Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 16 TELEVEYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Vurgun 10.00 TRT 1 Duygusal ©Soygun amacıyla girdiği zengin evin kızına âşık olan bir gencin öyküsünü anlatan yapım- da, Cûneyt Arlcın, Gönül Yazar, Turgut Özatay, Hu- lusi Kentmen rol alıyor. Yön: Zeki Okten. Şeytanın Avı 13.30 CINE 5 Gerilim (Devfl's Prey) - Beş arkadaş bir arabaya dolu- şup çılgın bir partiye katılmak üzere gece y o la koyulurlar. Bir anda karşılanna çıkan kadına çar- parlar. Kadın sürekli olarak gölgelerdiye bağırmak- tadır. Kadına yardım edip arabaya alan çocuklar hız- la olay yerinden aynlırlar. Kadının bahsettiği gölge- ler satanistlerdir. Satanistler, kurbanları olan kadı- na yardım efmeye çalıştıklan için gençlerin de peş- lerinı bırakmamaya kararlıdır. Yön: Bradford May. Oyuncular: Patrick Bergin. Charlie O'Connell, Jen- nifer Lynos, Rashaan Nall (2001 ABD. 88 dk). Adem ile... 15.35 TRT INT Duygusal Kirahk katilden kaçarak bır tatil köyüne sığı- nan Adanalı kabadayının, külrürlü bir kızla ya- şadığı aşk öyküsü. Yön: Şerif Gören. Oyn: Tank Akan. Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar (1986). Alev 16.15 Show TV Dram ©Balıkçı Ali Reis kasabaya yeni gelenleri iste- mez. kasabalı da karşıdır yenı gelenlere. Muh- sin Bey, zamanında okumak için bırakıp gitmiş, şim- dı emekli olunca geri dönmüştür. Yönetmen: Nejat Saydam. Oyuncular: Kadir Inanır. Necla Nazır. Cesur Yûrek 20.30 Show TV Macera (Braveheart) - Ingilızler'ın egemenliği altma almaya çılıştığı 13. yüzyıl tskocyasında, Wil- liam VVallace uzun yıllardan sonra ülkesine döner. Hemen bir grup asinin başına geçip ışgalcilere ka- nş savaşmaya başlıyor ve düşmanın düzenli ordu- sunu altetmeyi başanyor. Bu arada kraliçe Elisa- beth'm de güvenini ve sevgisıni kazanıyor... Yön: Mel Gibson. Oyn: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick MvGoohan (1995 ABD, 177 dk). Belphegor... 20.50 TRT 1 Gerilim (Belphegor: Le Fantome Du Louvre) - Louv- re Müzesi'nin hemen karşısında oturan ve bü- yükannesini yeni kaybeden Lisa. ruhafbirgücün et- kisi altına girer. Yenı tanıştıgı Martin, onun Louv- re'un hayaletinin etkisi altında oldufunu fark eder. Yönetmen: Jean Paul Salome. Oyuncular: Sophie Marceau, Michel Serrault (2001 Fransa, 97 dk). 21.00 / CNBC-e / Utanç Aynntıyanda New York'ta... 21.45 atv Gerilim (Aftersbock) - New York'ta meydana gelen deprem Manhattan'ı yerle bır eder. Gökdelen- ler yıkılır, özgürlük anıtı çöker, dev yapılar kağıttan kuleler gibi devrilir. Jillian haberlerde depremden modem tarihte gerçekleşebilecek en korkunç dogal afet olarak bahseder. Her yer yanmaktadır, canını kurtarabilen üısanlar Central Park'a sığınmışlardır. Yön: Mikael Salomon. Oyn: Tom Skerritt, Sharon LawTence, Erika Eleniak (1999 ABD, 170 dk). Enayiler 24.00 CNBC-e Güldürü (Muggers) - Brad ve Gregor parasızlık yüzün- den kannlannı bile zor doyurmaktadır. Bütûn bunlar yetmezmiş gibi iki delikanlı azılı bir gangs- tere de borçlanmıştır. Bu sırada ünlü bir cerrah genç- lerin imdadına yetişir. Dean Murphy'nin yönettiği fılmin başrollerinde, Matt Day, Jason Barry, Petra Ya- red gibi sanatçıiar var (2000 Avustralya, 97 dk). 00.30 / Olay TV / Şarlatan Ayrıntı yanda Gezgin 01.05 TRT 1 Dram (VVorldTraveiler)- Oglunun doğum gününü kut- lamaya hazırlanırken ailesini terk eden Cal, yo- la koyulur. Ülkeyi bir baştan bir başa kat ederken çe- şitli ınsanlarla tanışır. Yön: Bart Freundlich. Oyn: Bil- ly Crudup, Julianne Moore (2001 Kanada. 103 dk). Ay Polisi 02.30 Show TV Gerilim ı (Lunarcop)- Dünyada yaşanan ekolojik kıya- met sonrası zenginler. Ay'a kaçarak orda cyborglarla birlikte yaşamaya başlamışlardır. Ancak birgün dünyaya dönme hayalleri kurmaktadırlar. Ay polisi Joe Brody, dünyaya giderek kendilerinden ça- lınan amaranth 3 adlı kımyasal maddeyi ele geçir- mekle görevlendirilir. Yön: Boaz Davidson. Oyn: Michael Pare, VValker Brandt (1994 ABD, 88 dk). "@ © © O Yaba ™ Izleyin Orta Değmez (*1 Yerli Sinclair Lewis 'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan 'Şarlatan'filmi, üç dalda Oscar kazandı Msyonerliğe soyunanüçkâğıtçı Olay TV 00.30 Şarlatan - Elmer Gantry / Yönetmen: Richard Brooks / Senaryo: Richard Brooks, Sinclair Lewis / Müzik: Andre Pevin / Görüntü: John Alton / Oyuncular: Burt Lancaster, Jean Sim- mons, Arthur Kennedy, Dean Jagger, Shirley Jones, Patti Page, Ed- ward Andrevvs /1960 ABD yapımı, 146 dakika TV Senisi - 1920'Ii yıllann Amerikası. Hayatı boyunca ser- serilik yapmış olan Elmer Gantry, ayyaş, kadın avcısı, ya- lancı bir adamdır. Bir gece barda içerken konuşma yeteneği ile in- sanlan etkileyebildiğini fark ed- er. Gantry, bu arada güzel rahibe Sharon Falconer'e rastlar. Rahi- benin kalbini çalabilmek için kendısini din adamıymış gibi gösterir ve hayahru misyoner ola- rak geçirmek zorunda İcalır. Baş- langıçta Elmer'a bir sahtekar gö- züyfe bakan Sharon, zaman için- de ona karşı ilgi duymaya başlar. Ancak kısa bir süre sonra geçmi- şinden çıkıp gelen eski sevgilisi, bir hayat kadıru, Gantry'e şantaj yapmaya başlar... Filme adını veren karakteri eanlandıran Burt Lancaster mü- kemmel bir oyun çıkartıyor. Za- ten ünlü oyuncu bu rolü ile en iyi erkek oyuncu dahnda Oscar ödü- lü kazandı. Rahibe rolünde Jean Simmons ve fahişe rolünde Shir- ley Jones çok başanh. Tabiı Art- hur Kennedy ve Edward And- rewsi de unutmamak lazım. Bırçoklanna göre bir başyapıt sayılan filmde yönetmen Ric- hard Brooks, her türlü sömürü- ye, bu arada din ve inanç sömü- rüsüne karşı olan çağdaş, demok- rat tavnnı belirgin bir biçimde or- taya koyuyor. Brooks'un adı kit- lelerce pek bilinmese de oldukça parlak yapımlara imzasını atmış bir yönetmen. Sinemaseverler onu, "Karamozof Kardeşler", "Kızguı Damdaki Kedi", "Pro- fesyoneller" gibi filmlerden anımsayacaklardır. Hollywo- od'un en aydın sinemacı kişilik- lerinden biri olan Brooks, sinema dünyası içinde gidebileceği ka- dar uzaklara giderek hem gerçek edebiyata olan saygısını sürdür- müş, hem de çağdaş ve hümanist bir tavn hep korumuştur. Sinclair Lewis'in aynı adlı ro- manından uyarlanan fîlm, papaz- lan ahlaksız kişiler olarak resme- den senaryosu dolayısıyla ilk baş- ta hiçbir stüdyo tarafindan finan- se edilmek istenmemiş. Tam beş dalda Oscar'a aday olan ve "En iyi erkek oyuncıT, "en iyi senar- yo", "en iyi yardımcı kadın oyun- cu" dallannda Oscar kazandı. Burt Lancaster'in üçkâğıtçı bir din adamını canlandırdığı yapım, film açısından kısır bir günün en iyilerinden. 'SoruCevap' TV Senisi - Eski ANAP mılletvekili Emre Kocaoğlu'nun konuk olduğu "Soru Cevap", tekrar ekrana geliyor. Programda, TBMM'nin nasıl bir mekanizması olduğu, milletvekillerinin nasıl çalıştığı, Meclis Insan Haklan Komisyonu'nda hangi konulann ele alındığı gibi konular üzerine açıklamalar yapılıyor. Yapımı Yavuz Baydar sunuyor. • CV.V Türk, 19.10 'Gün ortası' programı Kızılot konuk TV Servisi - Türkiye'nin gündemini oluşturan olaylann e)e alındığı "Gün Ortaa"nı, Hülya Aydın hazuiayıp sunuyor. Hürriyet Gazetesi yazarlanndan Şükrü Kmlofun konuk olduğu yapımda, Ek Taşıt Vergisi'ndeki son durum ve nakit ödemeye gelen sınır hakkında sohbet ediliyor. • tv8,12.30 Gündem Dışı TV Servisi - Söyleşi programı "Gündem Dışı Yazukta"na, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Oğuz Aipözen konuk oluyor. Gani Müjde'nin hazırlayıp sundugu yapımda, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen faaliyetler, sergilenen eserler, Bodrum'un tarihi önemi ve yapılan çalışmalar hakkmda sohbet ediliyor. • NTV, 18.10 TRT2 20.30 Korumaya alman bölgeler TV Servisi -"Geç Ohna- dan" belgeseli, ikinci bölü- müyle ekrana geliyor. Yedi bölümden oluşan ve Özel ÇevTe Koruma Kurulu tarafVndan koruma altına ah- nan özel bölgeleri işleyen yapunda bu hafta, Tuz Gölü ve Ihlara Özel Çevre Koru- ma Bölgeleri ele alınıyor. Programda, bölge flora ve faunasını, özellikJe flamin- go ve diğer su kuşlannın ya- şam alanlannı tehdit eden faktörler işleniyor. tv8 21.00 Stresle başa çıkma üzerine TV Servisi - Belgesel ya- pım "Stres"te, bilimsel bil- giler ve görüntüler eşliğinde stresle baş etmenin yollan anlatılıyor. Stresin günlük yaşama et- kilerinin konu alındığı prog- ramda aynca, insanlann stresliyken fizyolojik olarak neler yaşadıkları ve bu çağ hastahğına karşı neler yapı- labileceği de ekrana geliyor. atv 23.25 Büyükburç'ım yaşamöyküsü TV Servisi - Erol Büyük- burç, "Bir Yudum İnsan" programında, Nebil Özgen- türk'ün konuğu oluyor. Bir zamanlann ünlü şar- kıcısı Büyükburç yapımda, filmleri ve kendine has dün- yası, Türk Pop Müziği, ka- dınlar, reklamlar gibi konu- larda açıklamalar yapıyor. En gerçekçi savaş filmlerinden H ^ «F^jgpTT"" ^m *W\ TV Servisi-Büyükusta f ( S j CNBC-e 21.00 Savaştan kaçan iki müzisyenin öyküsünde, Lrv UUmann var. TV Senisi - Büyük usta IngmarBergman'ın 1968 tarihli filmi "Utanç- Skammen", ülkelerindeki iç savaştan kaçarak küçük bir adaya saklanan Eva ve Jan Rosenberg'in başla- nndan geçenleri anlatıyor. Klasik müzik eğitkni alan ve keman çalarak ya- şamını sürdüren Rosen- bergler, savaşın kaosun- dan uzakta yaşadıklannı düşünselerde kısa bir süre sonra askeri bir uçağın adaya düşmesiyle ne ka- dar yanıldıklannı anlaya- caklardır... "Utanç" bugüne kadar yapılmış en gerçekçi sa- Utanç - Skammen / Yön: Ingmar Bergman / Oyuncular: Liv Ullmann, Max von Sydovv, Sigge Fürst, Gunnar Björnstrand, Birgitta Valberg, Hans Alfredson / 1968 Isveç, 99 dk. vaş filmlerinden birisi. re ödülüne aday oldu. Ancak bu filmde macera ya da genellikle çoğu sa- vaş filminde görmeye alıştığımız vatanseverlik yok. Bergman'ın hikayesi savaşın kendi halinde iki müzisyenin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Lh LHmann ve Max von Sydow'un etkileyici bir oyunculuk sergilediği film 1969'da en iyi yaban- cı film dahnda Altın Kü- Kariyerine, kız kardeşi ve arkadaşlanyla birlikte kurduklan kukla tiyatro- su ile başlayan Bergman, profesyonel yaşama tiyat- ro oyun yazarlığı ile geç- ti. Bunu izleyen yıllarda senaristlik, daha sonra yö- netmenlik yapan Berg- man, halen Svvedish Ro- yal Dramatic Teatre'de oyunJan sahnelenen bir si- nema ve tiyatro duayeni. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Vur- gun 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşkları 14.15 Ver Elini Anadolu 14.40 Dizi: Sevgili Raymond 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgı Film 17.05 Dizi: Kuzenle- rirn 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Ha- ber 20.45 Şans Topu Çekilişi 20.50 Yabartcı Film: Belphegor Louvre'un Hayaleti 22.25 Dizi: Mühürlü Güller 00.15 Dünya Coğrafyası 01.05 Ya- bancı Rlm: Gezgin (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 10.35 Spor 11.15 Gün- cel 12.15 Seans Arası 1Z40 Iş Günü 13.30 Yonjmsuz 14.15 Dünyadan 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 18.35 Akşam Yıldızı 19.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Mıknatıs 20.30 Geç Olmadan 21.10 Reçete 22.10 Ana Fikir 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Tekno- lojide Büyük Anlar 24.00 Gün Biterken 00.2510. Aspendos Uluslararası Ope- ra ve Bale Festivali (0 212 259 72 75). 19:30 AUy 20:00 McBeal 08.55 Okuyalım Konuşalım 09.30 Benimle Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.15 Çızgi Film: Pettson ve Findus 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Karınca Ka- rarmca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ailesi 11.45Her- kese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Avrupa Voleybol Şamp. Eleme Grubu Karş: Slovakya-Portez (Bant) 15.20 Ispanya ügi 17.00 Basketbol 1. Lig Karşılaşması: Be- şiktaş-Darüsşafaka (Bant) 18.35 Olimpik Ma- gazin 19.00 Ispanya Lig Maçı: Barcelona-Re- al Sociedad (Bant) 20.40 Basketbol 1. Lig karşılaşması: T.Telekom-Pınar Karşıyaka (Bant) 22.15 VVimbledon Tenis Tumuvası 00.30 Istiklal Marşı ve Kapanış. 06.00 Bir Nefes Anadolu 07.00 Bir Besteci 08.30Açık llköğre- tim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Prog. 10.00 Anadolu Universitesi Açı- köğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 Yıl- dızların Altında 14.10 KB Izmir Devlet Klasik TM Korosu 14.50 At Yarışları 18.30 THM So- listler Geçidi 20.00 Açık llköğretim Okulu lle- tişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Ana- dolu Universitesi Açıkögretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi 01.30 Kapanış. 10.00 Gülümse 10.35 Dizi: 2 Oda Bir Sinan 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakın- lanmız 14.30 Haber Özetleri 14.35 Dizi: Yedi- tepe Istanbul 15.35 Yerti Rlm: Adem ile Hav- va 17.10 Benimle Oynar Mısın? 17.40 Mem- leketten Haber Var 18.00 Haberler 18.25 Di- zi: Ayrılsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Nu- mara 19.50 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.15 Dizi: Mihriban 22.15 An Bu Şarkılar 23.20 Yeni Dünya 24.00 Gün Biter- ken 00.30 Kırkbeşlik. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma star cezası uygulanıyor star^max RTÜK'ün StarMax'e verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor. 07.00 Yerii Film: Şehvet Kurba- nı 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.15 Dizi: Çirkin Betty 11.30 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Dizi: Ayşecik 16.15 Yerii Film: Alev 18.00 Dizi: Çirkin Betty 19.00 Haberler 20.30 Yabancı Film: Cesur Yürek 22.30 Şans Ka- pıyı Çalınca 24.00 Yabancı Film: Sahte Kon- tes 01.45 Haber Hattı 02.15 ShowSpor 02.30 Yabancı Film: Ay Polisi 04.00 Yerii Film: Zeynep'in Aşkı (0 212 355 01 01). X m _ 10.30 Çizgi Film: Kaplumbağa 3 T l f Adası 11.00 Temel Reis 11.35 Di-mm m w Z j : Aşkın Yollan 12.40 Sana Mut- fağı 13.00 Gün Ortası 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Temel Reis 15.30 Çızgi Film: Kaplum- bağa Adası 16.30 Dizi: Rosalinda 17.30 Dizi: Böyle Mi Olacaktı 18.30 Dizi: Sensiz Olmak 19.30 Haber 20.25 Spor 20.30 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 21.45 Yabancı Film: New Y- ork'ta Deprem 23.25 Bir Yudum Insan 00.55 Haber 02.25 A'dan Z'ye (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.00 Haberter 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Gün- dem Dışı Yazhkta 12.00 Haber- ler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.35 Yakın Plan 16.35 Eko- nomi 17.10 Doğru Tercih 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazhkta 18.30 Spor Ak- şamı 19.00 Akşam Haberleri 19.40 Ve Insan 20.05 Spor Saati 20.30 Spor Aktüel 22.05 Futbol Mundial 22.35 Transvvord Sports 23.00 Haberler 00.05 Spor (0212 335 00 00). 08.20 Çizgi Film: Powerpuff Girls 09.10 Yerli Film: Oğlum 10.50 Dizi: ~^F Çılgın Bediş 12.00 Sevimli Kahraman- lar 12.50 Mutfakta Keyif 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Yakt Beni 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Yaz Gülü 18.00 Lezzet Kulübü 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Ana Haber 20.30 Olacak O Kadar 22,00 Dizi: Aşk Olsun 23.15 Aranıyor 00.20 Yabancı Film: Silahsörler Çetesi 02.30 Film: Kahkahalar Tufanı (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi; El- tiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Kır Çiçeğim 17.30 Dizi: Evimiz Olacak Mı? 19.00 Ana Haber Büfteni 19.30 Güne Ba- kış 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 22.00 Di- zi: Bizim Konak 23.30 Yerli Film: Gazi Kadın 00.30 Gece Haberleri 01.00 Kadının Se,i 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). i 07.00 Yeni Gün 08.35 AnkaraGün- I demi 09.20 Para-Metre 10.45 Özel I Sektör 11.20 6. Vites 11.55 Wow Hotels 12.10 Para-Metre 12^5 Iş Yemeği 13.00 Ajans 14.15 Art-lnfo 14.40 Stil 15,20 Türkiye'nin En İyi Tatil Otelleri 16.35 Para-Metre özel 17.00 Manşet 18.15 Art-ln- fo 18.30 6. Vites 19.10 Soru Cevap 20.00 Edi- tör 21.00 Eğitim ve Kariyer 21.50 Info 22.10 Perspektrf: Hedefteki Ülke Iran 23.05 Pers- pektif: 25 Yıl Sonra Çin - 2 24.00 Gece Görü- şü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 4Mk -J 09.35 Birinci Seans Ekonomi •rV/fll 10.20 Kültürel Ajanda 10.30 City ^ ^ Lights 11.00 Haberler 11.30 Baş- kent Sohbeti 12.00 Haberler 12.30 Gün Or- tası 13.30 İkinci Seans Ekonomi 14.30 Pınar Türenç'le Güncel 15.30 Dünya ve Biz 16.00 Haberler 16.30 Üçüncü Seans 17.35 Spor 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Haberler 18.15 Akşama Doğru 19.05 City Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Belge- sel: Stres 22.00 Yabancı Film: Yeşil Buz 24.00 Haber 00.30 Intro (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Film: Mafyaya Karşı 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.20 Yabancı Film: Germinal 12.05 Yabancı Film: Cecil B. 13.30 Yabancı Film: Şeytanın Avı 14.55 Belgesel: Göz Ka- maştıran Kraliyet 15.55 Yabancı Film: Evde Yeniden 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Yerli Film: Artık Sevmeyeceğim 20.00 Haberler 21.00 Yabancı Film: Tehlikeli llişkiler 21.55 Dizi: Oz 22.50 Yabancı Film: Zigzag 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Gel Gardaş Gel 20.00 Flash Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Yabancı Film: Road Rage 23.15 Ala- bora 00.45 Kurtar Beni 01.45 Amerikan Gü- reşi (0 212 256 82 82). 13.00 Köpekbalığı Haftası: Köpek- ba/ıği Saldınsı 14.00 Meslek Sahibi GEooHMr Köpekler 15.00 Yükselen Sular c t 16.00 Ölünün Bilmeceleri: Trtanic'in Hayaleti 17.00 Mumya Gösterisi: Bataklıktaki Olüm 18.00 Köpekbalığı Haftası: Köpekbalığı Saldınsı 19.00 Ölünün Bilmece- leri: Titanic'ın Hayaleti 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 21.00 Ölümü Aldatanlar 22.00 Ka- /ıp Dünyalar (0 212 293 00 68). D 11.00 Dizi: Evden Uzakta 11.30 Adventur 12.00 Turizm 12.30 Çöl Sesleri 13.00 Beldelerimiz Kültürlerimiz 14.00 Siesta 15.15 Dizi: Zoraki Komşular 16.30 Profiller 17.55 Di- zi: Evden Uzakta 19.30 Işte Anımasyon 20.00 Haber 21.00 Profiller 22.15 Yöre Tanıtımlan 22.30 Çapraz Ateş (0 242 244 03 00). , , 09.00 Günün Içinden İULUSALKANALİ 10.30 Yüksel Kılınç'la Sohbeti 1.05 Köyden Kentten 12.05 Emek Dünyası 13.30 Bilim An- siklopedisi 14.15 Günün Içinden 16.15 Dünya Turu 17.15 Beyazperde 18.15 Prof. Dr. Uçkun Geray ile Sohbet 19.05 Yurt Haberteri 19.30 Ankara Gündemi 20.00 Ana Haber 21.30 Bü- yüteç 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). . 011.00 Haberler 11.30 Güney- »'\ ' doğu Avustralya 12.30 Telew Ganyan 13.20 Spor 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Eğlenceler Belde- si 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpoştal 20.15 Spor 20.30 Bursaspor Saati 21.00 Özel Etap 21.30 Halk Meydanı 23.00 Gece Haberleri 23.30 Tozlu Raflar 00.30 Ya- bancı Film: Şarlatan (0 224 331 70 00). 10.50 Jeff Carwin Deneyimi 11.45 Dünya Gezgini: Papua Yeni Gine 14.30 Organ Nakli 15.30 Büyük Şey: Su 16.30 Gelecek Zaman: Şehirter 17.00 Macera Yanşı: Isviçre 2. Bölüm 18.00 Vahşi Hayat Sığınaklan: Isveç 19.00 Kı- yamet Piramiti- Bir Tarihi Gizem 20.00 Köpek Balığı Saldınsı 21.00 Oetzi Vadisinin Buz Ada- mı ve Onun Dünyası 23.00 Kraliçenin Hikâye- si 01.00 Macera Yarışı (0 212 330 00 88). 09.05 Yabancı Film: Gri Göl- ge 11.00 Yabancı Film: Asan- sör 13.00 Yabancı Film: Çat- lak Yönetmen 14.40 Yabancı Film: Birader 16.40 Film: Şeytana Uyma 20.00 Dizi: Will & Grace 109 20.30 Yabancı Film: Aşk ve Dans 22.40 Yabancı Film: Ana 01.55 Dizi: Sınır Öte- si 02.40 Film: Ted Bundy (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tah- ta 11.40 Cinnah 15 12.00 Aktif Ek- ran 12.20 Eksi artı 13.20 Yaşam Keyfi 15.20 Bilim Güncesi 16.20 Z Raporu 17.20 Siyaset 17 18.00 Haber 19.00 Ana Ha- ber 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Izlenim 00.40 Yşam Keyfi 01.00 Haber (0 212 449 07 84). 15.00 Geçmişin Gi- zemleri: Inka'nın Kayıp . Mumyaları 16.00 Bi- niEHisrono«»«ı yografj; vincent van Gogh 17.00 Modem Mucizeler Anti- biyotikler 18.30 Çatışma: Savaş Hat- tı- Norveç Istilası 19.00 Yaşayan Ta- rih: Büyük Bunalım 20.00Teknoloji ve Ulaşım: Trenler 21.00 Geçmişin Gi- zemleri: Ejderhalar 22.00 Biografi: Sigmund Freud 23.00 Modem Muci- zeler 24.00 Çatışma (021232600 00). 08.00 Rakamlar Konuşu- yor 09.00 Ankara Kulisi 09.15 Teknik Analiz 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.45 Sektör Ra- poru 12.00 Finans Cafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analiz 15.30 Ana- listler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kam- püs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Dizi: Just Shoot Me 20.00 Dizi: Ally McBeal 21.00 Yabancı Film: Utanç 24.00 Ya- bancı Film: Enayiler 02.00 Dizi: Ally McBeal (0 212 330 01 01). GÜNDEMDIŞI Yazlıkta Gani Müjde Bodrum'da Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Oğuz Aipözen ile VE İNSAN Oğuz Haksever SPOR AKTÜEL Serkan Korkmaz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog