Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gönül: Tam bir palavra • AYDIN(A4)-DYP Genel Başkan Yardımcısı Alı Rıza Gönül, DYP Aydın tl Başkanlığı'nda dûzenlediğı basın toplantısında, 10 aydır üctidarda bulunan AKP'nin seçiın meydanlannda halka verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini öne sürdü. Gönül, "Türk ekonomisinin ıyiye gittiği iddialan tam bir palavradır. Türk ekonomisi yenı bir sosyal bunalıma tahammül edemez" dedi. Çöpfükte Atatürk büstü • BOLU (Cumhuriyet) - Bolu'da çobanlık yapan Hüseyin Mete. Seyit köyü yakınında hayvanlan otlatırken dere kenanna atılmış bir Atatürk büstü buldu. Köylülerin çöplük olarak kullandığı alanda atılı olan büstün sol tarafının parçalandığı belirlendi. Durumun güvenlik birimlerine bildirilmesi üzerine Bolu Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk araştırmada çevre köylerdeki okullarda büst eksiği tespit edilmedi. TV kapatmaya protesto • Haber Merkea - Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Star televizyonu ile Uzan ailesine ait diğer 4 teleyizyon kanalının RTÜK karanyla 1 ay süreyle kapatılmasırıın "hiçbir hukuk devleti ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmayacak kadar aşın" bir ceza teşkil ettiğini belirterek bu yasa hükmünün bir an önce değiştirilmesini talep etti. NÜSED'den çağpı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Nükleer Tehlikeye Karşı Banş ve Çevre tçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıldönümünde, bütün insanlığı dünyayı kitle imha silahlanndan kurtarmaya çağırdı. NÜSED'den yapılan açıklamada, 6 Ağustos'un Hiroşima'ya, 9 Ağustos'un Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 58. yıldönümü olduğu anımsatılarak şöyle denildi: "NÜSED, bu durumu kınamakta, bütün insanlığı, dünyayı kitle imha silahlanndan kurtarmaya çağırmaktadır." CHP'li Akın'a lösemi teştıisi • ZONGULDAK (AA) - CHP Zonguldak Milletvekili Harun Akın'a, lösemi teşhisi konuldu. CHP Zonguldak Merkez îlçe Başkam Ertuğrul Koltuk yaptığı açıklamada, geçen hafta aniden hastalanarak Ankara Başkent Hastanesi'ne kaldınlan Akın'ın sevk edildiği tbn-i Sina Hastanesi'nde yapılan tahlilleri sonucunda lösemi teşhisi konulduğunu kaydederek, Akın'ın tedaviye olumlu yanıt verdığını vurguladı. Sigorta kartımı kaybettim, hükümsüzdür. ŞULEKAYA Anayasa değişikliği için yeni döneme 367 milletvekili ile girmeyi planlıyor İktidannumudu transferANKARA (Cumhuri>ıetBü- rosu) - AKP iktidan; anayasa değişikliği, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle ilgili dü- zenJemelerden önce "rrans- fer"e hız verdi. Meclis'te 366 sandalyeye sahip bulunan AKP, AB'ye uyumla ilgili ana- yasa değişiklik çalışmalann- dan önce yeni yasama yılına 367 sınınnı aşarak girmeye çalışıyor. Partinin 14 Ağustos'ta 4 bin kişilik Odeon gösteri merke- zinde yapılacak 2. kuruluş yıl- dönümü kutlamalannda sürp- riz transferlerin açıklanacağı bildirildi. Kutlama töreninde partiye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mefih Gökçek ile es- ki ANAP'lı Devlet Bakanı IŞH • Meclis'te 365 oyu bulunan AKP, anayasa değişikliği ve belediyelerle ilgili yasal değişikliklerde muhalefetin önünü kesebilmek için milletvekili transfer çalışmalanna hız verdi. CHP'den istifa eden iki milletvekili Cemal Kaya, Nezir Nasıroğlu ile Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez ve ANAP Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan, AKP'ye katılması olası isimler arasında sayılıyor. lay Saygm'ın katılmasına ke- sin gözüyle bakılıyor. Parti yetkilileri, bazı millervekille- rini transfer etmek için girişim- lerini de sürdürüyor. CHP'den aynlan iki milletvekili Cemal Kaya, NezirNasıroğlu ile Mar- din bağımsız milletvekili Sü- leyman Bölünmez ve ANAP Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan, AKP'ye katılması olası isimler arasında sayılıyor. Anayasa değişikliklerinin halkoyunu zorunlu kılan sı- nırdan kurtuhnası için en az 367 oyla kabul edilmesi gere- kiyor. TBMM Başkanı'nın oy kullanamaması nedeniyle AKP'nin Meclis'te 365 oyu bulunuyor. AKP Grup Baş- kanvekili SaKh Kapusuz yeni yasama yılına ilişkin hedef- İerini açıklarken şunlan söy- ledi: "Anayasada yapılacak değişiklikler konusunda CHP ile uzlaşma arayacağız. Buna rağmen CHP engelieıne için- de olabiür. Biz de gücümüz öl- çüsündeyapmaya çahşacağız." AKP transfer yoluyla, CHP'nin dokunulmazlıklarla ilgili koşulundan da kurtul- mayı hedefliyor. 14 Ağustos'ta AKP'ye ka- tılımlar 2004 Nisan ayı için öngörülen genel yerel seçim adaylanna dönük işaretler de verecek. Partiye katılması du- rumunda Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan- lığı için yeniden aday olması- na büyük olasılık tanınırken Işılay Saygrn'ın adı da Izmır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Siyasi kulislerde, Gazian- tep gezisinde Başbakan Re- cepTayyipErdoğan'a övgüle- riyle dikkat çeken Gaziantep Belediye Başkanı Celal Do- ğan'm adı da AKP'ye geçme- si olası belediye başkanlan arasında sayılıyor. Doğan'uı AKP'ye geçmesi durumunda Ankara'dan aday olmayı yeğ- leyeceği, AKP yönetiminin ise henüz böyle bir pazarlığa girmediği belirtiliyor. Doğan'a öneri götürülmesi konusunda parti içinde de rahatsızlık bu- lunuyor. Bazı Gaziantep mil- lervekillerinin, Doğan'uı par- tiye alınması durumunda isti- fa edeceklerini yönetime bil- dirdiği öğrenildi. Kuruluş yıl- dönümüyle ilgili tören ve ka- tılımlar, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nun bugün yapılacak toplantılannda ele ahnacak. Erdoğan'ın planı tutmadı AKP kadın başkan bulamadı • AKP lideri Erdoğan'ın kadınların parti yönetiminde görev almalan isteği gerçekleşmedi. Geçen hafta yapılan ve çoğunu Milli Görüşçü adaylann kazandığı il kongrelerinde tek bir kadm aday bile çıkmadı. ANKARA (ANKA) - AKP lideri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongreler süreci başlarken teşkilat başkanlığına ve kadın kollanna ilettiği kadınlann her düzeyde yönetim kademelerinde görev almalarının sağlanması isteği gerçekleşmedi. AKP'nin haziran ayında başlayan ve geçen hafta tamamlanan il kongrelerinde kadınların etkisi hiç hissedilmedi. lllerin tamamına erkek başkanlar seçildi. Kadın il başkanı seçilememesi bir yana, tek bir ilde bile kadın aday çıkmadı. AKP yönetiminde alınan karar gereği illerin yaklaşık yansından fazlasında tek adayla seçime gidilmesine karşın, yıne de kadın il başkanı çıkmaması dikkat çekti. Parti yönetimi, bu illerde tek adayı kendisi belirlemesine ve bu adaylann tümü de il başkanı seçilmesine karşın, bu isimler içinde de kadın partili yer almadı. Birden çok adayın yanştığı ve çoğunluğunda da Milli Görüşçü partililerin kazandığı kongrelerde de kadınlar sadece oy kullanmakla yetindi. îl kongrelerinde, Erdoğan'ın kadınlara yönelik, "Yönetim kurullannda yüzde 20 oranında temsil edilmeli" talimati da gerçekleşmedi. Büyükşehirlerle Batı'da bu oran bazı yerlerde yakalanmasına karşın, özellikle Doğu ve Güneydogu'da kadınlann temsili sağlanamadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati YazKL kongrelerde kadın katılımının beklendiği oranda gerçekleşmemesini değerlendirirken "Siyaset gönüllülük işidir. Biz yüzde 20 oranını yasal bir zorunluluk olarak değil bir hedefoiarak koyuyoruz. Kadınlan da yönetime kanlmalan için teş\1k ediyoruz. Ancak çoğu yerde kadınlar shasete kanlmryor. Onlar kendiUklerinden gehneyince biz de zorla getirip başkan ya da yönetici yapacak değiKz" dedi. Bu arada Erdoğan'ın tüzük değişikliği nedeniyle tek seçici olacağı büyük kongrede 50 kişilik MKYK'de "yüzde 20'Kk kadın kotası" mesajı vermek amacıyla 20 kadına yer vermesi bekleniyor. A l\rtAî y /İUClCll lran'mAnkaraBüviikek^siFiruzDev1etAbadi,dün BasbakanRecepT^1pEnlo|an 1 ızi>areteöLAbadi, yaklaşık 1 ay tatil yapacağı Iran'a gitmeden önce Başbakan Erdoğan ilegörüşmek üzere Başbakanhk'a geldi Eytül ayında Türkrve'ye gebnesi beklenen Iran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin zryaretinin ele ahndıgı görüşme. yaklaşık 1 saat sürdü. Başabakan Erdoğan ile İran Büyükelçisi Flruz De\1etAbadi, Iraktaki son gelişmeleri de görüşmey e taşıdı. Fıruz DevletAbadi'nin, istikrannbiranöncesağlanarak ülke yönetiminin Irak halkına bırakılması konusunda İran devletinin görüşünü yinelediği ögrenildi. (Fotoğraf: AA) AKP soruşturma komisyonlannda işbirliği teklifı getirdi CHP 'ortak imza'yı reddetti ANKARA (ANKA) - AKP Grup Başkanvekili SaKh Kapusuz, CHP'lile- re yeni yasama dönemin- de soruşturma komisyon- lannın kurulmasına ihşkin önergeleri için "ortakim- za" önerisi götürdü ancak CHP bu öneriyi reddetti. TBMM Yolsuzluklan Araşnrma Komisyonu'nun başta eski Başbakan Bü- lent Ecevit, Mesut Yıhnaz ve eski bakanlan olmak üzere 25 ayn soruşturma komisyonu ku- rulmasına ilişkin talebi üzerinde AKP ve CHP gruplan farklı hesaplar yapı- yor. AKP bir yandan bu soruşturma komisyonlannın sayısını azaltmak için çalışmalar yürütürken bir yandan da kurulacak komisyonlar için CHP'den Yolsuzluk raporları savcılıkta ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Yolsuzluklan Araştınna Komisyonu'nun hazırladığı raporlardan bazılan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Edinilen bilgiye göre, TBMM Yolsuzluklan Arastırma Komisyonu Başkanı Azmi Ateş'in üst yazılannı taşıyan 15 ayn usulsük iddiasına ihşkin rapor ve ekleri, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet BaşsavcıhğYna ulaşrı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyalarla ilgili olarak memur suçlan bürosunda görev yapan 3 savcıyı görevlendirdi. destek bekliyor. İçtüzüğe göre, bu so- ruşturma önergeleri için 55 milletve- küinin imzası gerekirken bu önergele- re imza atan milletvekilleri komisyon- larda görev yapamıyor. Bu nedenle AKP Grup Başkanveki- li Sahh Kapusuz, CHP'lilere Meclis soruşturması açılması için öner- gelere ortak imza atma formü- lü götürdü. CHP yönetimi ise milletvekili sayısının AKP'ye göre daha az olduğunu gerek- çe göstererek bu öneriyi reddet- ti. TBMM Yolsuzluklan Araş- tırma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Kemal Kıbçdaroğlu, so- ruşturma önergelerine imza vermek yerine milletvekilleri- nin ilgi alanlanna göre bu so- ruşturma komisyonlanna dağı- tilmasının düşünüldüğünü söy- ledi. Kılıçdaroğlu, komisyon çalışma- lan süresince başta tstanbul ve Anka- ra olmak üzere yerel yönetimlerin de araşürma kapsamına ahnmasını istedik- lerini anımsatarak "Komisyona, yerel yönetimlerle ilgili olarakİçişİeriBakan- hğı'ndan hiçbir dosya geünedi" dedi. İLHANKEStCl: PARTİLER VURDUMDUYMAZ Merkez sağda yeni parti arayışlan sürüyor Ehliyet ve sigorta kartımı kaybettim, hükümsüzdür. AYHANBOŞ ANKARA(ANKA) - 3 Kasım seçiminin ardından DYP ve ANAP'ta yaşanan kan degişimine rağmen merkez sağda arayışlar devam ediyor. Eski Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşan ve eski milletvekili Ünan Kesid liderliginde yeni bir partinin en geç sonbahara kadar kurulabileceği Ankara'da konuşuluyor. Kapah kapılar ardında çahşmalan yürütülen partide DYP, ANAP gibi partilerin yanı sıra MHP ve siyasetin sol yelpazesinden de isimlerin yer alabileceği ileri sürülüyor. Geçen ay içinde kalabahk bir eski milletvekili grubu ile yemekte buluşan îlhan Kesici, parti kuruluşu iddialan konusunda ANKA'ya yapnğı açıklamada şöyle dedi: V "Türldye'de sorunlan ^\ göğüsleyecek kurumun adı — ' siynsetkurumu. Amahem hükümet hem de siyasi parrjler vurdumduymaz. Meclisteki muhalefet ya bir şey söylüyor bizler duymuyoruz ya da söyiemiyor. Parlamento dışı partilerin de hiçbir davranışta bulunduklan görülmüyor. O zaman Türkiye kendine siyasi bir alan, alternatif kryar nhnahriır" İS OLUBELEDİYE BAŞKANI CEYLAN: İkinci Kuvayı Milliye hareketi başlamalı RUJHATAVŞAR BOLU - Bolu Belediye Başkanı Yüksel Ceylan, Cumhuriyetin tehdit altında olduğunu savunarak "tkmci bir Kuvayı Milliye hareketi başlaması gerek" dedi. CHP Bolu Merkez Öçe Başkanlığı'na seçilen Sinan Aylan, Başkan Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Ceylan, zor bir süreçten geçen Türkiye'de CHP'hlere büyük görevler düştüğünü belirterek "Türkiye her alanda sıkışma içinde. Özellikle son günlerde Avrupa Birliği tarafindan Kemalizmin, Cumhuriyetin ve TSK'nin eleştiriye maruz kahnasmdan, bir Cumhuriyetçi olarak, Kemanst ve aydm olarak huzursuzluk duyuyorum" diye konuştu. AKP'nin Cumhuriyetin karşısında bir çizgide yer aldığını ifade eden Yüksel Ceylan, "Atatürk'ün kurduğuCHP,halen KemaKzm çizgisinde yürüyor. Ama Türkiye^le Cumhuriyet tehdit altmda. tkhıci bir Kuvayı MilHye hareketi başlaülması gerek. Bu hareketi başlatacak tek parti CHP. Kuvayı Milliye hareketi 2004 Nisanı'ndaki yerel seçimlerde başlavacak. AKP de bu dönemde tuzla tasfiye olacak" dedi. POLİTtKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Pamukta ABD ve AB Oyunu Günün ilk ışıklan Bafa Gölü üzerine düşerken Sö- ke Ovası'nı aşıyoaız... Söke ve Gediz Ovası Ege'nin can damanydı... Menderes ve Gediz havzası tanmın en önemli yö- relerinden birisiydi... Acaba bugünlerde neler oluyor, pamuk ihracatçı- lan ne düşünüyordu... Bafa Gölü'nde mola veriyoruz... Kahveler yeni açılmış... Çaylanmızı yudumlarken Beşparmak Dağlan'na bakıyor, 6O'lı yıllann sonlanna doiğru uzun biryolcu- luğa çıkıyorum... İki gün önce Gediz Ovası'nı aşıp Salihli üzerin- den Akhisar'a geldiğimizde, tren istasyonunun he- men arkasındaki o meydanı aradım ama bulama- dım... O meydan bir mahalle olmuştu!.. Akhisar'da ilktütün mitinginin yapıldığı meydanın, şimdi mahalle olan sokaklannda dolaştım birsüre... Bugün pamuk üreticilerini ve ihracatçılannı yaza- cağım... Son beş yılda pamuğun nasıl darbe yediğini an- latacağım... Türkiye bir tanm ülkesiydi ve tanma ilk ağır dar- beyi 1M4 yılında dönemin başbakanı Turgırt Özal vurdu... Uzun yıllar pamuk ihraç eden Türkiye, 2003 yılın- da dışanya 550-600 mityon dolar ödeyerek 500 bin ton pamuk ithal eden ülke oldu... Türkiye bugün pamuk ithalatının yüzde 4O'ını Ame- rika'dan, yüzde 24'ünü Yunanistan'dan, geri kala- nını daSuriye, Paraguay, Benin, GüneyAfrika, Bur- kina-Faso, Çad, Tacikistan'dan ithal ediyor... • • • Türkiye'nin yıllık pamuk gereksinimi 1 milyon 250 bin ton, üretimi ise 850 ton... Türkiye 1 milyon 250 bin ton pamuk üretemez mi? Çukurova, Amik, Gediz, Söke Ovası, Antalya ve diğer bölgeler 2 milyon tonun üzerinde pamuk üre- tebilirier... özellikle devletin uyguladığı yanlış tanm politika- lan, son yıllarda IMF ve Dünya Bankası'nın baskı- sıyla kaldınlan destekler üreticiyi canından bezdir- di, dışa bağımlılığı artbrdı... Konuştuğum uzmanlar, üreticiler ve ihracatçılar şu noktada birieşiyoriar "Türkiye'nin pamuk ithalatçısı olması, sıradan ekonomik birgelişme olarak değerlendirilemez. Bu çok sistemli birpolitikanın sonucu oldu..." Sistemli politikanın öyküsü ilginç... Ulusal Pamuk Konseyi'nce 1997-1998 dönemin- de Türkiye'nin teksfl ve konfeksiyon üretimi yoğun bölgelerindeki (Izmir, Denizli, Istanbul, Gaziantep, Kah- ramanmaraş) bir dizi toplantılarda "ABDpamuğu ka- liteli ve ucuzdur" propagandası yapıldı; işadamla- nna GSM kredisiyie ABD pamuğu almalannın ya- rarian bir bir anlatıldı... Geri planda ABD Tanm Bakanlığı'nca, ABD pa- muk üreticisini desteklemek için 5-10 yıl süreli kre- diler (faizi çok düşük: 0.25) kullandınlarak Türkiye kıs- kacaalındı... Sanayiciler, ABD bankalanndan krediyle cazip fi- yata pamuk almaya başlayınca Çukurova, Ege, Amik Ovası ve Antalya'da üretim düştü... Amerika en büyük tekstil ihracatçısı ama kendi pa- muğunu (üreticiye destek vermek için) Türkiye, Çin ve Tayland gibi ülkelere satıyor... ABD üreticiye kilo başına 25 cent destekleme pri- mi veriyor... ABD, tekstilcilere şu koşulu da getiriyor "Bu ürûn ABD pamuğundan yapılmıştır damga- sı vurulması zorunludur..." Yunanistan'a gelince... Yunanistan, Avrupa Biriiği'nden pamuk üreticisi- ne prim alıyor... Kilo başına 35 cent... • • • Güneş Beşparmak Dağlan'nın üzerinden yavaş yavaşyükseliyor... Bafa Gölü kıyısında yürüyorum... Bölgeyi iyi bilen Serdar Kızık'a soruyorum: "ABD 'nin Türkiye 'ye pamuk satmasını hem Dün- ya Bankası hem de IMF desteklemedi mi?" Serdar "evef" deyip ekliyor: "1980'de Türkiye pamuk ihraç ediyordu. Şimdi ise ithal ediyor. Beş yıl sonra Türkiye 1 milyar do- lariık pamuk ithal ederse hiç şaşırmamak gerekir." Tanm konusunda yıllardır önemli bir birikim sağ- layan Dünya Gazetesi Izmir Bürosu Haber Müdürü Ali Ekber Yıldınm'ın şu saptamasına katılmamak olası mı? "ABD ve AB kendi tanm sektörünü des- tekJerken Türk tanmını yok etmeye çabalıyor. Dün- ya Bankası ve IMF politikalan da bu yönde oluştu- ruluyor." Yatağan ı geçip oradan Aydın'a doğru yol alıyo- ruz... Ege cayır cayır yanıyor!.. hikmet.cetinkayaa cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhurbaşkanı Sezer imzaladı Kambiyo affı yasasına onay ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, ihracat bedelleri- ni Türkiye'ye getirme- yen firmalara koşullu af getiren kambiyo affi ya- sasını onayladı. Yasaya göre taşınır kıy- met alacaklannı Türki- ye'ye getirmeyenler "ra- yiç" bedel üzerinden he- saplanacak olan yüzde 5 oranında bir miktan ce- £ea olarak ödeyecekler. Ithalat ve ihracat ile diğer kambiyo işlemle- rinde döviz ya da Türk Lirası kaçırmak için ya- sadışı yollara başvuran- lar kaçrrdıklan değerin rayiç bedeli kadar ağrr para cezası ödeyecekler. Sezer aynca, dernek- lerin iş, işlem ve deneti- minin İçişİeri Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir daire tarafından izlen- mesüıi öngören yasayı, AB eğitim ve gençlik programlanna Türki- ye'nin katılımını sağla- mak amacıyla "AB Eği- tim veGençKkProgram- lan Merkezi Başkanhğı'' ile "AB Eğitim ve Genç- lik Programlan Yönlen- dirmeve tzkme Komite- si" oluşturuhnasını ön- gören yasayı, SSK'yi, "Sosyaİ Sigortalar Ku- rumu Başkanhğı"na dönüştüren yasayı da onayladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog