Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ULUSAL SOL Anıl Çeçen r^a* Ug Pazarlama A Ş Tuıkocafc Cad No 39 41 kitapkuiübfl (3«34|Ca£üoJlu-tstanbalTel .212)5120505 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KEMALÎZM -'^Anıl Çeçen 80. YIL SAYI: 28452 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) :a| Pazarlama * g Tüıtocagı Cad No 39/41 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, Zafer Bayramı'nda net mesajlar verdi Laiklik güvencesi 30Ağustos'u Kutladık.. 30 Ağustos Zafer Bayra- mı gerilimli bir ortamda kutlandı. Bu gerilimde AKP Hükii- meti'nin biiyiik payı bulun- maktadır; çünkü türban, halkımızın başörtüsüne verdiği saygılı anlamın dışı- na çoktan taşmış, irtica si- yasetinin özel mücadele fla- masına dönüşmüştür; dev- let törenlerinde bu nedenle sıkıntı çekilmektedir. AKP Hükümeti'nin ulu- sal devlet bankalannın ba- şına getirdiği kişi resmen faizin haram olduğunu söy- leyebilmektedir. İktidarın öğretimde irtica eğitimi yapılmasını amaçla- yan politikasında ısrar ettiği de görülüyor ve bu iktidarın Anayasa'yı değiştirebilecek bir güce Meclis'te ulaşması vatandaşı düşündüriiyor. • Denebilir ki: Bu iktidarı vatandaş seç- medi mi?.. Sorunun yanıtı açıktır: 3 Kasım seçimlerinde sandı- ğa gitmeyen vatandaş ile yiizde 10 barajı yü/ünden oyları yakılan yurttaşların toplam oyu yiizde 59'dur; parlamento toplam seç- menlerin yiizde 41'ini tenı- sil etmektedir. 'Takıyyeci iktidar' olup ol- madığı tartışmasının şaibe- sini de üzerinde taşıvan hü- kümetin bu kadar biiyiik bir dengesizlikle Meclis'te ağırlık taşıması ülkenin tüm laik güçleri gibi askerde de tedirginlik yaratmıştir. " • 3 Kasım seçimlerinden önce laik gibi görünen kar- tel medyası, iş dünyasında- ki kökleri ve çıkarları nede- niyle iktidara yakınlaşmak politikasını benimsedi; AKP Hükümeti'nden yana tutumunu askere dönük si- yasetinde saldırıya varan yayınlarla sürdürüyor. Bu yayınlarla oluşan po- lemik ortamında, ordu için- de fikir ayrılığı ya da bö- lünme varmış gibi bir hava kinıi gazetelerin köşelerin- de yaratıldı. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 30 Ağus- tos'ta yapacağı konuşma bu bakımdan merak ve il- giyle bekleniyordu. Sayın Özkök'ün söyle- diklerinden bir bölümünü aktarahm; Genelkurmay Başkanı diyor ki: "...Ülkemizde yeniden hız arttıran gerici ve aynhkçı ce- reyanlar Silahh Kuvvetleri- mize yeni ve zorlu görevler yüklemektedir." "Akla ve bilime dayalı Ata- türkçü düşünce tarzı, sürekli gelişime açık ve kendisini ye- nileyen yapısıyla gelecek ne- siller için de yol gösterici bir ışık ve çağdaş bir ideal olma- ya devam edecektir." "...Türk Silahh Kuvvetle- ri'nin değerli mensuplannın, Atatürk ilke ve de\ rimlerinin yol göstenciliğınde (...) ken- dilerinı 21 "inci yüzyılın mu- harip ve aydınları yapacak gerekJi atılımlar yapacağına (...) inancımı teyiden ıfade et- mek isterim." • Dışardan ve içerden, medyada ve iktidarda sü- rekli saldırıya uğrayan Ata- türkçülüğün, Genelkurmay Başkanı Özkök tarafından algılanış ve dile getiriliş bi- çimine katılmayacak bir yurttaş düşünemiyoruz. Özkök'ün konuşması bir- çok soru işaretinin yanıtını vermiş bulunuyor. Cumhuriyet Can pahas.na sadece düşmanı mağlup etmekle kalmadığım, genç ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini de attığını belirten Özkök, TSK'nin laik cumhuriyet rejimini canı pahasına koruyacağını bir kez daha vur- guladı. Genelkurmay Başkanı, Türkiye'de yeniden hız arttıran gerici ve aynhkçı cereyanlann silahh kuvvet- lere yeni ve zorlu görevler yüklediğine dikkat çekti. 21.yüzy.l.nordusu mokratik değer yargıları ve değişen egemenlik kavra- mının yeni doktrinlerin üretilmesini zorunlu kıldığını belirterek "Bu yeni dünyada akıl, bileğin gücünü et- kisizleştirirken kendi gücünü yüceltmekte, kanın, ba- rut kokusunun yerini bilgi ve itidal almaktadır. Ata- türkçü düşünce, sürekli gelişime açık yapısıyla çağ- daş bir ideal olmaya devam edecektir" diye konuştu. AıNKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök, Türkiye'de ye- niden hız arttıran gerici ve aynhkçı cereyanlann silahh kuvvetlere yeni ve zorlu görevler yüklediğine dik- kat çekti. Orgeneral Özkök, dünya- da artan yeni demokratik değer yar- gılan ve değişen egemenlik kav- ramlannın bu yeni ve zorlu görevin başanlabilmesinde yeni "konsept ve doktrinlerin" üretilmesini zo- runlu kıldığını kaydetti. Genelkur- may Başkanı, TSK'nin laik cumhu- riyet rejimini canı pahasına koruya- cağını da bildirdi. Genelkurmay Başkanı Özkök, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle TSK mensuplanna ithafen bir kut- lama mesajı yayımladı. Orgeneral Özkök, mesajında, Türk ulusunun bir imparatorluğun külleri arasın- dan silkinip dirilişinin ve var olma mücadelesinin dönüm noktalann- dan birini oluşturan 30 Ağustos Za- fer BayTamı'nın 81. yıldönümünü gururla kutlamanın heyecanı içinde bulunduklannı bildirdi. Özkök, "Bu zafer ile Türk ordusu sadece muharebe meydanında düşmanı mağlup etmekle kalmamış, genç ve onurlu Türkiye Cumhuriye- ti'nin kuruluş temellerini de at- mıştır" dedi. Dünyanın en hassas bölgelennden birinde yer alan Tür- kiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen süre içinde laik, demokratik yapı- sıyla uluslararası toplumun saygın UArkası Sa. 8, Sü. 3 'te 30 Ağustos Zafer Bayramf nın 81. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Törenlerdekonuşan'askerlerlaikliğeyöneUktehditlerekarşımücadeledeka- rarlı olduklarını vurguladılar. İstanbul'daki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna 'izinli' olduğu için katılmaz- ken, Diyarbakır'daki kutlamalarda AKP'li milletvekillerinin yer almaması dikkat çekti. • 8. Sayfada (Fotoğraf: AA) ŞENERERUYGUR: Başlıca sorun takıyye mantığı Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral ^ Eruygur, irticai çevrelerin demok- rasiye sistemli bir saldın içinde oldu- ğunu vurgulayarak "Türkiye'de oligarşi ile demokrasiyi kanş- tırma hevesinde olan- lar var" dedi. Demok- ratik işleyişin en önemli sorununun "takıyye mantığı" olduğunu be- lirten Eruygur "Seçim- den önce söz veriyorsu- nuz. iktidara gelince tersini yapıyorsunuz" dedi. • 8. Sayfada • KURTULUŞA KARŞI BİR İŞBİRLİKÇİ • BÜYÜK ZAFER Yazı dizdleri • 6. Sayfada Bombalı saldınyı itiraf eden 4 kişinin örgütle bağlantılı olduğu öne sürülüyor Necefte El Kaide kuskusuHz. Ali Türbesi'ne yönelik saldında iki araca yerleştirilen patlayıcılann Ür- dün Elçiliği ve BM merkezine yöne- lik eylemlerde kullanılan malzemeyle aynı olduğu belirtildi. 107 kişinin öl- düğü saldınyla ilgili olarak Saddam yanlısı 2 Iraklı ile 2 Vahabi Arap yakalandı. Zanhlann suçlanm itiraf ettiği bildirildi. El Kaide üyelerinin çoğunluğu Vahabilerden oluşuyor. Protesto için Necef, Basra ve Bağ- dat'ta yürüyen binlerce kişi intikam yemini etti. Saldında ölen Şii liderin örgütünden Muhsin Hakim, sorumlu- lular listesinin başında Saddam yanh- lannın bulunduğunu söyledi. Hakim, saldınnın "paralı askerler" ya da "te- röristler" tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirtti. El Hakim salı günü toprağa verilecek. • 11. Sayfada ABD iç savaştan korkuyor îşgcdcinin işizorlaştı Washington Post'a göre ABD'liler El Ha- kim'in ölümünden sonra rakip Şii grupla- nn birbiriyle savaşması olasıhğını "kâ- bus" olarak değerlendinyor. • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olaylar İçinde Çelişkilep Çelişkili gelişmeler mi yaşanıyor, yoksa bize mi öyle geliyor, karar vermekte insan zorlanıyor. Başımızı çuvala soksa, Kuzey Irak'ta istenmeyen devlet muamelesı görmemizi sağlasa, en azından Kürt müttefikliğini yüzyıllık dostluk ve işbirliğine yeğlese de vazgeçemediğimiz ABD'nin yüksek yöneticileriyle bi- zimki, aynı tonda konuşuyor. Genelkurmay Başkanları Myers ile Milli Savunma MArkasıSa.8,Sü.rde *• Memurzammındauzlaşma yok Memura yapılacak zam oranlanru belirlemek için yapılan toplu görüşmelerde hükümet, 2003 yılı için bir defaya mahsus ol- mak üzere 160 milyon lira, 2004 yılı için de yüzde 13 zam önerdi. Uzlaşma sağlanamaması üzerine sorunun 3 gün içinde Uzlaştırma Kurulu'na götürülmesine karar verildi. Kurul başvurunun ardın- dan 5 gün içinde karar verecek. KESK Başkanı Evren, önerilen zamla memur maaşının açlık sınınnın altın- da kaldığını belirtti. Hükümetin ye- niden değerlendirme yapmasını is- teyen Evren, aksi halde AKP'yi sonbaharda sıcak günlerin bekle- diği uyansında bulundu.Türki- ye Kamu-Sen Başkanı Akyıl- dız ise çalışanlan bugünden itibaren açlık grevi yapma- ya çağırdı. • 4. Sayfada PMttlE DÛNYA ŞAMPIYONLUâü Arif Kızdyaim HAMMKOÇ Süreyya Ayhan Bir ilk için son adım... Bugun belki de bir ilki gerçekleşfırecek Süreyya Ayhan. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu aflefi olacak... Başarısı biraz "doğal yetenek" gibi görülse de aslında bu, hırsın, inancın ve öfkenin karışımı. Bugün CumhurİYet 'le birlikte. Bu kız beni ağlatıyor Gösterişsiz, tantanasız, şatafaisız, söylevsiz ama içten yurt sevgisiyle . Sıradan insanımıza özgü o derin, doğal, kendiliğınden yurtseverliğiyle... Süreyya Ayhan beni ağlatıyor... Ama onun için korkuyorum... Engizisyon mahkemesı onunde bir Jan Dark'a benzetiyorum onu kimi kez... Ataol BEHRAMOĞLU'nun yazısı Spor'da Her şey yürekten Şevval Sam, bugüne kadar sadece Leman Sam'ın kızı olduğu için albüm yapmak isfemediğini söylüyor. Bu yıl stüdyoya giren Sam, şarkıları söyleyebilmek için bir öyküsü olması gerekfiğine inanıyor. Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfa'da Gelişme düşlemeyle başlareıışrr Organ nakli, cep telefonu benzeri iletişim alerleri, robotlar, lazer silahları gibi fikirler yıllar öncesi filmlerle ekrandaydı. Teknolojik gelişmelere yer veren filmler yeni buluşların esin kaynağı oldu. Gamze AKDEMİR'in haberi 14. Sayfa'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 30 Ağustos'un Güncelliği... Etrafımızda ve dünyada yaşanan gelişmeler, 30 Ağustos zaferimizi, "kurtuluş" ve "kuruluş" savaşımı- zı daha da güncelleştiriyor. 30 Ağustos 1922 günü, Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığındaki Türk birlikleri Dumlupınar'da, emperyalist ülkelerin desteğindeki Yunan işgalci güç- lerine karşı kesin bir zafer kazandılar ve Ege'ye doğru yürüdüler. MArkas,Sa.8,Sü.8'de »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog