Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER ARADA BİR Prof. Dr. KEMAL ÖNEN Değişim ve Sindirim... Türkiye, çağdaşlaşma yönünde ve gelişmekte bu- lunan bir ülkedir. Bu nitefiği, ekonomik, sosyo-kültü- rel, siyasal, düşünsel çeşitli yönü kapsar. Ancak Türk ulusu öbür bazı gelişmekte olan ülkelerden; özgün ta- rihsel ve kültûrel bihkimi, devletler ve de bir impara- torluk kurmuş olma özelliği ve çağdaşlaşmaya öbür- lerinden daha önce yönelmiş bulunrnası ile ayrılır. Yi- ne de gerek demokratik-laik cumhuriyetçi siyasal ya- pısı, sosyal, düşünsel düzeyi ve hedefleri bakımından yapacağı şeyler vardır. Bugün uluslararası arenada ol- dukça saygın ve belirgin bulunması, kuşkusuz başta kendi içgücü ve eşsiz bir lidere sahip olarak kurduğu ve oluşturduğu, siyasal-sosyal rejimi ve ulus bilinci ile ilişkilidir, Ayrıca dünyadaki çağdaş düşün, bilim, tek- noloji ve de iletişim düzeyinin getirimlerinin yeri ve et- kisi de göz ardı edilemez bu aşamaya ulaşmasında. Geniş anlamı ile bu bir sosyal-siyasal değişim ve ge- çiş sürecidir. Bu çağdaşhğa geçiş çabası olabildiğin- ce köktendir. Zira bu süreç, durgun, dogrhatik ve de dinsel kurallara dayalı hilafetçi ve meşrutiyetçi birmo- narşiden, laik-demokratik, cumhuriyetçi, pariamenter rejimi seçiş ve ona geçiştir. Bu süreç basit bir hareket, bir yakadan ötekine nakledilme değildir. Çaba ve ener- ji isteyen, uygun geçiş yollannı ve yöntemlerini bul- maya ve de taşıyıcılara gereksinim gösteren aktifbir olaydır. Busüreçte, özgür, akılcı, cesurbirliderveya- nındaki inançlı, idealist sivil-asker kesimler ve aydın- lar rehber ve de taşıyıcı öğeler olageldiler. Doğal ola- rak, bu kolay olmamıştır ve zorluklan halen de sürmek- tedir. Zira gerici ve tutucular ya da teokratik düzen ya da geçmiş özlemi içinde olanlann direnişi, engelleme çabalan açık ya da takıyyelerle sürüyor. Bunlar gözler önünde. 19 Mayıs kutlama törenlerinden dahi rahat- sızlık duyanlar var. Fakat tüm bu çabalar boşunadır. Ergeç sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Çağdaşlaşma- nın çarklan dönmektedir. 0nun bilincine varamamış, onu tüm ögeleri ile anlayamamış ya da içlerine sindi- rememtş kişilerin ve çevrelerin çabalanna karşın bu çark dönmektedir. Direnişler, olsa olsa hız kesebilir ama durduramaz ve geri çeviremez. Esasen çağdaş dünyanın bugünkü siyasal-sosyal- düşünsel ve bilimsel atmosferine yönelik ve Avrupa Bir- liği'ne katılmayı isteyen bir toplumda bu tür engelle- yici girişimler ve tutumlar, maddenin tabiatına aykın- dır. Aynca seksen yıllık laik ve cumhuriyetçi Türk siya- sal düzeni, samimi ve açık fikirii Müslümanla çağdaş- lığın birlikte olabileceğinin de somut kanıtıdır. Yabancılann (AB, ABD vd) dışardan attıklan laflar ve sözde savlar ve suçlamalar, bu ülkedeki değişim sü- recinin kendine özgü tarihsel ve sosyal özelliklerini ya bilmemelerinden ya da bilhassa bilmek istememele- rindendir. Içerdeki birtakım yazar-çizer, siyasetçi, dışa bağımlı güç odaklan ve yeni mandacılann harc-ı âlem demagojilerie ve "ulusal irade, fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü" gibi kavramlarta öne çıkmalan, görünüşte dikkat çekici ve fakat toplumsal-yapısal değişimin iç ve dış dinamikleıi ve sıkıntılan ve de sürecin koşullan ele alındıkça, aldatıcı veya yanılgılaria doludur. Şaşılacak şey; 1919-1930'lann Osmanlı yıkıntısı ve kurumlan üzerinde ve onlara karşın Mustafa Kemal gibi bir devhmci düşünürlider ve yakın arkadaşlan olan devrimci "beyinlerin" nasılyetiştiğidir. Bugün bu çap- takileri değil ve hatta benzerierini bulamamanın ya da ulaşamamanın sıkıntısı içindeyiz. Çağdaş dünyada ro- lünü ve etkisini yaklaşık iki yüzyıl önce yitirmiş ya da çok büyük ölçüde değiştirmiş bulunan dogmatik din- ci zihniyetle, ümmetçilikle ve ümmet küttürü ile çağ- daş-seküler demokrasinin uyuşması ve yürütülmesi ola- naklı olamaz. Avrupa Birliği hedef ve özlemine içte ve dışardaki engellerden birisi de bu düşün biçimidir. Sorun; çağdaşlığı ve laik-demokratik cumhuri- yeti bu temel ögeleri ile anlamak, alışmak ve on- lan sindirebilmektir. Esasen eninde sonunda o her- kesi sindirecektir. Taşınmaz Mal Nasıl Taşınır'? Yabancılara topraklar satılacak, Hazine'ye gelir yazılacak ve aynı gün IMF borçlannı ödemek için o paralar yine yabancılara verilecek. Taşınmaz mal nasıl taşınıyor gördünüz mü? Hüseyin Kenan GÖREN Halkla llişkiler Uzmam "Sevmek, birbirimize bakmak değil Aymyöne birlikte bakmaktır." Saint - Exupery A vrupa Birliği'ne gi- riş koşullanndan bı- risi: "Yabancıvakrf- lann yurdumuzda taşınmaz mal sahibi olabilmderi" run sağlanması; ya- ni, topraklanmızın yabancılara sa- tılmasırun yasallaştınlmasıdır. Kuşkuyla baktığımız art niyet- li, garipbirkoşul... Korunma içgüdüsüyle doğan bu "paranoyaJdıkr ' yalnız bızlerin yü- reğıne mı düşer? Bizim yüreğimize düşen kuşku, bizleri yönetenlerin aklına hıç mı gelmez? Ya besledikleri binlerce da- nışman, bilırkışi, yurtdışında mü- rekkep yalamış, okumuşlar hiç mi düşünmezler? Oysa, hepsı de böy- lesi sorunlan çözmek için devlet ka- sasından ücretlerini her ay peşin ahrlar. Büyük olasüıkla onlan yön- lendıren bu düşünceyi "Kaz gele- cekyerdentavukesirgenmez" ata- sözü desteklemekte. Oysa Avrupa Birlıği'ne girmek için yitirdiğimiz öylesi değerlerimiz var ki!.. Yaşadığımız olaylara karşın böy- le bir olasıhğı düşünememelerine olanak yok. Hem daha şimdiden ya- bancılara topraklanmızı satmak için yasal ortam hazırlanmış bile Oysa topraklanmız çok değerli. Doğanın ve tarihin armağanı, pa- ha biçilmez hazinelerin üzerinde ya- şıyoruz. 19. yüzyıldan bu yana Ege ve Ak- deniz bolgelerindekı tarihsel eser yağmalamalaruu biliyoruz. Efes, Troya, Bergama, B lkıs kazıların- dan çıkardıklan dei ineleri yaban- cı müzelerde görüyoruz. Antalya Elmalı'dan çalınan 19^0 adet süc- ke ABD'ye götürülmuş. Bursa'da Ulubat Gölü kıyısında bulunan Dorak defınesi, Lidya'nın Karun definesi, Burdur Hacılar ve Crem- na definesi, Fethiye Kadyanda (Üzümlü) definesi, Horoztepe de- finesi, Antalya Kumluca Cordydal- la'da 1962 yılında bulunup Ame- rika'ya kaçınlan Bizans definesi, Büyükçekmece definesi, Aydın Karasu Afrodisias Müzesi'nden çalınanlar... Saymakla bitecek gibi değil ya; bu çalanlan bilmıyor muyuz? ŞinKM(te"Kendiisteğinbfevernr diyorlar ve gözfcri Trakya'da, Isb- ranea'larda... Dyonysos'un yetıştıği toprakla- ra bizler kötü davTansak da onla- nn gözü Ergene'de, Kastro'da, Lon- gos ormanlarTnda.. Belki gelışmiş uzay teknolojı- siyle saptadılar ıstedikleri toprak- lan, ne bilelim!.. Gazetelerde oku- muştuk, geçen yıllardaydı; Bartho- kmıeos Longos ormanlanndan ba- taklık araziyi almamış mıydı. (Araş- tırmak isteyene Bartholomeos'un gerçek adı: DimhriArhondoni'dir.) Patrikhane 1940 yılından bu yana taşınmaz mal satın alma çalışma- lannı sürdürüyordu. Fener'de ve Ayasofya çe\Tesinde aldırdıklann- dan sonra Istıranca'lara yönelme- si ya da yönlendırilmesı ılgi çeki- ci. Bakın tarih ansiklopedilerinde neler yazıyor: "MÖdördüncüyüz- vıl geçmişteldkre oranla paranın bol olduğu bir dönemdir. Pers alü- nı, yağma edikn topraklann hazi- nekri,yeni bulunan zengin maden yataklan, (Trakva'dald Pangee Da- ğı'nın alünı MO 356'dan sonra çı- kanlmaya başlannuş. Laurion gü- müş madeni ise 360'tan sonra ye- niden hizmete guTniştir)™" (1) Içimizde Trakya'dakı Pangee Da- ğfnın yerini bilen var mı? Anabasis te yazmış Ksenephon (2). O dayatmayı yapanlann bu sayfalan okudukça ağızlan sulanı- yor: Pers tahtını ele geçirmek için kiralanan paralı Yunan askerlennın yaşadıklannı anlatmış, Ksenep- hon. Paralı askerleradına savaşrık- lan Iran'ın Anadolu valisi genç Keyhüsrev'in Babil'de Kunaksa savaşında ağabeyı Ardeşir Vye ye- nilip ölmesiyle ortada kahrlar. Kse- nephon, on iki bin kışilik bu ordu- yu toplar. Mezopotamya'dan Do- ğu Anadolu ve Karadenız yoluyla geçtikleri yerlen talanlarla, yakıp yıkarak geri dönerler. Ksenephon, Milli Eğitim Bakanı'na... Devlet okulunda okuyan 10 bin yoksul öğren- ciyi özel okullarda, devletin parasıyla okutacak- mışsınız. Sanınm, Milli Eğitim'in sayısal konu- mundan henüz haberiniz yok: 8 bin 352 okulda 5 milyon 839 bin 317 öğren- ci "çiftöğrenHn" görmekte. Salt bunun için 150 bin dersliğe ihtiyaç var. Aynca 18 bin 517 okul- da 914 bin öğrenci, "birieştirilmiş sımilar"da okumakta. (Bu mektubun yazan, bir köy oku- lunda, 5 suııfi bir arada, 10 yıl okuttu. Çektiğim sıkıntıyı bir ben bilirim, bir Allah!.. Ama eme- ğim helal olsun). Ilköğretim çağında olup da 1 milyon 700 bin çocuk okula gidememekte, ay- nı biçimde, ortaöğretim çağında olup da 1 mil- yon 378 bin öğrenci ortaöğrenime gidememek- te. Aynca, 7 milyon insanımız okumasız-yazma- sız. Bu çocuklar neden okula gidemiyor? Köyün- de okulu yok, okulunda yeterli dershanesi yok. Sayın Bakan, 2002-2003 eğitim-öğretim yılın- da kaç okula, ne kadar dersliğe gereksinimimiz olduğunu, siz benden daha iyi bilirsiniz. Içiniz kararmasın diye yazmıyorum. Köy okullannın fıziki durumu perişan. Çevre kent okullannın (bes- lenmesi yetersiz tablacırun, boyacınm, hademe- nin çocuklannın) sımflan kışın buz gibi. Üşü- yorlar. Bu yoksul halk çocuklanndan eğitime katkı payı adı altında para toplamıyor musunuz? Bu paralan neden, niçin topluyorsunuz? Okul- lann donanımına, kitap basımına, taşımalı eği- time harcamak için... Milli Eğitim'in bütçesi ye- tersiz diye halktan yardım toplanmıyor mu? Özel okullarda 10 bin çocuk okutmak için 15 trilyon lirayı özel okullara aktaracağınıza çift öğretimi, birieştirilmiş smıf uygulamasını or- • dan kaldınn; eksik okul ve dershane sayılanru tamamlayın; ilk ve ortaöğretim çağında olup da okula gidemeyen çocuklara okul yaptınn; köy okullan çöküyor onlan tamir ettirin. 1948 yılın- da yaptmlan işlikli köy okullan çökmek üzere. Özel okullar "Devlet bizden hizmet saûn alsın" diyor. Devletin milli eğitimi himmete, hizmete muhtaç... Bizim Çukurova'da bir söz var: "Ne umuyon bacmdan, bacuı ölüyor acından" diye. Devlet elin tablacısından, boyacısından para top- luyor. bin 764 özel okul patronu da devletten yardım bekliyor. M Kelin ürnağı varsa kendi başuu kaşır." Turan ALTUNTAŞ Eğitimci, Adana "(VI. 2-) ordunun istirahat gûnle- rinde herkes \alnızolaraktalana çı- kabiüyor veeünegeçen kendine ait ohıyordu" diyor. Ksenephon yor- gun ordusunu Istıranca Dağla- n'ndan geçırerek Yunanistan'a gö- türmüş. Salmydessos'un (=Mid- ye) halkı Odrys'lerin toprağa bırak- nklanna "Onbinlerin Dönüşü"nde- ki ganimetler de katılmış. Anabasis'te ipuçlanru bulduk- lan definelerin orman içinde dağ başlannda ya da bataklık içinde yüzyıllardır el değmemiş duruyor olması, ABD ve AB sömürücüle- rini daha da heyecanlandınyor, he- men o araziyi satın almak için ya- sal değişikliİderi çıkarmak istiyor- lar. " Yabancı vakıflann yurdumuz- da taşınmaz mal sahibi olabilme- leri" için adım adun ve sessizce ça- lışmalar sürdürülüyor. Bu amaçla 16 Mayıs 2003 tarihınde birdızı ya- sa değişiklıklerıni içeren yasa de- ğişıklik tasansı TBMM'ye sunul- du. Tasanya göre "Yabancdann ga\rinıcnkuledinmeterini yasalda- yan" Köy Yasası'nın 87. maddesi tamamen ortadan kaldınlmakta. Değiştinlmek istenen bir başka önemli yasa olan Tapu Yasası'nın 36. maddesinde "Yabancı uyruk- lu gerçek ve tüzel kişüiklerin 30 hektara kadar taşmmazmal alabfl- mesi Bakanlar Kurulu'nun iznine tabidir" dıyordu. Bu madde de kal- dınlarak düzenleme 35. maddeye taşındı. Yapılması istenen değışik- likle yabancılar 30 hektara kadar taşınmaz alabilecek, daha çoğu içinse Bakanlar Kurulu karan is- tenecek. Nedense kamuoyuna pek yansıtılmamış değişikliİc paketi: "Orman Yasasu Maden Vasasu Doğrudan Yabancı Yannmlar Ya- sas», Hazine ArazUerinin SaoşL, Do- ğal SİT .\lanlannm Yapılaşmaya Açüması" konulanyla bir bütün olarak değerlendinlmelidir. Aynı paket değişıkliklen Özal döneminde de yapılmak istenmış ve Anayasa Mahkemesi'nce geri çevrilmişti. Anayasa Mahkemesi o günkü gerekçesinde "Toprak dev- letin temel unsuru. egemenlik ve bağunsızlığuı simgesidir" demişti. Şımdı değişen ne var ki? Yabancılara topraklar sanlacak, Hazine'ye gelir yazılacak ve aynı gün EMF borçlannı ödemek için o paralar yine yabancılara verilecek. Taşınmaz mal nasıl taşıruyor, gör- dünüz mü? (1) Bordas-Laffont Dünya Tarihi Ansiklopedisi, Antik Çağ. Cilt 2, Ye- ner Yaymları (S. 609) (2) Anabasis (Onbinlerin Dönü- şü) - Ksenephon, Dünya Edebiyatm- dan Tercümeler. Yunan Klasikleri: 61. Milli Eğitim Basımevi 1962 - ts- tanbul. Çev: Hayrullah Ors. tkinci bash. Belek 'teki Eviniz W<W Herşey Dahil Hnrt ^ ,Ztynrp ZEYNEP AlIJESl • Aşağıda sıralanan spor \ e rekreasyon ımkânlan ile. Su kayağı. paraşüt. sörf, jet-ski, deniz bisıkletı. katama- ran. kano. • Beach-vollev basketbol. tenis. okçuluk. boccıa. shuffle board. mini futbol. darts. masa tenisi. • Atan. bilardo. akülü arabalar. • Oy'un salonu. oke>. tavla. saıranç vb. ovıınlar. • Gündüz çeşitli aktivite ve varışmalar; gece çeşitli eğlence \e sahne etkınhklen (animasyonl. • Miıu kulüp ve çocuk büfesi. • 1 kapalı, 1 açık. I kaydıraklı \e 1 çocuk ha\iizu. • Hamam. sauna. fitness, masaj ve güzellik hizmetlen. • Çe\Tede kira- lanabılır; at bınme. golf. paint ball vb. aktivıteler. • Otel ıçı a!ış% enş. araba kıralama. bısıklet kiralama ve dok- tor hızmetlen \e • Dıyet büfesmden: uluslararası mutfağına her türlü yiyecek ve ıçecek hizmetleri; • Ulusla- rarası 1SO 9001-2000 Kalite Belgesı çerçe\esınde sundugu yüksek hizmet standardı, • Yine uluslararası HACCP Belgesı çerçe\esmde sağladığı sajlıklı ve hijyenık yıyecek-ıçecek üretım \e sunumu, • 2000yılından beri dünyanın en eski tur operatörünce. her sene layık görüldûğü en \y\ "Herşey Dahil" tesis ödülû. • 1200 ki- şilik ana salon \ e 11 a> n toplamı odasından oluşan Kongre Merkezı. • 209 Oteİ. 1 ^2 Bungalovv. ] 6 Suıt. 8 Vıl- la ve 8 Apart'tan oluşan konaklama ımkânlan. • Uluslararası "VlaM Bayrak" kntenne sahıp denızı. • Sızlen en ivi şekılde ağırlamaya ant ıçmış personelı ile hizmetınızdedır. Geçmişteki başanlı hizmeüerimiz geleceğimizin leminatıdır. Tesısımı: havaalanma 30 km, Antalya ya 41) km mesafede olup. Antalva Va çıft) ollu bağlannsı ile ulaşılması çok kolay bir konumdadır. H O T E L S U N Z E YIVEP TAŞLIBURUN MEVKÜ BELEK - ANTALYA TEL: 90 242 725 41 80 FAX: 90 242 725 42 00 E-MAİL: sunze>Tiep(& sunze>nq)^onLtr W"EB: www.siiiizeynepxoin.tr ( MICHOLAS P A R K ı:ı.ıııim»ı»ıı..M..ri • • • Çam ağaçlan içerisinde stcak bir ortamda tatil yapmak isteyentere Odalarda Klima, Saç Kurutma, Buzdolabı, Ketıl. "Ö/üdenizde özel plaj" Hisarönü-Ölüdeniz 48306-Fethiye Tel: 0 252. 616 63 53 - Fax: 0 252 616 63 55 e-mail: nic.parkotelC" superonline.com Okurlar bilir. O hep v ardı... Yıllarca süregelen dinlence abşkanlığı., Artemıs Tatil Köyü, 30.000 m2'lik bir alanda denizin hemen kryısmda kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 suit, toplam 232 yatak kapasitesi, peyzaj düzenlemesiyle ünlü, rengârenk çiçeklerin kokulannı yaydığı tatil köyümüzde tüm odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal müzik yayını, minibar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Alışverış yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararlanabilırler. Mini çim futbol. basketbol, plaj voleybolu sahalan, masatenisı, tenis ve bilardo, ideal bir olanak sunuyor.Çocuklar, Artemis Tatil Köyü'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar. Çocuk havuzu, çimle kaplı oyun parkı, yan açık atari salonumuz onlara güvenli ve neşeli ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklerinde tatil köyümüzün açık büfesi, her zevke uygun, Türk ve dünya mutfağından zengin seçenekterte karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günün her saatı hızmetinizdedir. İyi ve mutlu bir tatil geçirmeniz diteğiyle... REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN Artemis Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr YEŞİL VE MAVİNİN BULUŞTUĞU BODRUM-BİTEZ'de HOTEL NATUR ••• Kişi Başı Yanm Pansiyon.: 40.000.000.- TL. Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği Açık Büfe Odalarda klima, minibar, TV, saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fitness, tenis, bisiklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant. engelli odası, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 77 74 (5 Hat), Faks: 0 252 - 363 77 83 www.narurhotel.cor" Düşlediğlniz tatil gerçek oluyori. Afahan Mimarlık ödüllü Akyaka yöresinde Türk mimarisi ile Batı konforunun benzersiz birleşimi. GÖKOVA, dünya güzeli bir belde... Bir yanda çam ağaçlan, bir yanda masmavi deniz. Buz gibi kaynak sulan arasuıda doğa ile başbaşa bir dinlence. Bu dinlence yerinin adı YÜCELEN HOTEL Oda özellikleri • Denize sıfir • Deniz-Orman manzaralı • Özel Plaj • 220 yatak kapasitesi • Klima • Merkezi ısıtma • Minibar • Direkt çıkışlı telefon • Balkon • Saç kurutma • TV • Özel banyo Fasiliteler • 2 açık, 1 kapalı-ısıtmalı havuz • 1 çocuk havuzu • Çocuk parkı. toplantı salonu • Otopark • Restorantlar Spor & Aktiviteler \Vindsurt tenis. masa tenisi, mini futbol. bilardo, joegine, kano. deniz bisıkletı. bisiklet. sea kavak. kite board Akyaka Beldesi/Gökova/MUĞLA Tel: 0.252 243 5108 - 243 5434 Faks: 0.252 243 5435 e-mail: gokova(a vucelen.com.tr www.viicelen.com.tr C L U B H O T E L M E R İ ÖIXT>FTVtZ • Türkiye turizminin hizmetinde, 25. yıl • Ölüdeniz tabiat parkı içinde, denize sıfir • Herşey Dahil hizmet, özel plaj, havuz, sauna, fitness, her türlü deniz aktiviteleri, kara sporlan, olta avcılıgı, yamaç paraşütü. antik kentler, safari gezileri... • Çocuklar için, anneler için, dinlenmek ısteyenler için.. doyumsuz güzellikler içinde doyumsuz bir tatil için... Rezer\r asvon ve bilgi: Tel: 0 252 617 OOO1 Fax: 0 252 617 00 10 Web: hotelmeri.com PENCERE Irtica Şerhinin Kaydı... Kimse kendi kendisini aldatmasın.. AKP savaşım bayrağını açtı.. Kime karşı?.. AKP kayıtlı seçmen oyunun yüzde 25'iyle par- lamentonun yüzde 66'sını ele geçirdiğinden, Mec- lis'i 'Takıyye Iktidan'run meşruiyet aracına dönüş- türerek, partinin dinci amacına doğru yürüyüş stra- tejisinde, CHP'yi "partner" gibi kullanmak istiyor. AKP'nin şimdilik CHP ile sorunu yok.. AKP üniversiteye karşı savaş bayrağını açtı.. Ve de askere karşı zamanlamayı hesaplıyor. • Laik cumhuriyet temelinde kurumlaşmış iki ana direği AKP ele geçirmek istiyor... Osmanh'daki adıyia: Biri 'ilmiye'.. öteki 'seyfiye'.. Takıyye partisi, 'ilmiye' ile 'seyf/ye'yi hallettiği zaman laik cumhuriyetin köküne kibrit suyu döküp hedefine varacağını mı sanıyor?.. • Peki, bu yıl YAŞ'ta ne oldu?.. Kısa adıyla YAŞ, 'YüksekAskeriŞûra'dır; ordu- nun komuta düzeninin haritası bu kurulda çiziliyor... Takıyye iktidarının niyeti fırsat bulduğu anda ko- mutanlan bolmekte odaklanıyor. Neden?.. Bu işin nedeni Başbakan Erdoğan ile Savunma Bakanı Gönül'ün Askeri Şûra kararlarına koyduk- lan "muhalefet şerhleri"nde açıkça yazılıdır. Başbakan ve Savunma Bakanı Ordu'dan uzak- laştınlan irticacı personele arka çıkmışlar, bu tutum- lannı muhalefet şertıleriyte yazıya döküp resmileş- tirmişlerdir; her şey açık seçik ortadadır. AKP iktidannın Başbakanı ile Askeri Şûra'yı oluş- turan generaller arasındaki çelişkinin özü, artık devletin belgelerinde yazılıdır. • Denebilir ki: - AKP iktidan asker kesimindeki irticayı tutmu- yor, mürteci diye Ordu 'dan atılan subay ve astsu- baylara hukuk yolunun açılmasını istiyor. Hayır... Ali Sirmen'in dünkü yazısında aynntılanyla ser- gilediği gibi Başbakan ve Savunma Bakanı karar- lara koyduklan muhalefet şerhleriyle hem Anaya- sa'nın 125'inci maddesine hem de Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin kararianna da karşı çıkmış oluyorlar. Başbakan ile Savunma Bakanı'nın imzaladıkla- rı şerhler irticaya göbeklerinden bağlı olduklannın devlet belgelerinde tescilinden başka bir şey de- ğil... • Kimse kendini aldatmasın!.. Takıyye iktidan şaibesini sırtında taşıyan AKP hükümetiyle Ordu Yüksek Komuta Kurulu YAŞ'ta karşı karşıya gelmişlerdir; bir devlet için bundan da- ha kötüsü olamaz... Üstelik bu çelişki Türkiye'nin savaşla komşu ol- duğu bir zamanda yaşanıyor. LorymaResort Bya5amtara Turunç. Güney Ege'nin fiyortlarla bezenmiş nefes kesici coğrafyasının en güzel koylanndan biri... Loryma Resort Hotel yamaçlann vejetasyon dokusuna gizlenmiş, koyun büyüleyici. mistik panoramasına tümüyle hükmeder ko- numda, sıra dışı bir tesis. Ormanlardan inen serinletici esintiler. düşük nem oranı ve bol oksijenli, sağhklı hava- sıyla ideal iklim koşullanna sahip. Eko-çiftliğinden kendi sütünü, peynirini, kremasını, yumurtasını temin eden, ken- di ürettiği -yörenin en kaliteli- zeytinyağını kullanan. da- mak zevki kadar sağhklı beslenme ilkelerine de duyarlı bir mutfak. Konforlu apart daireler, açık büferestaurant,pool- bar. outdoor-bar, açıklcapalı yüzme havuzlan, jakuzi, fıt- ness-center, sauna. süper disko, bilardo. dart. tenis, masa- tenisi. çocuk kulübü. doktor servisi... Lisanslı rehberlerle mountainbiking. sea kayaking. trekking, canyoning, scuba diving, rafting... Ruh-zihin^feeden sağlığı programlan, Ayurveda konsültasyonu. T'ai-Chi. Yoga seanslan, aroma- terapi masajlan, doğal zayıflama kürleri, yüz-\aicut bakı- mı... "Özel animasyonlar", "sürpriz showlar"dan anndınl- mış. arabesk müziği uzaktan bile duyamayacağınız, kent yaşamının yıprattığı ınsanın pozitif yaşam enerjisiyle dolu günlük yaşamına dönmesini hedefleyen. kültûr ve çevre dos- tu bir işletme anlajışı. Detayb bılgi: www.loryma.com Tel: 0252 476 72 20-24 Faks: 0252 476 72 25 info(5 loryma.com Cumhuriyet Dostlanna %20 indirim 1+3 taksit YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAK'TA Denize sıfir, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2 kişi klimalıoda Y.P. 75.000.000.- O.K. 55.000.000.- klimasız oda Y.P. 70.000.000.- O.K. 50.000.000.- Tel: 0252 385 40 55 Faks: 0252 385 40 13 www.bodrum-bodrum.com/yenilmez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Bizim Cazete Ülkesorunlannailişkin raportanyla, araştırmalanyla, köşe yaalanyla, tarafsız haberiedyle sivıl toplumlann gazetesi. Düzenli okumak çin abonedun. Tel: 0.21Z 51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog