Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

4- Genel Yavın Yönetmenı: İbrahim Yıldız # Yaaışlen Müdürü: Satim AJpasbn#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü' Hakan Kara Cumhuriyet Imthaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adma ÎLHAN SELÇUK fstıhbarat Cengiz V ıldırım 0 Ekonomı Öz- lem > üzak • Kuitûr Egemen Berköz 0 Spor \bdülkadir \ ücelman # Makaleler Sami Ka- raören 0 Duzehme Abdullah Vazıcı 0 Bıl- gı-Belge EdibeBuğra 0 Yurt Haberlerı Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Güra\ Öz YayınKunılu IlhanSelçuk(Baş- AnkaraTemsılcısı Mustafa BaJba\ <\tatüri.Buhan\o I25.l<vat4 Mue^seseMuduru kari) EmreKongar(Danışman), Bakanlddar Tel 4195020 fhal) FaU 4195O2^01zmırTemsılcısı Erol Erkut 0 Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKıak,H ZıvaBh 135:? S 23Tei 4411220 Fak> 4418"45 Bıleı Klem Ahmet ka\a, Şükran Soner, tbrahim 0 aıdana Temsılcısı Çctin Viğenoğlu, lnönüCd 119S \o I 1 K ~ , m <- Vıldız, Orhan Bursalı. Musta- Tel 36312Jl.Faks 3631215AmaivaTemsıfcısı AhmetOnıçoğlu I S ' o r u l s a n • 5 a " fa Balbay, Hakan Kara. CumhumetCad 80 5 Tel 0242 248005" Fa.x 24305U9 "5 razıletkuza • Gene! Müdur Can Ç«|daş • Ge- nel Mudur"ı rd ıSaı, Tfilav Motlu Dolen • Mudür > rd Pazarlamaı HaUn Acar # Mudur \rd Fınaib \e Opera>\onı Erhan Ozdemır 9 Pazarama Dırektom. Tûla> Tosan Tei Ci: 'î4"wj(ı Fab ı C i : ' M •"•:•?" Td lataü \eruGun Haber \ıa :i2ı«i;^05COhau Fal ı Basın\ y ^ g g . 246-SuWı ^44^^ îa >8-95 Bıskı. Vertez GazeK Dergı Basım f avmcıldc Sjn veTn. \Ş Bartero Buiıan No 12* Beşıkıas-la GenfI D*ğmm BBD Meıtez 6AĞUSTOS2003 lmsak 4 12 Güneş 5 5? Oğle 13 I" İkındı 17 08 Uşam20 24 Yatsı 22 01 Doğayı Koruma Vakfı'nm belirlediği 9 noktanm 2005'e kadar koruma altına alınması gerekiyor Dünyaya armağanolsunÖZLEMGÜVEMU Dünya Doğayı Koruma Vak- 'Vosvos' üretimi durdu Eski böcek gitti yenisi geldi Çeviri Servia - Binek otomobili ûretiminin simge modellerinden olan Volkswagen'in "böcek"ınin üretimine son verildi. 1937 yılında Almanya'nın Wolfsburg kentinde kurulan Vblkswagen'in ilk modeli olan, Türkiye'de "kaplumbağa" olarak da tanınan modelin üretimine son verilmesiyle bir dönem '- kapanmış oldu. Ancak, 1934-1938 yıllannda tasarlanan, 1938'den bugüne dek 21.3 milyon adet üretilen "böcek" efsanesi yakın geçmişte .. piyasaya sürülen "New Beede" (Yeni Böcek) modeliyle sürecek. Meksika'nın Puebla kentindeki fabrikasmda 30 Temmuz'da nostaljik modelin üretimi durduruldu. Son modeller satışa sunulurkerı en sonuncu model bugün otomotiv sektörünün devlerinden olan, bırçok başka markayı bünyesine katan Volksvvagen'in Wolfsburg'da kurduğu otomobil müzesine göndenldi. Üstü güllerle süslenen ve ön carruna "Vblkswagen Meksika, düm'anm son Sedao'ı, 30 Temmuz 2003" yazılı otomobil fabrikanjn 300 çalışam tarafindan alkışlarla uğurlandı. Işçiler VolkswagenJ e çokkızgın Breziha'da VoDcsvvagen şniketinin 4 bin çabşanının işine son verfimesi, 12 bin Volksvvagen çataşanının katdmuyla protesto edildi. Şirkt tin Sao Bernardo do Campo'daki fabrikasında düzenlenen eylemde iş^er kızgınhklanıu "evlül ayında yeni bir şirkete transfer edileceksiniz" yazan mektuplan atarak gösterdi. (Fotoğraf: APJ fi " ( ^ ğan" projesı kapsamında 1999 yılında "Avrupa Ormanlannın SıcakNoktalan"belırlendı Tur- kıye'den 9 orman alanın bulun- duğu 100 "sıcakiK>ktaııur2005 yılına kadar koruma altına alın- ması gerekiyor ancak bugüne dek sadece Küre Dağlan ve Karçal Dağlan koruma alanı ılan edıle- bildı. Sıcak noktalararasında yeralan \e artan nüflısun, uygun olmayan tanmsal kullanımın, kontrolsüz • Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 'Dünya'ya Armağan' projesi kapsamında sıcak bölge ilan ettiği Türkiye'deki 9 bölge korunmayı bekliyor. Ancak Orman Bakanlığı 4 yılda sadece 2 bölgeyi koruma altma alabildi. avcıhgm, yapılaşma ve betonlaş- Vadisi, Yenıce Ormanlan ve Ba- manın tehdıdı altındakı Amanos Dağlan'nın ıse bir an once mıllı park alanı ılan edılerek "dönya- ya armağan edibnesi" gerekiyor Ancak 4 yılda sadece 2 bölge- yi koruma altına alabılen Orman Bakanlığı 'nın dığer sıcak nokta- lar olan Istanbul Ormanlan. Ib- radı-Aksekı Ormanlan, Amanos Dağlan, Karçal Dağlan, Datça Yanmadası ve Bozburun, Fırtına badağ içın çalışmalannı hızlan- dırması gerekiyor. WWT Türlaye'nın Orman Ba- kanlığı ıle yürüttüğü çalışmalar kapsamında tstanbul Ormanlan \ e Ibradı-Aksekı Ormanlan 'nın 2 bin 873 sayılı Milli Parklar Ka- nunu çerçe\esınde koruma altı- na alınması ıle ılgılı yasal prose- dür sürerken Amanos Dağlan \e Yenıce Ormanları da bu yılkı programa dahil edildi. WWT Tür- kıye, özellıkle kendıne özgüje- olojik ve ıklımsel özellıklen, bu- zul çagından mıras kalan Kara- denız iklım kuşağına aıt bıtkı ör- tüsü ile Anadolu'nun en önemlı ekosistemlennden bıri olan Ama- nos Dağlan ıle ilgılı çalışmalan- nı yoğunlaştırdı Yöre halkının da katılımıyla toplantılar düzenleyecek olan WWF Türkıye, hazırlayacakla- n raporu Çevre ve Orman Ba- kanlığı 'na sunarak Amanos Dağ- lan'nın mıllipark ılan edılmesı ıçın yasal sürecı başlatmayı plan- lıyor. MADONNA KIYAFET TAIMITTI Madonna, meskktaşı Missy ElKott'la birlikte daha çok gençlere >öneKk kıyafetkr satan Gap'in sonbahar koieksiyonunun tanıönu için hazırianan reklam fibnlerinde rol aJdı. Temmuz sonunda yazıh basın ve televiz>onJarda başlayan tanıüm kampam'ası için ünlii şarkıcılan seçen firma yctkiükri ikiünin çok uvıımlu çalışüğuu, reklam fılmleri ve afişlerinin özeiükk gençlerin ilgisini çekeceğini söykdL Yaşının 4O'ı aşkın obnasoıa rağmen genç kız gibi görünen, fîziğini koruvan Madonna da Missy EDiott'la çahşmanoı zevldi olduğunu söyledL (REUTERS) Portekiz'de 11 ölü Avrupa yoryanıDış Haberier Servisi- Portekiz'de suren orman yangınlannda ölenlenn sayısı, dün bulunan ıkı cesetle 11 'e yükseldı. L'lusal Yangın Eşgü düm Merkezı sözcüsü Antonio Santos, öncekı gece Lızbon'un 200 kilometre kuzeydoğusundakı Castelo Branca ormanlık alanmda, bir erkek ıle bir kadının cesedınin daha bulunduğunu açıkladı Santos, aynca günlerdır kontrol altına alınamayan 8 büyük yangını söndürme çalışmalannın sürdüğünü, çalışmalara 3000 ıtfaıyeci ile 400 askenn katıldığını kaydetti Hava sıcakhğının 40 derece cıvannda seyretmesı nedenıyle yeni yangınlann olabıleceğı tahmin edilıyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletındekı ormanlık alanlarda da aşın sıcaklardan dolayı yangınlar çıktı Bochum Meteorolojı Dairesı tarafindan yapılan açıklamada, dün Mannheım Havaalanı'nda 39.2 derece ile ülkede yılın en sıcak gününün yaşandığı belirtildi Meteorolojı uzmanı Jörg Kachetanann da Schwaebische Alb bölgesmdeki Hohenstadt kentinde 25.5 dereceyle yıhn en sıcak gecesinin kaydedıldiğini söyledi. SÖYLEŞİATTİÛİLHAN Tarihi Yeniden Yazmak!..' ('Gerçekçilık Savaşfnı okumuş olanlar, bel- ki hafcrlayacaktr: 'Ulusal Küttür Bileşimi' (Sen- tezi), ilk defa, sanınm 5O'li yıllann ilk yansın- da, 'Mavı Tartışmalan' sürerken geçmiştir. O tar- tşmalann ne olduğunu; 'Cumhuriyet'in üst/ya- pısı açtsından taşıdığı önemi, görebilmek için; ayrıca, 'II. Yeni Savaşı na da göz atmak gerek! Parıs'te yaşadığım 'Avrupa' -daha doğrusu 'Batı'- gerçeği; Gâzı'nin 'Çağdaşlaşmak' ide- alini; 'Batılılaşmak' diye uygulamaya kalkış- makla, ne vahim bir yanlışa düştüğümü an- lamamıza yetmişti. Daha 1951 de filân Quar- tıer Latın'deki bir kahvede, 'Kendi Kendime Sa- nat Konuşmalan'nı yazıyor; 'Ulusal Kültür Bi- leşimi'nden galiba ilk defa, orada bahsedryor- dum. 'Ulusal Kültür Savaşı'nın, demek yanm yüzyıllık tarihi var! Osmanlı Medeniyeti'ni, yaratılmış bir 'ter- kip', bir 'sentez' değil de; Arap/Acem 'takliti' bir mozayik diye anlamak; ya 'Batı'lı, Beyaz ve Hıristiyan' Emperyalizmi'nin iddiasıdır; ya da, 'Levanten' hilekârhğı; zira SeJçuklu/Osman- lı Medeniyeti, Batı Türkleri'nin Doğu/lslâm Kültür Çevresinde, Balkanlar/Anadolu/Orta- doğu'daki bütün bileşenleri (Bizans, Ermeni, Arap, Acem, Slav, vs.) özümseyerek gerçek- leştirdiği, bir 'ümmet sentezi'dir; Türk'ün 'çağ- daşlaşması' o medeniyeti terketmesi değil, onun içinden 'ulusalı' geliştirmesiyle olacak- tır; 'terketmek' aslında 'kültürsüzleşmek' an- lamına gelir ki, bunun kimlerin ekmeğine yağ sürdüğü, galiba nihayet anlaşılıyor. Işte bura- da, yirmi yıl 'mukaddem' konuya hâkim bir uz- manın, dolaylı da olsa, nasıl tanıklık ettiğini hatıriamaz mıyım? Haberiniz bile olmayabilir, onun için, ister- seniz bir bakın!) Halll inalcık'ın 'tamklığr... Şu satırları ben kaleme almış olsam, 'seçkin' ve 'Batıh' aydınlarımız, nasıl da hışımla üs- tüme gelırdı? "... Türk Tarihi en çok tahrif edilmiş, bozul- muş bir tarihtir. Ne yazık ki, gençlerimiz de, Batlıların düşmanca geleneklerle biriktirdiği kötü imajlardan kurtulamıyorlar. Bir aşağılık duygusu içindeyiz. Osmanlı Küttür Tarihi'ni ve Sosyal Tarih'i, yeniden yazmak gerekli- dir... M Yazık, heveslen kursaklarında kalacak, ben söylemıyorum; bunlan Chicago Üniversrtesi'nde tarıh okutan, Profesör Halil Inalcık soylüyor: Nokta dergısındekı konuşmasından aldım. Ho- ca, konunun 'otontesi'd\r. Dersleri dışında, Ox- ford University Press ıçın, 600 sayfalık bir Os- manlı Tarihi, Princeton Üniversrtesi için de bir Istanbul Tarihi hazırlıyormuş! Daha başka şey- ler de demış, sozgelışı şunları: "... Batı'da küttür ve uygariık denince, akla Copernicus, Michel Ange gibi adlar geliyor. Avrupa Uygarlığı, temel ve merkez oluyor. Oysa ben ve çalıştığım iki tarihçi meslekta- şım, her kültürün değerli olduğuna ve dünya küttürünü geliştirdiğine inanıyoruz. Osman- lılar'a bakalım: Osmanlı Imparatorluğu'nun yarattığı siyasal düzen, büyük bir kültür ba- şansıdır. Bir kültür eseridir. Eğer dar anlamı ile bakarsanız, Osmanlı Imparatorluğu'nu kül- tür tarihi dışında bırakabilirsiniz; fakat bu açı- dan bakınca, başanlı bir uygarlıkla karşı kar- şıya olduğunuz sonucuna varırsınız..." 'Dar anlamı yla bakınca' dedım ya, oraya bir mım koyun! Ellnde Iken başaramadı da... Aslında 'daranlamıylabakmak'Yahudi/Hıris- tiyan tabanlı Emperyalist Avrupa nın gözüy- le bakmak demektır; bu, şoyle özetlenebılır: Av- rupa dünyanın merkezidir, Batı Uygarlığı ise, insanlığın son sözü! Oysa 'genış anlamlı' da ba- kabıliriz, yâni cosmique olarak; sanınm bu de- yıme ilk defa Andre Malraux'da rastlamıştım ('Anti/Memoires'ın ilk bölümleri şahit) bunagö- re, yer yuvarlağı tarih boyunca çeşıtlı uygarlıklar gelıştınyor Çin, Mezopotamya, Mtstr, Aztek, Ma- ya, vs. 'Pozıtıvıst' Avrupa Uygarlığı zincirin son halkasıdır, ama sonuncusu mudur, orası şüphe- lı. 18. yy'dan ıtıbaren yükselmış, 19. yy'da salta- natının evc-ı bâlâsına ulaşmış, o günden bugü- ne geriliyor. • Arkası 8. Sayfada e-mail:tilahan isnet.net.tr http:/Avww.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog