Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

S AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Geçmişteki darbe girişimleri yüzünden Türkiye 'sürece müdahil olmama' politikasını uyguluyor Ankara Bakû'ya kanşmayacak Türkiye, Haydar Aliyev'in rahatsızlığının giderek ciddileşmesiyle yaşanan gelişmeleri uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Geçmişte bazı Türk liderlerinin Azerbaycan'da darbe yaptırma girişimleri nedeniyle alınan Ankara, Bakû'nun "işlerine kanşıyor izlenimi" vermemeye çalışıyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Azerbaycan Devlet Başkanı Hay- dar Aliyev'in saglık durumunun gi- derek kötüleşmesı ve yaklaşan seçım- ler öncesınde oğlu Üham AHyev'i baş- bakanlığa getırmesıyle yaşanan süreç Ankara'da da dikkatle izleniyor. An- kara, geçmişte yaşanan darbe girişim- leri nedeniyle "sürece müdahil olma- ma" politikasını uyguluyor. Gelişme- MUHALEFETİN İLHAM ALİYEV ÖFKESİ BÜYÜYOR BAKÜ(AA)- Azerbaycan'da muhalefet partilennin büyük bölümünü bir araya getiren Muhalefet Koordinasyon Merkezi (MKM), "Ilham Aliyev'in başbakanhğa atanmasının, 15 Ekim'de yapüacak cumhurbaşkanhğı seçimlerinin yasalbğuu sorgulatacak bir girişim olduğunu" ıleri sürdü. MKM'ye üye olan parti yöneticileri tarafından imzalanan ortak bildiride, "Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in sağhğı ile ilgili konular açıkhk kazanmcaya kadar onun adıyla imzalanmış atama, kararname ve diğer resmi belgelerin yasalhğnun tanınmayaeağT ifade edıldi. 'Mutlakiyet rejimT Bildiride aynca, Ilham Aliyev'in cumhurbaşkanhğına aday olduğu, bu nedenle başbakan olarak atanamayacağı savunuldu. Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) lideri Ali Kerimli de, tlham Aliyev'in başbakanhğa atanmasmı "ülkede muüakiyet rejiminin ilan edflmesi" olarak değerlendirirken Azerbaycan Demokratik Partisi (ADP) Genel Sekreteri Serdar Celaloğlu da, yönetimdekilerin üçüncü kez yasal olmayan yollarla iktidan elinde tutmaya çalıştığını iddia etti. Gelişmeleri "Haydar Afiyev devrinin sona ermesi'' şeklınde değerlendiren Azerbaycan Milli tstiklal Partisi (AMlP) Başkanı îtibar Mehmedov da, yönetimdekilerin iktidarın (aynı grupta) el değiştirmesini sağlamaya çalıştığını, ancak bunu yasadışı yollarla gerçekleştirdiklerini savundu. leri uzaktan takip eden Ankara, GA- TA'da yatan Haydar Aliyev'in sağlık durumuna ilişkin her türlü açıklama- nın da Azerbaycan tarafından yapıl- masını istiyor. Durumu gittikçe kötüleşiyor GATA'da tedavisi süren ancak sağ- lık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine makineye bağlatılarak yaşatıl- dığı öne sürülen Haydar Aliyev'in ar- tık konuşmakta bile güçlük çektığı öğrenildi. Aliyev'in ıddıalann tersine yaşadığı ancak şu aşamada uçağa bin- dirilip ülkesine dönmesinin oldukça güç olduğu da belirtildi. Ankara, 81 yaşındaki Azeri liderin sağlık durumu ve Azerbaycan'da yak- laşan seçimler öncesinde muhalefe- tin giderek sertleştiği bir ortamda iz- lenecekpohtikayı oluşturmaya çalışı- yor. Geçmişte bazı Türk siyasi lider- lerinin Azerbaycan'da darbe gırişim- lerine destek verdiklen anımsatılır- ken Türkiye'nin yeniden böyle bir iz- lenim vermemek için gelişmeleri "uzaktan ve müdahale etmeden" ız- leyeceğı belirtiliyor. Haydar Aliyev'in, oğlunu başba- kanlık görevine getirmesınin Azer- baycan yasalanna göre uygun bir ha- reket ve önemli olanın Azerbay- can'da istikrann bozuhnaması oldu- ğuna dikkat çeken Ankara, "Tür- kiye için önemli olan ülkede bir ka- nşıkbkçıkmamasL Azerbaycan'da istikrar kimle sağlanırsa Türkiye onu destelder. Eğerbu kişi İlhanı AB- yev ohırsa onu da destekleriz" dü- şüncesinde. Dışışleri Bakanı Ab- dullah Gül, Ilham Aliyev'in baş- bakanhğa getirilmesinin ardından bir tebrik mektubu göndererek Türk hükümetinin kendisıyle çahşacağı mesajını vermişti. Sıkıntüı durum Bu düşüncelere karşın Ankara, Azeri liderin hâlâ Ankara'da olma- sı ve yaşamını burada yitırmesi olası- lığından kaygı duyuyor. Haydar Ali- yev'in Türkiye'de kaldığı sürece Azer- baycan'dakı gelişmelerîe Türkiye ara- sında bağlantı kurulacağını öngören Ankara, "Devlet BaşkanıAliyev'in sağ- hk durumuna ütşkm açddamalarAzer- baycan tarafinca yapümah. Eğeryaşa- num yitirirse de bu açıklama Azerbay- can'dan gefaneK" diyor. Araplar hükümet konseyini tanımıyor Dış Haberier Servisi - Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Irak'ta ABD tarafından oluşturulan geçici hükümet konseyini tanımayacaklannı söyledi. Musa, Arap Birliği Izleme Komitesi üyesi ülkelenn dışişleri bakanlan toplantısmdan sonra yaptığı açıklamada, geçici hükümet konseyinin oluşturulmasının bir başlangıç olduğunu, bunun, tanınabilecek yasal bir hükümetin yolunu açması gerektiğini söyledi. Musa, "Arap Birliği, Irak'ta ABD taranndan atanan geçici hükümet konseyini tanımayacak ve Saddam Hüseyin sonrası Irak seçilmiş bir hükümeoe yönetinnceye kadar bekkyecektir" dedi. Geçici hükümet konseyinin oluşumunu memnuniyetle karşılayan birçok Arap ülkesi, Irak halkı tarafından seçilmiş olması halinde, yönetimin daha güvenilir olacağı gerekçesiyle konseyi yasal Irak hükümeti olarak tanımıyor.Arap Birliği'nin aldığı karar, Irak'ın 22 üyeli Birlik'teki sandalyesinin, bu ülkede seçim yoluyla işbaşına gelen bir hükümet oluşturuluncaya kadar boş kalacağı anlamına geliyor. Geçici hükümet konseyi, Arap Birliği'nin dün yapılan toplantısına temsilci göndermemişti. Asker vermiyoriar Amr Musa, ABD'nin talebine karşın Arap ülkelerinin Irak'a birlik göndermeyi düşünmediklerini de belirtti. Musa toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Şu andaki koşuDarda bu planlanmıyor" dedi. Bu konuda bir uzlaşmaya ulaşmanın mümkün olmadığının anlaşıldığını belirten Musa, toplantıda ABD işgalinin nasıl sonlanacağının da ele alındığını söyledi. İsrail-Filistin sorununun da toplantıda ele alındığını belirten Musa, Arap bakanlann îsrail'in "yol haritası" konusunda üzerine düşen sorumluluklan yerine getirmesini istediklerini belirtti. Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Mübarek el Haüfe'nin başkanlık ettiği toplantının sonunda, Irak'taki gelişmeleri izlemek için Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, Suriye, Katar, Ürdün ve Tunus'un yer aldığı 7 üyeli bir komitenin oluşturulduğu duyuruldu. Mübarek el Halife, Arap Birliği'nin ABD destekli Irak Hükümet Konseyi'nin üyeleriyle diyaloğa açık olduğunu, ancak bu yönetimi meşru bir hükümet olarak tanımadığını söyledi. Irak'm güney kentlerine ABD askeri yerine, farklı ülkelerden 13 bin asker geliyor Deniz piyadeleri eylülde yolcu • Amerikan Donanması tarafından yapılan açıklamada Polonya komutasındaki yeni birliklerin Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kentlere konuşlandınlacağı bildirildi. Dış Haberier Servisi- Irak'ın güneyinde Necef, Kerbela, Ba- bıl, Vasat ve Kadisiye'deki Amerikan Deniz Piyadeleri- nin yerini Polonya komutasın- daki karma birliklerin alacağı açıklandı. Farklı ülkelerden yaklaşık 13 bin askerin böl- geye eylül ayında konuşlandı- nlacağı bildirildi. Amerikan Donanması tara- fından yapılan yazılı açıkla- mada, Polonya komutasında görevlendinlecek yabancı bir- liğin 3200 Hollandah, 2500 Polonyalı, 1644 Ukraynalı, 1321 Ispanyol, 1130 ttalyan ve 886 Taylandlıdan oluşaca- ğı bildınldi. Açıklamada, bu birlikten da- ha küçük birliklerin Bulgaris- tan (480), Macaristan (441). Salvador (360), Honduras (360), Dominık Cumhuriyetı (300), Romanya (205), Mo- ğolistan (174), Letonya (103), Slovenya (82), Litvanya (45), Kazakistan (27), Filipinler (177) ve Nikaragua'dan (120) gelen askerlerle oluşturulaca- ğı belirtildi. Balkanlar'da da görev üstlenmiş olan Polon- Irak'taki ABD askerlerine yönelik saldınları bir türlü önkyemeyen VVashington yönetimi başka ülkelerden asker arayışmda. (Fotoğraf: AP) ya'nın komutan olarak Tüm- general Andrzej Tyszkiewcz'i atadığı, yardımcılığını da ABD'li, Danimarkalı, Hollan- dah ve Norveçlı yetkilılenn yapacağı belirtildi. Donanmanın açıklamasında Polonya liderliğimn bu görev için en uygun seçim olduğu be- lirtilerek "Çünkü PoJonyah su- baylar banş gücü görevleri ko- nusunda deneyinuP denildı. Yeni askerier için BM Bununla birlikte, Ingiliz- Amerikan koalisyonunun bu görev için başka milletlerden asker arayışını sürdürdüğü de belirtiliyor. ABD ve Ingiltere, uluslara- rası toplumun, Irak'taki zor durumun üstesinden gelebil- mek amacıyla asker ve finans- man yardımında bulunmasmı sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'ne Irak hakkında bir karar tasansı sunabilecekleri- ni açıklamıştı. Güvenlik Kon- seyi karannın Türkiye, Hin- distan ve Pakistan gibi ülkele- rin desteğini alabilmek için gerekli olduğu savunuluyor. AÇIKÇA ŞÜKRÜ SİNA GÜREL Yazanmız yazılanna kısa bir süre ara vermiştir. TİKRİT'E GÖMÜLMÜŞLERDİ Uday'la Kusayhn mezarı açıldı • Mezarlann kimler tarafından ve niçin açıldığı bilinmiyor. Ancak Tikrit'teki aşiret liderlerinin, işledikleri cinayetlerden ötürü Saddam'ın oğullannın buraya gömülmesine ve yas tutulmasına karşı çıktıklan belirtiliyor. Dış Haberier Servisi - Irak' ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğullan Uday ve Kusay'ın Tikrit'teki mezarlannın kımliğı belirsız kışilerce açıldığı bıldirildi.Bağdat'ta yayımlanan Ezzaman gazetesi, Tikrit'teki aşiret liderlerinin, Saddam'ın oğullannın işledikleri cınayetler nedeniyle buraya gömülmesıne ve yas tutulmasına karşı çıktıklannı öne sürdü. Gazetenin haberinde, mezarlann bu nedenle açılmış olabıleceğı belirtildi. Haberde, gömülmek üzere ambulansla Tıkrit'e getirilen cenazelenn Irak bayrağına sanhnış olmasının da kent sakinlerinin tepkisine neden olduğu belirtildi. Işgal güçlennce 22 Temmuz'da Musul'da öldürülen Uday ve Kusay ıle Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu Mustafa Hüseyin, Irak Kızılayı tarafından cumartesi günü Tiknt'teki aile mezarlığına gömülmüştü. ABD'li müteahhit öldü Saddam Hüseyin'in etrafındaki çemberi daraltmaya çalışan ABD askerlerine yönelik saldınlar ise sürüyor. Tikrit'e ilerleyen bir konvoya düzenlenen saldında Amerikalı bir müteahhitin öldüğü açıklandı. Amenkan 4. Pıyade Tümeni'nden Binbaşı Brian Luke, Bağdat'tan yola çıkan 5 araçlık konvoyun, güneyde 193 kilometre ilerde saldınya uğradığuıı söyledi. Saldında ölen kişinin, merkezi Houston'da bulunan petrol şirketi Hallıburton'un alt şırketlerinden Kellogg Brown-Root'da çalışhğı, ancak aılesine bildirilene kadar adının açıklanmayacağı belirtildi. Felluce kentınde de bır karakola düzenlenen bombalı saldında en az 2 Amenkan askennin yaralandığı bildirildi. Reuters ajansı foto muhabin FaBh Hayber, el bombalannm bir karakola isabet ettığını, olay yerinden 2 Amerikan askerinin yaralı olarak bir ambulansla götürüldüğünü söyledi. Saldından sonra toplanan kalabalık, Saddam Hüseyin yanlısı sloganlar attılar. Yine Felluce'de bir köprüye yerleştirilen mayın, 4 Amerikan askeri aracının geçtiği sırada patladı.Felluce'de aynca, din adamı Şeyh Favaz Muhammed Motiak ile El Mahamida aşiretinden 11 kişinin serbest bırakıhnasnıı isteyen yüzlerce braklı, ABD'nin "ADah düşmanı" olduğunu öne süren sloganlar atarak protesto gösterisi yaptılar. Amerikalılann işlettiği otelin önünde bombalı saldın düzenlendi Cakarta'da otele bomba S U N A R Cakarta'da dün me\ dana gelen patlamada 17 kişi öldü, 150 kişi de yaralandL (Fotoğraf: AP) Dış Haberier Servisi - Endo- nezya'nın başkentı Cakarta'da ABD'lilerin ışlettığı otelin önün- deki bir arabada dün meydana gelen patlamada en az 17 kişi öl- dü, 150 kişi de yaralandı. Olayın intihar saldınsı olduğu samlıyor. Başkentin güneyindeki 5 yıldız- lı Marriot Otel yakmlannda ger- çekleşen patlamada otelin lobisi ile lokantası büyük zarar gördü. Otel yet- kilileri patlamanın en çok bodrum ve ikinci kata zarar ver- diğini söyledi. Sal- dında, çevrede bu- lunan birçok büyü- kelçilik bınasının da camlan kmldı. Cakarta polıs müdürü General Dayi Bahtiyar patlamaya bır ara- ca yerleştirilen bombanın yol aç- tığına inandıklannı ifade ettı. Ca- karta Valisı Sutiyoso, patlamaya ın- tihar saldınsının neden olduğunu tahmin ettiklerini söylerken En- donezya Sa\Tinma Bakanı Mato- ri Abdükelil de. "Bunun terörist eylem olduğu çok açık" dedi. Yetkililer, saldında ölen 17 ki- jjaldırımn arkasında El Kaide'yle bağlantılı olduğu öne sürülen köktendinci İslam Cemaati'nin bulunduğu samlıyor. şı arasında bir Hollanda vatan- daşının bulunduğunu açddadı- lar. Fransız Haber Ajansı AFP ise, patlamada 1 ABD'li, 1 Avust- ralyah ve 1 Malezyah ohnak üze- re en az 3 yabancının öldüğünü duyurdu. ABD şirketi Marriott Interna- rional tarafindan işletilen otelde, ülkede yaşayan Amerikalılara yö- nelik bırçok etkın- lık gerçekleştırildi- ği belirtildi. Devlet Başkan Yardımcısı Hamza Haz da sal- dırının, ülkedeki Amerikan varlıkla- nna zarar vermeye yönelik olabileceği- ni söyledi. Saldınyı henüz üstlenen ol- mazken yetkililer, patlamanın El Kaıdeyle bağlantılı olduğu öne sürülen köktendinci tslam Ce- maati tarafından yapıhnış olabi- leceğinı belirttiler. Olayın, Ekim 2002'de Bali'de meydana gelen bombalı saldın sanıklan hakkın- da ilk karann verileceğı dunışma- dan 2 gün önce olduğuna dikkat çekılıyor. AĞUSTOS PROGRAMI 10 Ağustos 2003 Özel Konser Focan Hammond Oçlüsü DJ Nurcan Akad 17 Ağustos 2003 Kerem Görsev Oçlûsü DJ Yavuz Baydar 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna Ötenel Dörtlüsü DJ Zuhal Focan 31 Ağustos 2003 imer Demirer Dörtlüsü Vokal: Ayşe Gencer Dj Hülya Tunçağ 0 6 yas gnjûu ^crstsıl 6 "2 yaj grubu %50 ıftûır rnrıdır "tasasftemız ?00 kıjı ıle sjnırfıdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog