Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr Butto'ya yolsuduk suçlaması • ANKARA(AA)- Isviçre, Pakistan'ın eski Başbakanı Benazır Butto ile kocası Asıf Zerdari'yi yolsuzluktan suçlu buldu. İsvıçre Soruşturma Bürosu yetkılisi Danıel Devaud, Butto ıle kocasımn, kara para aklamaktan suçlu bulunduklannı, 6 ay tecilli hapis ve 5O'şer bin dolar para cezalanna çarptınldıklannı söyledı. Devaud, Butto ıle kocasımn, isvıçre bankalanndaki hesaplanna yasadışı yollardan mılyonlarca dolar yatırdıklannı ve daha sonra parayı Pakistan'a transfer ettiklerini belirtti. Katar'a yeni veliaht prens • DOHA(AA)-Katar Emın Şeyh Hamid bin Halıfe el Tani, büyük oğlu Prens Casım bin Hamid el Tani'nin yerine küçük oğlunu veliaht olarak atadı. Katar haber ajansı KUNA tarafından duyurulan değişikliğın neden yapıldığına dair resmi açıklamada bulunulmazken, diplomatık kaynaklar, Prens Casım hakkında şikâyetler olduğunu söyledıler. Emir'in her iki oğlu da 20'li yaşlarda bulunuyor. Köktendinci lider öldü • MANtLA (AA)- Fılipinler'de Moro tslami Kurtuluş Cephesi (MİLF) lideri Selamet Haşim'in öldüğü bildirildi. Selamet'in yardımcısı Gazali Cafer, Selamet'in 13 Temmuz'da kalp yetmezliği ve ıleri safhada ülser nedeniyle öldüğünü ve aynı gün Butig kentınde defnedıldiğını belirtti. Cafer, toplantılar sonunda lıderliğe, örgütün asken yetkilisi El Hac Murad'ın getinldiğıni kaydettı. Washington'ın, 9 milyar dolarlık borcun dondurulması olasılığını incelediği bildirildi ABD bileduvarakarşıDış Haberler Servisi - ABD yönetimı- nin, Bah Şena'da inşa edilen "güvenükdu- van"nı durdurma konusunda baskı yap- mak amacıyla, Israil'e yönelik mali yar- dımını azaltmayı düşündüğü bildirildi. Adının açıklanmasuıı istemeyen üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD Kong- resı'nin bu yıl onayladığı 9 milyar dolar- lık borcun dondurulması olasılığını in- celediklerini belirtti. "Bu dırvarm inşa- sıyla ilgili gerçek sorunlar ortaya çıkıyor. Biz de somut bir biçimde endişelerimizi nasıl ifade edeceğimizi taröşı\oruz" di- ÎSRAıUE AB TEPKtSt Evliliğe yasak geldiDış Haberler Servisi - Avrupa Bırhgı Komısyonu, Israıl'de kabul edilen ve Filistinlilerin Israilli Araplarla evlenme yoluyla tsrail vatandaşhğına alınmasını engelleyen yeni yasayı "^nmcı'' olarak niteledi. Komisyon'un îsrail'deki temsilcisi Giancark) Chevaflard yaptığı açıklamada yasanın, "aile haklan gibi son derece hassas bir konuda FüstinBkre yönefik aynma bir düzen getinfiğmr kaydettı. Açıklamada, "Komisyon, yasanın, uluslararası kanunlara ve temel insan haklarma uyıunluhığuntt incefcyecektir" denildi. Israil parlamentosunun 31 Temmuz'da kabul ettiği yasa, îsrailli Araplarla evlenen ve Bah Şeria veya Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin, Israil vatandaşhğına alınmalannı yasaklıyor. ABD Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Phiffip Reeker, "Yasayla, befaü bir grup insana diğeıierinden daha farkh bir uygulama yapıldığınr kaydetti. Israilh Araplann kurduğu Adalah örgütü de, "eşhük, özgürlük gibi anayasalarla korunan haklarmın ihlal pdîMJgini" açıkladı. Israil Içişleri Bakanı Avraham Poraz ise güvenlik kaygılannın insan haklanndan daha önemli olduğunu savundu. yen yetkili, herhangı bir karann eylülden önce verilmeyeceğini söyledı. ABD Dışışîen Bakam Colin Poweü da, Filistin topraklanna yapılan duvarın, yol haritasını tehlikeye soktuğunu kaydetti. Powell, Ortadoğu'da yaym yapan Sawa radyosuna yaptığı açıklamada, "Bir ûl- ke, gerek görürse duvar inşa edebilir. An- cak. İsrail'deki gibi, duvarın başka iilke- lerin sınııianna taşması hatinde sorunlar çıkar" şeklinde konuştu. Ekonomisi zora giren Israil'in ABD yardımına büyük gereksinimi olduğu be- lirtıliyor. Israil, 1967 de çizilen sınınn do- ğusunda. Batı Şena ile arasında inşa ettı- ğı duvarın "teröristkrin topraklanna sız- malannı engeDeme" amacına yönelik ol- duğunu öne sürüyor. Filistinliler, toprak- lanna giren ve uzun vadede de yeni bir sı- nıra dönüşeceğinden endişe ettüderi du- van "ırkçı duvar" olarak niteliyor. 47 eylemciye gözaltı Israil askerleri dün, duvann inşasuu en- gellemeye çalışan ve aralannda yabancıla- nn bulunduğu 47 protestocuyu gözaltına tNŞAATI DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR- tsrail askerleri dün, duvann inşasuu engeUemeye çahşan ve aralannda yabancılann bulunduğu 47 protestocuyu gözaltına akü. (Fotoğraf.AP) aldı. Filistin yanlısı Uluslararası Dayanış- ma Hareketi. duvann üışasını durdurmak amacıyla Kalkılya kentıne bağlı Maşa kö- yünde oturma eylemi düzenledi. Örgütten yapılan açıklamada, eyleme katılan 6'sı ts- raıllı 47 protestocunun, Israil askerlen ta- rafindan gözaltına alındığı belırtildı. Yaban- cılann sınır dışı edihnesı gündemde. îsrailli yerleşimciler ıse duvann ınşası için ABD'de kendilerini destekleyenler- den para yardımı istediler. Nablus kenti yakınlanndaki Karnei Şomron yerleşim biriminde bulunanlar New York'ta bir ga- zeteye verdikleri ilanda, "Bu- güne kadar birçok saJdınya uğradık. Yardımınıza ihtiyacı- mız var. 52 dolar vererek du- vann 1 metresini kurabihrsi- niz" dediler. Abbas görüşmeyi iptal etti Filistin Başbakanı Mahmud Abbas da, yol haritası için ge- reken adımlan zorla atmakla suçladığı Israil Başbakam Ari- el Şaron ile yapacağı bugün- kü görüşmesini iptal ettı. Fılıstinli üst düzey bir yet- kili, Abbas'ın tsrail yöneti- minde yol haritasının uygu- lanmasıyla ilgili somut bir adım görmediğinden, Şaron'la görüşmesini iptal ettiğinı açık- ladı. Yetkili, "Israil bu görüş- meyi, birçoğu çoktan cezalan- nı tamamlamış olan sadece 400 mahkûmun serbest bıra- kıbnasuu istisnıar etmek için kullanacakö" dedı. Filistin, 6 bin Filistınlı mah- kûmun serbest bırakılmasını isterken Israil iyi niyet gös- tergesi olarak 440 tutukluyu bu hafta serbest bırakacağı- nı açıklamıştı. Powell: îstifa haberi saçmaDış Haberler Servisi- ABD Dı- şışlen Bakam Cofin FrjvvdL Ocak 2005 'te görevi bırakacağı yö- nündeki söylentileri "saçma" olarak niteledi ve "Neden söz edildiğini anlamıyorum" diye konuştu. Önceki gün, Washington Post gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak Povvell'ın, çalışma arka- daşlanna "en azmdan yann isti- fa edecegimi söyiememişler" dı- yerek espri yaptığı belirtildı. Nevv York Times gazetesınin haberine göre, Beyaz Saray'ın ABIJD Dışişleri Bakanı Powell, George Bush'un yeniden seçilmesi durumunda görevini sürdürmeyeceği yönündeki söylentileri yalanladı. Beyaz Saray da haberleri "spekülasyon" olarak nitelemişti. dışişleri bakanının görevı bırak- venlık Danışmam Çondoleezza mayı düşündüğü yönündeki ha- berleri yalanlamasının ardından Powell da haberlen "saçma" ola- rak niteledi ve yalanladı. VVashıngton Post gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Dı- şişleri Bakanı Yardımcısı Ric- Rke'a Povveİl'ın gelecek donem Bush yönetiminde görev alma- yacağını söylediği yazılmıştı. Siniriendiren iddia hard Armitage'ın, Ulusal Gü- Powell, u bö>1ebirkonuşmanm yapılmadıgını' 1 söylerken yakın destekçilen, bu habenn tutucu Cumhunyetçi kesimler tarafın- dan yayılmış olabıleceğini sa- vundular. "En aandan yann is- tifa edecegimi söylememişler" diyerek haberle ilgili espn yapan Powell'ın "kansının talebi ne- deniyle aynlıyor olduğu" iddı- asına ıse sınırlendığı behrtılıyor. Beyaz Saray tarafmdan yapı- lan açıklamada, Colın Powell ile ilgili haberler "spekülasyon vesöylenti" olarak nitelenmiş ve ABD Başkanı George Bush'un dışişleri bakanının çalışmala- nndan çok memnun olduğu vur- gulanmıştı. ABD'ye götürülecek Durumu ciddryetini koruyor Aliyev bilmecesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uzun süredir GATA'da tedavi gören Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar AByev'in ülkesıne ya da ABD'ye gidebileceği belirtildi. Resmi bir açıklama yapıhnaması nedeniyle Aliyev'ın Ankara'dan aynlacağı kesınlik kazanmadı. Durumunun "ciddi" olduğu ve solunum cıhazına bağlandığı behrtılen Aliyev'ın GATA'dan aynlabıleceği kaydedildı. AA, dün akşam saatlerinde, Aliyev'ın tedavisinin devarm için ambulans uçakla ABD'ye gideceğini duyurdu. GATA'dan ise bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da Başbakan seçilen oğlu İlham AKyev'in isteğiyle ülkesıne dönebıleceği de öne sürüldü. Doktorlannın ise Aliyev'in ABD gibi uzun bir yolculuğa çıkmasına onay vermedikleri belirtıliyor. Cumhurbaşkanının bilincinin gidip geldiği ve konuşamadığı da iddialar arasında. Kelly tartısması Blair'in sözcüsü özürdfledi LONDRA (AA) -Ingiltere'de Tony Blair hükümetim zor duruma düşüren Savunma Bakanhğı bilim adamı Dr. David Kelly'nin ölümünün ardından başlayan tartışmalara bir yenısinı ek- leyen Blair'in sözcüsüTom Kelly, bi- lim adamı hakkındaki sözleri nedeniy- le özür diledi. Blair'in resmi sözcüsü Tom Kelly, bilim adammı kurgu karakter VValter Mitty (kahramanlık hayali kuran sı- radan kişi) ıle karşılaştırdığını kabul etti. Sözcü, bir gazeteciyle özel soh- bet sırasında kullandığı ifadelerin bı- lım adamının saygınlığını hedef al- madığını söyledi. Bilim adamı Kelly'nin ailesinden ve dul eşinden özür dileyen sözcü, istifa edip etme- yeceği konusuna açıklık getirmedi. MAVİDENtZ TATİL EVLERİ TÜRKÎYE'NİN CENNET KÖŞESt, MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ, MARMARİS TL'RUNÇ KOYU'NDA DENİZE SIFIR.ÖZEL PLAJ, YÜZME HAMJZU, HAVUZ BAR, SNACK BAR, ODALARDA; KLtMA. SICAK SL. MÜZİK. YAYINI. TELEFON 0-2 YAŞ UCRETStZ. AYNI ODADA ÜÇLNCÜ KİŞİ %50 İNDtRlMLl tKİ KİŞİLİK ODADA AĞUSTOS AYINDA 1 KİŞt GECELtK VARIM PANSİYON 50.000.000.-TL+KDV KAMPANYA 7 GECE 8 GÜN Y.P. KONAKLAMA KİŞİ BAŞI 315.000.000.-TL+KDV REZERVASYON Tel .0 252 476 71 90-91 E-maıl ınfofâ hotelma\ ıdenız com Faks 0 252 4^6 70 07 vswv, hotelmav ıdenız com 1—VHOTIîl 4-TUNCESS BODRUM'A 17 KM YAKINUKTA, YEŞİLLE MAVİNİN KESİŞTİĞI BALIKÇI KASABASINDA, SESSİZ VE SAKİN DOĞA ORTAMINDA, DENİZE SIRR, KLİMALI, TVLİ, DENİZ MANZARALI BALKONLU ODALAR. ÇOCUKLAR VE BÛYÜKLER İÇİN YÜZME HAVUZU.SAHİL BAR, BODRUM'A TEKNE-DİSCO VE YARIMADA TURLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. TAM PANSİYON: 50.000.000.-TL TEü 0(252) 374 52 43 - 0(252) 374 56 93 FAX: 0(252) 374 50 93 - CEP: 0(546) 596 60 60 HERKESE BİR RENK DÜŞTÜ, MAVİ GÖKOVAYA OOA+KAHVALTI HAZİRAN/EYLÜ1. TEMMUZ/AĞUSTOS TAM PANSİYON YARIM PANSİYON 25.000.000.-TL 20.000.00a-TL 15.000.000.-TL 30.000.000.-TL 25.O0O.0OO.-TL 20.000.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR % 5 0 İNDİRİMLİ YALI/ÖREN MİLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila(« hotmail.com • ıı « ıı ımft m m m « : t s:SS a s : '' KUŞADASI AĞUSTOS Her Şey Dahil Fiyatımız İki kişilik odada kişibaşı 95.000.000.- TL 0-12 yaş 1. Çocuk Ücretsiz 13-16 yaş 1. Çocuk %S0 "advantage Oye kuruluşudur" • Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporlan • TV • Klima • Animasyon. • Yukanda belırtıten fıyatlarda KDV dahıldır. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TÜRKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 ünes) Faks: (256) 622 07 27 GEREDE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2003 7 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekılı tarafindan davalılar Recep Yıldınm ve Nedim Sağlam aleyhıne mahkememıze açılan rücuen alacak davasının venlen ara karan gereğınce; Davalılardan Nedım Sağlam'ın Şentepe 2 Sk. No: 65 Yenımahalle Ankara adresıne göndenlen teblıgat bıla teblığ mde olunduğundan yap- tınlan zabıta tahkikatında davalının belırtılen adreste bulunmadığını, tanıyan ve bilenın olmadığını, adresı- nın meçhul olduğu bildinlmış olmakla dava dılekçesı ve meşruhatlı duruşma gününün ılanen teblığıne karar verılmekle, Bu nedenle duruşma günü olan 16 10 2003 saat 11.00'de davalı Nedım Sağlam'ın du- ruşmada hazır bulunması veya kendisını vekıl vasıta- sıyla temsıl ettınnesi, aksı takdırde duruşmamn yoklu- ğunda devam edeceği ve yokluğunda karar verileceği dava dılekçesı teblığı yenne kaım olmak üzere ılan olunur Basın: 37983 Türkıye Gazetecıler Cenııyefi'nın yayınladığı günlük Bizim Cazete Ülke sorunlanna ılışkırı raporlanyla, araştırmalanyla, koşe yazılanyla, tarafsc habertenyte sıvil toplumlann gazetesı Dûzenlı okumak ıçın abone olun. Tel: 0.212.51108 75 hotel BİGEHAN 48 Oda 125 yatak kapasiteli otelimizin tüm odalarında klima, uluslararası görüşmelere açık telefon, duş wc ve balkon bulunmaktadır. Ayrıca havuz bar ve restaurant (açık büfe) hizmetinizdedir. HERSEY DAHİL 39.900.000 Ovacık mevkii Ölüdeniz/FETHİYE Tel: 0252 610 09 71 - 0252 616 69 72 0252 616 69 71 Fax: 0252 616 70 94 DÜŞ GİBİ BİR TATİL İÇİNJATİLDEKİ EVİNİZ rBurhaniye - Balıkesir Club Hotel Fiord ören'in merkezinde 7 dönüm içerisinde sahil şeridi üzerinde palamut ve palmiye ağaçlan arasındadır. • 56 Deniz Manzarah, Balkonlu Oda • TV Salonu • Açık-Kapalı Restoran • Yüzme Havuzu • Ha^ız Bar • Plaj Bar • Özel Plaj • 120 Metre Kumsal • Rüzgâr Sörfü • Kano • Tenis Kortu • Voleybol Sahası • Çcx:uk Parkı • Otopark B Özürluler Içın Özel Merdivenler olup,6 Odanın Dızaynı Onlann Doğrultusunda Düzenlenmiştir. KİŞİ BAŞI YARIM PANSİYON 50.000.000.-TL. 0-6 Yaş Ücretsiz-7-12 Yaş %5O Indirimli. ören Burhaniye Balıkesir Tel: (0 266) 416 38 79-416 38 80 Fax:(0 266)416 33 18 Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Rçstorant & Havuz Ağaçlartn sıklığından Ğenız goruntûsunû çekemeöttt Getın görijn C lub Onent, Antık Çağm adalet, sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denize "sıfır bınbır yıldızlı bir tatıl koyudur Homeros'un doğum yen "Işıklar Sahılrnde, Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bin olan Edremrt Korfezrnde. Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onenrte, Ege srtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış. ıçlerınde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tûm kapılar dev bir botanık bahçesıne açılır. Bahçe bıter. ıncecık kumlu plaj başlar Ozurluler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak. veıetaryenler ve dıabetıkler ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vızrü Temmuz-Ağustos 2003 Kişibaşı yPS4.000.000 TL, 0-12yaş ücretsiz, (3.)-4.-5.-6. kişiler, 27.000.000 TL Club Orient Holidav Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266İ416 40 26 Antlk Caflın Konventusu Ören'de yer alan Club Orient. uluslararası sanatcılann. arkeolonların ve ce»recilerin Bünümüzdeki Bulusma Merkezldir. •AV.V, club-onent com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog