Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA J l i J v O I M OİTJ-1 ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Petkim ödemesi için son gün • AIVKARA(AA)- Petkim'ın yüzde 88.86 oranındaki hissesmın özelleştirilmesine ilişkın ihalede 605 miJyon dolarla en yüksek teklifi veren Uzan Grubunaait Standart Kimya'nın bugün mesai bitimine kadar peşinat ve teminat mektubunu ya da ihale bedelini Özelleştırme Idaresi Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor. BAT, Sırbistan Tekel'ini aldı • tSTANBUL(AA)- British American Tobacco (BAT), 50 mifyon Euro'luk teklifverdiği, Sırbistan Hükümeti'nin, Sırbistan tütün firması Duvanska Industrija Vranje'deki (DIV) yüzde 67.8'lik devlet hissesinin satışı amaciyla düzenlenen ihaleyi kazandı. British American Tobacco, Italya'nın tütün tekeli ETT'yi de (Ente Tabacchi Italiani S.p.A.) geçtigimiz ay 1.6 milyar sterlin karşılığında satın almıştı. Moody's: Not artışı gereksiz • Ekonomi Servisi - Kredi derecelendırme kuruluşu Moody's Investor Service, Türkiye'nin kredi notunda şimdilik bir artışa gerek görülmediğini açıkladı. Moody's analisti Kristin Lindow, piyasalardaki iyimserliğin abartılmaması uyansında bulundu. MicrosofTta görev değişimi • Ekonomi Servisi - Microsoft Türkiye Genel Müdürü Haluk Maga, eylül ayı itibariyle görevini Çağlayan Arkan'a devrediyor. Haluk Maga, bundan sonrakı iş hayatında bilgisayar kullanımının yaygınlaştınlması ve bilgisayar okuryazarlığı seferberliği konulannda birey olarak çahşacağını söyledi. ABD ve Avrupa ülkeleri durgunlukla boğuşurken Asya istikrarlı büyümesini sürdürüyor Çin, Batı'yanispetyapıyorEkonomi Servisi - Amerika ve Avru- pa ülkelenne yönelik ekonomik göster- gelerin yarattığı hayal kınklığı, küresel ekonomideki durgunluğun yılın ikinci yansında atlatılacağı yönündeki öngö- rüleri zayıflattı. Küresel ekonominin motoru sayılan ABD ekonomısinin ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 2.4'lük büyümenin "sürpriz" olarak ni- telendirildıği bir süreçte Çin, yakaladı- ğı istikrar ile sadece Asya'nın itici gü- cü değil, küresel ekonomi ıçin de "bü- yüme modeti" olmaya başladı. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Çin, ülkeyi küresel ekonominin "yeni" motoru olarak gösterenlen doğ- rulayan güçlü ve istikrarlı büyüme gra- fiğini sürdürüyor. Ekonomistler, Akut Solunum Yetmezlıği Sendromu'nun (SARS) etkilerini ekonomik açıdan da en ağır şekilde yaşamasına rağmen yı- • Küresel ekonominin motoru sayılan ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 2.4'lük büyümenin 'sürpriz' olarak nitelendirildiği bir süreçte Çin, yakaladığı istikrar ile sadece Asya'nın itici gücü değil, küresel ekonomi için de 'büyüme modeli' olmaya başladı. lın ilk yansında 8.2 büyüyen Çin'in, 2003 için yüzde 7 olarak belirlenen bü- yüme hedefinı tutturacağına kesin gö- züyle bakıyor. The Economıst dergisinin araştırma birimi Economıst Intelligence Unit'ın (EIU) yılın ıkıncı çeyreğine ilişkın ve- riler ışığında hazırladığı raporda, Çin ve Hindistan'ın 2003- 2007 yıllan arasın- da Asya ekonomısıne liderlik edeceği tahminine yer verildi. Bu süreçte As- ya'nın dünyanın en hızlı büyüyen böl- gesi olma özelliğini koruyacağı belirti- len raporda, Japonya dışında Asya-Pa- sifik ülkelerinde yıllık yüzde 5.6'lık bü- yüme oranlannın yakalanacağı tahmin ediliyor. Asya'nın "uyanan dev"i ola- rak nıtelendınlen Çin, 8 milyon yeni is- tihdam yaratmayı planladığı 2003 yılı için yüzde 1 'in altında enflasyon öngö- rüyor Llderler gölgede kaldı Ikınci çeyreğe ilişkın açıklanan eko- nomik veriler, dünya piyasalannın ya- kından takip ettiği ABD eksenli bir kü- resel toparlanmanrn gerçekleşme olası- lığını ortadan kaldırdı. ABD'nin ikinci çeyrekte yüzde 2.4 büyümesi şaşkınlık yaratırken yatınm bankası Morgan StanJey'in başekonomisri Stephen Ra- och'un sonuca ılişkin yorumu "Arük alışük. 1990'larmsonlanndakigibi yüz- de 4'lük büyüme oranlan bekJemiyo- ruz" olmuştu. ABD ekonomisine ya- kından bağlı Avrupa ekonomileri de 2003 yılının ilk yansını durgunlukla bo- ğuşarak geçirdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Al- manya, kontrol altına alamadığı bütçe açıklan yüzünden Avrupa Parlamento- su'nun baskısı altında. Teknik olarak durgunluğa giren ülkeye yönelik def- lasyon tehdidi sürüyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlama- dan nasibini alan diğer bir ülke olan în- giltere'de ikinci çeyreğe ilişkın ekono- mik büyüme yüzde 0.3'te kaldı. BU YIL 5/Sİ DÜZENLENİYOR KOBİ'ler Teknoloji 'Ödülü'neüdip Ekonomi Servisi - Bu yıl beşincisi düzenle- nen "Teknoloji ÖdüDeri" finalistleri belli ol- du. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku- rumu (TUBÎTAK), Türkiye Teknoloji Geliş- tirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve tşadamlan Derneği (TÜSlAD) taraftndan dü- zenlenen "5. Teknoloji ÖdüDeri"nde Büyük Ödül kategorisinde 10 firmaya ait 12 proje, Başan Ödülleri kategonsinde ise 9 firmaya ait 9 projenin finale kaldığı açıklandı. Teknoloji Ödüllen Yürütme Kurulu Başka- nı Selim Sarper, geçen yıllara göre katılımın yüzde 30 artışla gerçekleştiğıni ve katılımcı kuruluşlann yüzde 60'ını KOBl'lerin oluş- turduğunu söyledi. 21 proje yarışacak Büyük ödül için; Alcatel, Aselsan, Banş Elektrik, Dizayn Teknik Plastik, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra Seramik Grubu, Ford Otomotiv, Kalealtınay Robotik ve Otomasyon Sanayi, Oksijen Teknoloji Geliştirme, Tusaş Motor ve Vestel finalist oldu. Başan ödülü için de; Birikim Makine ve Ticaret, Boyataş Boya Dağıtım, Dönmez Debriyej, Eliar Elektronik, Elimko Elektronik, Eta Elektronik Tasanm, Gate Eletronik, Sekaş Kimya, Yonca-Onuk ortaklığı finale kaldı. Sarper, bu yıl yo- ğun olarak makine, malzeme, bilgi ve iletişim, kimya, sa- vunma, havacılık, uzay sanayi, tanm, gıda ve tekstil sek- törlerinden başvu- ru geldiğini dile ge- tirdi. Finale kalan ku- ruluşlarda gerçek- leştirilecek saha in- celemesini takiben yapılacak jüri de- ğerlendirmesi so- nucu ödüle layık görülenler 9 Aralık 2003'te Istanbul Grand Gevahir Oteli'nde yapıla- cak Teknoloji Kongresi'nin ar- dından ödüllerini alacaklar. İSTANBUL - BEYOĞLU İSTÎKLAL CADDESÎ'NDE SATILIK İŞ HANI Mulkiyeti Vakfımıza ait; Istanbul ılı, Beyoğlu ılçesi, Kâtıp Mustafa Çelebi Mahallesi, Istiklal Caddesi, pafta 20, ada 457, parsel 15 no'da kayıtlı taşınmazın arsa alanı 303,50 m 2 olup uzerinde mevcut 1 bodrum+zemin+asma+5 normal kat+çekme katlı bınanın ınşaat alanı toplanıı 2550 m 2 'dir. Istiklal Caddesi no: 87-89 adresindeki bina kapalı zarfla teklif alınmak suretıyle sarılacaktır. 1- Satılacak taşınmazın muhammen sanş bedeli 6.000.000.000.000.-TL ve geçici teminatı 700.000.000.000.-TL'dir. 2- Ihale 13.08.2003 Çarşamba gunu saat 16.00'da T.Garanti Bankası A.Ş. Emeklı ve Yardım Sandığı Vakfı, Halaskârgazı Cad. No: 278 Kat: 8 Şişli / Istanbul adresinde yapılacaktır. 3- Şartname yukarıdaki adresten temın edılebılecektir. 4- Teklif mektupları en geç 13.08.2003 Çarşamba gunu saat 12.00'ye kadar yukarıdaki adrese verilecek veya aynı gun ve saatte belirtilen adreste bulunacak şekilde posta ile gönderilebilecektır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 5- Vakfımız 2886 sayılı kanuna tabi olmamakla, ihaleyi dilediği kişi ve kuruluşa vermekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttır. 6- Satış hakkında daha genış bılgi, Genel Mudurluğümuzden şahsen veya (0212) 233 36 40 / 10 hat no'lu telefonlarla temın edılebılır. TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. MEMUR VE MÜSTAHDEMLERı EMEKLı VE YARDıM SANDıĞı VAKFı GENEL MUDURLUĞU Bu fabrikada patron yok! Arjantin'de, patronlan iflas bayrağuu çeken şirkederde çahşanlar yönetimi ele aldL Cam işinden şemsiyeye, tuvalet kâğıdından. oto yedek parçasına pek çok alanda kapanan fabrikalann işçileri, kurduklan dernekler aracılığıyla işyerieriıü yeniden faaliyete geçirdi. Ekonomik kıiz sonrası her alü Idşiden birinin işsiz kaldığı 37 milyon nüfuslu ülkede, en az 10 bin işçinin bu şekilde geçimlerini sürdürmeyi başardığı bildirildi. 300 işçinin yönetiminde faaliyete geçen Cristalux Cam Fabrikası işçileri, harap hale gelen teçhizan onanp üretimi başlatma kararlannı AP muhabirine, "Kaybedecek hiç bir şeyimiz yoktu. Derdimiz para kazanmak değil iş sahibi olabilmekti" sözleriyle anlattL Arjantin hükümeti. çahşanlann yaratnğı bu yeni çalışma tarzına, yasal statü ohışturarak destek verdi. Yasaya göre. patronsuz fabrikalar, kamulaştırüarak ya da kooperatifkrc devredilerek kontrol işçilere veriHyor. (FotoğrafAP) VTÖRÜŞME15 AĞUSTOS'TA Sıra memur zammında EBRUTOKTAR ANKARA - Gelecfk yıl için 1 milyon 700 bin memura venlecek maiŞ zammını belirlemek üzere hükümetle sendikalararasında yapılacak toplu gö- rüşmeler, 15 Ağustos'a başlayacak. Hükümet, 2004 yılının enflasyon hede'uıe koşut olarak yüzde 10'luk bir zam önensiyle seidikalann karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Toplu gcrüşmeleri hükümet adına yü- rütecek Başbakan Ysrdımcısı ve Devlet Bakam Mehmet Ali Şahin, mcmurlann maaşının ışçılerden çok daha düşük oldujunu bildiklerinı vurgulaya- rak, "Bu yüzden memura daha fazla zam istiyoruz, Ben enflasyonun üzerinde zam düşünüyorum. Ama bunun olabüirliğini arJŞörnıak gerekiyor'' dedi. Memurlara "toplusitfleşjmenür ilk adırrıı olarak geçen yıl venlen toplu görüşme hakkını bu yıl ikin- ci kez kullanacak sendıkalar, 2004 yılı için hükümet- le 15 Ağustos'ta zam pazarlığına oturacak. Sendi- kalar, hükümetin karşısına memurlann geçmişteki hak kayıplannı ortaya koyan bir dosya sunacak. Hü- kümet de sendıkalann bu dosyasına karşı hüküme- tin bütçesini ortaya koyan göstergeleri masaya sü- recek. Hükümet adına görüşmeleri yürütecek olan Şahin, memurlara enf- _, lasyonun üstünde zam yapmayı planladıklan- nı kaydettı. İşçilere ya- pılan zammı ölçüt ala- caklannı kaydeden Şa- hin, "2004 yıh için enf- lasyon hedefimiz yüzde 10. Dolayısıyla yüzde 10'luk bir zam. belki bunun biraz daha üze- rinde artış yapılacak" dedi. Şahin, memurlann yaşadığı sıkıntılann farkında olduklannı belirterek, "Işçilerin ücretieri. memurmaaş- lannın en az 2 misti. O bakımdan ben kişisel olarak memurlara da- ha fazla arüşı düşünü- yorum. Ama bunun ge- nel ekonomi çerçevesi içinde ne kadar karşıla- nabileceğinin araşünhnası gerekû-" dedi. Bunu için de Hazıne Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'nın bü- rokratlanyla 15 Ağustos'tan önce bir toplantı yapa- cağını kaydeden Şahin, memurlar arasındaki maaş makasının da gözetileceğını kaydetti. Şahin, 2003 'te düşük maaş alan memura yüzde 30 zam, yüksek maaş alanlara yüzde 2.5 cıvannda zam yaptıklannı anımsattı. Ortalamaya vurulduğunda memura yüzde 9 zam yapıldığını kaydeden Şahin, u Böylece maaşlar arasındaki uçurum kapaühnaya çahşüdı" dedi. Şahm, ışçilerde de benzer bir yakla- şımı sürdürerek, düşük ücretli işçiler içuı seyyanen zam yapıldığını, en düşük işçi maaşınm 400 milyon liraya çıkanldığını söyledi. Işçilere olduğu gibi memurlara da seyyanen zam- mm düşünülebileceğini vurgulayan Şahin, yapıla- cak zamda ekonomik göstergelerin belirleyici ola- cağını anJattı. IMF'nin kaynak bulunması halınde zam oranının enflasyonun üzerine çıkmasına karşı ohnadığını da sözlerine ekleyen Şahin, "2004 için zam ve yeni vergi yoluyla kavnak istemi>x)ruz. Faiz oranlan da çokönemti. Hesap kitap >apıp, her iki ta- raf için de en doğru oranı belirleveceğiz'' dedi. ^ Hükümet, gelecek yılın enflasyon hedefine koşut olarakyüzde 10'luk bir zam önerisiyle sendıkalann karşısına çıkacak. Başbakan Yardımcısı Şahin: Seyyanen zam düşünülebilir. Enflasyonun uzerinde zammı düşünüyorum. Ama önce bunu diğer bakanlarla da görüşmem lazım. -BtLGİ TOPLUMUNA DOĞRU/ÖZLEMYÜZAK Kemal Uzan'ın başkanı olduğu grup, karara itirazetmişti. Uzan ailesiiçin çemberdarahyor SCHAUMBURG (AA) - İsviçre Yüksek Mahke- mesi'mn, Uzan ailesımn, dünyadakı malvarlüdanmn dondurulması karanna karşı yaptığı 4 temyiz baş\~u- rusunu reddettıği bildirildi. Amerikan Motorola şirketi tarafindan ABD'de ön- ceki gün yapılan yazıh açıklamaya göre, İsviçre Yük- sek Mahkemesi, Uzanlan Motorola ve Finlandiyalı Nokia şirketiyle karşı karşıya getiren anlaşmazlık çer- çevesinde, Uzan ailesinın "dümadaki mahartıklan- nın dondurulmasıkarannın bozulması>1a ilgili olarak yaptığı 4 temyiz başvurusunu" 31 Temmuz'da gen çe- vırdı. Yazıh açıklamada, yüksek mahkemenin bu ka- rannın Uzan ailesinın isviçre"deki 800 milyon dolar tutanndakı malvarhğının dondurulmasına olanak sağ- ladığı ve tngıltere'dekı bir mahkemenin, Uzanlar'ın dünya çapındaki malvarlıklanm dondurmasına dair karannı teyıt ettiği behrtıldı. New York Federal Böl- ge Mahkemesi Yargıcı Jed S. Rakoff, 31 Temmuz'da, Uzan ailesinın Motorola firmasına 4.26 milyar dolar ödemesine karar vermiştı. Yargıç Rakoff, "Uzanlar'uı aynca Telsim hisselerinin yüzde 73.5'Bk bölümünü No- kia'ya bir hafta içinde aktarması ya da 853 mihon do- lardan fazla ödeme yapmasını" kararlaştırmıştı. Konumuz yine kü- çük ve orta büyüklük- teki işletmeler. Yani kı- saca KOBİ'ler. Ülke ekonomile- rinin itici gücü diye tanımlanan ancak krizlere en açık olan işlet- meler. Aralık ayı başında Istan- bul'dadüzenlenecek2. KobiZir- vesi'nde küçük ve orta ölçekli iş- letmeler bir kez daha gelecekle- rini sorgulayacaklar. Bir kez da- ha diyoruz çünkü boğazına ka- dar sorunlara batmış bu işletme- lere yönelik, bırakın ortak politi- ka geliştirmeyi, daha doğru dü- rüst bir KOBİ tanımı bile oluşmuş değil. Oysa KOBİ'lerin istihdam- daki payı yüzde 60-70 gibi yük- sek bir rakam. En önemli sorun- larından biri çığ gibi büyüyen iş- sizlik olan bir ülkenin, gözlerinin önünde duran çözümü görme- mekte ısrarı ise anlaşılır gibi de- Slstematlk çözüm Istihdamdaki rolleri nedeniyle OECD ülkeleri, KOBl'lerine bü- yük önem veriyor. Bu ülkelerde- ki kamu destek programlarının dörtte biri doğrudan KOBl'lere ayrılmakta. KOBİ destek politi- kalarının ana hedefi, bu işletme- lerin teknolojik inovasyon yete- neklerinin arttınlması. Bu hedefe ulaşılabilmesi için de KOBl'lerin sorunlan bir bütün olarak ele alı- nıyor ve sistematik bir biçimde çözüm aranıyor. TÜBİTAK Bilim Teknolojileri Politikaları Daire Başkanı Aykut Göker, "KOBİ'ler ve teknoloji sorunlan" başlıklı çalışmasında, KOBl'lerin aslında bütün ülkeler- de benzer sorunlar yaşadıklarını söyleyerek bu sorunlan 5 başlık KOBİ'lere Biraz Dikkat altında topluyor: - Genellikle girişimcilik ve ino- vasyon kültürü ile iş yönetimi ve teknoloji yönetimi becerisinden yoksunduriar. - Işletme ölçeklerinin küçüklü- ğü nedeniyle gereksindikleri ba- zı hizmetleri kendileri üretebilme gücüne sahip değildirler. Üretti- ği ürünü geliştirmek, yakaladığı bir fıkri yeni bir ürüne dönüştür- mek isteyen bir KOBİ, bunun için gerekli olan ekonomik ve tekno- lojik yapılabilirlikçalışmasını, AR- GE ve tasanm faaliyetini bu ko- nuda yeterii olmadığı için kendi bünyesinde yürütemeyecektir. KOBİ'ler bu tür hizmetlerde ve teknoloji transferinde kendileri- ne yardımcı olacak teknoloji da- nışmanlanna muhtaçtıriar. - Finansman kaynağı bulmak- ta zorluk çekerler, çünkü, çoğu kez karşılık gösterebilecekleri bir teminattan yoksunduriar. - KOBl'lere iş ortamı, uymak zorunda olduklan mevzuat kar- maşıkgelir. İş ilişkilerinin elektro- nik ortama taşındığı bir ortamda yeni sıkıntılarla karşılaşacaklar- dır. - Bir yanda küreselleşme, öte yanda bölgesel bloklaşma gibi süreçlerin söz konusu olduğu bir dünyada, KOBl'lerin ulusal sınır- iar ötesindeki pazarlara erişme- leri, büyükfirmalaragöre çok da- ha zordur. Özetle dünya KOBl'lerinin kar- şılaştıklan sorunlar birbirine ben- ziyor. Bu sorunlann çözümü ko- nusunda ise gelişmiş ülkeler ile bizim gibi gelişmekte olanlarara- sında ciddi farklar ortaya çıkıyor. Gelelim Türki- ye'deki KOBl'lerin durumuna... Her şeyden önce KOBİ tanımı- nın AB ölçütlerine uygun hale ge- tirilmesi ve teşvik sisteminin yine AB normlarına göre yeniden dü- zenlenmesi gerekmekte. Bunla- nn yanı sıra beklentiler ve sorun- lan ise TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ser- best Meslek Mensuplan ve Yö- neticıleri Vakfı) Başkanı Hilmi Develj şöyle sıralıyor: Özerk yapı Vergı matrahının düşürülerek tabanayayılması, kamu kuruluş- 13" arasında koordinasyonun sağlanması, reel faizlerin yüksek- l'ği. Pazariama, tanıtım ve mar- kalaşma desteklerinin bir yerde toplanması, ithalat politikalannın yerli sanayiyi destekleyen biryak- laşımla yeniden belirienmesi, KO- Bİ bcrsasının bir an önce kurul- ması Kredi Garanti Fonu'nun desteklenmesi, risk sermayesi şirketlerinin yaygınlaştırılması, genç ve kadın girişimcilere bilgi ve flransman desteğinin gelişti- rilere< uygulanması, Halk Banka- sı'nır KOBİ bankası olarak özerk bir yspıya kavuşturulması... Ha böyle iken Türkiye'de KO- Bl'lenn sorunlanna parlamento içinde çözüm üretmek için oluş- turulan TBMM KOBİ Çalışma Grubj'nun bugüne kadar neden sesszsoluksuz beklediğini anla- yabil-nek ise mümkün değil. K Ç8l'lerin sorunlannı önümüz- deki nafta da bu köşeye taşıya- cağı °*m.yuzak(« cumhuriyetcom.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog