Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı SUSMAYANADAM Yıldız Sertel a A Ş TuAo^aŞı Cad No 39 41 \^ kutap kulûbû *4i'-< Cagaioglj Istanbui Tel (2IÜİ 512 03 05 Cu m hu riyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BİR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESl A. Emin Değer Çaj Pazarknu * $ Turkocagı O d No 39 -41 •34) Cajaloglu Istanbui Tel (Ü12|M2O5O< 5>$1JSTOS 2003 SALIr^~SO. YIL SAYI 28426 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUSUAD\ (1924-1945)BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) YAŞ'ta 18 subay ve astsubaym TSK'yle ilişiği kesildi. Erdoğan ve Gönül kararlara 'şerh 'koyarken komutanlar, 'takkeli-cüppeli'astsabay fotoğrafinı kanıt olarak sundu İrticaya ihraçY ü k s e k Askeri Şûra toplantılan Erdoğan ve Gönül'ün ihraç kararlanna şerh koyması nedeniyle gergin bir ortam- da geçti. Önce "ihraç kararlannı imzalamayacağmı" belir- ten Gönül, gösterilen kanıtlar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı ve kararlan 'şerh' koyarak imzaladı. Erdo- ğan ve Gönül'ün YAŞ kararlannın yargı denetimine açıl- ması yönündeki tutumuna askerler sert tepki gösterdi. TSK'de görev yapan 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 42 albay general ve amiralliğe terfi etti. 44 ge- neral ve amiralin görev süreleri 1 yıl uzatılırken 54 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Ka- ra Kuvvetleri kadrosunda bulunan 1. Ordu Komutanı Or- general Doğan, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Akbaş ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç emekliye aynldı. T Ü R K S İ L A H L I K U V V E T L E R İ N D E Y E N İ D Ö N E M Org. H. İbrahim Fırtına Hava Kuv. Kom. Oramiral Özden Örnek Deniz Kuv. Kom. Org. Aytaç Yalman Kara Kuv. Kom. Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı Org. Şener Eruygur Jan. Genel Kom. Org. Yaşar Büyükanıt 1. Ordu Kom. Org. Şükru Sanışık MGK Genel Sekreteri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hukumetı donemmde gerçek- leştınien ıkıncı Yuksek Asken Şûra (YAŞ) toplantısı da "şerh" ve sert eleştınlerle dıle getınlen "irtica vur- gusu"nungolgesındeyapıldı Toplan- tılann ılk gununde "ihraç kararlan- nı imzalamayacağınf' belırten Mıllı Savunma Bakanı Vecdi Gönül, goste- nlen kanıtlar karşısında gen adım at- mak zorunda kaldı Çoğu ırtıcaı faalı- yetlere kanştığı gerekçesıyle toplam 18 subay ve astsubayın TSK ıle ıîışığı kesıldı "Takkeli-cüppeli" astsubay fotoğrafinın "kanıt" olarak sunuldu- ğu toplantıda Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan ıle Gonul ıhraç kararla- nna şerhlı onay verdı Toplantıda, 30 Ağustos ıtıbanyla Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) yo- netım kademesı de yenıden belırlendı 1. Ordu KomutanlığYna atanan Orge- neral Yaşar Büyükanıt'ın yenne Ka- ra Kuvvetlen Kurmay Başkanı Orge- neral tlker Başbuğ getınldı Yasal de- ğışıklık nedeniyle uzun suredır tartı- M Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te ÎKV'nin bir araya getirdiği 17 sivil toplum kuruluşu 'AB üyelik sürecine devam' dedi Uyum sürecine destekT O B B ' d e n TİM'e, Türk- Iş'ten TlSK'e 17 sivıl toplum kuruluşunun başkanlan, 7. uyum paketi ve AB üyelik sürecini hızlandıracak tüm adımlan desteklemeye devam ettıklerini açıklayarak AB üyeliğinin Türkiye'nin öncelikli hedefi olduğunu vurguladılar. AB'ye üyeliğin Türkiye'nin ekonomik sorunlannın çözümüne yardımcı olacağmı ifade eden STK temsilcileri, Avrupa Birliğı'nden bir an önce müzakereleri başlatmasmı istediler. • 13. Sayfada Kamuoyu yoklamasının sonucu: Hükümetten memnun değiliz Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın sahibı olduğu sosyal araştırmalar şirketi ANAR'ın anketi hükümeti şaşırttı. Kamuoyu yoklamasının sonuçlanna göre halkın yüzde 63'ü ekonomınin düzelmediğine inanıyor. Ankete katılanlann yüzde 70'i, Türk askerinin Süleymaniye'de gözaltma alınması olayında hükümeti yetersiz bulurken yüzde 64'ü hükümetin Irak politikasından memnun olmadığım bildirdi. • 5. Sayfada (jokyüzünde renk İngiltere'nin Bristol kenrinde 25 yıldır düzenlenen l luslararası Balon Şenliği perşembe günü başlıyor. Rengârenk balonlann gokvuzünü şenlendireceği organizasyonun tamtımı için dün bir 'mini şenlik' düzenlendi. Bristol semalarında süzülen onlarca renkli balon, başta çocuklar olmak iizere hem herkesi neşelendirdi hem de görüntü almak amacıyla gelen basın mensupları için birbirinden güzel fotoğraf karesi oluşturdu. (Fotoğraf AP) ABD askerleri Bağdat'ta 'Saddam aranıyor' ilanları dağıttı. (AP) Ölenler açıklananın iki kat üstünde ABD, kaybını az gösteriyor İngiliz The Guardıan gazetesi, ABD Başkanı George Bush'un zafer ilan ettıği 1 Mayıs tarihinden itıbaren Pentagon'un açıkladığı çatışmada öldürülen asker sayısı 52 olmasına karşın ABD'nın verdiğı toplam kaybın 112 olduğunu yazdı. Gazete, "Irak'a Ozgürlük Operasyonu" başladığından bu yana yaralanan ABD askeri sayısının da 827 olduğunu aktardı. Ancak gerçek sayının yıne bunun çok üzennde olduğu belırtılıyor. Tedavilenn yapıldığı hastane yetkılılennın konuşmalannın aktanldığı haberde, yaralı sayısının 1000'in üzerinde olduğu ifade edilıyor. • //. Sayfada Kan ve gözyaşı dolu tarih JVashington bildiğimiz gibi William Blum, 'Haydut Devlet' adlı kıtabında hem tanhsel hafızamızı tazelıyor, hem de yenı bılgıler venyor. Amenka'nın çınlçıplakhğmı bir başka boyuta taşıyan kitabınbıtış cümlelen şöyle: "Dünyanın tek süper gücü olmak, asla özür dılemek zorunda kalmamak demektir." Insanın kanını donduran aynntılarla dolu olan kıtapta, CIA'nın 'Suıkast Rehben'nden çarpıcı alıntılar da bulunuyor. ALİ ŞİMŞEK'in incelemesi • 9. Sayfada NATO Kadın lider dönemi NATO Genel Sekreterhği görevını aralık ayı sonunda bı- rakması planlanan Robertson'ın yenne ılk kez bir kadının gelebılece- ği kaydedıldı. Independent gazetesi, Norveç Savunma Bakanı Devold'un, görev için en büyük aday oldu- ğunu yazdı.• 8. Sayfada Azerbaycan Oğul Aliyev başbakan GATA'da tedavı gören Haydar Alı- yev'ın oğlu- nun başba- kanlığa getı- nlmesiyle tlham Aliyev 'Aliyev hanedanının' yıl- larca sûrmesıne kesın gö- züyle bakılıyor. llhamAli- yev'ın başkanlık seçımıni kazanma olasılığı da çok yüksek. • 10. Sayfada BİLGtYE YATIRTMYOK • 3. Sayfada VAHŞİ CENNETE YOLCLXUK • 7. Sayfada OZLENEN BÎLGtN ORNEGl U 15. Sayfada TERİM GALATASARAY GELÎYOR MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Durumdan Vazife Çıkarmak' Sevsınler Özal, uç gun suren YAŞ toplantılannı baş- tan sona, dakıka sektırmeden, tuvalete bıle gıtmeden ız- lermış RTE de YAŞ'ın ağustos ayı toplantılarına baştan so- na katılarak bir zamanlann Ozal'ı gıbı hareket etmış özal'ın YAŞ'ı ızlemesındekı neden neymış'' Sıyasette hâlâ özal anılan ıle geçınenlere gore, eskı cumhurbaş- kanının (başbakan ıken) nıyetı "bazı kötü nıyetlı yorum- MArkasıSa.8,Sü.l'de ALIŞVERİŞ MERXEZLERİNDE PROMOSYON Müşteri çekme yarışı Pazar payını yukseltmek ısteyen mağazalar, geleneksel yaz sonu ındı- nmını bir ay erken başlatırken yaz renklennı vıtnnlere taşıyan alış- venş merkezlen de bırbınnden cazıp kampanyalarla muşten çekme- ye çalışıyor Ahşvenş merkezlen arasında en pahalısı olarak kabul edılen Akmerkez. 50 mılyon hranın uzennde ahşvenş yapan zıya- retçısıne Mercedes marka araba verme şansı tanırken Capıtol, yenı başlattığı bır kampanyayla Harley Davıdson marka motosıkletten tatıle kadar bır dızı annağan vermeyı vaat edıyor • 6. Sayfada _ G. AFRİKA ULUSAL AIDS KONFERANSI Soykırıın suçlaması AIDS hastalığı nedenıyle gunde yaklaşık 600 hşının olduğu Guney Afh- ka'da ılk kez düzenlenen Ulusal AIDS Konferansı dun protesto gosten- lenyle başladı Dünyanın en guçlu AIDS'le mucadele orgutu olan "Tre- atment Actıon Campaıgn" başta olmak üzere tüm gruplar, hastalıkla mucadelede yeterlı çabayı gostermemekle suçladıklan Sağlık Baka- nı'nın konuşmasını yuhaladılar "Gençlenmızı kurtann" yazılı dövızler taşıyan eylemcıler, Tısabala-Msımang'ı "hayat uzatıcı" ılaçlann AIDS hastalanna ulaştınlmasını gecüctırmekle suçluyor UArka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog