Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr Ölen 17 Idşinin yakınlan gözyaşlanna boğuldu. (REUTERS) Otelsaldmsında BalVnin izJleri • 202 kişinin öldüğü Bali saldınsının karar duruşması bugün. Dava öncesüıde ABD'lilerin işlettiği otelin önünde düzenlenen ve Bali'dekine benzer patlayıcılann kullanıldığı saldınyı Islam Cemaati'nin üstlendiği öne sürülüyor. Dış HaberierServisi- En- donezya'da önceki gün ger- çekleşen ve 17 kişinin öl- dügü bombalı saldında kul- lanılan patlayıcılann, ekim- de meydana gelen Bali pat- lamasındaki maddelerle aynı içeriğe sahip olduğu açıklandı. Bali saldınlanyla ilgili sü- ren davanın bugünkü duruş- KELLY TOPRAĞA VERİLDİ Dış Haberier Servisi - tngiliz Savunma Bakanlığı silah uzmanlanndan David Kelly, intihanndan 19 gün sonra dün toprağa verildi. Ingiliz hükümetinin Irak'ın kitle imha silahlanyla ilgili hazırladığı raporu abarttığı yönûndeki haberlerin kaynağı olduğu açıklanan Kelly, yaşadığı yer olan Oxfordshire'da düzenlenen bir törenle gömüldü. Eşi ve 3 çocuğunun katıtdığı törene, hükümetten de Başbakan Tony Blair'in yardımcısı John Prescott kahldı. David Kelly, tngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, "hükümetin Irak'ın silahlanna ilişkin raporu abartöğı*' yönûndeki haberin kaynağının kendisi olduğunun öne sürülmesinin ardından geçen ay intihar etmişti. masında, sanıklardan Amro- zi hakkında ölüm cezasının verilebileceği kaydedildi. Endonezya polis şefı Er- win Mappaseng, saîdınnın olduğu Marriot Oteli çev- resinde TNT ve potasyum klorüre rastladıklannı be- lirterek aynı maddelerin Bali'de de saptandığını söy- ledi. Olayın bir intihar sal- dınsı olup olmadığının halen bilinmediğini söy- leyen Mappaseng, otel önünde patlayan aracın içinden bir ceset çıkar- dıklannı belirtti. Başkent Cakarta'daki ABD'lilerin işlettiği Mar- riott Oteli önünde bom- ba yüklü bir aracın patla- ması sonucu yaklaşık 17 kişi ölmüş, 150 kişi de yaralanmışn. Singapur'un Straits Times gazetesi sal- dınrun, Islam Cemaari ör- gütü tarafmdan üstlenil- diğini ileri sürdü. 'Korkmuyorum' Bali saldınsıyla ilgili davanın bugünkü duruş- masında ölüm cezasıyla karşı karşrya olan Amro- zi, -korkmadığuıT söy- ledı. Saîdınnın "ohımluyan- lan" olduğunu söyleyen Amrozi, böylece ülke eko- misinin yabancılann eline geçmesinin önüne geçildi- ğini öne sürmüştü. Endo- nezya'nın Bali adasında geçen ekim ayında mey- dana gelen saldında 202 kişi ölmüştü. Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen gümrük birliği anlaşması Rumlan korkuttu GüneyKıbns'taalarm...REŞATAKAR LEFKOŞA - Türkiye ile KKTC arasın- da yann imzalanması beklenen Gümrük Birliği Anlaşması, Güney Kıbns'ta panik ya- rattı. Anlaşmanın gündeme geleceği ve ya- nn yapılacak olan Ortaklık Konseyi top- lantısına Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de katılma olasılığının belirmesi, Güney'in tepkisini daha da arttırdı. Türk hükümetinin, KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş'la birlikte hareket ettiğini yazan Rum basmı, imzalanacak anlaşmanın "ekonomikilhak" anlamına geldiğini savun- du. Birleşmiş Milletler'in (BM), Kıbns so- runuyla ilgili olarak eylül ayında başlatma- sı beklenen yeni girişimlerin, Türkiye - KKTC anlaşmasıyla şimdiden başansızlığa itildi- • Rum Hükümet Sözcüsü Kipros Hrisostomidis'e göre AKP iktidan, KKTC'deki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a güçlü destek vermeye hazırlanıyor. ğini saavunan Fileleftheros gazetesi "Kıbns'm AB üyeBği yaklaştıkça Türk tavn serüeşiyor ve ekonomik ilhak anlamına gelen Gümrük Birliği Anlaşması ile yeni çözüm girişimkri bertarafedifiyor" dedi. AKP iktidannın, ara- lık ayında yapılacak KKTC milletvekilliği se- çimleri öncesinde Denktaş'a destek verme- ye çalıştığını da savunan gazete, dünkü man- şet haberini şöyle tamamladı: "Işgal Hderinin, sözde KKTC heyetinin ba- şına oğlu Serdar Denktaş' ı getirme tercihi te- sadufi değildir. Lefkoşa (Rum hükümeti) ge- lişnıeleri takip edrvor ve bunu yasadışı bir olay olarak görüyor." Rum Hükümet Sözcüsü Kipros Hrisosto- midis ise, "Rum hükümeti bu çalışmalan Türk runımunun sertleşmesi olarak görüyor mtı" şeklindeki bir soruyu yanıtlarken "Aü- lan adunlar, Türkiye'nin, Denktaş tarafin- dan yürütülen pontikaya bir desteğidir" de- di. Hrisostomidis. şöyle devam etti: "Kıbns'ta işgal sonucu yaraülan yasadışı- tak için protesto eylemimiz devam edecek ve işgal sona erinceye kadar sürecek. Türkiye iş- gal yönetimini tamyan tek ulkedir ve Türki- ye üe işgal yönetimi arasında yapılan her ça- hşma,yasadışı devlet ilanı çerçevesinde hare- ket etmektedir. Bunu kontrol erme yolu yok. İstila ve işgaklen hemen sonra oluşturulan yö- netirn bugün hâlâ iş başındadır. Türkiye ve işgal yönetimi arasında yapılan her çahşma yasadışıuğm içerisindedir." Rum gazeteierinjn yorumu aynı Türkiye-KKTC Gümrük Birliği Anlaşma- sı, Fileleftheros dışındaki gazetelerde ise şu başlıklarlayeraldı: Alithia: Türkiye-Sahte Devlet Arasında "GümrükBirliği'' Simerini: "Konfederas- yon adımı» Türkiye ve "Devlet" Gümrük Birliği Anlaşması imzabyor." Mahi: "Tür- Idye-Sahte Devlet Gümrük BirhgT' Politis: "Ankara Denktaş'ı Gümrük Birliği ile silah- landınyor." Yaklaşık 300 mahkûmu serbest bırakan Israil, aylar sonra Eriha'ya girdi IsraiPden birjest, bir işgal Dış Haberier Servisi - îs- rail yönetimi dün yaklaşık 300 mahkûmu serbest bıra- kırken, ordu, aylar sonra ilk kez Batı Şeria'nın Eriha ken- tine girerek 10 Filistinliyi tutukladı. Israil'in serbest bıraktığı ilk mahkûmlar, Batı Şe- ria'nın Ramallah kenti ya- kınlanndaki Ofer'deki mah- kûmlar oldu. Buradan oto- büslerle alınan Filistinliler ai- lelerine teslim edilirken, oto- büsten inen yaklaşık 20 mah- kûm zafer işareti yaptı. Ikinci otobüsten inen Fi- listinliler, evlerine vannca toprağı öptü. Dün bırakılan mahkûmların hiçbirinin ölümcül saldınlara kanşma- dığı kaydedildi. Dün 342 mahkûmu bıra- kan Israil'in, gelecek hafta 100 kişiyi daha salıvermesi bekleniyor. Israil böylece toplam 442 mahkûmu bırakmış olacak. Ancak bu sayı, Filistin'in serbest bırakılmasını istediği yak- laşık 6 bin mahkûmun yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor. Filistinli mahkûmlarla ilgili ça- lışmalar yapan Mandela Enstitü- sü'nden Butheyna Dukmak. dün salıverilen mahkûmlann yaklaşık Ma yüzde 70'inin zaten ay sonunda bı- rakılacak tutuklular arasında bu- lunduklanna dikkat çekti. Eriha'da sokağa çıkma yasağı Bu arada Israil birlikleri, dün sa- bah Eriha kentine girerek kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. 20 araçtan oluşan bir konvoyun, ken- tin Mağtaş sokağına girdiği açık- lanırken, bu sokağın, Filistin li- deri Yaser Arafat'a bağlı özel gü- venlik birimi Güç 17'nin eğitim kampının yakınlarında olduğu kaydedildi. Evlerin tek tek aranmasının ar- dından Israil askerlerinin 10 Fi- listinliyi turukladığı belirtildi. ahkûm kamplanndan alınarak ailelerine teslim edilen Filistinli mahkûmlar, Filistin topraklannı öperek zafer işareti yaptılar. Bırakılanlann yüzde 70'inin zaten ay sonunda süresi dolan mahkûmlar olduğu belirtiliyor. Güç 17'ye bağlı Filistinli biryet- kili, güvenlik birimindekilerin uyu- duğu sırada gerçekleşen saldında tutuklananlardan hiçbirinin Israil ta- rafından aranmadığını öne sürdü. Eriha, Israil ordusunun, Eylül 2000'de başlayan intifadadan be- ri, Batı Şeria'da yeniden işgal et- mediği tek yerleşim birimiydi. PENCAP cınayet silahıdırLAHOR (AA) - Pakistan'ın Pencap Eyalet Meclisi, kadınlara kezzap atılmasını cinayet girişimi olarak kabul etti. Meclis, kadın milletvekili Hümeyra Avais ŞahkTin konuyla ilgili sunduğu tasanyı oybirliğiyle kabul etti. Bu kez Ulusal Meclis'te tartışılacak tasan, burada da kabul edilmesi ve Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafmdan onaylanması halinde yasa haline gelecek. Şahid'in aynca bazı kimyasal maddelerin üretimi, ithali ve naklinin yasaklanması yönünde kulis faaliyeti yaptığı belirtildi. Kadmlar şiddete maruz kalryor Pakistan'da özellikle muhafazakâr kırsal kesimde kadınlara yönelik şiddet çok yaygın durumda. Pakistan Insan Haklan Komisyonu'nun 2002 yılındaki raponında, kadınlann tahminen yüzde 70-90'nın şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Genelde erkek akrabalar tarafmdan işlenen namus cinayetlerine her yıl yüzlerce kadın kurban olurken, suçu işleyenler nadiren cezai işlem görüyor. DENİZLİ 1. İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No MENKULÜN AÇIK AKTnRMA İLANI 2000 4754 tflas Bir borçtan dolayı iflasa tabi ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkartılnuştır. Bırincı arttırma 10.08.2003 günü saat 11.00-11.15'te şinde yapılacak ve o günkü kıymetlerinin yüzde 75'ıne atte 2. arttırma yapılarak yüzde 40 ve satış masraflanm lebileceğini. masrafı veriİdiği takdirde şartnamenin biı Ankara asfaltı üzeri istekli bulunmadığı verene satılacağı ve örneğinin isteyene 10 km'de Denizli'deki fabrika binası giri- takdirde 20.08.2003 günü aynı yer ve sa- satış şartnamesinin icra dosyasında görü- gönderilebileceği, fazla bilgi almak iste- yenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğumuza başvurmalan, satışa iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 20 oranında nakit veya milli bir bankanın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Muhamraen kıymeri: 684. 200.000.000.-TL. İsim Otomatık pul kesme makinesi Hidrolik pres (24-50T) Eksantrik pres (50- 100T) Hidrohkpres(80T) Hidrolik pres (200T) Hidrolik pres (250T) Hidrolik pres (300T) Hidrolik pres (350T) Hidrolik pres (400T) Taban kaynak makinesi (hasarlı) Taban doğrultma makinesi Taban tomalarna makinesi Ovalama makinesi Etek parlatma makinesi Radius zımpara makinesi lç polisaj makinesi (otoı (hasarlı) Dış polisaj makinesi loto) (hasarlı) Triton yıkama makinesi Puntalama makinesi Taban zımparalama makinesi Taban konkav presi Kapak şekıllendirme makinesi Kapak iç polisaj makinesi Kapak dış polisaj makinesi (hasarlı) Kapak punta makinesi Vibrasyon makinesi Toma tezgâhı E400 Erezyon makinesi Kaynak makinesi Testere makinesi Vakum pompası Kapak mühürleme makinesi Sap polisaj makinesi Giyotin makası Daire makinesi Etek kesme makinesi Taban mühürleme makinesi Forklift Kompresör 12-14-16-18-20-22'lik ten. kalıplan Muhtelıf ebatlarda büro masalan koltuklar Fabrikanın yemekhane bölümünde bulunan 16 masa 60 sandalye Muhtelif elektrik malzemesı Toplam Muhammen değeri teminat mektubunu Muhtelif Adet 1 4 6 1 1 1 3 2 2 4 2 6 3 4 3 4 4 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 5 1 4 2 2 4 1 1 2 1 ieğer kaybı Basın: 38188 ibraz etmeleri ilan olunur. Toplam Değer 280.OOO.0OO.0OO.-TL. 12.000.000.000.-TL. 6.000.000.000.-TL. 15.000.000.000.-TL. 25.0O0.0O0.O00.-TL. 30.000.000.000.-TL. 9O.0OO.0O0.0O0.-TL. 70.000.000.000.-TL. 80. 000.000.000.-TL. 80.000.000.000.- TL. 700.000.000.-TL. 8.000.000.000.-TL. 300.000.000.-TL. 3.000.000.000.-TL. 2.000.000.000.-TL. 100.000.000.000.-TL. 100.000.000.000.-TL. 60.000.000.000.-TL. 7.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 4.000.000.000.-TL. 2.000.000.000.-TL. 60.000.000.000.-TL. 400.000.000.-TL. 4.000.000.000.-TL. 2.000 000 0O0.-TL 6.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 2.000.000.000.-TL. 3.000. 000.000.-TL. 1 000.000.000.-TL. 800.000.000.-TL. 500.000.000.-TL. 400.000.000 -TL. 3.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 5.000.000.000.- TL. 40.000.000.000.-TL. 10.000.000.000.- TL. 5.000.000.000.-TL. 500.000.000.-TL. 3.000.000.000.-TL. 1.125.600.000.000.-TL. -441.400.000.000.-TL. 684.200. 000.000.-TL. ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2003 209 Ankara ilı, Elmadağ ilçesi, Yeşildere Köyü, Cilt: 18, Hane: 22'de nüfusa kayıtlı bulunan Hakkı ve Gülsüm kızı, 28.09.1983 doğumlu Mürse! Arslan'ın adı "Nur- sel" olarak değiştirilmiştir. Basın: 38438 KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 14 Davacı Karayollan Gn. Müd. tarafindan davalı Sıd- dık Kaplan aleyhine 03.03.2003 tanhli dava dilekçesi ile açılan kamulaştuma bedelinin tespitı ve kamulaştı- nlan yerin davacı idare adına tescili davasında, Erzurum ili, Karayazı ilçesi. Göksu Köyü, köy içi mevkii, 450 parselde 80 m2 mesahaJı arsa vasfındaki taşınmaz ile yine Göksu Köyü, köy içi mevkıinde bu- lunan parsel no 450-A, 450-B'de kayıtlı üzerinde ev bulunan 184.92 m2 olan Sıddık Kaplan adına kayıtlı taşınmazın Karayollan Gn. Müd.'nün 13.11.2002 gün ve 167 sayılı karan ile kamulaştınlmasma karar veriİ- diği, arsa vasfındaki taşınmazın m2 bedeli olarak 1.500.000.-TL üzerinde ev bulunan taşınmazın ise m2 bedeli olarak 28.875.000.-TL olması gerektiği. görü- şüne vanldığı. taşınmaz maliki ile davacı idare arasın- da herhangı bir anlaşma sağlanamadığı, bunun üzerine davacı idare tarafindan anılan taşınmazın, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile tespit edilen be- delin idareden tahsiline, taşınmaz tapu kaydının da\-alı adından iptali ile davacı Karayollan Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş, davanuı dunışması 01.10.2003 günü saat 11.30'a talik edilmiş- tir. 2942 sayılı Kamulaştuma Kanunu'nun 10. maddesi (4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi) gereği ilan olunur. Basın: 38370 AKŞEHİR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2000334 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafindan davalılar Afife Acar ve arkadaşlan aleyhi- ne açılan tapu iptali terkin davasında; davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu edilen Akşehir Tipiköy 443 parsel sayılı taşınmazın Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çiz- gisinın göl tarafında kaldığıru, bu nedenle tapu kaydının iptali ile kıyı olarak kamu adına terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkememizce davalı Afife Acar ve Müzeyyen Acar'a dava dilekçesini ve duruşma gününü bildinr meşruhatlı da- vetiye tebliğ edilememiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edileme- miş olup davalı Afıfe Acar ve Müzeyyen Acair'ın duruşma günü olan 30.09.2003 günü saat 11.35'ten itibaren mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettırmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar veri- leceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 37988 AKŞEHİR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2003 78 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafindan davalı Pa- kize Akel Külah ve arkadaşlan aleyhine açılan tapu ip- tali terkin davasında: davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu edilen Akşehir Ortaköy 4087 parsel sayılı taşınmazın Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisinin göl tarafında kaldığını, bu nedenle tapu kaydının iptali ile kıyı olarak kamu adına terkinine karar verilmesini ta- lep ve dava etmiş, mahkememizce davalı Pakize Akel Külah ile Kezıban Akel Yılmaz'a dava dilekçesini ve duruşma gününü bildinr meşruhatlı davetiye tebliğ edilememiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adre- si tespit edilememiş olup davalı Pakize Akel Külah ile Keziban Akel Yılmaz'ın duruşma günü olan 30.09.2003 günü saat 11.15'ten itibaren mahkememiz- de hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 37989 DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ t ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2003 5 Satış Dikili Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12.03.2003 tanh ve 2002397 esas, 2003/108 karar sayılı ilamı gereğince satılmasına karar verilen taşınmazlann cins, miktar ve bedelleri ile satış şartlan aşağıda belirlenmiştir. 1- Dikili-Salimbey Mahallesi, Horoztepe mevkii, 156 ada, 34 parselde kayıtlı, 22.462 m2 tarla cinsinden olan taşınmazın tamamı Katma Değer Vergisi hariç, 24.708.200.000.-TL (Yirmidörtmiryaryediyüzsekizmilyonikiyüzbinlira)'dan satışının yapılacağı. birinci satışının 16 Eylül 2ÖO3 Salı günü saat 13.30 ile 13.40 arasında ya- pılacağı, 2- Dikili-Ismetpaşa Mahallesi, Kaledibi mevkii, 371 ada, 31 parselde kayıtlı, 16.020 m2 tarla cinsinden olan taşınmazın tamamı KDV hariç, 56.070.000.000.-TL (Ellialtımilyaryetmişmilyonlira)'dan satışının yapılacağı, birinci satışının 16 Eylül 2003 Salı günü saat 14.30 ile 14.40 arasında yapılacağı, 3- Dikili-Ismetpaşa Mahallesi, Kaledibi mevkii, 371 ada, 32 parselde kayıtlı, 8.446 m2 tarla cinsinden olan taşınmazın tamamı KDV hariç. 42.230.000.000.-TL (Kırki- kimilyarikiyüzotuzmilyonlira)'dan satışının yapılacağı, birinci satışının 16 Eylül 2003 Salı günü saat 15.30 ile 15.40 arasında yapılacağı, 4- Dikili-Ismetpaşa Mahallesi, Akkuyualanı mevkii, 385 ada, 24 parselde kayıtlı, 13.045 m2 tarla cinsinden olan taşuımazın tamamı KDV hariç, 39.135.00O.0OO'-TL (OtuzdoloızmiKr aryüzoruzbeşmiryonlira)'dan satışının yapılacağı, birinci satışının 16 Eylül 2003 Salı günü saat 16.30 ile 16.40 arasında yapılacağı ve yukanda sıralanan tüm dört taşınmazın satışı da Dikili Adliyesi yanında bulunan Seçim Müdürlüğü bahçesinde yapılacaktır. Satış şartlan: 1- Birinci satış gününde satış yapılamaz ise ikinci satış 26 Eylül 2003 Cuma günü yine aynı saatlerde ve aynı yerde yapılacaktır. Birinci satış gününde tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflanm geçmek şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak koşuluyla ikinci açık arttırma da riiçhanlı alacaklılann alacağını, takdir edilen kıymetin yüzde 40'mı ve satış masraflanm geçmesi şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale olunur. 2- thaleye iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bır bankanın teminat mektubunu vermeleri lazun- dır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebi- lir. Damga vergisi, tellaliye harcı, katma değer vergisi ve tapu masraflan alıcıya ait- tir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemıze bıldirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedellen hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, İÎK'nun 133. mad- desi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 aylık faizden alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil olunur. 5- Şartname, dairede herkesin görebilmesi için açıktır. Satışa iştirak edenler şart- nameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaklan, fazla bilgi almak isteyenlerin dosyasına müracaatlan ilan olunur. 31.07.2003 Basın: 38217
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog