Doğru'nun 'Kediler' adlı sergisi izlenebilir. İkuıci kişisel sergisini açan Doğru, resimlennde kedi-insan birlikteliğini ve benzerliğini vurgulamak istediğini, bu estetik ve sevimli yaratıklann çeşitli kişilikleri betimlediğine inandığını belirtiyor. Dostluğun ve banşın insan için olduğu kadar diğer canlılar için de hayati önem taşıdığına inanan sanatçı, kedilerin de insanlar kadar 'yaşama karşı duruşlan" olduğunu resimleriyle gösteriyor. 'Batman 5in çekimleri başladı • Kültür Servisi - 'Akıl Defteri" filminin yönetmeni Christopher Nolan 'Barman 5'in çekimlerine başladı. Çekimlerin nasıl gittiği sorusuna Nolan. "Harika gidiyor. Hayatımın en eğlenceli zamanlannı geçiriyorum. Henüz çekimlerin başında olmamıza rağmen çok eğleniyoruz. Eğlenırken para da kazanmak hanka bir duygu" diye cevap verdi. 'Barman 5"e dair hiçbir bilgi vermeyen yönetmen. "Eğer bir şeyi inanıhnaz olarak göstermeyi başarabilirseniz, onun hakkında tüm gerçekleri açıklamanıza gerek yoktur." diye konuştu. Rolling Stones'un konseri iptal • MADRİD (AA) - Sahnelerden 40 yıldır inmeyen efsanevi rock topluluğu Rolling Stones'un Ispanya'da geçen akşam vereceği konser, toplulugun solisti Mick Jagger'ın (60) rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Konser, Jagger'ın larenjit olduğu gerekçesıyle 19 Eylül'de yapılacak. Rolling Stones hayranlarının aldığı konser biletlerinin belirtilen tarihte geçerli olacağı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog