Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı OZAMAR YAZARLAR KİTAPLAR Adnan Binvazar t r ^ " CumhUrİY«< ^ a ? P™ria™ \ 5 Türicocagı Cad No 39 4! ^5^». l"tapJ«JİÜbÛ ı"-4334ıCaJık>ehı-l5tanbulTel (212151:05 05 Cumhuriyet Hediyeler 250 ve 500lük HAZIR kartların arkasında. KART 80- YIL SAYI: 28425 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) İi izift x 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ YAŞ'ta muhtıra gibi sözler: Laikyapının bozulmasına ordu-millet işbirliği Başbakanuya vermeyecektir Sorun Nerede? 3 Kasım'da seçimleri kazanarak tek başına ik- tidarını kuran AKP'nin bugün ülkede ciddi bir sorun oluşturduğu görü- lüyor. Sorun nereden kay- naklanıyor?.. AKP, seçmenin yözde 25'inden aldığı oyla, parlamentonun yüzde 66'sını ele geçirmiştir. Bu orantısızlık ciddi bir dengesiziik ve asi- metrik çarpıklık yaratı- yor. Buna karşın AKP'nin gözü karadır; 'fırsat bu fırsattır' diyerek devleti ele geçirmek yolunda kadrolaşıyor; öğretim birliğini parçaiayıp din- ci eğitime yol açmak için çabalıyor; üniversiteleri kendine göre düzenle- mek yolunda saldırgan bir yöntemi benimsiyor; Silahlı Kuvvetler'e dö- nük tutumunda tedir- ginlik yaratıyor. • Bizi asıl düşündflren sorun ise AKP'nin yeğ- lediği siyaset ve tuttuğu yol değildir; bu gibi du- rumlarda demokrasile- rin güvencesi sayılan güçler harekete geçer- ler; iktidarın tutumunu eleştirecek ve karşı den- geyi kuracak olan ku- rumlar bellidir. Bu muhalefettir.. Ve medyadır. Ne yazık ki, bu iki ku- rum da günümüzTürki- yesi'nde işievlerini yeri- ne getiremiyorlar. Medya son on yıldaki yapılanmasıyla sakat- lanmış, bağımsızlığını büyük çapta yitirmiştir; bu kesimdeki güçler, ik- tidarın elindeki ekono- mik çıkarlardan yarar- lanmayı. yayın yaşamı- nın kurallarından daba öncelikli ve yaşamsal saymakta, hükümetin elindeki yetkileri kendi- lerinin aleyhinde kullan- masından çekinmekte- dirler. Muhalefet ise çarpık seçim düzeni nedeniyle sandıkta boğulmuştur. Muhalefet bunahm içindedir, parçalanmış- tır. bölünmüştür, etkisiz- leşmiştir. parlamento dı- şında kalmıştır. Bugün seçmen sayısının yüzde 75'ini temsil etmesi ge- reken muhalefet potan- siyeli ağırlığını yitirmiş- fir; bu sonuç ortalıkta tehlikeli bir boşluk oluş- turuyor, var olması gere- ken alternatifin soluğu duyulmuyor. • IMF'nin borç takvi- minde Türkiye'ye kolay- lık sağlaması ve AB uyum paketlerinde adımlar atılması olumlıı göstergeler sayılsa bile Türkiye'nin kendi için- deki güvensizliği aşması gerek. Sorun 'takıyye partisi' olduğu söylenenAKP'de ya da devlet protokolüne giren 'tesettür'de değil; sorun Türkiye'deki mu- halefetin yapısındadır. Cumhuriyet p SOmlaCaktir Başbakan Erdoğan'a ilk eleştiri 1. Ordu Komutam Orgeneral Doğan'dan geldi. Erdoğan'ı TSK'nin etkinliğini ortadan kaldırmayı, TSK'yi rencide etmeyi ve yönetim biçiminde köklü değişiklikler yapmayı planla- makla suçlayan Doğan, "Türk halkının AB sevdasını da arkanıza alarak bu yolda gidiyorsunuz. Günü geldiğinde bu yaptıklannızın ayırdına varacak ve bunun hesa- bını soracak güç mutlaka çıkacaktır. Ama bu güç sanmayın ki bir askeri müdahale olacaktır. Türkiye'nin laik yapısının bozulmasına izin vermeyecek güçler birlikte hareket edecektir. Gerekirse ordu-millet işbirliğiyle sonuç alınacaktır" dedi. riKo-IrtİCaİ kadrolaŞma Dogan'a katıldığım belirten Kara mutanı Orgeneral Aytaç Yalman da "Kadrolaşmadan, köylere kadar inen irtica fa- aliyetlerine kadar hepimizi rahatsız eden bir icraat söz konusu" diyerek AKP hükü- metini, laik dokuyu bozacak her türlü hareketi Avrupa Birliği gerekçesine sığınıp yapmakla suçladı. Bu konuşmadan sonra komuta kademesi dışındaki şûraya katılan bütün askerler değerlendirmeye katıldıklannı işaret ettiler. Yüksek Askeri Şûra top- lantısının başlamasından 1 gün önce 31 Temmuz'da şûraya katılacak Kara Kuvvet- leri Komutanlığı'na bağlı generallerin ayn bir toplantı yaptığı da öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Asken Şûra (YÂŞ) toplantısı- nın ilk gününde kurulun sn ıl ve askeri üyeleri arasında yoğun tartışmalann ya- şandığı öğrenıldı. Kara Kuvvetlerı Ko- mutanı Orgeneral Aytaç Yalman, Jan- darma Genel Komutanı Orgeneral Şe- nar Eruygur ve 1. Ordu Komutanı Or- general Çetin Doğan'ın laiklikle ilgili duyarlılıklannı vurguladıklan ve uygu- lamalarından dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yönelttık- len kaydedildi. Orgeneral Doğan'ın "Gerekirse ordu millef el ele laik sis- temin korunması için çaba harcanır" dediği belırtildi. Orgeneral Eruygur'un da Milli Savunma Bakanı Vecdi Gö- nül'ün "İhraç kararlannı imzalama- yacağım" demesi üzerine kurul üyele- rine takkeli ve cüppeli bir astsubayın fo- toğraflannı yansıtıcıda gösterdığı öğre- nildi. Erdoğan'ın da eleştirilere karşıhk olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rencide ermek niyerinde değiliz, Ge- nelkurmay'Ia uyumlu bir çalışma içe- risindeyiz" karşılığını verdığı belırtildi. Cumhuriyefin edindigı bılgıyegöre. YAŞ toplantısının başladığı 1 Ağustos Cuma günü Milli Savunma Bakanı Vec- di Gönül disiplınsizlık nedeniyle ordu- dan atılması planlanan yaklaşık 20 su- bay ve astsubayla ılgıli karan ımzalama- yacağını söyledı. Gönül'ün değerlendir- mesinin ardından 1. Ordu Komutanı Or- general Doğan söz aldı ve şunlan söyle- di: "Başbakanım, tüm yaptıklannızı ve amacınızı bir asker olarak iyi bili- yorum. TSK'nin etkinliğini ortadan MArkasıSa. 8, Sü. 3'te Yaşar Büyükanıt Atama ve terfiler karara bağlandı Büyükanıt'a başkanlıkyolu TSK'dekİ terfi ve atamalann karara bağlandığı ağustos dönemi YAŞ çalışmalan tamamlandı. Toplam 5 orgeneral emekliye aynhrken boşalan kadrolara yeni atamalar yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Halil îbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Özden Örnek atandı. 1. Ordu Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 2006 yılında Genelkurmay Başkanı olma yolu açılmış oldu. • 8. Sayfada MebmetAli Şahin şahin: Sezer'den dönerse aynen geçiririz Hükümet 7.pakette ısrarlı Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Milli Güvenlik Kurulu'na ilişkin düzenlemeleri de içeren 7. paketi, Cumhurbaşkanı Sezer'den geri dönmesi durumunda değişiklik yapılmadan yeniden TBMM'den geçireceklerini söyledi. Şahin, MGK Genel Sekreteri'nin sivil olması konusunda da "Yasada, MGK Genel Sekreteri sivil olacak diye bir şey yok. İnisiyatif getiriyor. Bir askerin ya da sivilin olması için yasada sorun yok" diye konuştu. • A Sayfada CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Baykal, AKP hükümetine eleştirisini sürdürdü îktidar tutarlı değilÇOğaldl CHP lideri Deniz Baykal, AKP hükümeti- nin iktidarda olduğu 9 ay süresince Türkiye'nin hiçbir temel sorununu çözemediğini. aksine sorunlan daha da büyütüp ağırlaştırdığını söyledi. Hükümetin "tutarsız, net olmayan, güven vermeyen ve iktidara hazırlıksız" bir görüntü verdiğini belirten Deniz Baykal, AKP'nin seçim öncesi vaatleriyle IMF kuşatması arasında bunaldığını ve sonunda gidip IMF'yle Dünya Bankası önünde diz çöktüğünü kaydetti. • 4. Sayfada Cergİn kOngre CHP tstanbul tl Kongresi Lütfi Kırdar Kong- re Merkezi'nde dün yapıldı. Genel Merkez yanlılan ve muha- liflerin yoğun kulis yaptığı kongrede zaman zaman gerginlik- ler de yaşandı. Batur îlter'in adaylıktan çekilmesiyle başkan- lık için Şinasi Öktem ve Mehmet Bölük yanştı. Bölük konuşmasında CHP'nin yeterince muhalefet yapamadığına dikkat çekerken Öktem, yerel seçimlerde istanbul'u kazan- mak için ellerinden geleni yapacaklannı belirtti. • 4. Sayfada D e n i z ' kum, güneş, doğa ve tarihin bir arada bulunduğu Antalya, 40 derecenin üstündeki sı- caklığa karşın turist akımna uğruyor. Son bir aydır turist sayısında büyük artış gözlenen An- talya Havalimanı'nda hareketligünler yaşanıyor.Yetkililer 1 Ocak-2 Ağustos tarihleri arasın- ^ a ^ roily011 ^ 7 4 *) 'n 378 turistin havayoluyla Antalya'ya geldiğini belirttiler. Bunaltıcı sıcak- lardan etkilenen turistler çareyi deniz ya da havuzda serinlemekte buluyor. (Fotoğraflar: AA) YILLIK TÜFE YÜZDE 11.6 Enflasyonda gerileme sürüyor Devlet Istatıstik Enstıtüsü temmuzda bir öncekı aya göre toptan eşya fiyatlan- nın yuzde 0.5, tüketıcı fiyatlannın ise yüzde 0.4 oranında gerilediğını açıkla- dı. Yıllık enflasyon oranı, toptan eşyada T- yüzde 10.9, tüketicı fıyatlannda ise yüzde 11.6 olarak belirlendi 112. Sayfada DAVETl BAĞDAT YAPACAK ABD'den dolayh asker çağnsı Irak'm yeniden "yapılandınlma- sı" sürecinde hem para hem de as- ker sıkıntısı çeken Washington ' yönetımi, asker çağnsını Irak'taki geçici hükümet üzerinden yapmaya hazırlanıyor. Bush yönetimı hukuki zemine ilişkin kaygılan bu yolla gidermeyı planlıyor. H11. Sayfada _ GOLLER BATÎSTA VE PRATES'TEN Galatasaray IiverpooFu yendi Galatasaray Amsterdam Turnuvası'ndaki 6 son maçında Ingiltere Premier Ligi ta- krmlanndan Liverpool'u 2-1 yendi. Li- verpool'lu ıkı oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçta Galatasaray'ın gollenni 21. dakikada Batısta ve 39. dakikada Prates attı.Ra- kip takımm tek golünü ise Heskey attı. I Spor'da Çin Büyükelçisi Kuangzi 'Tek kutuplu dünya herkesin zaranna' Irak'ta BM'nin güclü rol alması gerektiğinin altını çi- zen Çin Büyükelçisi Kuangzi, "Her şeyden önce tek kutuplu bir dünya hiç kimsenin yaran- na değildir. Bu uluslararası demokrasi kavramına da ters- tir. Biz Amerika'nın karşısın- da başka bir kutup üretme çabasında değiliz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çin Halk Cumhuriyetı'nın Ankara Büyükelçisi Yao Kuangzi. Irak'taki gelişmele- ri bütün dünyanın kaygıyla izlediğıni belirterek "Orada BM Güvenlik Konseyi daha aktif rol almaü. Böl- ge için Türkiye'yle işbirliği yap- mak istiyoruz" dedi. TerÖrün hiçbir din ya da ulusa eşitlenmemesi gerek- tiğini vurgulayan Kuangzi, "Tek ku- tuplu dünya kimsenin yaranna de- ğil" diye konuştu. Kısa bir süre son- ra Türkiye'deki görev süresini ta- mamlayıp ülkesine dönecek olan Kuangzi, Cumhuriyefin sorulannı yanıtladı. Kuangzi'ye yönelttiğimiz sorular ve yanıtlan şöyle: - Çin'in kuruculan arasında bu- lunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü dünyadaki son uluslararası geliş- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yazarımız Mustafa Balbay, yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazılarına bir süre ara verecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog