Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURkÇT SAYFA HABERLER Gaziosmanpaşa'da yerleşim yerine 500 metre uzaklıktaki işletme çevreyi ve insanları tehdit ediyor Taşocağı ölüm saçıyor DAK-SAR denizde can kuıtarıyor 1 Istanbul Haber Servisi - Denizciler Dayanışma Demeği (DDD) bünyesinde 2 yıl önce kurulan DAK-SAR (Denizde Arama Kurtarma/Search Axıd Rescue) gönüllüleri, bu süre içinde çok sayıda kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Emekli Tümamiral Varol Atalay, temel amaçlannın, denizde herhangi bir şekilde yardıma ihtiyaç duyan insanlar için koruyucu bir şemsiye oluşturmak olduğunu anlattı. Atalay, yaklaşık 300 kişilik gönüllüler arasında çeşitli meslekJere sahip insanlar bulunduğunu kaydetti. Mumcu, Selçuk ve Pekep anıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Göreve giderken geçırdıkleri trafik kazasında yaşamlannı yitiren Shovv TV muhabiri Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve Hürriyet muhabiri Banş Selçuk, ölûmlerinin 9. yıldönümünde anıldılar. Salih Peker için dün saat 11 OO'de Cebeci Asri MezarlığVnda, Hande Mumcu ve Banş Selçuk için de saat 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Anma törenlerine Selçuk, Peker ve Mumcu'nun dostlan ve meslektaşlan katıldı. Kayıp eşyanın internet adresi • İstanbul Haber Servisi - tstanbullular, otobüslerde unuttuklan diş protezi, seyahat kartlan, kimlik kartlan, ehliyet, çocuk arabası, şemsiye ve cep telefonu gibi eşyalanna artık internet aracılığıyla ulaşabilecekler. tETT Genel Müdürlüğü'ne ait "www.iett.gov.tr" adresine giren yurttaşlar, kayıp eşya bölümündeki formda yer alan söz konusu eşyanın özellikleri, otobüsün hat numarası, kalkış ve vanş saati gibi sorulan yanıtlandıktan sonra, kişisel bügilerini de ekleyerek gönderiyor. Eşya bulunduktan sonra ise ÎETT'nin Karaköy'deki merkezine başvurularak alınabiliyor. Esnaf Gürbüz Çapan'ı ziyaret etti • İstanbul Haber Servisi - Esenyurtlu berberler. Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Rahmi Yazıcı ile birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı ziyaret etti. Berberler ziyarette, kanunen pazar günleri kapalı olmalan gerektığini bildirerek bundan sonra pazar günleri dükkânlannı açmayacaklanm açıkladılar. Çapan da berberlerin birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Belediye olarak kanunlann uygulanması için üzerimize düşeni yapmak görevimiz. Taleplerinizle ilgili gerekenleri yapacağız" dedi. Dünya felsefecileri İstanbul'da buluşuyor • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Kültür Cnıversıtesi (tKÜ) ve The Council for Research in Values and Philosophy işbirliğinde felsefe konferanslan düzenlenecek, Dünyanın çeşitli yerlerinden yüzûn üzerinde felsefecinin İstanbul buluşmasında. toplumsal değerler, kültür, etik ve küreselleşmenin getirdiği sorunlar felsefeci gözüyle ele alınacak. Konferanslar, 8-9 Ağustos tarihleri arasında ÎKÜ Şirinevler Kampusu'ndaki Hahl Akıngüç Konferans Salonu'nda 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kaçak yapıya bakan onayı • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, 1986'da Milli Parklar Müdürlüğü'nden 49 yılhğına kiralanan AS Turizm'e ait Ayışığı Parkı'ndaki kaçak yapılaşma Orman Bakam Osman Pepe imzasıyla onaylandı. Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Şefliği'nin AS Turizm'le yaptığı sözleşmenin birinci maddesinde, kaçak inşaatın mahkeme karanna gerek duyulmaksızın yıkılacağı ve cezai işlem uygulanacağı belirtilirken, park içindeki kaçak yapılar için inşaat bittikten sonra izin ahnması ilçe sakinlennin tepkisine neden oldu. EVRtVl KAYA ERHAN KE.MAL ÖZMEN İstanbul Gaziosmanpaşa (GOP)ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi sakinleri, yerleşim alanlanna 500 metre uzak- lıktaki 17 taş ocağının çe\Te- ye yaydığı toz ve ocakta pat- İatılan dinamitler nedeniyle ölümle iç içe yaşıyor. 50 bin nüfiıslu mahallede hemen tüm sakinler, tozdan kaynaklı astım, bronşit, gu- atr, çeşitli deri ve göz hasta- lıklanyla mücadele ediyor. Hastalıklann getirdiği ölüm- lere karşın ocaklarda hiçbir önlem alınmazken bu ocak- larda patlatılan dinamitlerin yarattığı sarsıntı lar nedeniy- le de çok sayıda evin dış ve iç cephesinde büyük çatlak- lar oluşuyor. Yetki bakanhkta GOP Belediye Başkanı Ferşat Terzioğiu, Cebeci Mahallesi"nde çıkanlan mucurun çok kaliteli ol- duğunu ve başka bir yerde bulun- madığını söyleyerek "Bu ocakla- nn bir kısmuıın ruhsatsız olduğu- nu biliyoruz. Ancak bunlan ne aça- bilme ne de kapatabünıc yetkisine sahibiz. Bütün yetki İstanbul Bü- >ükşehir Belediyesi ve ilgili bakan- ükta. Hastalıklara karşı ilçedeyete- 50 bin nüfuslu mahallede hemen tüm sakinler, tozdan kaynaklanan astım, bronşit, guatr, çeşitli deri ve göz hastahklanyla mücadele ediyor. Hastalıklann getirdiği ölümlere karşın ocaklarda hiçbir önlem alınmıyor. Ocaklann yaydığı toz yüzünden 3 ay önce yaşamını yitiren E. D.'nin annesi soruyor: Sıra kimin çocuğunda? ri kadar sağlık ocagı yaptık bunun dıştnda da yapabileceğimiz pek bir şey yok" dıye konuşuyor. Sıkıntılann gıderilmesi için Baş- bakanlık başta olmak üzere çok sa- yıda bakanlığa, TBMM Insan Hak- lan Komısyonu, tstanbul Valiliği, Büyükşehır Belediyesi, GOP Kay- makamlığı ve Belediyesı'ne baş- \-uran Mahalle Muhtan Zeki Yıkbz, tüm çabalanna karşın hiçbir sonuç alamadığını, taşocaklanndan ölüm yayılmaya devam ettiğini söylüyor. Yıldız. "Halkuıiçineçıkamazhale geldim. Benim yapabüeceklerim ve \ etkilerim sınırlı. İlgililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" diyor. Ocaklann oluşturduğu toz nede- niyle 3 ay önce yaşamını yitiren E. D.'nin annesi Aygül Demir, "Oğhı- mu kurban verdim, sıra kimin ço- cuğunda? Bu ocaklann kapablma- sı için bir ölüm yetmiyor mu?" di- ye soruyor. Mahalle sakinlerinden Güibeyaz Ava da 18 ayhk olan lazı Nurdan'uı doğduğu günden bu yana mikrobik hastalıklarla mücadele ettiğini be- lirterek "llaçlan kestiğuniz anda çocuğum yatağa düşüyor. Bizi ve çocuklanmızı ölüme terk etmiş dunımdalar" şek- luıde sıkıntılanm dile ge- tiriyor. Mahalledeki ağaçlarda yeşili görmenin mümkün olmadığını söyleyen sa- kinler, yaşadıkları acı- yı,"bahçelerde ağaçlan- mız, evierimizde çocukla- nmızölüyor'' diyerek an- latıyorlar. Eğitim aksıyor Ocaklara çok yakm bir mesafede olan Hacı Meh- met Cingil Ilköğretim Okulu'nda toz nedeniyle havalandınlamayan sınıf- larda eğitim öğretim ak- sıyor. Okul Müdürü Kork- maz Çakar her ders saati temizlik yapmak zorunda kaldıkla- nnı söylüyor. Çocuk Hastalıklan ve Halk Sağ- hğı Uzmanı Prof. Dr. Yüdız Tü- merdem, taşlann yapısı içinde bu- lunan ınorganik maddelerin kanse- rojen olduğunu belırterek toprak yapısının mutlaka incelenmesi ge- rektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Tü- merdem "Bu rür toz, ağır metaller içerdiğı için her türfü kansereyolaça- bilir. Aşın toz özeüikle akciğer, mi- de, kalın bağırsak kanserierine ne- den olurken nadiren lenf kanserine de yol açüğı görülüyor'' diyor. İTÜ Vakfl: Turizmci adaylannı bekliyoruz • İTÜ Vakfı bünyesinde sürdürülen Turİ2m ve Otelcilik Eğitimi'nden mezun olan öğrencilerin tamamına yakını eğitim dönemi sonunda oteller ve seyahat acentelerine yerleştiriliyor. TARKAN TEMUR Antalya'nın KonyaaJü sahiU de tıırist boUuğundan payına düşeni aldı. Yapılan düzenleme çalışmalanyla daha modern bir görünüme kavuşan sahilde her gün yüzlerce turist eğleniyor. (AA) Kuşadası turist kaynıyorKUŞADASI (AA) - Kuşadası îlçe Turizm Müdürü Yılmaz Gencer. bölgede, ekim ayı sonuna kadar turizm hareketliliğinın süreceğini söyledi. Gencer, 2003 sezonunun ilk 4 ayında istenilen turizm potansiyelini yakalayamayan Kuşadasf nda, 20 Temmuz"dan itibaren oteHerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdı. Yıhnaz Gencer, şöyle konuşru: "Bu sezon, geçen sezona göre daha köfü. Bunun başhca sebebi rezervasyonlann büyük bir bölümünün 2004 yıb için yapdmış olması. Bu yum böyle geçeceğini tahmin etmiştik. Çünkii, turizm sezonunda rezervasvonlar bir yıl önceden yapıhyor. İlçemizde birçok yddızh oteL, turizm sezonuna geç başladı. Ancak kayıtianmıza göre, ekim ayı sonuna kadar yoğun bir turizm hareketliligi yaşayacağız.n Gencer, olağanüstü gelişmeler olmaması durumunda Kuşadası'nda, 2004 yılı Haziran ayında yüzde 94 oranında rezervasyon doluluğu yaşanacağını bildirdi. Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı HaKt Şakar ise her geçen gün kabuk değiştiren Kuşadası'nın, önümüzdeki yıllarda turızmde patlama yapabileceğirü, hükümetin ilçeye biraz daha ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti. JVİİLLİ EĞİTÎM BAKANLIĞI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPTILAR Oğretmenlerden Çelik'e protesto ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Talim ve Terbiye Kurulu'ndaki gö- revlerinden ahnan 167 öğretmen Milli Eğitim Bakanhğı önünde aile- leriyle birlikte oturma eylemi yap- tı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Ala- addin Dinçer, "Bu öyle bir bakanlık ki gözlerine bant çekmiş, kulaklan- na mantar ükanuş" dedi. Bakanlık önünde toplanan öğret- menler ve aileleri, ıslık ve alkışlar- la Çelik'i protesto ettiler. Eyleme Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçerve Eğıtim-Sen 2 No'lu Şube Başkaru OzgürBozdoğan ıle diğer sendika yö- neticıleri de destek verdi. Bozdo- ğan, "Hükümetin kadrolara kendi yandaşlannı getirmeye çahştığını'' belirterek "Talim ve Terbiye Kuru- lu'nda çalışan öğretmenlerin haksız \eregorevlerindenalmdiklanni" söy- ledi. Bozdoğan, "Eğerbakaıunetin- de detil varsa bunu açıklasuı" dedi. Daha sonra öğretmenler topluca bakanlığın önündeki Başöğretmen Atatürk Anıtı "nın bulunduğu bölüm- de oturma eylemi yaptılar. Dinçer yaptığı konuşmada, sade- ce suç duyurusunda bulunmakla ka- lınmayacağıru, tazminat davası da açacaklannı söyledi. Dinçer, "Bu öylebirbakanhkkigözlerinebantçek- miş, kulaklanna mantarükanuş. Sa- yın Çelik, bir ûıtikam peşindedir; ideokıjik so> kmm uygulamaktadır " ^diyekonuştu. istanbul Teknik Cniversitesi Vakfı bünyesinde 11 yıldır sürdürülen "Turizm ve Otelcilik Temel Eğjtimi" yeni turizmci adaylannı bekliyor. Bir yıl süren eğitimin ilk 6 ayı, branşında uzman öğretmenlerin eşliğinde teorik eğitim, diğer 6 ayı ise Istanbul'daki beş yıldızlı turistik otellerde staj dönemini kapsıyor. Vakıf. eğitim süresince öğrenciler için her hafta eğitsel konferanslara katılma ve turistik tesisleri gezme ımkânı sağlıyor. Turizm ve Otelcilik Eğitimi'nden mezun olan öğrencilerin tamamına yakını eğitim dönemi sonunda oteller ve seyahat acentelerine yerleştiriliyor. Hedeflerinin kuramsal eğitimin yanı sıra "yaparak, yapürarak, yaşatarak" hizmet sektörüne çağdaş insan tipini yetiştirmek ve gençlere gelecek konusunda özgüven sağlamak olduğunu söyleyen Turizm Otelcilik Bölümü Eğitim Sorumlusu Şaban AK Yaşaroğlu, "Turizme genç profesyoneDer yetiştiriyoruz'' diyor. Yaşaroğlu. temel amaçlannın öğrencileri yaşama hazu"larken onlara akılcı. bilüıçli, çözüm üretici eğitim vermek ve öğrencilerin ufuklannı ewensel boyutlara yönlendirmek olduğunu vurguluyor. Yükseköğrenime devam edemeyen gençlere turizm eğitimi vererek hem onlan hem de Türkiye'yi geliştirdiklerinin altmı çizen Yaşaroğlu, "Lise öğreninünden itibaren ileride Türk turizminin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize turizmi sevdiren öğrermenlerimizin önderüğinde, sektörün özelliklerinin tüm boyutlannı yaşatarak öğretmek amacıyla hareket ediyoruz" diye konuşuyor. Turizm eğitimi almak isteyen adaylann0212 296 3148 No'lu telefona başvurabileceklerjtbelirtildi. GENtŞ AÇI HİKMET BİLA İnat Daha bir yıl bile olmadı. Yüksek Askeri Şûra kararına ikinci "başbakan şerhi" düşüldü. Bun- dan önceki YAŞ'ta ordudan ihraçlara muhalefet eden Abdullah Gül'den sonra, bugünün Baş- bakan'ı Tayyip Erdoğan da irticai faaliyetlere karışan 18 subay ve astsubayın ihraç edilmesi- ne muhalif kaldı. Oysa, Gül'ün şerhinden hemen sonra başla- yan tartışmalar daha soğumamıştı. Gül'ün şer- hinden hemen sonra Genelkurmay'ın tavrı unu- tulmamıştı. Bir kez daha hatırlayalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök, 8 Ocak 2003 günü düzenlenen basın kok- teylinde şöyle konuşuyordu: "Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır irticai hareketin engeli olarak görûlmüş ve hedef edi- nilmiştir. İrticai görüş yandaşları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmak için her hareket tarzına başvuragelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu tehdide karşı savunma refleksleri ve yöntemleri geliştirmiştir. YAŞ'ta anayasamızın 125. madde- si uyarınca yapılmak istenen uygulama bu ref- leks ve yöntemin gereğidir. Bilindiği üzere 125. madde YAŞ kararlannı, diğer bazı karartar gibi yargı denetimi dışına taşımıştır. Bir anayasa maddesinin uygulanma istemine muhalefet şer- hi koymak, idarenin kanunlann uygulanmasını sağlama sorumluluğu ile çelişmiştir ve kanımca bu nedenle yasal dayanaktan yoksundur. Bu konudaki farklı düşüncenin ifade edileceği yer ve durum YAŞ olmamalıydı. Bu istisnai durum şüphesiz irticai faaliyetlere bulaşanlara cesaret vermiştir." Bunlar çok ciddi sözlerdi ve Genelkurmay Başkanı, Başbakan'ın YAŞ karanna muhalefet şerhi koymakla irticai faaliyetlere cesaret verdi- ğini söylüyordu. Aynı gün Genelkurmay İkinci Başkanı Orgene- ral Yaşar Büyükanrt da şöyle konuşuyordu: "Biz birini Silahlı Kuvvetler'den attığımız za- man sevinmiyoruz. Yetiştirmişsiniz, okutmuşsu- nuz. Bunu çok sevinerek yaptığımızı söyleye- meyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 bin su- bay ve astsubay var, yedek subaylar hariç. Bu- nun içinde 142 kişi geldi, süzgeçlerden geçe- rek. Çalışmalar iki seneden daha az sürmüyor. 142 kişiden elendi, elendi, üzerinde 7 kişi kaldı. 127 bin kişi içinde 7 kişi. Büyük bir hassasiyet söz konusu. Siz siyasi olarak o maddeye karşı olabilirsiniz, onu değiştırmek de isteyebilirsiniz, var olduğu sürece ona uymak zorundasınız. Bu Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırmak zorunda kaldığımız kişiler arasında, astsubaydan emir alan üstteğmen var." Genelkurmay'ın Birinci ve İkinci Başkanı'nın bu sözlerinden yedi ay sonra, bu kez Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ihraçlara muhalefet şerhi koy- ması ne anlama geliyor? Neden bu kararlılık, neden bu zıtlaşma? Bir iktidar muhalefet şerhi koyar mı? Bir iktidar liderini, muhalefet temsilcisiymiş gi- bi inat ve ısrarla "muhalefet şerhi" koymaya iten dürtü nedir? Bir başbakan, anayasayı bile değiştirecek sa- yıya sahip bir grubun başında olduğu halde, ne- den "şerh" düşer? Neden, işini gücünü bırakır da, yemeyip içme- yip üç gün süren YAŞ toplantılannın her oturu- muna katılır ve askerin iç işlerine bu kadar dahil olur? Hükümet başkanlan, neden başka gerekçe- lerle ordudan anlatılanların sorunlanyla bu kadar ilgilenmezler de, irticai faaliyetlere kanştıklan ge- rekçesiyle ihraç edilenlerın davalarını bu kadar yakından izlerler? Bu soruların yanıtından "demokratikleşme" çıkmaz. hikmet.bila(a ntv.com.tr www.otostop.gov İşe gitmek için yol arkadaşı arantyor Siteden ömekler: • Her perşembe, Ankara'dan İzmir'e, benzin masrafını paylaşalım ^ Her gün. İstanbul 'dan Kocaeli'ne, 4 milyon lira ^ Her gün sabah, 07.00- 08.00 arası, İstanbul Başakkent'ten Sirkeci'ye 2 milyon lira • Her gün 07.00-08.00 İstanbul Güzelyalı'dan Gebze İstasyonu'na... GURSUKUNT ANTALYA -Modern dünyanın, insanı yalnız- laştırdığı, ekonomik ko- şullann da seyahat sı- kıntısını peşinde getir- diği günümüzde, çözü- me yine teknoloji yetiş- ti. Hemen her yerde kar- şımıza çıkan internet. şimdi de gerek kent içi ulaşım, gerek tatillerde. yol arkadaşı arayanlann ve seyahati ekonomik hale getirmek isteyenle- rin imdadına yetişiyor. Seyahat etmek iste- yenleri, internet üzerin- den buluşturan www.otostop.gov site- sindeki kayıt formunu dolduranlar, istediği ge- ziyi hem ekonomik ha- le getiriyor, hem de ken- disine bir yol arkadaşı edinebiliyor. Ancak si- teyi ziyaret edenlerin büyük bölümünü, İstan- bul içinde evınden ış ye- rine gitmek ısteyenler oluşturuyor. Bazılan masraflann bölüşülme- sini önerirken, kimi de belli bir rakam üzenn- den yanına yol arkada- şı anyor. Bazı katılım- cılar ise her gün eviyle işi arasında gıttiği yol- da arkadaş olarak sade- ce öğrenci ve aileleri ter- cih ediyor. Site sadece, istanbul içinde ulaşımla ilgili ko- laylıklar sağlamıyor. Ta- tilini bir yol arkadaşıy- la geçirmek isteyenler de siteye başvurabiliyor. Tatil için yol arkada- şı arayanlar, "yemekıs- marlamavT, masrafla- nn önemli ohnadığuu, ya da masraflann pay- laşılabileceğini" söylü- yor ve ağırlıklı olarak kadınlan tercih ediyor. Kayıt formunda, ne- reden. nereye, ne za- man ve hangi şartlarla yol arkadaşı aradığını belirtenlere, telefon nu- maralan, ya da e-pos- ta adresleriyle ulaşıla- biliyor. „ ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog