Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(Ş cumhuriyet.com.tr GÜNÜN rİLMLERİ Bir Sevgu 10.00 TRT 1 Dram /ÇŞ) Davut Ağa"nın kızı Melıke gençlık aşkı Saf- V ^ fefle evlendıği halde mutlu değıldır. Kırli ış- lere buluşan Saffet başka kadınlarla gönül eglendi- rirken Melike ıse oyaJanmak için bır tekne kıralar. Tekne kaptanı Yunus'la aralanndaki duygusal ya- kınük btr süre sonra tutkulu bir aşka dönüşür. Yön: Kartal Tıbet. Oyn: Türkan Şoray, Cıhan Ünai. Kafka 14.30 CINE 5 Dram /T7\ (Kafka)- Kafka 1883 yılında Prag'da, hınsti- v£/ yan bir ülkede yahudı olarak doğmuştu Ve sa- natın her türüne düşman bıraılede yazar olmayı seç- mış, Almancayazmayı yeglemişti. Gündüzlen sıra- dan bır memur gibı ışıne gıdıyor. geceleri ise ölüm- den bıle denn bir uykuya benzettığı yazma ışınde yoğunlaşıyordu. Avrupa'run çalkantılı hali onun öy- külenni gıttıkçe karanhklaştırdı.Yön: Steven So- derbergh. Oyn- Jeremy Irons, Theresa Russell, Joel Grey. Ian Holm (1991 Fransa-ABD, 98 dk). HoşçakaL. 15.00 TRT GAP Dram /»7\ N'uman bey eskı bır lstanbul efendısi olup v 7 emeklı uzun yol kaptanıdır Emeklılığinden sonra kızı ıle orunırken dâmat ıle problernJeri oJur ve huzur evine yerleşır. Bır süre sonra evlenmeye karar verir. Yönetmen: Sami Güçlü. Oyuncular: Ha- hl Ergün, Selma Günen. Tuluğ Çizgen. Yürek Yarası 16.15 Show TV Dram /7m) Salcılık yapan yoksul gençle, ağanın kötü yo- v 2 ' la düşürdiigü bır kızın aşk öyküsünün anlatıl- dığı filmde. Kadır Inanır, SerpiJ Çakmaklı ve Reha Yurdakul gıbi oyuncular yer alıyor. Fılmın yönet- menlıgını Orhan Elmas üstlenıyor (1982) Öliim Metekleri 20.30 Kanal D Gerilim , (NakedWeapon)- Bırörgütdünyanındörtbir yanından küçük yaştakı kızları kaçınr. Planla- n ıse kaçırdıklan küçük kızlan egıterek profesyo- nel katıller yaratmaktır Kızlann en büyük sılahlan ıse, güzelliklen olacaktır. Bu kızlar ölene kadar ör- gütle çalışmak zorundadır ve özgür olma şanslan yoktur. Artzk onlann ne aılelen ne de gıdecekleri bır yer vardır Yön: Tony Chıng Suı Tung Oyuncular: Maggie Q. Anya Danıel Wu, Jewel Lee. Cheng Pei Peı (2002 Hong Kong, 90 dk) HafifSüvari... 21.00 CNBC-e Dram L (The Charge OfThe Light Brigade) - KJnm Savaşı sırasında birçok ingıliz askerinin hırslı politıkacılaryüzünden bıie bıle ölüme gönderilme- sıni anlatan film, güçlü bir hıciv ıçeriyor. Yönetmen: Tony Rıchardson. Oyuncular: Trevor Howard, Va- nessa Redgrave, John Gıelgud, Harry Andrevvs, Jill Bennett (1968 Ingıltere, 139 dk). Gül ve Kıhç 21.30 Olay TV Macera /T7\ (The Sword And The Rose) - Ingilız Kralı 8 V3x Henry, eglenceye düşkün bır yönetıcıdır. Sa- rayuı bahçesınde sık sık güıeş şampıyonlan düzen- lemektedir. Görevını ıhmal ettıgi ıçın saray bahçesin- dekı soylular kralı tahtından indirmeye çalışmakta- dır. Tüm bu oyunJann dışında Prenses Mary, ordular genel komutaru yüzbaşı Buchingham'a aşık olmuş- tur ve kendisine eş olarak seçılen Fransız kralıyla ev- lenmeye karşı çıkar. Yöneönenlığıru Ken AnnaJan 'in üstlendığı filmtn başrollennde, Rıchard Todd ile G- lynis Jones oynuyor (1953 ABD, 92 dk). 22.00/tv8/Kassandra... Ayrıntıyanda 22.00/ TGRT/ Tuzak Ayrrntı yanda Yenti 24.00 CNBC-e Güldürü (Tî\ (YentS) - 20. Yüzyılın başlannda Doğu Avru- V^/ pa'da hahamjann arasında erkek kılığında oku- maya başlayan Yentl, bır süre sonra bırisıne aşık ola- cak ve başka bır kadının da ona aşık olmasıyla ışler iyice kanşacaktır. Yön: Barbra Streisand. Oyuncu- lar: Barbra Streisand. Mandy Patınkin, Amy Irvıng, Nehemıah Persoff( 1983 ABD-lngiltere, 132 dk). Kan Kartaflan 01.15 Show TV Gerilim (INever Say Die) - Reverend James, geçmışıy- le ve cennet bahçesi adındaki kendi kurdugu mezhebınde beyinlerinı yıkadığı müritleriyle FBI'ın dıkkatıru çekmiştir. James'le konuşmaya gelen bır meclıs üyesının öldürülmesı üzenne harekete geçen FBI, bu kadar teşkılatlı bır ekıple karşılaşacaguıı düsünmemıştır Yönetmen: Yossı Wein. Oyuncular: Frank Zaganno, Bılly Drago (1995 ABD, 99 dk). O Yerli @ © Izleyin Orta Değmez Birbirinden ünlü oyuncularıyla dikkat çeken yapım, Yunan asıllı George R Cosmatos imzalı Gözden çıkanlan tren yolculan ı tv8 22.00 Kassandra Geçidi - The Cassandra Crossing / Yönetmen: George P. Cosmatos / Oyuncular: Sophia Loren, Richard Harris, Ava Gardner, Burt Lancester, Martin Sheen, Ingrid Thulin / 1977 ABD yapımı, 126 dakika. TV Servisi - Bir grup terö- rist, biyolojik araştırmalann yapıldığı bir laboratuvara sal- dınr. AmaçJan, burada geliş- tirilen çok tehlikeli bir virüsü çalmaktır. Ancak çatışma çı- kar ve virüsün bulunduğu tüp kınlırak teröristlere bulaşır. Çatışmadan canını kurtaran bir terörist, kendisini zar zor Cenevre tren istasyonuna atar ve Avrupa'yı boydan boya ge- çecek olan bir trene biner. Yet- kililer, virüs taşıyan teröristüı yerini tespit etmekte gecik- mez. Ancak virüsün bin kadar yolcuya bulaştığının da far- kındadırlar. Olaya el koyan askeri yetki- lilerin, trendekileri gözden çı- karmaktan başka seçenegi kalmamıştır. Nasıl bir tehli- keyle karşı karşıya olduklan- nı henüz bilmeyen trendekiler ise fenalaşıp ölen bir adamı Richard Harris ve gûzel yıldız Sophia Loren'in başrolde oynadığı 'Kassandra Geçidi', gerilimi yüksek bir çalışma. (terörist. virüse yenilmiştir), askerlerin isteği üzerine, trene yakJaşan helikoptere aktanr- lar. Ama, başlannın da belada olduğunu anlamaya başlamış- lardır. Askerlerin kendilerini öldürmek istediğine kesin ka- naat getirince de çarpışmaya karar verirler. Yunan asıllı Cosmatos, son derece sürükleyici bir film yapmış. Filmin birbirinden ünlü oyunculanna gelince. filmden çok kendileri için oy- nuyor gibiler. Gerilimi yüksek bu yapıma çoğu ayak uydura- mamış. Buna karşın, trendeki doktoru canlandıran Richard Harris'in nispeten iyi olduğu söylenebilir. Komplo, kovalamaca ve çaresiz bir adam üzerine odaklananfilm,maceradan hoşlananlara sesleniyor Issız otobandakurulan tuzak 1 TGRT 22.00 Tuzak - The Breakdovvn / Yönetmen: Jonathan Mostovv / Oyuncular. Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen Ouinlan, M.C. Gainey, Jack Nose- worthy /1997 ABD yapımı, 110 dakika. TV Servisi - "Tuzak", ma- cera ve gerilim türünden hoş- lanan izleyicilere sesleniyor. Jonathan Mostow'un yö- nettiği "Tuzak", kötü adam- lar, komplo ve ıssız otoyolda çaresiz kalan bir adam üzeri- ne odaklaruyor. Boston'dan San Diego'ya yolculuğa çı- kan kan - koca, ABD'nin ıs- sız otoyollannda yeni aldık- lan arabalanyla iferlemekte- dir. Benzin istasyonunda ver- dikleri mola sırasında karşı- lanna iki adam çıkar ve ara- lannda bir sürtüşme yaşanır. Jeff (Russell), olayın fazla büyümesine izin vermeden tartışmayı kesip yeniden yo- la koyulur. Bu tatsız olayı unuhnaya çalıştıJdan sırada ise daha büyük bir aksilik meydana gelir ve arabalan bozulur. Issız otoyolda çare- siz kalan çift yardım bekle- yip anzayı gidermeye çahşır- lar. Derken karşılanna bir TIR çıkar ve onlan en yakın istasyona kadar götürmeyi teklifeder. Tartıştığı kişilerin yol bo- yunca kendilerini izlemesin- den kuşkulanan Jeff, yeni al- dığı arabasını dağ başında bı- rakmak istemeyince. kansı- nın tek başına TIR'a binme- sine razı olur. Kansı istasyo- na ulaşınca bir çekici yolla- yacaktır. Aradan saatler geç- mesine karşın kansından ha- ber alamayan Jeff, arabasına göz attığında anzanın küçük bir aksaklıktan kaynaklandı- ğuııanlar. Macera ve gerilim türündeki filmin başrolünde, ünlü sanatçı Kurt Russell oynuyor. NTV 18.10 Demedi Deme TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "Gündem Dışı Yazhk- ta"nın bu bölümüne, pop muzik sanatçısı Kenan Do- ğulu konuk oluyor. Gani Müjde'nin hazırla- yıp sunduğu yapımda sanat- çıyla, son albümü "Demedi Deme", müzik yaşamı ve Bodrum anılan üzerine soh- bet ediliyor. GVNTürk 19.10 Soru Cevap TV Servisi - Florance Nightingale Hastanesi Gö- ğüs Hastalıklan Bölümü Di- rektörü Doç. Dr. FinızÇeM- koğlu'nun konuk olduğu "Soru Cevap", tekrar ekra- na geliyor. Yavuz Bavdar'ın sunduğu yapımda, sigaramn sağlığa zararlan bilindiği halde, bı- rakmanın neden bu kadar zor olduğu ve sigara bağım- lılığımn günümüzde neden olduğu hastalıklann neler olduğu gibi konular hakkın- da sohbet ediliyor. TRT2 20.00 'Okudukça' TV Servisi - Kültür-sanat programı "Okudukça"nın bu haftaki bölümüne, "Ka- vıp tstanbul" adlı kitabıyla Sevinç Çokum katılıyor. Demet Haselçin'in yönet- tiği programda, Yalova'da düzenlenen "Şiir Akşamla- n" etkinlikJerinden göriin- tüler ve Ataol Behramoğhı ile şiir sohbeti de yer alıyor. Yeni çıkan kitap tanıtımla- nyla sona eren yapımı, Tur- gav Kantürk sunuyor. TRT2 20.30 'Yeni Dünya' TV Servisi - Belgesel ya- pım "Yeni Dünya" bu hafta, "Ağacuı DiB Oba" başhklı bölümJe ekrana geliyor. Ormanların ve ağacının öneminin vurgulandığı ya- pımda, ormanlann yok ol- masının ekolojik dengeye etkileri anlatılıyor. tv8 21.00 Turizmin sorunlan TV Servisi -Turizm sektö- rünün içinde bulunduğu so- njnlann tartışılarak, çözüm önerilerinin getirildiği "2010 Yıhnda Turizmden Türkiyıe'ye60 MilyarDolar " programını, Süha Uyar ha- zırlayıp sunuyor. Programa, Turizm Yatı- nmcılan Derneği Başkanı Oktay Varher katılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Sevgı Istiyorum 11.35 Dızı: Aramızda Kalsın 12.30 Dizı: Bizim Evın Halleri 13.25 Di- zi: Yaz Aşklan 14.15 Ver Elıni Anado- lu 16.10 Çizgi Film 17.05 Dizı: Kuzen- lerim 19.05 Dızi: Çiçek Taksi 20.00 Haber 20.45 On Numara Çekilışi 20.50 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 21.45 Dizi: Günahım Neydi Allahım 22.40 Çoruh Artık Durgun Akacak 23.10 Yankılar 00.50 Film: Rastlantının Böylesi (0 312 490 43 00). 10.15 Sağiık Olsun 10.40 Yurttan 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 Iş Giinü 14.15 Dünyadan 15.15 Guncel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomı 18.35 Akşam Yıldızı 19.30 Kent Yaşam 20.00 Oku- dukça 20.30 Yeni Dünya 21.10 Karı- yer Dünyası 22.05 Spor 22.10 Bakış 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Teknolojıde Büyük Anlar 24.00 Gün Biterken (0 212 259 72 75). Ally 20.00 McBeal 09.30 Benımle Oynar mısın? 10.00 Çizgı Film: Elmo'nun Dünyası 10.15 Çizgi Film: Pett- son And Findus 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Kannca Karannca 11.15 Dizi: Mutlu Yüz Ailesı 11.45 Herkese Sağiık 12.15 Yörelerımiz Türkulerimız 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 14.00 TSK Saati 14.30 Eğitim Dün- yası 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yerli Film: Hoşçakal lstanbul 16.30 Müzik Pınarı 16.45 Çifte Kavrulmuş 17.30 Türkü Şölenı 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Orhan Aytıan'la S- por Yooım 19.30 fspanya Lig Maçı: Barcelo- na-Real Madrid 20.50 Tekelspor-O.Renault Basketbol Karşılaşması 22.30 Wimbledon Tenis Tumuvası 00.30 Kapanış. 06.00 Bir Dilden Bır Telden 07.00 Allı Turnam 08.30 Açık llköğretım Okulu lletişim Fterı- berlik ve Ders Programj 10.00 Anadolu Ünı- versitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 K.B. Ankara Dev. KlasikTürk Müz. Korosu 14.50At Yarış- ları 18.30 TSM Solıstler Geçidi 19.00 Türk Müziği Günleri 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Prog. 00.30 Türku Türkü Turkıyem. 09.30 Haber Özetleri 09.35 Afiyet Olsun 10.00 Gülümse 10.35 Dizi: En Son Babalar Duyar 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Di- zi: Bizim Evin Halleri 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakınlanmız 14.35 Dizi: Yeditepe ls- tanbul 15.35 Yerli Film: Sevmek ve Ölmek Zamanı 17.10 Benımle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var Dizi: Ayrılsak da Be- raberiz 18.55 Dızi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.20 Di- zi: Kısa Devre 22.20 Bız Geldik 23.25 Merak- lısına 23.55 Kısa Kısa 24.00 Gün Biterken 00.25 Almanya'dan 01.10 Bakış. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma star cezası uygulanıyor max RTÜK'ün StarMax'e verdiği bir f ay'ık kapatma cezası uygu- lanryor. 07.00 Yerli Film: Çelik Mezar 1 08.45 Anı Tur 09.00 Dızi: Vahşı Kedi 10.15 Dızı: Çırkin Betty 11.30 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Dizi: Ayşecik 16.15 Yerli Film: Yürek Yarası 18.00 Dizi Çırkin Betty 19.30 Ana Haber Bültenı 20.30 Yerli Film: Tokatçı 22.30 Televofe 00.30 Haber Hattı 01.00 Showspor 01.15 Yabancı Film: Kan Kartallan 03.00 Yerli Film: Kaderin Ağ- \an (0 212 355 01 01). ^. J ı _ _ 09.45 Elma Şekeri 10.30 Atom 3 I V Kannca 11.00 Temel Reıs 11.35mm m w Dizi: Aşkın Yolları 12.40 Sana Mutfağı 13.00 Gün Ortası 13.40 Dizi: Baba E- vi 15.00 Temel Reis 15.30 Atom Kannca 16.00 Beyblade 16.30 Dızi: Rosalında 17.30 Dizi: Boyle mi Olacaktı? 18.30 Dizı: Sensiz Olmaz 19.30 Haber 20.25 Spor 20.30 Dizı: Asmalı Konak 23.00 Yabancı Film: Esraren- giz Koruma 00.40 Haber 00.50 Homedrom 01.25 Dizı: Viper (0 212 354 30 00). 10.00 Haberler 10.35 Sağiık Ra- poru 11.35 Gündem Dışı 12.00 Haberler 12.35 Yeniden 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.15 Doğru Tercih 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yaz- (ıkta 18.30 SporAkşamı 19.00Akşam Haber- lerı 19.35 Ve Insan 20.05 Spor Saatı 20.30 90 Dakika 22.05 International Hearld Tribune 23.00 24 Saat 00.05 Spor (0 212 335 00 00). 08.50 Çizgi Film: Jetgiller 09.10 Yerli Film: Yalancı 10.50 Dizı: Çılgın Bedış 12.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 13.00 Haberler 13.30 Dızi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Hayatım Senindir 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Dızı: Yaz Gülü 18.20 Di- zi: Yarım Bma 19.30 Haberler 20.30 Yaban- cı Film: Ölüm Melekleri 22.00 Dizi: Serserı 23.10 Dünya Şampıyonları Tumuvası Barce- lona-M. United 00.50 Bu Gece 01.10 Yaban- cı Film: Tehlikeli Oyunlar (0212 2155111). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Ana Yüreği 17.30 Dizi: Evimiz Olacak mı? 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dızi: Çocuklar Duymasın 22.00 Yaban- cı Film: Tuzak 23.45 Doğa ile Gökkuşağı 00.30 Gece Haberleri 01.00 Kadının Se.-ı 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 06.00 Haber07.00 Yeni Gün 09.20 i Para-Metre 10.45 Dostlarımız I 11.30 Türkiye'nin En İyi Otelleri 12.10 Para-Metre 12.25 Iş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art-lnfo 14.40 Frekans 15.20 Stil 16.15 Gündem Sigorta 16.35 Para-Metre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 özel Sektör 19.10 Soru Cevap 20.00 Edıtör 21.00 Eğitim ve Karıyer 21.30 Spor Haber 21.50 Info 22.00 Lıge Doğ- ru 23.05 Atrf Hoca ile Reklam Rekabet 24.00 Gece Görüşü 00.45Art-lnfo (0212 478 50 00). 10.20 Kültürel Ajanda 10.30 City Lights 11.00 Haberler 11.30 Baş- kent Sohbeti 12.00 Haberier 12.30 Günün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.30 Ikınci Seans Ekonomi 14.00 Haber 14.30 PınarTü- renç'le Güncel 15.00 Haberler 15.30 Dünya ve Bız 16.15 Spor 16.30 Üçüncü Seans 17.35 Spor 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Haberler 18.15Akşama Doğru 19.30 SporAktüel 20.00 Haberler 21.00 Turizmden Türkiye'ye 60 Mil- yar Dolar 22.00 Yabancı Film: Kassandra Geçidi 24.00 Haber Aktif (0 212 288 51 52). 07.05 Yabancı Film: Kelebekle- rin Dılı 08.30 Çızgı Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Pan Tade- usz 11.30 Yabancı Film: Aşk Acrtır 13.00 Ya- bancı Film: Denizde Kaybolanlar 14.30 Ya- bancı Film: Kafka 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Yerli Film: Fosforlu Cevriye 20.00 Cine 5 Haber21.00 Dizi: Evli Erkekler21.30 Yaban- cı Film: Gönülden 23.00 Film: Bizı Ayıran Ne- hir 01.00 Fantasy VJ(0212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül1 Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Islak Güneş 20.00 Haber 20.45 Dızi: Bizimkıler 21.45 Çif- te Yürek 23.15 Aki Tatilde 00.15 Pes Doğru- su 01.00 Amerikan Güreşi 02.00 Yabancı Film: Kürek Mahkûmlan (0 212 256 82 82). • 14.00 Denız Avcılan: Carpathia'nın Izınde 15.00 Anka Kuşunu Ararken GEOCEPHK 16 -°° ölümcül Saniyeler 16.30 . , , . . . . Mumya Gösterisi: Geçmişi Olmayn Mumya 17.00 Ölünün Bilmeceleri: Darvvin'in Hastalığı 18.00 Gizemli Çin: özgür Çin-Kadınlann Devrimi 19.00 ölümcül Sani- yeler 20.00 Meslek Sahıbi Köpekler 21.00 öl- dürmeye Programlanan/ar: Soğuk Hava 22.00 Derinliğin Dedektifleri 23.00 Macera S d Başlıyor (0212 293 00 68). İULUSAİ KANAL 11.00 Dizi: Evden Uzakta 12.00 Turizm 13.00 Dizi: Şöhretin Be- delı 14.00 Siesta 15.00 Turizm _ 15.10 Dizı: Zoraki Komşular 17.00 Kültür Mirasımız 17.55 Dizi: Evden Uzakta 19.30 Işte Anımasyon 20.00 Haberler 21.00 Spor Meclısı 22.00 Adventur 22.30 Di- zi: Şöhretin Bedelı (0 242 244 03 00). 10.05 Gündem 10.30 VuralSavaş'laBaşba- şa 11.05 Köyden- Kentten 12.05 Konuşamadığımjz Türkçe 13.30 BilimAnsiklopedisi 14.15 Günün Içinden 16.15 Sahne Sanatları 17.15 Halk Anlatılan 18.15 Erol Manisalı ile Sohbet 19.05 Yurt Haberleri 19.30 Ankara Gündemi 20.00 Haber 21.00 Görüş 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 47). - 09.00 Çizgi Film: Kuzey Rüz- A~ gârının Dönüşü 11.30 Belge- ^"~ sel: Çin 12.30 Tele Ganyan 13.20 Spor 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Büyük Soygun 17.10 Dızi: SüperÇocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Ha- ber 20.15 Spor 20.30 Yaz Ligi 21.30 Yabancı Film: Gül ve Kılıç 23.00 Haber 00.30 Yaban- cı Film: Zulu (0 224 331 70 00). 11.45 Hayalet Kalyonun Gizemı 13.35 Kıyamet Günü Denizaltı- sı 14.30 Füze Krizi 15.30 U-234 Hitler'in Son Denizaltısı 16.30 Alternatif: Ba- ğımlılık 17.00 Vahşi Doğadakı Veterinerler 18.00 Büyük Rehber: Köpekler 19.00 Derinli- ğin Dinozorlan 20.00 Saklı: Loch Ness 21.00 Süper Yapılar 22.00 Sınırdaki Bilim 23.00 Bü- yük Depremler: San Fransisco 01.00 Vahşi Doğadakı Veterinerler (0 212 330 00 88). 09.00 Film: Grinç 10.45 Film: Bir Yaz Gecesi Rüyaşı 12.50 Film: Martin Içın Bir Şarkı 14.55 Yabancı Film: Oberwald'ın Esran 17.05 Yabancı Film: 4 Kız Kardeş 18.40 Yabancı Film: Kirli Fotoğraflar 20.30 Yabancı Film: As- la Kaybetme 22.10 Yabancı Film: Rüyamdakı Afrika 00.05 Dizi: Donör (0 212 326 00 00). 11.20 Açık Tahta 11.40 Cınnah 15 12.20 Eksi Artı 1£40 Tuzu Biberi 13.20 Yaşama Keyfi 15.20 Bilim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z. Raporu 17.20 Siyaset 17 17.50 Dün Bugün Yarın 18.10 Dünyada Bugün 19.00 Haber 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Izlenim (0 212 449 07 00). 15.00 Tarihin Gizemte- ri: Al Capone Efsanesi 16.00 Tarihin Peşinde 17.00 The History Channel Ozel: Spartalıların Yükselişi ve Çöküşü 19.00 Bılınmeyenler Aşkın Cazibesi 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Büyük Gemiler 21.00 Geçmişin Gi- zemleri: Alexandria Library'nin Kayıp Hazinelerı 22.00 Biography: Oskar Schindler 23.00 Modern Mucizeler 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11-45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şirket Analizi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45Ankara Kulisi 15.15Analiz 16.00 Son Baskı 16.45 Plarform 17.45 Gün- den Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 It's A Mans VVorld 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Hafrf Süvari Alayının Hücıımu 23.00 Dizi: The Practice Î4.00 Film: Yentl 02.00 Ally Mc Beal 03.00 Film: Hafrf Süvari Alayının Hü- Cumu (0 212 330 01 01). 20:30 SÜPER LİG BAŞLIYOR Kenan Onuk, Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu ^ yeni sezon öncesi W takımları değerlendiriyor 22.-O5 INTERNATİONAL HERALDTRİBUNE Haftalık küresel ekonomi ^ P l I T www.nfvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog