Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURfYET SAYFA HJJvUlM vJlVJJL ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 ŞlRKETLER MrrsuBism MOTORS'un ılgınç dış görünüme sahip yeni konseptaracı "i", Frankfurt Motor Show'da görücüye çıkıyor. ECA.'nın banyo bataryası, özel el duşu gibi 7 fonksiyondan oluşan ve Osmanlı döneminin estetik anlayışını yansıtan "Osmanlı Serisi", müşterilerin beğenisine sunuldu. ALGÎDA nın MTV ile gerçekleştirdiği Shakedown Dans Yanşması kapsamında yer alan ve Türkiye'yi dolaşan "Hayatla Dans Et Turu", Xuma Beach'te Bodrumlular ve tatilcilerle buluştu. GAGGENAU, ağustos ve eylül aylannda fınn satın alan müşterilerine kızartma kabı ve fınn taşı hediye ediyor. AYAKKABIDÜNYASI Mağazalan, yurt çapındaki 18 şubesinde yüzde 5O'ye varan özel yaz indirimleri ve kredi kartı ödemeleriyle 6 taksit imkânıyla müşterilerine kolaylık sağlıyor. HSBC, Advantage kredi kartı sahiplerine topladıklan Nakitpuanlan Milpuana çevirerek ücretsiz uçak ve otobüs bileti ile otel konaklamalannda kullanma fırsatı sunuyor. MAISON DECOR geleneksel Akdeniz tasanmlanyla süslenmiş, yeni koleksiyonunu çeşitli renk ve farkh desenleriyle müşterilerin beğenisine sundu. PHILIP MORRIS SABANCI'nın tzmir Torbalfdaki fabrikasında üretilen "Muratti Ambassador" ve "Muratti Ambassador Lights" sigaralan piyasaya sunuldu. SERELden mutfak ve banyolar için Fashion ve Cezanne karo seramik serilerini çeşitli renk ve uyumlu dekorlan ile evinize farklılığı getiriyor. TNTEXPRESS, müşterilerine, www.tnt.com.tr adresinden gönderi takibi, kurye çağırma, ulaşım fiyat ve sürelerini öğrenme imkânı sunuyor. AVO llt Ğ AVON, Arabian Glow serisine dudak parlatıcı ve parlaklık veren Roll- On ürünlerini ekledi. PESAR, yaz aylannın vazgeçilmez keyfini pratik hale getiren tek kişilik mangal sucuklannı piyasaya sundu ** • Ozelleştirmeden beklenen gelir elde edilemezse yeni bir KIT oluşturulacak Talihkuşunadevilgi• Bir yıl içinde özelleştirilmesi planlan Milli Piyango'ya yurtiçinde Koç, Sabancı, OYAK ve Doğuş gibi büyük holdingler talip olurken yurtdışından da Yunan Piyango işletmesinin yanı sıra İtalyan Sisal, İngiliz Camelot, Fransız Scientific Games ve ABD'li Gtech Corp ilgi duyuyor. ANKARA (AA) - Milli Piyan- go'nun özelleştırilmesiyle içeriden ve dışandan çok sayıda büyük firma ilgileniyor. Milli Piyango'nun (MP) özelleştirilmesıne dönük çahşmala- nn başlamasıyla bırlikte yurtiçi ve yurtdışından birçok firma gerek Mil- li Piyango Idaresi Genel Müdürlüğü, gerekse Özelleştirme Idaresi Baş- kanlığı nezdüıde çeşitli girişimlerde bulundu. Yetkililer, piyangonun özelleştiril- mesi konusuna ilgi gösteren firma- lar arasında yurtiçinde OYAK,Koç, Doğuş ve Sabancı gruplannın da ol- duğunu bildirdi. Piyangonun özel- leştirilmesıne yurtdışında da Yunan Piyango işletmesinin yanı sıra ital- yan Sisal Group, İngiliz Camelot, Fransız Scientific Games ve ABD'li Kurumdan istenen gelir elde edilmezse, yeni şirket kurulacak. Gtech Corp. ilgi gösteriyor. Bu ara- da Milli Piyango tdaresi Genel Mü- dürü thya Balak, piyangonun özel- leştirilmesi işleminin 1 yıl içinde ta- mamlanabileceğini söyledi. Balak, özelleştirmeye olanak sağlayan yasal düzenlemenin ardından danışman firma seçimi için ihaleye çıkılacağı- nı, danışman firmanın belirlenmesi- nin arduıdan da değer tespit çalış- malannın yapılacağını belirtti. Yine özelleştirme prosedürü çerçevesin- de, Özelleştirme Idaresi Başkanlığı, Milli Piyango tdaresi, Maliye ve Ha- zine temsilcilerinden oluşacak 5 kı- şılik bir komisyon oluşturulacağını kaydeden Balak, bu komisyonun ihale şarrnamesini hazırlayacağını, daha sonra da belirlenen tak\im için- de ihaleye çıkılacağını vurguladı. Balak, "MP'nin özeUeştirilmesi 1 yıl içindetamamlanır. Gelecekyıl bu za- manlar, saûş bftmiş olur" dedi. Yeni şirket kurulabilir Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışın- da piyangonun özelleştirilmesine büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Ihya Balak, bütün amaçlannın özel- leştirmeyi, kurumun hak ettiği de- ğer üzerinden yapabilmek olduğu- nu ifade etti. Balak şöyle devam et- ti: "Bunun için lisans devrine olanak veren tasannın TBMM Plan ve Büt- çe Konüsyonu'nda görüşülmesi sı- rasında bir önerge ile lisans saüşının yanı sıra daha farkh bir modelle özelleştirmenin de yolu açıldı. Bu çerçevede eğer lisans satışından umulan. beklenen gelirin elde edile- meyeceği görülürse, alternatif bir model uygulamaya girecek. Buna göre, Bakanlar Kurulu karan ile MP için özel bir şirket, bir çeşh KİT oluşturulacak. Oyunlann lisans hakkı oraya devredilecek ve bu şir- ket talih oyunlarnu oynatacak. Da- ha sonra da hisse satışı ya da hisse- lerin halka arz edilmesi yoluyla pi- yangonun özeUeştirilmesi söz konu- su olabüecek. Lisans devri olmuyor- sa bu yoDa özelleştirmeye gidilecek." Milli Piyango tdaresi Genel Mü- dürü, lisans devri ya da diğer yolla özelleştirme yapılırken, idarenin düzenleyici ve denetleyici kurum olarak çahşmalarını sürdüreceğini de söyledi. Çok ciddi bir düzenleme ve dene- tim yapmadan piyangonun özelleş- tirilmesinin ileride sıkıntı yarataca- ğma dikkat çeken Balak, bu tür ak- saklıklann önünü önceden kesecek- lerini belirtti. Uygulama faiz yükünü 1 milyar dolar arttırdı Oyan: IMF, Irak için borç erteledi Kardemir'e 10 bin ray siparişi Hyundai veFiat tren de üretecek ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Oğuz Oyan, IMF'in borç ertelemesinin arkasında. ABD'nin Irak'a Türk aske- ri gönderilmesi isteğinin yattığını savundu. Oyan, IMF'ye 2004 ve 2005 yıllannda yapılması gereken borç geri ödemele- rinin bir bölümünün 2006'ya ertelenmesiyle anılan iki yılda belli bir ra- hatlama sağlandığını. an- cak l milyar dolarhkek fa- iz maliyeti ortaya çıktığını belirterek, "Acaba IMF'ninrahathğıbu kadar çabuk sağlamasının arka- sında Irak'a Türk askeri gönderme süreci için dolay- fa bir hazırhk mı var sonı- sunu ciddi olarak sorulma- sı gerekiyor" dedi. ABD"nin Irak'a asker gönderilmesi konusunda Türkiye'ye başka bazı ma- li kolaylıklar da sağlayabi- leceğini kaydeden Oyan, hava sahasının açılması- na bağlı olarak gündeme gelen l milyar dolarlık hibe ya da 8.5 milyar dolarlık kredi şeklin- deki finansman öneri- sini anımsattı. Oyan, bu kredi ya da hibe konusunun bu güne kadar kesin- leşmediğini işaret ederek, "ABD savaşın bitmesinden epey za- man geçmiş olmasına karşın bunu şimdi Türk askerinin gidişiyle bağlan- blandıracak" diye konuş- tu. Oğuz Oyan, AKP'nın "2004 yıh sonunda IMF'vle ilişkiler bitecek" yönünde- ki söylemini de anımsata- rak 2 yıllık borç erteleme- siyle "bunun ne kadar boş olduğunun ortaya çıktığı- nı" söyledi. Oğuz Oyan, söz konusu anlaşma ile 2006'yı da I.J. Oğuz Oyan. kapsayan yeni bir ilişki bi- çimi oluşturulduğunu ve 2006 için 10 milyar dolar- lık yeni bir ödeme yükle- nildiğine dikkat çekti. ANKARA(ANKA) TCDD Genel Müdürü Sü- leyınan Karaman. Hyundai ve Fiat'ın Türkiye'de tren üretmek istediklerini belir- terek, "Buna daha çok oto- motrv sektörü ilgi gösteriyor. Tren denilen şey ashnda oto- büsün demirteker- kkhsidir" diye ko- nuştu. Henüz yazılı bir başvuru olmadıgı- nı ancak sözle ta- leplerin iletildiğini belirten Karaman, bu kapsamda Hyundai ve Fi- at'ın, Türkiye'de tren üretimi konu- suna ilgi gösterdi- ğini belirtti. Karaman, yerli yatınmcının henüz bir atağı- nın bulunmadığını dile ge- tirdi. Karaman, Koç Hol- ding'e bağlı Otosan ile taşı- macılık alanında işbirliği yapmak üzere çahşma yap- tıklannı söyledi. Holdingin, taşımacılıkta treni kullanma- lan için çahşmalann sürdü- ğünü belirteren Karaman, "Otosan,yurtdışındanparca getiriyor, yurtdışuıa araç, parça ihraç ediyor. Bunlan limandan gemilerie de götü- rebiliyor. Bunu tren yoluyla da götünnek için çahşmalar devam ediyor" diye konuştu. Karaman, TCDD'ninyıl- lık ray gereksi- mmııün yakla- şık 50 bin ton olduğunu söy- ledi. Karaman, "Bunun üzeri- ne Kardemir ile süa bir işbirliğine girdik. Bu kapsamda ray Türki- ye'de üretilecek. Şu anda 10 bin ton sipariş verdik" dedi. Karaman, Kardemir'e üretilecek ray için ton başı- na 400 bin dolar ödemede bulunacaklannı kaydetti. • TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, "Tren dediğin de otobüsün demir tekerleklisidir" yonımunda bulundu. A1NKARAPAZARI YAKUP KEPENEK Ranta Yatmak Türkıye ekonomisi üzerine çalışanlar, 1980'i bir milat ya da doğum yıh sayarlar. Onlara göre, ünlü 24 Ocak kararlan, di- ğer olumlu katkılan yanında ekonominin serbest pıyasa ko- şullarına geçmesini sağlayacak ve böylelikle o tanhe kadar süregelen devletçi politika ve devlet kapısında rant dağıtımı- na dayanan uygulama bir yana bırakılmış olacaktı. Ayrıca, özel girişimin öncülüğü ve yaratılacak rekabet ortamı, enflasyonu düşürecek, ekonominin sağlıklı ve hızlı büyümesinin yolunu açacaktı. Bu beklentilerin nasıl birer beklenti olarak kaldığı aynca ir- delenmelidir. Ancak birgerçek var Rüşvet veyolsuzlugun so- nu gelmiyor; devlet rant dağıtım merkezi olma özelliğini ko- ruyor. • • • Geçen günlerde yayımlanan TBMM Yolsuzluklan Araştır- ma Komisyonu Raporu'na göre, yalnızca batık bankalar yo- luyla devlet 40 katrilyon lira zarara uğratıldı. Eğer bankalar kur- tanlmasa ve iflas etmelerine olanak verilseydi, bankaların si- gortalı mevduatı için yapılacak ödeme 8.2 katrilyon lira ola- caktı. Serbest piyasa koşullannın bir gereği olan iflas süreci işletilemediğinden, 15.7 katrilyonu fona devirden önce, 12.9 katrilyon lirası da sonra olmak üzere toplam zarar ya da ya- ratılan rant 28.6 katrilyon liradır. Ek olarak el konulan bankaların alacaklarının tahsil edilme- diği; Hazine ile riskli borçlanma ilişkisine girildiği; Sümer- bank'ın OYAK'a zaranna satıldığı; beş bankaya gerekçesiz el konulduğu; iki bankanın adının bakana iletilen bilgi notundan çıkarılması nedeniyle kapsam dışı kaldığı; kimi şubelerin su- dan ucuza gittiği, raporda vurgulanıyor. Burada birkaç noktanın altı çizilmelidir. Birincisi, batık ban- ka olayları on yıllardır sürmekte olmakla birlikte, son beş-altı yılda gerçekleşmiştir. Bu yıllar, ekonominin, her sabah dün- yaya piyasa ekonomisi dersi veren IMF gözetiminde ve de- netimde bulunduğu yıllardır. Bu nasıl denetim ve gözetimdir? IMF gözetimi, yalnızca, işçi ve memurların maaşlannı düşük tutmayı; çiftçiye destek verilmesini önlemeyi ve kamu girişim- lerini ucuza sartırmayı mı amaçlıyordu? Bu soruların yanıtını IMF ve buradaki savunucuları açıklamalıdır. Ikincisi, batık banka olayları sırasında hükümet edenler, onlann bağlı bürokratları yani bu toplumu zarara uğratanlar, zarar verme işine doğrudan ya da dolaylı katkı yapanlar ve katılanlar, kesinlikle yargı önünde hesap vermelidir. Bu konu- larda yıllardır, "yapanın yanında kalır" anlayışı egemendir. Üçüncü ve belki en önemlisi, bundan sonra, bankacılık ala- nı dahil, bu tür rant dağıtımının olmaması için gerekli önlem- lerin alınıp alınmadığı ya da ne ölçüde alındığtdır. Daha doğ- rusu önceki hükümetleri suçlayan AKP hükümeti, bu konu- da neler yaptı ya da yapıyor? Kasım seçimleri sonrası bir yasama yılının tamamlanmış ol- masına karşın rantı, rüşveti ve yolsuzluğu azaltacak yönde so- mut adımlar atılmamış; yasa ve yönetim önlemleri alınmamış- tır. Eski yapı, kimi nicel ve nitel değişimlerle sürüyor. Rant dağıtımının, kayıt dışılık ya da yeraltı dünyası boyut- lan vardır ya da olabilir. O noktalar bir yana bırakılırsa rantın, bilinen üç ayağı var: Siyasetçi, bürokrat ve sermaye sahibi. Sonaeren yasama dönemindede milletvekili dokunulmaz- lığına dokunulmadr, CHP'nin ve kamuoyunun bu konudakı is- temleri göz ardı edildi; bu satırlann yazarınca verilen soru önergesi, uygun deyimiyle geçiştirildi; Meclis araştırması ya- pılması önerisi onaylandı; ancak, onun da komisyonu oluş- turulmadı. Kısaca, AKP, ısrariadokunulmazlıklaradokunmak- tan kaçındı. AKP iktidannın kadrolaşma anlayışı da rantçı anlayışını yan- sıtıyor. özellikle ekonomik işlemlerin, alım, satım ve ihalele- rin yapıldığı kurum ve kuruluşların yönetimine pek çoğu geç- mişte adı yolsuzluğa karışanlar olmak üzere, iktidara aşırı oranda bağımlı olanlar atandı. Anayasa değışıkliği ve çoğu yasal düzenlemeler de iktida- rın rant tutkusunu tam anlamıyla yansıtıyor. Ormanlar, SİT alanları, vergi yasaları, okul satışı ve son olarak da Kamu iha- le Yasası değişikliği, AKP'nin kendisini iktidara getiren serma- ye kesimlerine aktaracağı rant sürecinin kimi somut ömekle- ridir. özellikle Kamu İhale Yasası'nda geçen haftayapılan ge- niş kapsamlı değişiklilerle kamu ihale ve satın alımlarında açıklık ve rekabet ilke ve kurallan önemli ölçüde bir yana bı- rakıldı; bunlann yerini keyfilik aldı; açıklık yönünde atılan adım- lar tersine çevrildi. Böylelikle zincirin üç halkası da tamamlanmış oldu; iktidar, öncekilerden çok daha karariı ve açık bir tutumla rantla yatıp rantla kalkacağını açıklamış oluyor. Türkiye'deki evlerin yüzde 36'sınm 100-149 metrekare olduğu belirlendi Konutun büyüğii makbul • Düşük gelirli ailelenn, gelir düzeyi yüksek olan gruba göre daha büyük konutta yaşamayı tercih ettiği vurgulanıyor. Şırnak. büyük konutun en yoğun olduğu şehir olarak dikkat çekiyor. ANKARA (AA) - Konut Müsteşarlığı'nm yaptığı araş- tırma, geniş evlerde yaşama- yı tercih ettiğimizi ortaya koy- du. Türkiye'deki en yaygın konut, yapı taban alan tipinin 100-149 metrekare olduğunu belirleyen araştırma sonuçla- n, evlerin yüzde 36'sınm bu grupta yer aldığını gösteriyor. Asgari nitelikli halk konut- lannın alan standardınm 100 metrekare olduğu hatırlatılan araştırmada, 75-100 metreka- re olanlann, toplam konut sto- kunun yüzde 31 'ini oluştur- duğu ifade edildi. Çahşmaya göre, 50-74 metrekare olanlar toplamın yüzde 16.7'sini, 0- 49 metrekare arasında olanlar ise yüzde 5.7'sini oluşturuyor. 150-199 metrekare olan ko- nutlar stokun yüzde 4.9'unu, 200-299 metrekare olanlar ise yüzde 3.8'ini oluşturuyor. Kişi başına gelirde ortala- manın altında kalan illerde 100-149 metrekare tabanlı ko- nut alanı ağırlığı oluştururken kişı başına gelirde Türkiye or- talamasının üzerinde yer alan illerde 75-99 metrekare taban alanlı konut yapısı ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Gelir düze- yinin düşük olması genel ola- rak büyük aile yapısı veya ai- lenin uzantısı olarak sosyal ve arkadaşlık ilişkilerine dayah yaşam modeli aile yapısını doğururken, doğal olarak bu aile yapısı ve yaşam tarzının gelir düzeyi yüksek olan gru- ba göre daha büyük konutta yaşamayı tercih ettiği vurgu- lanıyor. Büyük illerde konut ağırlı- ğının 75-99 metrekare arasın- da olduğu görülüyor. İstan- bul'da bulunan 612 bin konu- tun 223 bini bu grupta yer alır- ken yaklaşık 156 bin konut ise 100-149 metrekare grubun da bulunuyor. Ankara'da da top- lam 303 bin konutun 106 bini 75-99 metrekare, 73 bini ise 100-149 metrekare grubunda yer alıyor. tzmir'de ise 412 bin konutun 149 bini 75-99 met- rekare arasındaki grupta bu- lunuyor. Turizm küçültüyor £ 3149 metrekare ko- nutyüzdesi diğer büyüklüklere göre daha fazlabulunuyor. Ege Bölgesi'nde 75-99 metrekarelik konutlar ağıriığı oluştururken bu bölge illerindeld yazlıklar nedeniyle küçük konutlann tu- rizm amaçh kullanıldığı şeklinde yorumlanıyor. DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLIILONDRA erginy'G tr.net Yazısı elimize ulaşmadağı için yayımlayamıyoruz. tSTANBUL - BEYOĞLU ÎSTlKLAL CADDESI'NDE SATILIK IŞ HANI Mülkiyeti Vakfımıza ait; Istanbul ılı, Beyoğlu ilçesi, Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi, Istiklal Caddesi, pafta 20, ada 457, parsel 15 no'da kayıtlı taşınmazın arsa alanı 303,50 m2 olup üzerinde mevcut 1 bodrum+zemin+asma+5 normal kat+çekme katlı binanın inşaat alanı toplamı 2550 m-'dır. Istiklal Caddesi no: 87-89 adresindeki bina kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 1- Satılacak taşınmazın muhammen satış bedeli 6.000.000.000.000.-TL ve geçıcı teminatı 700.000.000.000.-TL'dir. 2- ihale 13.08.2003 Çarşamba gunu saat 16.00'da T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandıgı Vakfı, Halaskârgazi Cad. No: 278 Kat: 8 Şişli / Istanbul adresinde yapılacaktır. 3- Şartname yukarıdaki adresten temin edilebilecektir. 4- Teklif mektupları en geç 13.08.2003 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar yukarıdaki adrese verilecek veya aynı gun ve saatte belirtilen adreste bulunacak şekilde posta ile gönderilebilecektir. Postadakı gecikmeler kabul edilmeyecektir. 5- Vakfımız 2886 sayılı kanuna tabi olmamakla, ihaleyi diledigı kişi ve kuruluşa vermekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6- Satış hakkında daha geniş bilgi, Genel Mudurlüğümüzden şahsen veya (0212) 233 36 40 / 10 hat no'lu telefonlarla temin edilebılir. TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. MEMUR VE MÜSTAHDEMLERt EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI GENEL MÜDÜRLÜCÜ .(Ul- ünır. .00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog