Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKIYE _A 30 Sınop B 27 Adana Edirne A 33 Samsun A 33 PB 25 Kocaelı A 29 Trabzon Y 25 Çanakkale A 31 Giresun Y 25 Izmir A 35 Ankara B 30 Manisa A 34 Eskışehır B 28 B 31Aydın Denızli A 34 Konya A 34 Sıvas B 26 Zonguldak B 26 Antalya A 32 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkâri Van A A A A A A B 32 40 41 37 39 32 25 Y 24 Yurdun kuzeydoğu kesımlen parçalı bulut- lu Doğu Karadenız ıle Doğu Anadolu'nun ku- zeyaoğusu sağanak ve gokguaıltulu sağa- nak yağışlı dığeryerier az bulutlu ve açık ge- çecek. Hava sıcaklığı yurdün ıç ve doğu ke- sımlennde bıraz azala- cak dığer yerlerde onemlı bırdeğışıkJıkoi- mayacak DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B B B Y A A A 24 27 23 32 29 33 37 30 Münıh A 31 Zünh Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina A B A B A A A A 28 31 37 30 32 32 33 33 A 35 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire Y A B Y B Y Y A 22 28 26 31 32 13 18 35 A 38 Aç,k l ÇOK buıirtlu ı YağmuflL Kartı S u l u ter , Gok gurultulü GUNCEL Cl NEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada diği dinamitlerden söz edilmemiş. Onlara göre; RTE, AB maskesi altında asker et- kisini gidermeye girişmiyor. Laik cumhuriyetin tek güvencesi askerin konumunu törpülemeye çalışmıyor. Onlara göre, bu iktidar; "TSK'yi hedef almıyor, irticayı koruyup kolladığı izlenimi vermiyor." Onlara göre, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan- lığı'na getirilen, bu yıi orgeneralliğe terfi eden Fet- hi Remzi Tuncel'in özel yaşamını ilgilendiren - manşetlere taşıdıkları- konu YAŞ'tan çıkan tek önemli karar: Orgeneral Tuncel'in bekâr oluşu ve bekâr bir generalin böylesi önemli bir göreve atanması! • • • Yakında orgeneralin evlenme niyetini araştıran, yazan çizen haberler böyyük medyamızda boy gösterebilir. Zira böyyük gazetelere göre okuyu- cunun, sokaktaki insanın ilgilendiği konuların ba- şında yaşamsal güçlükler gelmiyor. Kuşkusuz, meslekte hiç kimse işadamlığı-iş ta- kipçiliği ve gazeteciliği bir arada götürerek med- ya etiğine yeni bir ölçüt katan böyyük gazete yö- neticileri kadar parasal rahatlık içinde değil. Orhan Veli'nin dediği gibi, "Birelinde cımbız, bir elinde aynal umurunda mı dünya" türünden yaşam sürdürenler için, örneğin eksi enflasyon rakamı ile çarşı pazarın çakışmadığını büyütme- nin anlamı yok. örneğin, medyamıza göre, -tıpkı babası gibi i- ki yana sallanarak yürüyen- RTE'nin mahdumu Necmettin Bilal'in Reyyan Uzuner'le evliliği, düğünü, üstü başı örtülü (yüzü neden açık) gelin hanım kızımızın ahşveriş öyküleri, düğün daveti- yesinin kimlere gönderildiği siyasal ve yaşam zor- luklarından çok, ama pek çoook önemli. Büyük amacı eşi Bilal'le Amerika'da okumak- mış Reyyan Uzuner'in. Böyyük medya, Uzuner'in özel marifetlerini bir bir sayıyor. O ne duygusal şiirier döktürmekmiş, sanata merakmış efendim; ballandıra ballandıra, anlata anlata bitiremiyorlar. RTE, Ankara Keçiören semtindeki elini sıkma- dığı komşularını bile düğüne davet etmiş; bu, ulusal TV'lerin baş haberi. Dikkatlerden kaçan, asıl önemli olan nokta Bi- lal'in evliliğinde de RTE'nin Istanbul Belediye- si'nde çevresinde kim varsa bir yere yerleştirdi- ğine tanık olmamız. Reyyan'ın babası mühendis Orhan Uzuner de belediyeden. AKP listesine girmiş, seçilememiş. RTE ile tanışmadığını söylüyor ama, müstakbel dünürü için "Yanında huzur buluyorsunuz" diye aileye katılmaya hak kazandıran cümleler kullan- maktan da geri durmuyor. • • • Batan bankadan anaparasını kurtaramayanla- rın feryadı, verdiğim kadarıyla geçineceksin da- yatmasıyla aylığını otuz güne yaymaya çalışan memurun, işçinin durumu, çiftçinin köylünün sı- kıntıları, hepsi maval. Baş haber nedir ekonomi sayfalarında: "Piya- sanın yüzü güldü." Nasıl gülmüş piyasanın yüzü? "IMF tarafından ödenecek borçlarımız daha yay- gın ve rahat bir modele bağlanınca". Borç ödemeyi uzunca bir vadeye yaymayı bay- ram sevinciyle karşılayan medyadan daha ne beklersiniz? • • • Bir başka mavalın sahibi de RTE. Geçende mi- ting alanında yine yükseklerden uçarken, TOBB üyesi 5 milyon işadamına seslenmiş; "Herbiriniz yanınıza birer kişi alsanız, beş milyon resmi işsiz sorununun çözümü hallolur" buyurmuş. RTE'in eşi görülmemiş mantığından yola çıkar- sak; 5 milyon işadamının her biri bir okul yapsa, okul sorunu çözülür. 5 milyon işadamının her bi- ri Hazine'ye her ay bin dolar bağışta bulunsa ay- da 5 milyar, yılda 60 milyar dolar döviz sağlanır, faizli borç aramaktan kurtuluruz. 5 milyon işa- damı her ay yoksul bir aileye bakmayı üstlense ülkede yoksulluk kalmaz... vs. vs. Medyadan, muhalefetten hayır yok; çevresin- de de RTE'ye, "Atma Recep, din kardeşiyız" di- yen de mi yok? SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN '.,.Tarihi Yeniden Yazmak!..' • Baştarafı Arka Sayfadaa Yo, yo, bu da benim lâfım değil; Avrupa'nın, Av- rupa olarak ayakta duramayacağını, yazar, pilot, diplomat ve gazeteci Romain Gary pek güzel an- latmıştır ('La Nurt Sera Calme'ı altı yıl önce An- kara da su içer gibi okumuştum). Diyor ki, bu uy- garlığın vartığını sürdürmesi için önerilen, Üçün- cü Dünya ülkelerinin hammadde olanaklarıyla, kendi teknolojik imkânlannı birieştirmesidir; oysa böyle bir mantık, ayakta duramaz, zira o Üçüncü Dünya ülkeleri düne kadar Avrupa'nın sömürge- leriydiler; Avrupa onlan, ne elinde tutabilmiş, ne de olanaklarından yararlanarak, eski gücünü sür- dürebilmiştir; şimdi elinden çıktıktan sonra mı, bu işi başaracak? Hepsi 'elinden çıkmıştır' evet, o 'uygarlık götür- düğü' ülkelerde neleryaptığını, Balandier'de oku- muşumdur. (Yırmi yıl olmuş mu? Paris'teyim, Ne- uilly'de atkestanelerine yağmuryağıyor) Afrika'da ülkeleri ve uygarlıklarını, nasıl 'tarümar' ettiğini pek güzel anlatmış, sonunda şöyle demişti: "... guru- rumuz ve çıkarlarımız, yapılan işin çapını ve sonuçlannı doğru değerlendirebilecek, eleşti- rel bir görüşe sahip olmamızı engelliyor. Aley- himize kanıt olur diye, hilelerimizin ve yanlış- larımızın hesabını yapmaktan kaçınıyoruz. Üs- telik bunun suçunu zencilere yüklemekteyiz. Başansızlığa bir sorumlu gerekmiyor mu? Oğ- rencinin öğretmenini hayal kınklığına uğrattı- ğını, üstelik nankörlük ettiğini söytüyoruz..." Uygarlığımıza sahip çıktığımız an, bize söyleye- cekleri de budur. (6 Eylül 1983). BM kampında silah bulunduSERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Türkıye ve ABD ekipleri geçen hafta sonunda I- rak'ta 36. paralelin güneyinde bu- lunan Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mahmur Kam- pı'nda yaptıklan incelemelerde çok sayıda silah ele geçırdıler. Bu gelişme üzerine Türkiye ve ABD, kampm bir an önce kapatılması- nı önerdiler. BM ise kapatma ka- ranna ılkesel olarak olumlu bak- tıklannı ancak çoğunluğu kadın ve çocuk olan mültecilerin Türki- ye'ye dönüşü için kapsamlı bir proje hazırlanması gerektiği- ni Ankara'ya iletti. Konunun BM'nin Irak ÖzelTemsilcisi Ser- gio De Mello'nun Ankara ziyare- tinde de gündeme geldıği, taraf- lann konuyu değerlendirmeyi sürdürecekleri öğrenildi. 199O'lı yıllarda Türkiye ile BM'nin arasını açan Atnış mül- teci kampının kapatılmasının ar- dından bu kez 36. paralelin güne- yinde açılan Mahmur Kampı da sorun yaratıyor. Edinilen bilgile- re göre Türk ve Amerikalı yetkı- lilerden oluşan bir ekıp geçen hafta sonu kampta bir ınceleme yaptılar. 10 bln klgt barınıyor Incelemede PKK terör örgütü- ne ait olduğu sanılan çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçi- rildi. Yaklaşık 10 bin kişınin ba- nndığı kampın çoğunluğunun ka- dın ve çocuklardan oluştuğu an- cak PKK'ye dönük ciddı bir sem- pati olduğu da gözlendi. Bu geliş- menm ardından Türkiye ve AB- D'nin kampın kapatılması yö- nünde BM'ye bir girişim daha yaptıklan öğrenildi. BM'nin ise kampın bir anda kapatılmasının mümkün olmayacağı yanıtını verdiği belirtıldi. Konunun önce- ki gün Ankara'da temaslarda bu- lunan BM temsilcisi De Mel- lo'nun da gündemine getirildiğı kaydedildi. BM'nin kampın ka- patılması konusunda, "Burada 10 bine yakın kişi yaşıyor. Ço- cukJar. kadınlar. yaşlılar bulu- nuyor. Bunları Türkiye'ye gön- derebiliriz. Ancak Türkiye ile masaya oturup çok ciddi bir sosyal proje hazırlamamız ge- rekiyor" düşüncesinde olduğu öğrenildi.Türkiye ise BM'nin önerisinin müzakere edilebilece- ği görüşünde. De Mello'nun te- maslan sırasında Irak'ın sıyası geleceğinın şekilleneceğı süreç de ele alındı. De Mello'nun Dışış- leri Bakanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede şu unsurlan dile getirdiği öğrenildı: POİİS CÜCİirGüvenlık, Irak'ın en temel sorunu. Bir an önce ka- nun ve düzen kurulmalı. Bizce I- rak'ta polis gücünün kurulması daha öncelikJi olmalı. Bunlann eğitimi konusunda dışandan des- tek gelebilir, bu alanda da Türki- ye'nin katkısı yararlı olur. Kurumlar Işlemell: irak'ta koalisyon güçlerine dönük saldı- nlarda ciddi sıkıntı. Güvenlik so- rununun temel çözümü için Irak kurumlannın işler hale gelmesi gerekJi. Bu Irak halkına da açık birmesaj olacak: Ülkenizin kont- rolü Iraklılann elinde! Irak'ıngeleceğl: irakmge- leceğine ilişkin olarak BM uz- manlanndan oluşan ekipler çalış- malannı sürdürüyorlar. Seçimle- nn gelecek sene ortasından önce gerçekleştirilmesi bekJenmıyor. TÜrk askerl: Türkiye'nin Bosna ve IS AF deneyimlerini bi- liyorum. Türkiye, Irak'ta da iyi bir performans gösterebilir. BM'nin yeni birkaran geçirip ge- çiremeyeceğini bilemiyoruz. Dorukta Irak içîn 4 koşulU Baştarafı I. Sayfada dir Aksu, Dışişleri Bakan- lığı Müsteşan Uğur Ziyal ile MÎT Müsteşan Şenkal Atasagun katıldı. Bakanlar Kurulu'nda alınan, "Asker gönder- meyi, devlet karanna dö- nüştürme" karan doğrul- tusunda Başbakan Erdo- ğan, geçen hafta Genel- kunnay Başkanı Özkök ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ayn ayn bir araya gelmişti. özkök'ün uyarıları Başbakanlık'ta dün ya- pılan ve iki saat süren top- lantıda "risk ve maliyet analizi" yapıldı. Genel- kurmay Başkanı Orgena- ral Özkök bölgeyle ilgili askeri risk değerlendirme- si yaparken MlT Müste- şan Şenkal Atasagun ise başta Kuzey Irak olmak üzere bölgeden gelen is- tihbaratlan aktardı. Ge- nelkurmay Başkanı Öz- kök, ABD'nin Türk aske- nnı Bağdat başta olmak üzere Irak'ın en çatışmah bölgelerine göndermek is- tediğine dikkat çekti. Türk askerinin Bosna ve Afga- nistan'da da görev yaptı- ğını vurgulayan Özkök, "Ancak şimdi Türk as- keri Irak'ta büyük risk- lerle karşı karşıya kala- cak. Türk askerinin ABD askerinin güvenli- ğini sağlayan jandarma konumuna düşmemesi için Kuzey Irak'taki PKK/KADEK riski ta- mamen ortadan kaldı- nlmalı. ABD'nin bu ko- nuda Türkiye'ye verdiği sözleri tutması beklen- meli" değerlendirmele- rinde bulundu. Özkök, terör örgütü yö- neticilerinin AB ülkelerine sürgüne gönderileceği yö- nündekı haberlerin yarattı- ğı rahatsızlığın da altını çizdi. Buuyanlar, zirvenin dığer üyeleri tarafından dikkatle not edildi. Daha önceki görüşmesinde he- nüz devlet niteliği olma- yan geçici konseyin dave- tine karşı çıkan Özkök'ün, Dışişleri Bakanı Gül'ün bunun Türk askerinin böl- gede işgalci konumuna düşmemesine yönelik bir girişim olacağı yönündeki telkini üzerine konuya da- ha olumlu yakJaştığı kay- dedildi. Hükümet üyeleri de Türk askerinin bölgeye göndenlmesinin yarataca- ğı maliyete ve bütçe ola- naklanna işaret etti. Bu çerçevede ABD'nin üstle- neceği masraflar konusun- da yapılacak görüşmelerin önemine dikkat çekildi. Hükümet üyeleri, henüz konunun görüşülmediği ABD'den bu konuda bir fon oluşturulmasını talep edebilecekJerini ifade etti- ler. ABD'nin asker gönde- rilmesi konusunda daha fazla beldetilmesinin doğ- ru olmayacağı düşünce- siyle karann eylül ayı ba- şına kadar netleştirilmesi benimsendi. Zirvede yapı- lan değerlendirmede, 4 te- mel ilke üzerinde duruldu: Terör tehllkesi:Top- luma Kazandırma Yasa- sı'nın Cumhurbaşkanı Ah- Bucak'ın beraatına temyiz tstanbul Haber Servisi - tstan- bul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Kasım seçimlerinde yeniden mil- letvekili olamayan Sedat Edip Bucak hakkında, Susurluk dava- sında verilen beraat ve erteleme kararlannı temyiz etti. Başsavcı- lık, Bucak'ın çete içinde yer aldı- ğının açık ve net olduğunu belir- terek, Bucak'ın diğer sanıklarla ilişkisinin sıradan arkadaşlık ve dostluk ilişkisi olmadığını vurgu- ladı. Istanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Eker, Yargıtay Ce- za Dairesi Başkanlığı'na gönde- rilmek üzere hazırlanıp davanın görüldüğü tstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen temyiz başvurusunda, "Sanığa atfedilen ve TCK'nin 313. maddesinde tarif edilen 'suç işlemek için te- şekkül oluşturmak' suçu, bir teh- Üke suçu olup sadece bu kasıt- la teşekkül oluşturulmasının suçun oluşumu için yeterli ola- cağı açıktır" dedi. Istanbul 6 No'lu DGM'de yar- gılanarak mahkûm olan sanıîdar ile Bucak'ın özel koruma, şofor, resmi koruma, arkadaşlık ve dost- luk gibi sıkı ve uzun süreli ilişki- ler içerisinde olduğuna dikkat çe- ken Eker şu değerlendirmeyi yap- tı: "ÖzelUkle 3 Kasım 1996 ta- Başsavcıhk, Bucak'ın çete içinde yer aldığının açık olduğunu vurguladı. rihinde Susurluk ilçesinde mey- dana gelen trafik kazasında ölen ve ölümleri nedeniyle hak- lannda dava açılamayan kişiler ile ilişkisinin stradan bir dost- luk ve arkadaşlık ilişkisine ben- zemediği, tüm dosya ve tstan- bul 6 No'lu DGM'nin karar ge- rekçesinden açıktır." Eker, Bucak"ın Susurluk çetesi ile ilişkj içinde olduğuna dair ye- terlı delil bulunduğundan, venlen beraat ve erteleme kararlannın bozulmasını istedi. met Necdet Sezer tarafın- dan onaylanmasımn ardın- dan Kuzey Irak'taki P- KKKADEK unsurlanna karşı ABD'nin izleyeceği tutum beklenmeli. Türki- ye'nin güvenliğini tehdit eden terörist gruplann Ku- zey Irak'tan çıkanlması görülmeden, Türk askeri I- rak'a gönderilmemeli. Irak'ın yapılandırıl- masi: Türkiye, Irak'ın fı- ziki ve sivil yapılanmasın- da rol üstlenmeli. Türk müteahhit ve işadamlan bölgedeki ihalelere girme- li. Bölgeye altyapı hizmet- leri götürülmesi konusun- da aktif rol üstelenecek Türkiye'nin halkın sempa- tisini kazanması sağlan- malı. Ceçlci konseyin da- Vetl: Irak'a karşın değil, buradaki geçici yönetimin daveti ile bölgeye asker gönderilmeli. Bu davetin altında Ahmet Çelebi, Celal Talabani, Mesud Barzani gibi üyelerin im- zası bulunmalı. Bölge ülkelerinin Iknasi: Türk askerinin gönderilme nedenleri, böl- ge ülkeleri ve AB ülkeleri- ne anlatılmalı. Suriye, tran ve AB 'den gelecek tepkile- re karşı Türkiye'nin gerek- çeleri aynntılı olarak orta- ya konulmalı. Toplantının ardından Er- doğan'ın danışmanı Cü- neyd Zapsu ile AKP mil- letvekili Egemen Bağış Başbakanlık'a geldi. Zap- su ve Bağış'ın gehnesin- den çok kısa bir süre son- ra toplantı bıtti. Genelkur- may Başkanı Özkök de Başbakanlık'tan a>nldı. '6n çalışma' Dışişleri Bakanı Gül. toplantı sonrasında gaze- tecilere bazı değerlendir- melerde bulundu. Zirve- nin bir ön çalışma olduğu- nu, askeri ve siyasi değer- lendirmeler yapıldığını kaydeden Gül, Genelkur- may Başkanlığı'nın gü- venlik ve askeri açılardan, kendilerinin siyasi açıdan risk analizleri yapacağını söyledi. Umut Davası sanığı çete reisi Istanbul Haber Servisi - Ga- zetemiz yazarlan Uğur Mum- cu ve Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı ile Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürülmesi gibi çok sayıda olayı kapsayan "Umut Operasyonu Davası" kapsa- mında tutuklanan Muzaffer Dağdeviren'in liderliğinde çe- te oluşturarak tehdit, çek ve se- net tahsilatı ile adam kaçırma- ya teşebbüs gibi 22 ayn suça ka- nştıklan öne sürülen 4'ü polis 20 kişi gözaltuıa alındı.Yakala- nan sanıklardan 9'u, tutuklan- malan istemiyle mahkemeye sevk edildi. tstanbul Organize Suçlar Şu- be Müdürlüğü ekipleri, ceza- evindeki tutuklu Dağdeviren'in "çıkar amaçlı suç örgütü" li- deri olduğunu belirleyerek onun yönetiminde tehdit, çek ve senet tahsilatı ile adam kaçırmaya te- şebbüs suçlannı işleyen 4'ü po- lis 20 kişiyi 1 Ağustos 2003 ta- rihinde gerçekleştirilen operas- yon sonucu gözaltına aldı. Gözaltındaki kişilerin üzerle- ri, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 26 fişek, 130 çek ve senet, 1 kelepçe ve 1 sahte kim- lik ele geçirildi. fstanbul Orga- nize Suçlar Şube Müdürlü- ğü'ndeki işlemlerinin tamam- lanmasının ardından DGM'ye sevk edilen sanıklardan Muzaf- fer Dağdeviren'in ağabeyi Ah- met Dağdeviren ile Köksal Av- cı, Fuat Karahan, Cemal Boz- kurt, İbrahim Yılmaz, Yunus Akbaş, Şaban Köse. Turgay Zengin ve Ünal Özer, tutuk- lanmalan istemiyle Nöbetçi 2 No'lu DGM Yedek Hâkimli- ği'negönderildi. Mahkeme, sanıklardan polis Durmuş Kalkan. Mustafa Or- du, Şenol Kanburoğlu, Necdet Kablan ve Said Maraş'ı, soruş- turma dosyalannda "görevsiz- lik kararı" vererek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderirken, diğerlerinin ser- best bırakılmasına karar verdi. Bakırköy Başsavcılığı'na sevk edilen sanıklann sorgulan geç saatlere kadar devam etti. Şepiatçı öpgütJer de yararlanacak 'Eve dönüşy e Köşk'ten onay • Baştarafı 1. Sayfada lık üıcelemesinin ardından dün akşam saatlerinde imzaladı. Yasaya göre düzenlemeden sadece terör örgütünü sevİc ve idare edenler; yasa kapsamında kalmakla birlikte hüküm kesinleşmeden önce hâkim huzurunda önceki beyanJannı reddeden veya bu kanun hükümlerinden yararlanmak istemeyenler; önceki yıllarda çıkanlan "pişmanhk" yasalanndan yararlananlar ile yasamn kapsamına giren suçlan yeniden işleyenler yararlanamayacak. Yasada örgüt isminin belirtilmemiş ohnası nedeniyle şeriatçı IBDA- C'nin cezaevindeki lideri Salih Mirzabeyoğlu dışındaki üyeleri düzenlemeden yararlanabilecek. Yasa ile gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ile Doç. Dr. Bahriye Üçok suikastlannın failleri de ceza indiriminden yararlanabilecekJer. Gazeteci Çetin Emeç ile Turan Dursun'un katilı İslamı Hareket Örgütü (İHÖ) üyesi trfan Çağncı da yasadan yararlanacaklar arasında bulunuyor. Çağncı ile birlikte 3 sanık da müebbet hapis cezasma çarptınlmış ve hakJanndaki kararlar da Yargıtay tarafından onanmıştı. Yasaya göre "eve dönüş" hükümlerinden yararlanmak isteyen terör örgütü üyeleri için öngörülen ceza indirimi şöyle: "Kendiliğinden veye vasıtalı olarak teslim olanlar için idamdan dönüştürülmüş müebbet ağır hapis cezası yerine 12 yıl hapis, müebbet ağır hapis cezası yerine 9 yıl hapis verilecek, diğer cezalar beşte bire indirilecek. Daha önce yakalanıp hüküm kesinleşmeden önce yasadan yararlananlar için idamdan dönüştürülmüş müebbet ağır hapis yerine 16 yıl, müebbet hapis yerine 14 yıl verilirken diğer cezalar üçte bire indirilecek. Hüküm kesinleştikten sonra yasadan yararlananlar için idamdan dönüştürülmüş müebbet ağır hapis cezası yerine 22 yıl, müebbet yerine 19 yıla hükmolunacak, diğer cezalar yarı yanya indirilecek." Terör örgütüne yardım ve yataklık konusunda komisyonda değiştirilen hüküm, genel kurulda yeniden değiştirilerek tasannın ilk haline dönülmüştü. Buna göre, terör örgütlerine mühimmat ve silah yardımı yapanlar, yasanın genel indirim hükümlerinden yararlanacak. Ancak örgüte yalruzca bannak, yer göstererek veya erzak sağlayarak yardım edenler doğrudan affedilecek. Yasaya göre, düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan açıklamalann kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılırsa, eylem başka bir suç oluştursa bile eylemci 5 yıldan az ohnamak üzere hapis cezası alacak ve yasadan yararlandınlmayacak. Yeni klmllk sağlanacak Yasadan yararlananlar için Içişleri Bakanlığı'nca gerekli koruma önlemi alınarak yeni kimlik sağlanacak. Içişleri Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri, örgütten aynlanlarla ilgili gizlilik kurallanna uymak zorunda. Yasadan yararlananlan açığa vuranlar hakkında 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kimlikleri değiştirilenJerin yeni kimlikleri Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü'nde tek merkezde tutulacak. Örgütten aynlanlann verdikleri bilgiler, Içişleri Bakanlığı'ndaki merkezde gizlilik kaydıyla toplanarak tek elden değerlendirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce örgütten çekildiği anlaşılanlar ile yakalananlar da 6 ay içinde başvurmalan dunımunda yasadan yararlanabilecekler. 4 adaydan biri üniversiteli olacak ÖSSterdh formunda son gün ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seçme Sınava (ÖSS) tercih formlannı teslim süresi, bugün sona eriyor. Her 4 adaydan 1 'inin üniversiteli olacağı yerleştirme sonuçlan bu ayın son haftasında açıklanacak. Sınavda başanlı olan 888 bin adayın sadece 198 bini yükseköğretim programlanna yerleştirilebilecek. Tercih formunu, 2003-ÖSS'ye girip 160 veya daha fazla puan alanlardan suıavsız geçiş hakkı bulunmayanlar, 2003- ÖSS'ye giren ve aynı zamanda suıavsız geçiş hakkına sahip olanlar ve sadece meslek yüksekokullanna suıavsız geçiş için başvuranlar doldurabilecek. ÖSS'nin yanı sıra özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara da toplam 12 bin 884 öğrenci alınacak. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar, 8-14 Eylül 2003 tarihleri arasında kayıt yaptıracaklar. Adaylar, tercih formlannın ÖSYM'ye ulaşıp ulaşmadığını, teslim ettikleri yerlerde 2003 Ağustos ayının ikinci haftası içinde asılacak listelerden kontrol edebilecekler. Adaylar, tercih formlannı internet yoluyla da gönderebilecekler. Bu işlem için, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresi kullamlacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog