Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 12 H<Jv\_/iM VİIVJ.1 ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA MsseM Acfcaderr, Saglık Aoana ûmentc (Aı Adana Çffnefrtc ıBj Adana Ûmento (Q AdSKalemc* AfyonÇımemo AkYa Ort AkaiTekstıl Akbank Akçansa Akenerjı Akın Tekstıl Aksa Aksıgorta AksoEnenı Aksulpik Alarko Camer Alarko GMYO Alarko Holdıng Aötei Teletas AHaMenWDe5 AtamKağıt AikımKiniya AltematıfYat Orl AltematfBank AltnyaC Altnyuz AnadoluCam AnacöuEfes Anadofc&ds AnadokıHayat ArBdokılsuaj Anadokı Sıgoda AralTesksr Arcelik Arena Bigısayar Arean Tekstıl Asatean ABYafOrt AlakuleGMYO Attants Yat Ort AHasYat Ort Avrasya Yat Ort Aven Enerp Aygaz Bagfas BakAmbalaı Barmt BaD Çmento Batsote Çmento Beko Elektron* BerdanTeksS Beş*taş Futbol Yat »sasTeksOI loiuÇımento Borova Yapı Borusan Boru Borusan Yat Paz Oncskı Kapanş 3 575 3 '50 2 45C 700 5950 155 000 1060 4 825 4200 3425 5250 1880 10.600 3875 5600 1920 66500 11900 20 400 7 750 2 750 3200 1970 480 1 140 1040 2 020 29'50 2575 '380 8 750 930 780 4600 6300 '990 8250 3850 360 1030 1270 840 6 700 2 775 22 500 5025 4125 2 25C 3125 3950 1480 19.300 1200 1£40 2020 3950 3650 En Diç* 3550 3 750 2350 700 6000 '510OC 1040 4800 4200 3425 5250 1870 10500 3 8"5 5500 1930 67 500 11800 20 400 7 '00 2230 3 1X '950 480 1 140 1040 2020 29 500 2575 1380 8650 940 770 4 625 6250 2000 8150 3'OC 350 1030 1330 840 6650 2 775 22 6O0 45O0 4 150 2250 3 075 3950 1470 19200 1190 1630 2 010 3950 3 625 En Yüksek 3 "00 3 800 2430 750 6100 159000 1100 5000 4 525 3 525 5450 1930 10,800 3 975 6000 1970 68 500 12X0 20 900 7950 2500 3250 2020 500 1 170 1070 2060 30250 2625 15OC 8850 990 800 4 875 6350 2090 8450 39O0 370 1 100 1480 860 6800 2950 23 000 5175 4225 2 320 3150 4125 1500 19 400 1220 1680 2040 4 025 3 7-5 Bosctl Fren Sıstemteni 555 0001 570 0001 600 000 Bossa Bnsa Ssh Profîio Bumeraog Yat Ort Burçett Bursa Çmento Ceytanûym Ceytaş Madenc* Comrneraal Un Sıg Çarşı ÇbsBoya ÇBSPtYltaş Çek*c ÇeB( Halat Çerntaş Y*m6eton Çfmentaş Çtfnsa Ûardanel DemtsasDûkum DencYat Ort Denclı Cam Dentaş Ambdaı Denmod DevaHoklng Dışbank DıtaşDoğan Doûan Büroa DoganHoldmg Doran Yaym Hol Doktaş DuranOfset DyoBoya Eczaofiaşı llaç Eczaabaşı Yap EczaaDaşYat Ort EczaaDaşı Yabnm Ettplpm EfesHoking. EgeEndustn EğeGubre EgeProffl EğeSeram* Egepbst Eğeser&yım Egs Fin Kr A Ş EssHoklng EmekElektnk EmınB Ambalaı Enkalrçaat Eroosan Ereglı Demr Ç e * ErsuGıda Esoort Computer EsemSporGrym EvrenYatOıt Fsctofinans Favon Dnı*enme¥er Fereş Alumryunı Finansfintfr RnansYSLOrt Fnarebank F-M Izmrt Ptstoo FordOtosan FngoPakGıda GSatasaray Sportıf Garantı Banka» Garantı Faktonng GarantGMYO Garantı Yat Ort Gedelptk Gentaş GersanBeklnk Gma Global Menkul Oeg GkıbalYat Ort Gokjaş Kuyumcukık GooSVear Goltaş ûmentc GSOHoldra GubreFabnt GunesSgorta Hamedar Refrakter Hefctaş HûmyetGa. daş hjas Ev AleBen hlasGMYO ttKHokJng kesatfin Kır Intema ls*iar Ambalaj 1990 40000 " 5 0 0 1240 5850 10 700 4 100 1810 5250 1550 1240 1700 21 800 1530 5100 '300 5350 3600 740 9150 1530 2210 2800 2250 2480 1080 22000 4200 1100 2 750 1030 3625 900 3800 3450 990 2575 1410 2.050 8400 6350 6.400 1180 1210 460 660 250 820 1440 49250 4 100 21700 3 825 1490 1,510 1040 520 1060 1660 2120 580 930 265 000 19000 4 375 43250 2150 1580 820 10350 1130 1530 5'00 1050 880 940 680 10 500 5960 780 11800 1600 4.575 950 2 700 4 800 4025 910 1060 540 7950 5850 şBankasıtA) 30250000 sBankasjB) Bankası |Q 650000 4 700 1980 40000 1"300 1230 5850 10 700 4 100 1820 5300 1550 1240 1700 21300 1530 5 050 6550 5650 3.625 '40 9050 1520 2220 2 775 2240 2430 1090 21600 4200 İ09C 2 750 1040 2 925 900 3 750 3475 990 2550 1360 2040 8360 6300 6250 1180 1 '80 820 1440 49250 4 075 21600 3 775 1,500 1480 1050 1060 1660 2120 5^0 920 250 000 18900 4 375 41500 2140 1550 790 10 400 1130 1530 5650 1050 880 950 670 10500 5900 750 12 000 1580 4 525 940 2 675 4 825 4 025 910 1060 7800 5850 645000 4700 2020 40 750 17600 1260 5 950 11000 4 375 1870 5 400 1610 1330 1840 21800 1540 52O0 7550 6000 3 700 770 9300 '590 2290 2850 2 320 2 530 1 110 22200 4300 116C 3000 1080 3250 930 3 825 3 525 1060 2 625 1460 2110 8500 6400 6250 1250 1230 830 14'0 50 750 4250 22 3O0 3850 1.53C 1530 1050 1 1 » 1700 2170 590 960 275000 19800 4 425 43 5O0 2240 1580 830 11900 1 150 1560 5850 1080 930 990 690 10900 6100 800 13300 1650 4 625 970 2925 4900 4 100 940 1 110 80O0 6450 675 000 5 075 Kapantş 3 600 3 7-5 2430 740 6050 155 000 1 100 4 850 4 450 3500 5400 1920 10 700 3 950 6000 1930 68 000 11900 20 900 '960 2230 3225 1960 500 1 140 1070 2060 30250 26O0 1500 8650 990 800 4 825 6300 2 030 8150 3850 360 1 100 1430 850 6800 2900 22 900 5175 4175 2280 3150 4 025 1470 19200 1210 1640 2 030 3 975 3 750 1575000 2000 40250 174O0 1260 5850 10800 4300 1860 5350 1610 ' 300 1700 21400 1540 5150 7300 5 750 3 675 '50 9150 1520 2270 2 825 2260 2460 1 100 21700 4225 M60 2 975 1080 2 925 900 3 825 3 475 1020 2 625 1410 2080 8400 6400 6250 1240 1190 820 1450 50 750 4 125 22 000 3800 1510 1510 1050 . 1100 1680 2160 580 940 252 500 19 700 4400 41750 2230 1550 820 11900 1130 1540 5850 1080 900 960 670 10600 6000 770 13 300 1650 4 550 970 2 825 4 850 4 075 920 1090 7960 5950 665 000 5 025 5 AĞUSTOS 2003 Değpn O'O 067 -082 5 71 168 3 77 052 595 219 286 213 094 '94 7 U 052 226 2 45 258 18 91 078 -051 4 17 288 198 168 097 8'0 1 14 645 256 489 2 01 -121 680 1260 119 149 4.50 178 299 121 133 oao190 -068 -052 083 050 063 2 74 129 050 063 -057 161 093 488 2 76 190 387 484 -0 93 066 098 1 '1 208 135 -065 2 71 089 044 -0 81 186 -136 060 545 818 486 -1931 066 0 72 303 194 146 0'9 •234 506 •166 069 305 061 138 -0 65 134 096 377 120 189 108 -4 72 368 057 -347 372 • 1 » 14 98 065 263 286 2 27 213 •147 096 084 128 12 71 313 •055 211 463 104 110 283 171 231 691 Ağıttdı Işlem OrtFıy. Hacm 3604 3 777 2394 729 6 029 154 210 1084 4883 4 422 3 473 5356 1904 10654 3933 5~75 194S 68269 1' 982 20 709 7 859 2 310 3208 1971 486 1 153 1054 2040 29 879 2 591 •431 8 759 961 '39 4-95 6 314 2 062 8276 3846 359 1060 1426 855 6 720 2884 22 748 5 073 4 181 2286 3117 4033 1487 19254 1202 1649 2 023 3963 3 737 1583 061 1996 40411 17 431 1231 5 923 10 798 4201 1843 5356 1582 1300 1733 21441 1536 5111 7238 5 752 36'2 757 9194 1530 2256 2845 2273 2 474 1 101 21923 4 243 1137 2860 1062 3 071 913 3790 3494 1027 2 599 1 404 2080 8 410 6 349 6250 1226 1206 827 1460 50248 4 127 21943 3 613 1506 1507 1059 1082 1679 2149 575 941 260 805 19 358 4 391 42228 2197 1562 811 11302 1 133 1547 5T 65 1065 901 973 677 10 555 6000 -74 12 690 1619 4550 958 2829 4853 4 073 928 1086 7 891 5995 655172 4 917 "4 343 463240 3143 93'231 23 361 2930 101481 16 896 43 655404 1002534 2'2'308 42'668 4299 551 5404 192 98341 27 380 339913 370946 7212299 2354 550 865 408 207 942 10807 306 750 182 352 265916 1220849 3391218 624 791 1552 538 172 032 1609342 233 797 15 006 748 40342 922 067 2 338173 2 692 395 006 2404 6821 48 442 151798 2 754 673 216245 359 597 105 609 12082 26 545 7846 648 13*36 87 318 203 036 293908 255 328 135 872 193204 7'5T 0 447285 110121 454 820 26 21093 37209 171 874 685.867 4564 1 372 734 591322 147 475 92 045 10142 133333 24 038 564 467 501 155 928 35 709 32 606 86 952 12 310 170581 5465.897 208.743 53559 401.689 44 935056 16 628 542 797 639 29844 151487 1 104,482 490,394 605681 500466 82 413 1 160041 48301 65734 406 2153,062 373638 72.048 21 197 5380481 11003 64 370226 92 021 274 117 118509 7654 330191 31913 22 902 89344 15 360,314 248547 15050 634 45 374 190912 37 583264 24903 154 339 450723 42231 14 554 591153 319282 3004 506 158208 1 427 787 30229 31484 1416425 419 648 802 669 128166 365 984 14 892 626 40 443 1088 897 506 431 20821159 24 882 316308 19000 56484 832 Bankası (Kur)3 000 O» 0002 500 000 0002 500 000 0002 500 000 000-166725000000002 500 şfinKır şGMYO ş Yat Ort zrm Dermr ç«*k bocarr Kapörnın KaroemrLAı KarderrırıB) Karderntr (D) Katsan Otomotrv KarsuTeksti Kartonsan Kav DanPaz-Ttc Keiebek MoMra KertSıda KerevRaş Gıda Kvnasan KSma KoçHoöng KonKıtGria Komteks Konya Çımento 750 840 870 1000 1310 6950 1550 1550 950 3550 2220 61500 2300 830 144O0 1530 12400 2625 12 700 5950 1 130 10300 Kordsa Saoancı Dupont 5 650 Koza Davetıyelen KnstalKoB Kutahya Poreeten Lmk atoisavar boYaa/ Logo Yazjlım Logo Yazıhn Luks Kadfe M Yılmazv at Ort Mardın Çımento Maret Marmans Abıyuus Marrnans Martı Marshal MazharZorkiHoloing Medya HokJng ManderesTeksB Mensa Mensucat MerkoGöa Metemteits MÜyet Gzf Mftıa MuttiAfcû NHDBHoldhg NeıHokfng NetTunzm NetaşTetetem NuhÇimento NurotGMYO OkanTrtstt Olmuksa Otokar Vsa Çmento ÖzFinarsFact 1000 '690 16900 2040 " 0 3 025 3275 3000 530 4 700 8.800 1.820 1150 28250 650 6900 810 2250 1080 740 15000 2.625 770 7,350 3.700 560 650 242O0 4,050 1250 820 5.750 2,350 17800 930 Park Bektnk Madenalık 6 750 Parsan Pastavılla PenguenOda Petkım PetrolOfisı Rmaş 7050 13100 2 700 5600 3 700 1430 FmarEntegreEtveUn 950 PmarSu FmarSüt PrelıKablo »olylen Sabah Yayreıl* Sabano Hokfng Sanfco Pazartams Sarkuysan Sasa Selçuk&üa Serve Kırtasrve Srtaş SooaSanayıı Soktaş Sönmez Filament ŞekerPiç ŞekerbanK âıse Cam TDemır Dokûm T S K B T Tdborg TKakınrraSar* Taç Yatnm Ort Tansaş TatKonserve Tek-Art Tunzm Tekstll Finansal Kjr Tekssfcenk TireKutsan Tofaş Oto Fab Toprak Fact ToprakFn Kjr TıakyaCam TSKB Yat Ort AŞ Tukaş Göa San 1430 1700 5850 540 910 3 85C 380C 3 425 6'50 5800 3175 890 2,950 680 1250 10200 3,750 3250 810 1730 1820 610 5 400 2040 2 020 990 6350 1830 760 390 3450 1770 1,390 980 315C M'C 1700 750 830 880 1000 1300 6 750 1530 1540 930 3 475 2 190 61500 2320 830 13 600 1520 12 000 2 5'5 12 800 5 850 1 110 10400 5 650 1000 1690 16800 2040 770 30O0 3225 2,950 530 4 700 8750 1830 1 160 28250 650 800 2180 1090 740 15 000 2600 760 7350 550 650 23 700 4025 1090 810 5 750 2 350 17 700 930 6 700 6750 13 300 2 650 5550 3 725 1390 940 1390 1660 5'00 9-0 3 425 6500 5 750 3100 B'3 29O0 1260 10200 8 650 3275 800 1730 1820 610 5400 2030 2 020 990 6 350 1850 7-0 370 34O0 1770 1390 980 3150 1460 1690 790 860 920 1030 1.340 7100 1570 1570 9S0 36O0 2220 62 500 2400 850 14600 1570 12 400 2650 14 000 6000 1 150 10600 5900 1020 1740 17300 2070 790 3250 3375 3025 550 4825 8500 1860 1200 28750 710 830 2300 1 1-0 760 15400 2 725 790 7.500 - 590 690 25200 4200 1250 890 5950 2460 18000 960 6950 7100 13500 2 875 5850 3 825 1430 960 1440 1 -20 5'50 930 3,650 6850 5950 3 225 900 2975 1290 1060C 8,900 3.350 820 1780 1910 540 5550 2140 2093 1030 6 550 1890 850 390 3 4"o 1820 •430 990 3250 1560 1720 790 860 920 1020 1310 6 750 1530 1 540 950 3 475 2220 62 000 2.350 830 14 300 1530 12200 2 625 13800 5900 1120 10600 5 750 1000 1 7 10 17000 2040 780 3050 3.300 3025 550 4 775 8.900 1830 1200 28250 700 820 2,210 1100 750 15400 2 725 770 7450 590 680 25 000 4125 1200 880 5,900 2450 17700 940 6800 7100 13500 2860 SSOO 3800 1390 950 1 440 1670 5 750 930 3 650 6 750 5800 3150 890 2 925 1280 103O0 8 750 3275 820 1780 1860 630 5500 2100 2040 1010 6550 1880 790 380 3450 1790 '400 980 3225 1500 1720 533 238 5 75 200 -2 88 129 -065 •211 0 81 217 •069 -161 866 -0 84 -0 88 2 91 1 7" 11 118 059 130 083 076 083 377 160 114 055 435 769 123 178 185 135 26' 381 136 536 462 3 31 185 -4 00 732 2 61 426 -056 1OS 07 4 071 305 556 3 57 2 '0 280 0 70 1 ~6 1 71 220 6 57 -0 79 -0 85 240 C98 077 123 289 220 328 185 294 099 202 315 273 395 -2 56 113 0 72 238 204 1 18 772 851 904 1012 1324 6 861 1551 •555 948 3 532 2207 62 205 2355 833 14044 1533 12 137 2 601 13 579 5 907 1 128 10 493 5 767 1009 •715 17 061 2 051 779 3 045 3309 3010 539 4 760 8846 1837 1181 28 487 681 823 2229 1099 751 15263 2689 771 7,402 570 671 24.857 4122 1211 864 5 881 2.398 17,801 942 6811 6909 13369 2 783 5694 3~70 1403 952 1422 1690 5 715 920 3.539 6 705 5851 3163 884 2940 1275 10360 8,756 3305 812 1765 1858 625 5518 2 076 2044 1,012 6,468 1.867 788 382 3436 1793 1396 968 3206 1499 1701 148050 1072 864 177 592 1536267 65 230 50 924 167 013 141963 2 611796 226 982 34 523 3483 103051 46 732 45883 20179 783190 125 123 75 658996 10562 59227 8489 592205 369169 443189 59252 86753 297174 16 986 19946 32226 15546 890364 72 909 12430 453 01' 21365 523 915 1826363 19634 70 991 243 038 3161 '30 3 011654 1003150 65342 4085 740 2758566 3535373 39 099 37 538 1529 632 477 328 681248 10,609 1371 1166 860 15'153 4 94' 2 439'97 2 551 726 1663 706 40-74 89116 66 711 182 499 49038 11.079 93 558249 2 262 871 '1498 1552 656 434 553 56,030 280302 12 732 37 564 163 772 164 028 11626997 599 840 336670 86907 21 131 16586 8859637 344225 289401 6977 8831S 75292 10793 996 22 388 46 298 3 053 492 29293 24 479 Ali Babacan'a göre, IMF de yeni kredi kullandırmaya sıcak bakmıyor Borcu faiz ertelettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, "kullanımında şimdilik her- hangi bir engel bulunmayan" ABD kredısıne ılışkın görüşmelenn 18 Ağus- tos'ta başlayacağını açıkladı. IMF'ye olan kredı borçlannı, faızler üzenndekı baskı nedenıyle erteledıklerinı söyleyen Babacan, IMF yönetımındeki bazı üyelenn Türkıye'nın tale- bıne tepki gösterdiklerıni ve bızzat kendısının ıkna telefonla- n ettığını de behrttı. Devlet Ba- kanı Ali Babacan, ekonomı mu- Ağustos'ta da bır heyet, ABD'ye gıdip konuyla ılgılı görüşmelerde bulunacak. ^ Faizler üzerinde baskı: IMF'ye yö- nelik borç ertelenmesı karannın alınma- sında faız oranlanndakı baskı etkılı oldu. ^ Karşı çıkanlar oldu: IMF'ye borç yapılandınlması yönündeki talebı tem- muz ıçinde ilettik. IMF Icra Direktörlen • ABD ile kredi görüşmelerinin 18 Ağustos'ta başlayacağını söyleyen Babacan, BDDK'nin tmar Bankası'na ilişkin net tablo getirmediğini belirtti. habırlenyle düzenlediğı sohbet toplantı- sında, gehşmeler konusunda bılgı verdi. Babacan'ın değerlendırmelen konu baş- hklanyla şöyle: • ABD kredisinde sorun yok: AB- D'nın vereceği 8.5 mılyar dolarlık kredi- nın ekonomik şartı 4 gözden geçirmenin tamamlanması ve şu an yünitülen ekono- mik programın devam etmesıydı. ABD kredisinde şımdılık bır engel yok. 18 Kurulu da gızlı bır toplantı yaptı. Bazı üyeler, talebe tepki gösterdı. "Niye 2 yıl erteliyoruz, önce 2004'e erteleyelim. Sonrasına bakarız. Bunun başka bir örneği de yok" dedıler. Bu üyelerin ül- kelerindekı ekonomı bakan yardımcıla- nyla bızzat görüştüm ve ıkna ettim. • Yeni stand-bv istemiyoruz: 2004 sonrasında IMF'yle ilişkılerde yeni bir s- tand-by yapmak istemiyonız. IMF'nin de yeni kredi kullanımına sıcak ba- kacaöını sanmıyonız. • îmarbank'ta BDDK zorlanı- yor: BDDK, îmarbank'ta bilgı ve belgelere ulaşmada zorluk çe- kıyor Bu nedenle Imar Ban- kası'ndan Hazine bonosu alan magdurlannın mağdu- ! nyetlerinin gıde- rilmesı konusun- da net bir şey söyleyemıyo- rum. Oncehk- le, BDD- K'nin bıze net bir tablo sunması ge- rekıyor. • Faizler hızlı düşme- meli: Faızlenn düşüşü yavaş yavaş olacak, bırden düşme sağ- lıklı değıl, beklemıyoruz da. Banka Adı Destek En Uzun Vade Faiz Akbank Finansbank Oyakbank Vakıfbank Iş Bankası Pamukbank Yapı Kredi TEB HSBC Ziraat Garanti Koçbank Dışbank Şekerbank 12 12 24 24 18 12 18 12 36 18 24 12 12 3.8 3.8 3.9 3.95 3.95 3.95 3.95 4 4 4.05 4.05 4.05 4.15 4.75 Taşıt En Uzun Vade Faiz 24 36 60 24 24 12 24 24 60 18 24 24 24 24 3.45 3.5 3.95 3.6 3.7 4.2 3.5 3.75 3.75 4.05 3.85 3.75 3.75 4.6 Konut En Uzun Vade Faiz 36 36 36 36 36 ı- 12 36 24 60 18 24 24 24 24 3.65 3.6 3.65 3.7 3.7 4.2 3.5 3.95 3.75 4.05 3.8 3.75 3.75 4.6 Gerileyen enflasyon ve artan tüketim, faizleri indirdi Tüketici kredisinde yarış Ekonomı Servisi - Son iki ayda eksiye geçen enflasyon rakamlan ve artan tüketim eğılımı, bankalan tüketici kredi faizlerini indirmeye zorladı. Şekerbank, Koçbank ve Iş Bankası dışında rüm bankalar, temmuz ayı başından bu yana en az bir kere tüketici kredisi faizlerinde indirime gıttı. Tüketim talebindekı canlanmaya paralel olarak bireysel kredi talebının yükselmesı de bankalann pazar paylannı büyütmek ıçın faiz indırimine gitmesınde etken oldu Son indınmlerle birlıkte kredilerin en uzun vadeleri ve bu vadelerin faiz oranlan aralığı ise şöyle: Tüketici destek kredisi: 12 ile 36 ay arasındakı vadelerde en düşük faiz yüzde 3.8, en yüksek faız yüzde 4.75. Taşıt kredisi: 12 ile 60 ay arasındaki vadelerde en düşük faız yüzde 3.45, en yüksek faiz yüzde 4.6. Konut kredisi: 12 ile 60 ay arasındaki vadelerde en düşük faız yüzde 3.55, en yüksek faiz yüzde 4.6. MBUB BMKAS KURLARJ ABD Dolan AvustraN a Dolan Danımarka Kronu Ingilız Sterlını UMçreFrangı tsveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan Kıı\eyt Dman Noneç Kronu Sud Arb Rıyaü Euro 1 >enı tsraıi Ş BÖVİZ 1 399 "01 898 890 213 608 2 254 012 1 034 153 n i6i 11 598 994 053 4 634 488 192 555 374 349 1 587 821 un; 1406452 904^1 214 660 2265 794 1040814 172 942 11675 998 546 4 695 530 193 854 3'5 024 1 595 479 6 AâJSTU 2003 EFEKTİF «Uf 1 i98 - 2l 894 "55 213458 2252434 1032 602 171041 11555 990 3"5 4 564 9^1 192 420 rı 541 1586 710 305 863 smt 1 408 562 910200 215 154 2269 193 1 042 375 173340 11719 1002 340 4 765 963 194 300 3^"83" 1 597 872 321 549 ÇAPRA2 KURLRR 1ABO Dolan 15545 65520 13513 8'325 12047 14085 7İ552 37503 1Eını tlqS 1bıqt r^— tattıİTîDolr DWMIÖK/IW bnpcFnıı beçlnıı J*MYm iMftMaı fcntflm S.AnlRıjjlı •134J AMDlUn 1E1'0 MODotjn n3386U0Dllan SERBEST PİYASA ?4%arAtn ÛnAöı AUŞ •39U30 1580300 2İ43ÛO0 1Û290K 15750 000 103ÛO0Û0C SATIŞ 1tt3CCC 1565000 2İ6OO0Ü 'arm 15850 000 '06000300 6ECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 35 01 7 Gunluk Repo 36 60 Önukj KSsseAdı Ka Turcas Petn? Turkcefl Türit ekonomn Bankası Türt Hava YoHan Uta Konfeksjycr Usaş UşakSeramk UzelMakıne Unal Tanm Urun JnyeÇımentc vakıfhn Kır VakıfGMYO VaktfFte* VakıfYat Ort VakkoTeksti vanet varlık Yat Ort Vfestel panş 4 2OC 9 60C 11 '0C 19SC 5 9öO 9400 13 100 960 2210 540 1020 1 040 1870 4200 1340 2150 2180 1040 3625 Vtong Kağıt 1 410 Yapı Kredı Koray GMYO 610 Yap Kredi Sıgorta Yap Kredi Yat Ort. Yap ve Kred Bank Yataş Yazcılar HoUmg Yunsa ZortuEnerp 2. ULUSAL Aıtn>urus Çesme Bırtık Mensucat Carms -ofıstık h ç GedıkYat Or» Ipek Mstbaacsık 1530 820 1460 1620 14 200 24O0 i '50 En Oâşûk -250 95O0 •3 5CC '360 5900 9200 13100 95C 2250 530 1010 1050 1830 4 150 1320 2140 2170 970 362S 1370 580 1530 830 1450 1600 14 200 2 370 4'25 PAZAR 2 825 3000 3800 -70 790 Lafarae Asön Çımento 12 40C MakmaTakım MegesBoya Metemtur Petrokent Tunzn- Sonme2 PamukİL Transturfc Holdıng Yap KrecS Fr Kjr YatırmFm Yat Ort 400 1900 1520 6500 68O0 390 3800 1240 cözaltı Pazarı i£ana Etektromenan k 3ovasar Dogusar Egs GMYO Metas RaksBektronık Raks Ev Aletlen Tumteks 1310 1360 810 210 2100 4 075 1530 3 325 760 2 675 2 975 3 725 760 790 12 700 390 1900 1520 6000 6 750 39C 3 750 1.150 1290 1040 '80 200 1540 3300 760 En Yûksak 430C 12 *5C •99C 610C 96O0 134O0 980 2400 550 1030 1080 1910 4300 1350 2 190 220C 1050 3 775 '420 620 1590 850 162C 1630 15100 24O0 4 9 T 5 2 8-5 300X1 3 950 ro820 14000 410 1930 156C 6600 6 96C 400 3 850 1340 1300 1070 810 210 1560 3500 830 Kapan; 4300 9800 11100 1980 6060 9250 13400 960 2290 540 1 020 1 060 1910 4300 1330 2160 2 180 1010 3 775 1380 620 1560 850 1480 1610 •4 700 24O0 4900 2 750 3000 3 775 770 820 13300 400 1910 1530 6600 6850 400 3 750 1230 1300 1050 780 200 1540 3 350 770 238 208 168 160 229 362 192 214 238 -0 75 047 -2 88 414 213 164 196 366 2 07 -062 3 52 - 316 •2 65 -0 66 380 726 . 053 066 154 0 74 256 -132 •0 81 •0 76 •0 94 •3 70 -4 76 065 0 75 132 Afrttdı OrtRy. 4 275 9860 11008 1975 6015 9354 13209 963 2305 537 1018 1061 1868 4 218 1333 2158 2184 990 3 720 1395 612 1559 835 1486 1618 14693 2396 4 867 2 782 2982 3846 769 806 13530 400 1916 1.536 6 497 6 873 400 3801 1235 1299 1059 802 200 1542 3 347 809 kjfcm Hacw 488 605 35 501354 38574 178 ^ 5 4 6 1438284 40 604 163'06 696 832 418079 481 164 42 500 120'02 28575 37 965 78 718 78 769 391326 36482 18995 878 394 747 447 460 84 895 41984 ' 5 6'9 543 190 571 345 377 13 306 625 753 22 029 2582 1327 5346 140669 170 756 88671 47 533 475596 907 284165 33'54 9107 4 672 3302 •38 707 1696 48,278 37 793 13214 BORSA YÜZDE 3.5 ÇIKTI Piyosalar şaha kalktı Ekonomı Servisi - IMF'nin Türkı- ye'nın borçlannı yeniden takvime bağ- lamasıyla moral kazanan piyasalar, haftanın ikincı gününde de canlılığını korudu. Bono faizlen 43 puana kadar genlerken borsa yüzde 3.49 değer ka- zandı. Dolar yeniden 1 mılyon400bin liranın altına ındı. Uzmanlar, dün Devlet Bakanı Ali Babacan'ın yeni borçlanma takvımıy- le Türkıye'nın borçlanma maliyetının 5 puan düştüğüne ve ABD kredisıne ılişkın açıklamalannın olumlu havayı desteklediğını söyledı. îstanbuJ Borsa- sı'nda Ulusal 100 Endeksı yüzde 3.49 artışla 11 bın 499*puandan kapandı Borsa ıkı günde yüzde 8.27 yükseldı Bono pıyasasında en fazla işlem gö- ren 18 Ağustos 2004 kâğıdının bıleşik faizi 43.64 puana ındı Serbest pıyasa- da dolar 21 bın lıra birden gerileyerek 1 mılyon 397 bın liradan alıcı buldu. 10.5 TRİLYON LÎRA GEREKLİ Faiz dışıfada hedefinyarısı Ekonomi Servisi -Ağustos sonun- da en az 18.1 katrilyon lıra olması gereken faiz dışı fazla ılk 7 ayda 7.5 katnlyon lirada kaldı. Bu durumda, hükümetın IMF'ye verdıgı Nıyet Mektubu'ndaki faiz dışı fazla hede- fine ulaşılması içın bu ay Hazıne'nın 10.6 katrilyon lıra net gelır elde etme- si gerekiyor. Hazıne'nın ocak-temmuz dönemı nakit gerçekleşmelen verilenne gö- re, ılk 7 ayda 46 katnlyon 600.5 tnl- yon lıra gelir elde eden Hazıne'nın nakit harcamaları 73 katrilyon 301.7 tnryon lıra oldu. Böylece 26 katrilyon 701.2 tnlyon lıraiık nakit açığı oluş- tu. Faizler hanç turulduğunda Hazı- ne'nın geliri 7 katrilyon 457.1 tnl- yon lıra oldu Hükümet, Nıyet Mektubu'nda yılın ılk 8 ayında faız dışı fazlada alt sınır olarak 18.1 katnlyon, yıl sonu ıçin de 22.9 katnlyon lira hedef koymuştu. SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Emekçinin Son Yipmi Beş Yılı Bugün Türkıye'de "emekçinin sonyirmibeşyılını" bölüşüm ilişkılen bakımından gözden geçirmek isti- yorum. "Bmekçi" derken, Türkıye'de emeği ile ge- çinen iki büyük sınıfı, ışçi ve köylü sınıflarını kastedi- yorum. Peki, bu iki sınıfın karşı karşıya kaldığı bölü- şüm ilişkilerini nasıl gözleyip, ifade edebılınz? Bu kı- sa yazıda, işi basrt tutacağım. Bır kere, işçi sınıfını sadece (küçük işyerlen harıç) ımalat sanayiinde üc- retlı çalışanlarfa sınırlı olarak alıyorum ve iki göster- ge kullanıyorum: Birincisi ücretlehn imalat sanayii katma değeri içindekipayıdır. Aşağıdaki tabloda bu- na "ücretpayı" dıyorum. Ikıncısı, tüketici fıyatlann- daki hareketlerden anndınlmış (yani, "reel") ücret dü- zeyleridir. Bu da tabloda "reel ücret" başlığı altında (ve 1977 yılı 100 kabul edilerek) gösteriliyor. Köylülerin karşı karşıya kaldığı bölüşüm ilişkileri- nin göstergelerte ifadesi daha karmaşıktır. Türkıye'de tanmcı nüfusun büyük bölümünün, esas itibarıyla aıle emeğini kullanarak pıyasa için üretim yapan kır- sal emekçılerden oluştuğunu bilıyoruz. O halde, ta- rımsal ürün satışlanndan çiftçinin eline geçen fiyat ile, çiftçinin girdılere, üretim araçlarına ve tüketim mallanna ödediği fiyatlar arasındaki makas açıldık- ça, bölüşüm ilişkilerinin çiftçi/köylü aleyhine açıldı- ğını söyleyebiliriz. Bu makastakı hareketler, kestiıme bir hesaplama ile, milli gelır serilerinin tanm ve sa- nayıye ait fiyat endekslen kullanılarak izlenebilir. Ta- nmsal fiyat endekslerini, sınaı fiyat endekslerine bö- lerek elde edilen oranın düşmesı, bölüşüm ilışkilen- nin çiftçı/ köylü aleyhine, yerlı veya yabancı sanayı sermayesı lehine dönüştüğü biçiminde yorumlanır. Aşağıdaki tabloda, yine 1977100 kabul edilerek bu fiyat makası "tanm/sanayi fiyatlan" başlığı altında veriliyor. Elbette bu gösterge yetersızdir. örneğin köylünün faiz yükünün veya çiftçinin eline geçen fi- yat ile aynı ürünlerin nihai fiyatlan arasındaki hare- ketleri ifade eden, yani bu emekçı sınıfın finans ka- pital/tıcaret sermayesı karşısındakı konumunu tem- sil eden gostergeler de vardır; ancak bunlan bu ya- zıda dikkate almıyorum. • • • 1977 1980 1988 1993 JS94_ 1995 1999 2000 2001 2002 Ücret payı 37 1 30.7 15.4 20.7 16.1 15.3 20.9 - Reel ücret 100 0 96.4 81.6 143.7 112.8 100.9 117.2 116.4 108.4 104.1 Tanm/sanayi fiyatlan 100 0 76.2 52.9 69.1 61.2 68.5 82.6 77.3 59.3 60.8 Tablodakı bilgılerı değerlendirelim. Emekçi sınıfla- nn göreli durumlannda değışmeleri içeren yıllan seç- tım; ancak 1999'dan itibaren bütün yıllan kapsadım. Birkaç vurgulama yapmak mümkün görünüyor • Kritik dönemeçlerde ışçı ve köyJü s/n/flarının ka- derleri biıiıkte seyrediyor. 1977 yılı emekçılerin gö- reli durumlarının zirve noktalanndan bıridır. Sonrakı? önce 24 Ocak 1980 kararlan, sonra asken rejimin baskıcı yöntemlerı ve ANAP ıktıdanna armağan edi- len emek- karşıtı anayasal/yasal ortam, 1983 son- rasında ıse "zenginiseven" Özal hükümetlerinin bu ortamdan yararlanması... Bunların katkısıyla hem ücret payı, hem reel ücretler, hem de tanm/sanayi fi- yat makaslan 1988'de dibe vurmuştur. öte yandan, 1989'da "dipden gelen birdalga" ile ışçı sınıfından başlayan güçlü bir sosyal muhalefet hareketi, siya- si iktidan ve sermaye sınıflannı genletmış; 1989-1993 arasında tum bölüşüm göstergelen emekçı sınıflar le- hine hızla ve çarpıcı boyutlarda düzelmıştır. • Krizler, "sermayenın rövanş aldığı'' dönemeçler- dir. 1980,1994 ve 2001 'de bölüşüm göstergelerinin birlıkte ve hızla emekçi sınıflar aleyhine dönüşmesi tesadüfi değildir. • Ekonomi politikalannın IMF denetimi altına gir- diği 1999 sonrasında, bölüşüm ilişkilerinin sistema- tık olarak emek aleyhine, sermayenin lehine dönüş- mesi, medya iktisatçılannca "aklınyolu" olarak gös- terilen bu politikalann sınıfsal ıçeriğını göstenmekte •değil midir? • 1977-2002 arasında sanayi kesimi hemen he- men üç misli büyüdüğü halde, reel ücretler neredey- se 25 yıl öncesinin düzeyındedir. Ücret payı bu yüz- den hızla aşınmıştır. Aynı dönemde tanm kesimi yüz- de 31 oranında büyürken, çiftçilerin göreli fiyatlan yüzde 40 gerilemiş; çiftçinin alım gücündeki kayıp, üretim artışı ile telafi edilememiştır. 25 yıl önce tanm kesimi cari fiyatlarla milli gelirin yüzde 30'unu, bu- gün ise sadece yüzde 12'sini oluşturuyorsa, bunda tanmsal fiyatlardaki çöküşün de önemlı katkısı var- dır. Kısacası, bölüşüm ilişkileri açısından Türkiye'nin son çeyrek yüzyılı sermayenin artan egemenliğinın hıkâyesinı içermektedir. YATIRIM FONLARI 5 AĞUSTOS 2003 K r t u j B y a t Gün. Farfc FonAoVFonAdı ATMFONLMt Deftfcan Fonlan TaibYat (A|De$ For 1040'1387% Pamrtbank(AJDeğ Fon 22,250 3 81% KentYat(AıDeğ Fon 5336 3 74% KoçYatlAlDeğ Fon 19212 369% Akbank (A/ Deû Fon 20231 3 4 4 * MeksaYatlAıDeğ Fon 51296 3 38% Evgm Mer (A, Deg Fon 19 853 3 3 3 * TacfterMen(A)Dea Fon 192230 3 32% Mngöar* ıAj Deg For 21064 328% GarantıBan (AlDeg Fon -0'58639 297% Santo Men !A, Deû Fon 15112 283% Yat» Kredı Yat Aı Deg FO n 38 27 o 2 81 ^ ZıraatBan Aı Değ Fon 1C10250C 281% Garantı Men IA) De§ Fon 24 742 2 81% Drçöank(A)Deg Fon 14571'94 281% Acar(A)Değ Fon 8314- 2 65% Anadolubank Aı Deg FOn 6 831 2 59% BenderMen (AjDeg Fon 9 - 5 1 ' 258% Kalknma Ban ıA Oeg Fon 980199 250% Yawm-Finans(A|Deg Fon 145452 243% Kalk»iTOYaL(A|Deg.Fon 43 3'2 2 40% Fransbank (A) Deû Fon 5 376 335 2 34fc Hak Men (A| Deg Fon 506 546 2 32% Oyakbank (Aı Deg Fon 604 125 2 30% Ziraat Yat (Aj Deg Fon 30 240 2 30* Şekerbank (A Değ Fon 116189 2 30% T utsfı Yat IAı DejS Fon 14 155 2 13% TSKB(AI Deg Fon 17390 207% Abark İAl Değ Fon 722 780 2 06% Eczactes (A) Deg Fon 1,306299 2 04% Iş Yatmm (A/Değ Fon 262100 202% VakrtHnk IA) Değ Fon 3 231 853 2 00% Ata Yat Aı Deg Fon 61514 199% Alta Men ıA, Değ Fon 139576 188% Koçbark Aı DeC Fon ' 366 350 1 86% HSBCBanmA'Deg c on 8448627 185% Glooal Men IA Deg For 10 548 406 182% Stra'eıı Men ıA, Deg For 239 602 1 65% Nura Men v«j Deg Fon 323 664 1 57% Teb Af Deg Fon 3 0-9 581 1 5 4 * b Bank IAı Oea Fon 1 490-85 151% Denızbank jAjDeg Fon 60 265 134% FflansYat (AlDeö Fon 26629 1 30% Com ünıon Sıo lA) Deö Fon/ 37 0 67 8 1 29% Oyak Yar Kur (Âj Deg Foo 420 428 1 28% EsMenku Aı Deg Fon 8163 ' 2 ' * Tekienbann ıA|Deg Fon 139811 123% Savndr MenıAl Deg_ Fon 99000 t 17% BankEuropalAJTıpDeg Fon 10121 108% Tekstıl Men IAI Deg Fon 19 952 0'6% Endeks Fonlan AteMenıA,U30End Fon 7219 530% DünküFıyat Gün Far* FonM Oürtü Fıyat Gün. Faı* FonAa DûnU Fıyat GÛTL FanV Fon M DûMFtyat Gün.Fari< Yapı Kredı Yat IAı U30 End Fon 7 47 6 5 02% GIObalMen|AlU100EM Fon 6566 494% Ata (A)U30End Fon 10445 484% OyakYaL(A)U30End Fon 11866 484% Aktanl((A)U30En<) Fon 6141 4 7 T % Koçbanll(A)U30En(lFon 428531 467% işBankl A)Met-Mak.En4Fon12 531 463% Garantı Ban (A) U30 Snd Fon 5 356 4 61% HSBCYat (A/U30End Fon 14348 459% lşBa*(A)U30End Fon 6629 457% Denetıank(A)U100End Fon 9341 452% işBan*(A)lHWa/ıEno Fon 8 080 4 39% lşBank{A,Tekno End Fon 4 640 2 89% HsseFonbn Inter Yat Aj hısse Fonu 8' 520 4 42% Dencbark Aı Hısse Fon 36 382 3 58% GedıkYat AjHisseFor,u 15 429 352% Akbank (A, Hsse Foou 2T 3 '65 3 38% Abank(A)HBseFonu 12502 319% Koçbank (A) Hısse Fonu 143 018 3 1 0 * AkYat(A)HBseFonu 12062 292% Kalkmma Yat (AIHısse Fonu 12 263 2 90% T*-Yat(A)HısseFonu 9 977 2 75% HSBC Yat (Aj Hısse Fon 147 412 2 74% HS8C Bank (Aj Hısse Fon 20868 266% YKE A -issec ony 9 2 1 ' 261% Finarsbar» A HsseFor 10086 260% Ikiısat Yat |A| Hsse c onu 10 914 2 56% Affe Men ıAj Hsse Fonu 23.214 2 49% Oyakbank ıA(HısseF0 n 12 849 2 30% Iş Bank ıA Hsse Fonu 8 812 581 227% Teksîılbank (Aj Hısse Fonu 697 615 2 08% KarmaFonfan Evgın Mer (Aj Katma Fon 141 30' 3 75% GkDCal Men Aı Kaıma Fon 15 792 320% Dışbank (Aı Karma For 45 463 838 3 09% Ata Yat (A, Kama Fon 4 492.024 297% GedıkYat fA) Karma Fon 139,330 283% Abr Amro Yat fiı Karma Fon 111809 240% InterVat Aı Kanra Fon 261299 231% Aktank IA, Kanıa Fon 22.301 223% Tacırier Men IA Karma Fon 263 478 218% TSKB (A)Karma Fon 10608 211% Finans Vat (A) Karma Fon 22088 186% HalkbanklA) Karma Fon 7.951276 179% Koçbank (A) Karma Fon 18,709 164% Iş Bank (A) Karma Ktım Fon 21.893 160% Garanto Ban (A) Karma Fon 9 076,837 1.57% Ziraat Ban (A) Karma Fon 17,537 1.56% YKB |A) Kama Fon 62 576 1 52% HSBC YaMAIKamıa Fon 75993 147% Denobank A Karma Fon 105952 '42% Teb (A, Karma Fon 721882 140% Tetcfenbank ıAj Kama Fon 16 3V 131% Eczacıbaşı yA| Karma Fon 27 414 123% Bayııdır Men ıAj Karma For 30025 092% SekterFonlan GarantBan (AjMalıSek Fonu17228 4 09% GarartıBan (Aj ImalatSetc F226993 365% Akbank (AjlmalalatSek. Fonu 13,779 350% Koçbank (A) HdYat.Sek.Fonu 12.152 316% Akbank (A) Mat Kur Sek. Fonu 14.718 314% Vakıfbank(A|MalıSe* Fonu 62 029 292% Vakıfbank (A) Metal Sek. Fonu 86 551 227% Akbank (A) Tekno Sek. Foraı 13 5 7 4 1 80% Vakıfbank'A) Gda Sek Fonu 5818' ' 19% YBVKFonten 3arantı Ban Aı YBMK Fong 19,460 082% ÖzelFonian TeblAIGSOÛzelFon 96270 321% AbankfA/AnadoluÖzelFon 31168 311» Koçbank (A) AJıanzOzel Fon 105 S^r 2 82% Yatmm Finans (AıResanOzel 64 4 1 ' 2 75% Yapı Kredı Yat (A| YKSK3 Ûzel16S 391 2 22% Abn Amro Bank (A) Turkse Özel75 624 1 87% TeblAjTjrkseÛzelFon 85606 149% Abn Amro Bank (A) Alarko Ûzel245 4791 « % l^rakFonlan KoçYat(A)lş«ıakFonu 59148 254% !şBank(A)fat«akFonu 5 0*6 653 2 16% Akbank (A) SabHol lştırakFonu15,736 2 09% B TİPİFONLAR Dejış*en FonJan Kalkınma Ban |B| De? Fon 6 798 471 Iş Bank (B)Deû Fon Dencbank [Bl Değ Fon Eczaobaşı (B) Deâ. Fon Nur Yat Bank (B)De§ Fon Oyakbank (B) Değ Fon Koç Yat (B| Değ Fon YKBlBDeg Fon Ata Yat (B) Değ Fon Iş Yatnm (Bı Değ Fon Abank (Bı Değ Fon Ziraat Yat (B) Değ Fon Inter Yat (B) Değ Fon Vakıfbank(B)Değ Fon TSKB (Bl Değ Fon Dışbank (Bl Değ Fon Gtabal Men (Bl Değ Fon Ziraat Ban IBIDeğ Fon 13 491714 209031 17 9(6 18097 356293 145 485 33879,286 379 617 109 668 448112 12 996327 14,538 27 692 746 1503 917 12 939 58 408 24 633 78e 236% 121% 107% 107% 106% 103% 101% 087% 081% 0 77% 0 73% 0 73% 067% 067% 066% 062% 0 59% 0 56% Akbank (Bl Değ Fon 24 625 055% Sedık Yat (B) Değ Fonu 579 960 052% EDMen |B)Değ Fon 31358 051% Teb Yat ıBıDeğ Fon 1'1 909 0 49% GarantıBan IBıDeğ Fon 1"22169 045% Haikbank B'Değ Fon 6390020 044% AlfaMen |B)Değ. Fon 393659 038% EsMenkul|B|3eğ Fon 12096 036% Koçbank (Bl Değ Fon 4 98426' 034% •"ekfenbar* (Bı Değ Fon 405 504 0 34% HSBC Yat (B) Değ Fon 342 8'9 0 34% Pamukbar*(BlDeğ Fo n --555804 033% RnaMen (B)Değ Fon 82890 033* EkıncılerplDeğ Fon 1018 770 024% Abn Amro Yat (Bl Değ Fon 25'661 021% TaSVat ıffiDeğ Fon 204970 020% ParkRayJam (BlDeğ Fon 33 822 006% Teksblbank B, Değ Fon 3 3'5 569 0 05% Karma Fonlan VaK*an< ıBı Karma Fonu 114 724 129% Iş Bank |Bı Karma Fon 12370 060% UutFontn Koç Yat (BlükıtFon 13 925 020% IsnçreSıoortalBlülotFon 163758 019% BmderjBL*ıtFon 70,118 017% EsMenkul(B)ük)tFon 11.772 014% Vakıfbank Blükıt Fon 12 352 559 014% Hakbank p ükıt Fon 10287 014% Inter Yat (BıükltFon 13 026 313% BankEuropa |B| LM Fon 10100 313% Turtosfıbank (Bı ükıt Fon 12 944 013% OyakYat(B)LıkıtFon 18552 313% Mngbank(BIL*ıtFon 43216 012% Koçbank B| ükıt Yat Fon 54 750 012* Oyakbank (B) Ukıt Fon 1"9151':'2% TSKB(BlukltFon 688480 C'1% YalFrMen (BlükıtFon 17^487 0'1% Gtabal Men (Bl UW Fon 19 788 011% Yapı Kredı Yat (B) ükıt Fon 463 753 011% GarantıBan (B) Ükıt Fon 32133 798 011% aşOank(B|L*ltFon 696'2865 011% Santo Men (B) ükıt Fon 10641 010% YKB(B)ükltFon '8141628 010% Teksüsank (B) ükıt Fon 4 134 447 0.10% k(B)ütotFon 339414 210% a(B|ükltFon 1703063 010% i) ükıt Fon ' 9 0 6 060 310% i)ÜkltFon 98- 562 Fmans Yat'B| ükıt Fon Iş Bank |B) ükıt Fon FnansbankP) ükıt Fon Dencbank (B) ükıt Fon Tekfenbank (B) ükıt Fon Garantı Men (B) L M Fon T b f l H J r t F TebYatlBlüTotFon H B F 12 995 010% 54 894,338 010% 21875 797 009% 164161 009% 584 768 0 09% 42.086 006% f329,936 008% 59066 006% 15 440 0 08% 40 622 0 06% 28889492 008W 426,418 007% 47,746,709 0 07% 106227 0 07% 19342 006% 45,159 0 05% 22 892 0 05% |B)L*»Fon 13345724 ; ! BJLJt F 33407639 ÛZiraat Ban. (BJLJot Fon 33407639 Abn Amro Yat(B) Ukıt Fon 22 708 Û1O% ; ' 0 % Anadoluoann Bl ükıt Fon Pamttank Bl ükıt Fon BayındrMenıBıükit Tjraat Yat (Bı Ukıt Fon Ata Yat (Bi ükıt Fon Meksa B, * p U t f Fon Kent Yat (B) ükıt Fon Kalkmma Ban Bl ükıt Fon Tahvil ve Bono Fonlan Sarant f/er Bı T anvı)Fonu2 465915 1 84% Ata v at ıBı "atırf c onu 13 145 1 53% Koç Yat ıB Tarvil Fonu 22 488 127% Vakıfbark Bl Tarvıl Fonu 86 931 429 110% YKB ıBrahvu Fonu 20 090,324 110% Yapı Kredı Yat <B Tahvıl Fonu 155 229 110% HSBC Bann Bı Tahvi Fonu 38 701 1 09% Koçbank B Tatıvıl Fonu 1016143 108% Denızbank (B) Tahvıl Fonu 157 876 1 08% Oyakbank (BıTartvıl Fon 400209 103% TSKB (B)TahvS Fonu 2016094 1 0 1 % Abank (B) Tahvıl Fonu 21516 099% Yatmm Fnans (B) Tahvıl Fonu 49485 0 86% Ziraat Ban (BITahW Fonu 22 744 915 085% Garartı Ban ıBı 'ahvı! Fonu6- 045 846 0 76% Akbank B TarmlFonu 3 496 704 0 76% Ziraat Yat Bj *ahvıl Fonu 45 285 997 0 7 4 % Haikbank ©Tanvıl Fonu t2.256.55fl 0 73% AbnAmroBank(B)TarıvılFonui2599 070% Teb Yat (B) Tahvıl Fonu 44 878 0 57% FınansbankıBı Tahvıl Fonu2? 195 491 052% Iş Bank® Tahvıl Fonu 19809274 040% BanıcEuropa (Bj Tahvıl Fonu 10 053 -0 11 % YBMKFonian Garantı Ban ıB) YBMK Fonu 94 524 -0 22% )ş Ban* p/YBVK Fonu 1954 110-040* YKB ıBı YBMK Fonu 6 990 697 -0 40*. Ata Yat IB V BMK Fonu 21 804 -C ' 3 % Oyakbank ıBj YBMK Fonu 224 TT -c 90% Vakıfbank IB) YBMK Fonu 4 8'3 5S5 129% AA BILEŞİK ENDEKSI AA(A)TİPİENO€KS AA |B) T1P1 ENDEKS 401223 0.69% 198221 220% 587753 0J6%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog