Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edırne Kocaeh Çanakkale Izmir Manlsa Aydın Denızlı B B PB PB A A A A 30 31 33 31 35 37 37 37 Zonguldak B 37 Antalya Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas B B B B B Y B B 2b 28 26 27 35 34 35 32 Adana A 36 A 37 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A A A A A B B 35 42 42 39 39 35 31 PB 28 Yufdun kuzey kesım- lerı parçalı bulutlu, Edir- ne, Kırk/aretı. Düzce, Bolu ıle Eskışehır çev- reten sağanak ve gok- guruttulu sağanak ya- ğışlı, dığer yerler az bu- lutlu ve açık geçecek. Sfcaklık ıç ve doğu ke- sımlennde artacak dığer yerterde onemlı bır de- gışıklık olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn Münıh B B B B B B B B R 24 29 24 28 26 30 31 30 31 Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Zürıh B B B B B B B Y R 3U 32 38 31 31 28 32 32 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Trflis Kahıre B A Y Y B Y Y A 28 28 23 36 32 17 18 36 Şam A 40 Taşkent Tahran P a r ? a ı 1 DvJILrtU k Çok ûulüTlo . Yagmurlu iKartı Gok gurultülü Başbakan Erdoğan uyarıldıTıbbi Bilim ve Teknoloji' programı ODTÜmühendis doktorlar yetiştirecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), tıp fa- külteferi ve eğitim hastanele- riyle işbirliği yaparak ileri teknolojinin tıpta kullanımı- na ilişkin master ve doktora programları açacak. "Tıbbi Bilim ve Teknoloji" ısımlı master programı, 2003-2004 eğıtım-öğretim yılında başla- tıJacak. Programlara, tıp fa- külteleri ve elektronik mü- hendislıği, biyoteknoloji, bi- yoloji gibi ilgili böIümJerin mezunları başvurabilecek. Programlar çerçevesinde kalp stendı, suni deri gibi yurtdı- şından ithal edilen tıbbi mal- zemelerin ODTÜ Tekno- park'ta ürerimi amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. UraJ Ak- bulut, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada. teknoloji ve tıbbın iç içe geçtiğini ifade ederek, tıp eğitiminin de deği- şime ayak uydurması gerekti- ğini söyledi. Tıbbın gün geç- tikçe elektronik ve yazılımla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Akbulut, "Dün- yada tıp, tümüyle elektronik ve yazüıma doğru gidiyor. 50 yıl önce hayal edilemeyen şeyler, bugün yeni teknoloji- lerle çok rahat yapılıyor. Bu yüzden, tıp fakültelerinin, mühendislik fakülteleriyle yoğun bir çalışma yürütme- si gerekiyor" diye konuştu. Akbulût, ÖSS'de ilk 100'e giren öğrencilerle de görüştü- ğünü ve Türkiye'nin beyni ka- bul edilen bu gençlerin en çok tıp ve mühendislik arasında bocaladığını belirtirken, "Bi- raz genetik, biraz elektro- nik, biraz yazılımı kapsaya- cak, bugün tıbbın ulaştığı düzevi de dikkate alacak araştırmalar yapmak iste- diklerini söylüyorlar. Bu, tam onlara açılacak bir ka- pı olacak" diye konuştu. Ak- bulut, "Tıbbi Bilim ve Tek- noloji" isimli master progra- mını, 2003 2004 eğitim-öğre- tim yılında açacaklannı, daha sonra da doktora programı başlatacaklannı bildirdi. "Türkiye'de tıbbi tekno- lojiler alanında başka mas- ter ve doktora programı yok. Çünkü bu, rıp fakülte- si ile mühendislik fakültesi- nin birlikte yapması gere- ken bir şey.Yazılım, elektro- nik... Hepsi bir arada" di- yen Akbulut. tıp fakültesi ile elektrik ve elektronik mühen- disliği, biyoloji, biyoteknolo- ji gibi ilgili bölüm mezunlann programlara başvurabileceği- ni belirtti. Tıp fakülteleri ve egitim hastaneleriyle görüş- melerin sürdürüldüğünü, bü- yük olasıhkla Yüksek Ihtisas Hastanesi ile ortak çalışma yürütüleceğini kaydeden Ak- bulut, "Elektroniğin, yazılı- mın ve ileri malzemenin tıp- ta kullanımını geliştirecek master programları" hazır- layacaklannı kayderti. Tıbbi urün üretilecek Akbulut, Teknopark'taki bir firmayla da işbirliği yapıldığı- na işaret ederek master prog- ramı çerçevesinde kalp stendi, suni deri gibi yurtdışından it- hal edilen tıbbi ürünlerin bu- rada üretileceğini bildirdi. Tıp fakültelerinde bazı ihtisas- lann bu yöne kayması gerek- tiğini de belirten Akbulut, şunlan söyledi: "Tıp fakültelerindeki ih- tisaslar hâlâ dahiliye, hari- ciye. kalp gibi gidiyor. Hal- buki biraz daha teknolojik ihtisas dalları da açılsa, çok daha iyi olur. Tıp fakül- telerinde belki daha zor, çünkü kanunlara bağlı. A- ma belki bu yasaların da değişmesi gerekiyor. Teknik bir üniversite olduğumuz için, tıp fakültelerinde ver- ilemeyecek ihtisası biz bu- rada master, doktora prog- ramlarında verebiliriz. Tıp mezunları gibi, elektronik mezunları da gelip burada doktora yapabilecek." Son tarih 10 Ağustos Oğretmen atama başvuruları başlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın, 20 bin oğretmen kadrosuna yapacağı atama başvurulan bugün başlıyor. Malıye Bakanlığı'nın 2003 yılı için MEB'ye verdiği 20 bin oğretmen kadrosuna aday- lann başvuruları bugünden başlamak üzere I0 Ağustos'a kadar sürecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştir- me Merkezi'nin öğretmenlere yönelik düzenJediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na gi- ren adaylar branşlanna göre başvurulannı ılerebilecek. Adaylann internet üzerin- den başMiruda bulunmalan için de Personel Genel Mü- dürlüğü'nce çalışma yü- rütüldüğü kaydedildi. 20 bin oğretmen kadrosunun branş- lara göre dağılımı ise şöyle: "Beden Eğitimi (1700), Bes- lenme/Gıda Tekstil Ev Y. ve Bes. (20), Bilgisayar (750), Biyoloji (50), Coğrafya (50), Din Kültürü ve Ahlak Bilgi- si (700), El Sanatları (10), Elektrik (5), Elektronik/Te- lekom. (100), Felsefe (50), Fen Bilgisi (800), Fizik (20), Giyim/Hazır Giyim (5), Görme Engelliler Sınıf Öğr. (10), îmam Hat. Lis. Meslek Ders (150), İngilizce (2 bin), İş Eğirimi-Ticaret (20), İş Eğitimi-Ev Ekonomisi (30), İş Eğitimi-İş ve Teknik Eği- timi (90), İşitme Engelliler Sınıf Öğr. (50), Kimya (5), Kuaförlük-Cilt Bakınu (10), Makine Ressamlığı (2), Ma- kine/Tes\iye/KaIıp(2),Mat- baa (2), Matematik (750), Ü- köğretim matematik (1000), Metal İşleri (3), Mobilya ve Dekorasyon (2), Model (2), Motor (2), Muhasebe Grubu (250), Müzik (50), Nakış (2), Okul Öncesi/Çocuk Gelişi- mi (750), Radyo-Televizyon (5) Rebber Öğretmenliği (900), Resim/Grafik (5), Re- sim İş/Resim (100), Sanat Tarihi (5), Sekreterlik Gru- bu (15), Seramik (2), Sınıf Öğretmenliği (5 bin), Sosyal Bilimler (150), Su Ürünleri (1), Tarih (200), Tekstil (1), Turizm ve Otel Grubu (25), Türk Dili ve Edebiyatı (1 099),Türkçe (2 bin 900), Zi- hinsel Engelliler Sınıf Öğ- retmenliği (150)." Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERGUN BİNGİL B Baştarafı 1. Sayfada kaldırmayı, TSK'yi rencide etmeyi ve yönetim biçiminde köklü değişiklikler yapmayı planlıyorsunuz. Türk halkı- nın AB sevdasını da arkanıza alarak bu yolda gidiyorsunuz. Günü geldiğin- de bu yaprıkJannızın ayırdına vara- cak ve bunun hesabını soracak güç mutlaka çıkacaktır. Ama bu güç san- mayın ki bir askeri müdahale olacak- tır. Bu Türk halkının kendisi olacak- tır.TSK, halkın sahip çıktığı bir kuru- luştur. Türkiye'nin laik yapısının bo- zulmasına izin vermeyecek güçler bir- likte hareket edecektir. Gerekirse or- du miJlet işbirliğiyle sonuç almacak- tır."Doğan'ın konuşmasından sonra, Ka- ra Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yal- man söz alarak "Doğan'ın konuşması- nı destekliyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadrolaşnıadan, köy- lere kadar inen irtica faaliyetlerine ka- dar, hepimizi rahatsız eden bir icraat söz konusu. AB'ye şu aşamada alın- manıızın söz konusu olmadığını bildi- ğiniz halde, laik dokuyu bozacak her türlü hareketi AB gerekçesine sığınıp yapıyorsunuz." Bu konuşmadan sonra komuta kade- mesi dışındaki şûraya katılan bütün as- kerler değerlendirmeye katıldıklannı ışa- ret ettıler. Daha sonra söz alan Başbakan Erdoğan şunlan söyledi: "Komutanla- rın konuşmaJarını dikkarle dinledim. Vararlandını. Ancak bizim TSK'yi rencide etmek gibi bir niyetimiz ke- sinlikle yoktur. Bunu kabul etmiyo- rum. Sayın Genelkurmay Başkanımız- la hükümetimiz uyumlu biçimde çalış- maktadır." Ortamın gerilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı'nın "Bir çay mo- lası verelim" deyip tartışmayı kapartığı öğrenildi. Daha sonra Orgeneral Şener Eruygur, yansıtıcıda birkaç fotoğraf gös- terdi. Bunlar bir astsubayın cüppe ve tak- ke giyerek sergiledıği birkaç davTanışı içeriyordu. Milli Savunma Bakanı Gö- nül'ün başlangıçta "Hiç imzalamaya- cağım" dediği ordudan arılma kararla- nnı daha sonra şerh koyarak imzaladığı görüldü. Bu arada YAŞ toplantısırun başlama- sından 1 gün önce 31 Temmuz'da şûraya katılacak Kara Kuvvetleri Komutanlı- ğı'na bağlı generallerin ayn bir toplantı yaptığı da öğrenildi. Büyükanıt'a başkanlık yoluANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk Silahlı Kuvvetle- ri'ndeki terfi ve atamalann ka- rara bağlandığı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ça- lışmalan tamamlandı. YAŞ'ta alınan kararlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın imzası ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayının ardından ka- muoyuna açıİdanacak. Bu şûra- da 1. Ordu Komutanlığı'na atan- ması beklenen Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a 2006da Genel- kurmay Başkanı olma yolu açı- Iıyor. Geçen cuma günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan baş- kanlığında toplanan YAŞ, dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer ile eşi Sem- ra Sezer, dün akşam YAŞ üye- leri ile eşlerine Çankaya Köş- kü'nde resepsiyon ve yemek verdi. Eglnf yemeğe getlrmedl Davete şûra üyeleri eşleriyle katılırken eşi Emine Erdo- ğan'ın rürbanı nedeniyle kendi vereceği yemeği iptal eden Baş- bakan Erdoğan tek başına katıl- dı.Yemekte, YAŞ toplantılannda alınan atama ve terfi kararlan sözlü olarak iletilerek Cumhur- başkanı Sezer'in görüşüne su- nuldu. Kararlar, bugün Sezer ta- rafından resmi olarak onaylan- dıktan sonra saat 11.30'da ka- muoyuna açıklanacak. YAŞ'taTSK'den toplam 5 or- general emekliye aynldı. Emek- lilikle boşalan kadrolara yeni atamalar yapıldı. Kara Kuvvet- leri'nde 1. Ordu Komutanı Or- general Çetin Doğan, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Tamer Akbaş ve Milli Güvenlik Kuru- lu (MGK) Genel Sekreteri Or- general Tuncer Kılınç emekli- ye aynldı. Kesinleşen bilgilere göre Ha- va Kuvvetleri Komutanlığı'na Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Halil İbrahinı Fırtı- na, Deniz Kuvvetleri Komutan- lığı'na Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek atandı. Karargâh görevinı tamamlayan Genelkurmay 2. Başkanı Orge- neral Yaşar Büyükanıt 1. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Böy- lece Orgeneral Hilmi Özkök'ün görevini tamamlamasıyla 2006 yılında Büyükanıt'ın Genelkur- may Başkanı olma yolu da açıl- mış oluyor. Kulislere yansıyan iddialara göre Büyükanıt'tan boşalan Ge- nelkurmay 2. Başkanlığı'na Ka- ra Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral tlker Başbuğ, NATO Güneydoğu Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Oktar Ataman da 3. Ordu Komutanlı- Joponkknhülkoyumgösterisi Nevşehir'in Ürgfip ilçesine bağlı Ulaşb Köyü'ne gelen bir grup Japon turistin Türk halk oyunlan gösterisi beğeni topladı. Isviçre'de yaşamını sürdüren halkoyunlan uzmanı Bahri Ertek'in organizasyonuy- la Ürgüp'e gelen ve yaşları 20-70 arasında değişen 46 Japon turist, Ertek'ten öğrendikleri hal- koyunlannı davul zurna eşliğinde köy halkına sundular. Çeşitli yörelere ait halkoyunlannı büyük bir ustalıkla sunan Japonlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. (AA) ğı "na getirildi. Ege Ordu Komu- tanı Orgeneral HurşitTolon'un da bu görevini sürdüreceği iddia edildı. MCK Cenel SekreterHğl'ne Sarıı$ık Oramiral Bülent Alpkaya'nın emekliye ayrılmasıyla boşalan kadroya terfi eden Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Ye- ner Karahanoğlu Donanma Komutanı oidu. Orgeneral Cumhur Asparuk un emekli olmasıyla boşalan kadroya terfi eden Korgeneral Aydoğan Ba- baoğlu'nun Harp Akademileri Komutanlığı'nagetirilmesi bek- leniyor.Yine kulislere yansıyan iddialara göre, Kara Kuvvetle- ri'nde boşalan kadrolara MGK Genel SekreterYardımcısı Kor- general Fethi Tuncel, Büriik- sel'deki NATO Karargâhı'nda askeri temsilci olan Korgeneral Orhan Yöney ve 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Şükrü Sarıışık terfi etti. Tuncel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kur- may Başkanlığı'na: Yöney, NA- TO Güneydoğu Müttefik Kuv- vetler Komutanlığı'na, Sarıışık da MGK Genel Sekreterliği'ne atandı.Bu yıl terfi bekleyen Ge- nelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Köksal Kara- bay'ın görev süresi ise bir yıl uzatıldı. Bu uzatmanın Kara- bay'ın 2010 yılında Genelkur- may Başkanı olma yolunun açılması amacıyla gerçekleşti- rildiği ileri sürüldü. Tek kutuplu diinya herkesin zararma • Baştarafı 1. Sayfada meleri nasıl değerlendiriyor? -11 Eylül sonrasında dünyanın gündemi- ne daha yoğun yerleşen terör, Şanghay İş- birliği Örgürü'nün de şiddetle kınadığı ve ortak mücadele edilmesi gerektiğini düşün- düğü ciddi bir sorundur. Orta Asya'dan Or- tadoğu'ya dünyanın pek çok bölgesini etki- si altına alan iki ciddi sorun terorizm ve ay- nmcılıktır. Biz Şanghay işbirliği Örgü- rü'nün bu konularda daha etkin ve ulusal iş- birliğine açık hale gelmesini arzu ediyoruz. - Terörle mücadele yöntemi olarak be- nimsenen operasyonlan nasü değerlendi- riyorsunuz? - ÖncelikJe terörün bütün dünyadan silin- mesi gereken ciddi bir sorun olduğunu vur- gulamalıyım. Ancak terörü hiçbir şekilde bir ulusla ya da dinJe beraber değerlendir- memek gerekiyor. Eğer böyle bır yanhşa düşülürse, terorizmle mücadelede başanlı olunamaz. - ABD'nin tek kutuplu bir dünya yak- laşımıyla Çin'in errafını kuşatmak istedi- ği yorumlan yapılıyor. Özellikle Afganis- tan operasyonu bu şekilde değerlendiril- di. Karılıyor musunuz? - Her şeyden önce tek kutuplu bır dünya hiçkimsenin yaranna değildir. Bu uluslara- rası demokrasi ka\ ramına da terstir. BizAmerika'nın karşısında başka bir ku- tup üretme çabasında değiliz. Çin'in bu yıl da SARS'a karşın yüzde 7'yi bulacak olan büyümesi hiçbir ülkeye yönelik bir tehdit içermemektedir. Biz Amerika'yla da işbir- liğini amaçhyoruz. Güçlü bir Avrupa, güç- lü bir Türkiye istiyoruz. .\ncak ABD, Çin'ı kuşatmak üzere plan yapıyorsa, bu mümkün değildir. Çin ekonomisi hızla gelişiyor. Gelişirken etrafinı da geliştiriyor. Çin'e komşu olan ülkeler, Çin ekonomisinin ge- lişmesüıden yararlanıyorlar. Onlar Çin'in güçsüzlüğünü niye istesin? Örneğin Çin pa- ra birimi Yuen'de oynama yapmak istedik. Çe\Te ülkelere olacak etkisini düşünerek vazgeçtik. - Iraktaki durumu nasıl vorumluvorsu- nuz?Amerika'nın bir işgali mi söz konu- su, yoksa başka türlü bîr değerlendirme- niz var mı? - tzin verirseniz ben işgal demeyeceğim. Irak"taki Amerikan askeri varlığı diyece- ğim. Şu anda Irak'ta en ciddi sorun güven- lik. Bu başanlamadı. ABD kendini destek- leyecek ülke anyor. 30'a yakın ülke söz ko- nusu. Dıkkat ederseniz bunJann içerisinde Çin yok. Gelişmiş Avrupa ülkeleri yok. I- rak'ın en kısa sürede normale döndürülme- si için BM GüvenJik Konseyi'nin devreye girmesi gerekiyor. .\BD buna yanaşmazsa daha ciddi sorunlarla karşı karşıya gelecek. - Türkiye de bir karar alma aşamasın- da. Ankara'daki tartışmaları nasıl yo- rumluyorsunuz? - Biz Türkiye"yle Ortadoğu için işbirliği yapmak istiyoruz. Ortadoğu'ya bir temsıl- cimizi gönderdik. Onun değerlendirmeleri- ni alıp bu bölgenin yeniden yapılandınlma- sına nasıl katkı yapabiliriz. ona babyoruz. Bu noktada Türkiye'yle işbirliğini öngörü- yoruz. Türkiye tabii ki, kendı sistemi içın- de durumu saptayacak ve kendisi için en doğru olanı bulacaktır. - Çin'in etrafında da bir Kuzey Kore konusu var. Orada çözüm nasıl gerçekle- şebilir? - Evet, Kuzey Kore'nin nükJeer çalışma- lan dünya ve bölge banşı için çözümlenme- si gereken bir sorun. Biz Çin'e komşu olan ülkelerle iyi geçinmek ve bir güvenlik orta- mı yaratmak istiyoruz. Geçen günkrde Hin- distan Başbakanı Çin'i ziyaret etti. Bölge- yie sorunlu değil, bütün işbirliklerine açık hale getirmek için ortak çaba harcıyoruz. Bütün dünya için isteğimiz de bu. - Afrika unutulmuş bir kıta gibi duru- yor. Bush'un ziyareti ve Liberja ile yeni- den öne çıktığı bir süreçte sizin bakışınız nedir? - Evetyaphğınız \ıırgu doğru. Afrika, Ba- tı açısından unutulmuş bir kıta gibi. Ama bu kıta bizim için önemlidir. Bunu şöyle vur- gulayayım. bir Çin Dışişleri Bakanı göreve geldiğinde ilk gezisini mutlaka birAfrika ül- kesıne yapar. ŞAHİN: PAKET SEZER'DEN DÖNERSE AYNEN GEÇİRJRİZ Hükümet 'uyumy da tsrarlı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TSK komuta heyetinin, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Genel Sekreterlik Ya- sası'nda yapılan değişikliğe itirazlarını sürdürmelerine hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı MehmetAli Şahin, MGK'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren 7. paketin Köşk'ten geri dönmesi duru- munda değişiklik yapılmadan yeniden TBMM'den geçireceklenni söyledi. Şahin, Profesyonel Haber Kamera- manlan Derneği'nin düzenlediği boviing turnuvasında gazetecilerin sorulannı ya- nıtladı. Şahin, 7. pakete ilişkin soru üze- rine, "Cumhurbaşkanı'nın 7. uyum paketini onaylayacağını, tekrar parla- mentoya gelirse de aynen çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu. Şahin, MGK Genel Sekreteri'nin sivil olması konusunda da "Yasada, MGK Genel Sekreteri sivil olacak diye bir şey yok. İnisiyatif getiriyor. Bir askerin ya da si- vilin olması için yasada sorun yok. Va- sa henüz yürürlüğe girmedi. MGK Ge- nel Sekreterliği'ne yine bir askerin atanması söz konusu olabilir. Geçiş dö- neminde sorun olmaz" dedi J. SUBAŞI: ÖNEMLt VE DOĞRU ADIMLAR ATILDI DYP'den 7. pakete destek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Subaşı, "AB uyum yasaları ve MGK'nin sivilleşmesi yolundaki 7. uyum paketini önemli ve doğru adım- lar olarak yorumlamak gerektiğini" söyledi. Dün yaptığı yazılı açıklamada, AB yasalannı değerlendiren Subaşı, "Sivilleşnıe yolundaki adımlar MGK gibi önemli bir kurumun yıpratılma- dan işlevini sürdürmesini de sağlaya- bilecektir. Demokrasinin gelişmesi ve uluslararası normlara ulaşmak insa- nımızın beklentisidir" dedi. Subaşı, Kıbns konusunda ise şu görüşleri dile getirdi: "Her zaman önümüze çıkan- lacak olan Kıbrıs sorununun çözü- münde hükümetin tutarb bir politi- kası görülmemektedir. Sayın Denk- taş'ın liderliği tartışılmaz olsa da, Kıb- ns sorununu, tek çözüm yolu olarak sayın Denktaş'ın politikasına terk et- mek kolaycılıktır. Bu sorun hayati önemi haiz bir sorun olarak orta yer- de durmaktadır. En azından çözüm- ler tartışılır olabilmeli ve Kıbrıs Türk halkı dışlanmadan strateji geliştiril- melidir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog