Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı 'VÜZBAŞI SELAHATTÎN'ÎN ROMANI-1 İlhan Selçuk 191(hl917IrakSavaşları Cumhuriye . kitapkulütü 134334)Cağaloğlıı-IsonbulTel (212151401% Cumhuriy Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı YÜZBAŞI SELAHATTİN'N ROMANI-2 İlhan Selçuk )ünü Unutma.. BugufttrİyiAiilarsın.. SO. YIL SAYI: 28427 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Yeniyasamayılına 367 sınırını aşarakgirmeyiplanlayanAKP i Mutlak çoğunluk hesâMeclis'te 366 sandalyeye sahip olan v AKP iktidan, Avrupa Birliği'ne uyumla )•" ilgili anayasa değişikliği çalışmalann- \ dan önce yeni yasama yılına 367 sınınnı aşarak girmeye çalışıyor. AKP'nin 14 fmr Ağustos'ta 4 bin kişilik Odeon gösteri mer- kezinde yapılacak 2. kuruluş yıldönümü kutlamala- nnda sürpriz transferlerin açıklanacağı bildirildi. Parti yetkilileri, bazı milletvekillerini v transfer etmek için girişimlerini de sürdü- I*" rüyor. CHP'den geçen hafta istifa eden Ağn Milletvekili Cemal Kaya ve Batman Milletvekili Nezir Nasıroğlu ile bağımsız — " Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez ve ANAP Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan, AKP'ye katılması olası isimler arasında sayılıyor. AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz w yeni yasama yılına ilişkin hedeflerini (*- açıklarkenşunlansöyledi: "Anayasada yapılacak değişiklikler konusunda CHP ile uzlaşma arayacağız. Buna rağmen — " CHP engelleme içinde olabilir."AKP, trans- fer yoluyla CHP'nin dokunulmazlıklarla ilgili koşu- lundan da kurtulmayı hedefliyor. • 5. Asker gönderilmesi halinde Türkiye'nin karşılaşabileceği 'riskler' Başbakanlık'ta masaya yatınldı Dorukta Irakiçin4 koşulGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve hükümet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, Türk askerinin Irak'a gönderilmesi için 4 temel ilke üzerinde duruldu: • Kuzey Irak'taki PKK/KADEK unsurlanna karşı ABD'nin izleyeceği tutum beklenmeli. •^ Türkiye'nin işgalci konumuna düşmemesi için geçici hükümet, Türk askerini davet etmeli. • Türkiye, Irak'taki yapılanmada rol almalı. • Bölge ülkeleri ve AB ülkeleri ikna edilmeli. şeriatçı örgütler de yararlanacak 'Eve dönüş'e Köşk'ten onay İBDA-C, tHÖ ve Sıvas katliamı sanıklanna da af niteliğinde ceza indirimi öngören Topluma Kazandırma Yasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafindan onaylandı. Yasadan terör örgütünü sevk ve idare edenler, önceki yıllarda çıkanlan 'pişmanlık' yasalanndan yararlananlar dışında, tüm terör örgütü üyeleri yararlanabilecek. EBRUTOKTAR ANKARA - ABD'nin Türk askerinin Irak'a gönderilmesi- ne ilişkin talebınin ardından devletin üst düzey temsilcileri- ni bir araya getiren en geniş kapsamlı zirve dün Başbakan- lık'ta gerçekleştirildi. Genel- kurmay Başkaru Orgeneral Hil- mi Özkök ve hükümet üyeleri- nin katılımıyla yapılan zirvede, Irak'a asker gönderilmesi halin- de Türkiye'nin karşı karşıya ka- lacağı "risk analizleri" yapıl- dı. Özkök'ün, PKKTCADEK'in Kuzey Irak'tan temizlenmesi konusunda ABD'nin tavnnın izlenmesi görüşünü dile getir- diği zirvede, "Türkiye'nin iş- galci konumuna düşmemesi için en geniş katılımla geçici konseyin davefinin beklenme- si, ABD'nin tavnnın izlenme- si, Türkiye'nin jandarma ol- ması değil, Irak'taki yapılan- mada rol alması. bölge ülkele- rinin Türk askeri varlıgı ko- nusunda ikna edilmesi" ko- şullan ön plana çıktı. Başbakanlık'ta, dün Irak ko- nulu geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Başbakan Recep Tay- yip ErdoğaıTın resmi günde- minde yer almayan toplantı, An- kara'yı da hareketlendirdi. Er- doğan'ın başkanlığındaki top- lantıya Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hilmi Özkök, Dışiş- leri Bakanı AbduUah Gül, Mil- li Savunma Bakanı Vecdi Gö- nül, tçişleri Bakanı Abdülka- M Arkası Sa. 8, Sü. 3'te ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer, Hızbullah, IBDA-C, İHÖ ve Sıvas katliamı saııklan gibi kökten- dnci teröristlerin de afedilmesi nedeniyle eleştirilere hedef olan Tcpluma Kazandırma Ysası'nı onayladı. Ya- saıın ceza indirimi ve aflfi öngören 4. madde- si TBMM'de af düzen- lemeleri için gereken nitelikli çoğunluğun (330) üzerine çıkarak 361 oy almıştı. Cumhurbaşkanı Se- zer, 29 Temmuz günü CHP'nin tepkisine kar- şın TBMM'de kabul edilen yasayı bir hafta- MArkasıSa.8,Sü.8'de PKK/KADEK'e ait olduğu sanılıyor BM kampında silah bulundu l i i r k ve Amerikan ekiplerinin, 36. paralelin güneyindeki Mahmur Kampı'nda yaptıklan incelemelerde çok sayıda silah ele geçirildi. Bu gelişme üzerine Türkiye ve ABD 10 bin kişinin yaşadığı kampın bir an önce kapatılmasını önerirken BM ise mültecilerin Türkiye'ye dönüşü için kapsamlı bir proje hazırlanması gerektiğini Aııkara'ya iletti. • 8. Sayfada Irak'ta Amerikan askerlerine yönelik saldınların ardı arkası kesilmiyor. Her an kendilerine yönelik bir saldın düzenlenebileceği endişe- siyle yaşayanABD askerleri dün Bağdat'ta patlayıcı taşıdığından şüphelendikleri araçlan silah zoruyla durdurarak aradılar. (Fotoğraf: AP) Amerika hâlâ asker arıyorIrak'in güneyinde Necef, Kerbela, Babil, Vasat ve Kadisiye'deki Amerikan deniz piyadelerinin yerini Polonya komutasmdaki karma birliklerin alacağı açıklandı. Amerikan Donanması tarafindan yapılan yazılı açıklamada, Polonya komutasında görevlendirilecek yabancı birliğin 3 bin 200 Hollandah, 2 bin 500 Polonyalı, 1644 Ukraynah, 1321 Ispanyol. 1130 îtalyan ve 886 Tayland'lıdan oluşacağı bildirildi. Bununla birlikte, Îngiliz-Amerikan koalisyonunun bu görev için başka milletlerden asker arayışını sürdürdüğü de belirtiliyor. ABD ve îngiltere, uluslararası toplumun, Irak'taki zor durumun üstesinden gelebilmek amacıyla asker ve finansman yardımında bulunmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Irak hakkında bir karar tasansı sunabileceklerini açıklamıştı. • 11. Sayfada • ARAP BtRLİĞI IRAK'TAKİ GEÇİCİ HÜKÜMETİ TANIMIYOR • //. Sayfaâ* Cumhuriyetin 80 yıh Fotoğraf ve belgelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıh... Bugün ve her çarşamba Cumhurtyet'le birlikte. AP Milletvekili Karamanou Ayrımcılık yapılmıyor Avrupa Parlamentosu Kadın Parlamenterler Sosyalist Grup Başkanı Anna Karamanou, Kopenhag kriterlerinin bütün aday ülkeler için geçerli olduğunu belirterek "Herkes Türkiye'nin aday ülke olduğunda hemfikirdir" dedi. Leyla TAVŞANOĞLU'nun söyleşisi 7. sayfada Yaşanıın durduğu an Atom bombası, 5 Ağustos'ta "Küçük Çocuk" Pilot Albay Tibbets'in kullanacağı, annesinin adını taşıyan "Enola Gay" uçağına yüklendi. Bu bir B-29 bombardıman uçağı idi. Özgen ACAR'ın yazısı 6. sayfada "OKSULA ÖZEL OKUL \ÎHM'DEN DÖNER' M 4. Savfada VLÎYEV'ÎN SAĞLIĞI BÎLMECESI M 10. Savfada ÇtN BATI'YA NİSPETYAPIYOR • 13. Savfada 2004ATLETİZMİN VLTINYILIOLACAK MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Böyyük Medya! Tirajlarından esinlenerek adları böyyük gazeteye çıkan kimilerine göre, Yüksek Askeri Şûra'dan çıkan önemli sonuç ne şu ne de bu. Onlaragöre, YAŞ'taTürkiye'yi bekleyen tehlikeler üzerinde durulmamış. Onlara göre, örneğin beyninin hücrelerine işlemiş imam hatip kültürüyle RTE'nin laik cumhuriyetin te- mellerine usul usul koyduğu ve koymaya niyetlen- M Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de DIŞARI SATARKEN ALIR DURUMA DÜŞTÜK Pamııkta ABD ve AB Oyıınu Türkiye bir tanm ülkesiydi ve tanma ilk ağır darbeyi 1984 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal vurdu... Uzun yıllar pamuk ihraç eden Türkiye, 2003 yılında 550-600 milyon dolar ödeyerek 500 bin ton pamuk ithal eden ülke oldu... Türkiye bugün pamuğun yüzde 40'ını Amerika'dan, yüzde 24'ünü Yunanistan'dan, geri kalanını da Suriye, Paraguay. Benin, Güney Afrika, Burkina-Faso, Çad, Tacikistan'dan ıthal ediyor... HlKMET ÇETtNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada 4 ADAYDAN BİRİ ÜNİVERSİTELİ OLACAK Tercih formunda son gün 2003-OSS'yİ kazanan aday sayısının geçen yıla göre büyük oranda artması nedeniyle bu yıl sınavı kazanan adaylann sadece yüzde 25'i bir üniversiteye yerleşebilecek. Tercih formunu, 2003-ÖSS'ye girip 160 veya daha fazla puan alanlardan sına\sız geçiş hakkı bulunmayanlar, 2003-ÖSS'ye giren ve aynı zamanda smavsız geçiş hakkına sahip olanlar ve sadece meslek yüksekokullanna sınavsız geçiş için başvuranlar doldurabilecek. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog