Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 8 IstanDul HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Edırre B 34 Sinop B 30 B 36 Samsun B 30 Kocaelı B 36 Trabzon B 29 Çanakkale B 36 Giresun B 29 Izmır  37 Ankara A 34 Manısa Aydır _A 39 Eskişehır A 36 A 39 Konya A 34 Denızlı A 39 Sıvas A 31 .Zongjldak B 28 Antalya A 37 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van A A A A A A B B 3ti 35 39 40 36 38 32 26 Y 24 Yurdun kuzeydoğu kesımlen parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun ku- zeydoğusu sağanak ve gok gurultulu sağanak yağışlı dığer ^erier az buluilu ve açık geçecek Hava sıcaklıgı tum yurt- ta bıraz daha artacak Ruzgâr kuzey ve doğu yonlerden hafif. ara sıra orta. yağış alan yerterde yağış anında yer yer kuv- vetlı olarak esecek DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y Y B Y Y Y Y 16 16 14 20 20 17 22 16 Münıh Y 20 Zünh Berlin Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y B Y B B B B 20 30 28 27 37 36 31 36 Moskova Y 22 Y 20 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre A Y Y B Y Y B 27 34 34 30 30 15 35 A 40 Taşkent Parçalı bumtlu Ss'ı K. Bj utlj k Çok buıutlu Yagmudu Ç_!i Sulu kar ı Gok gumltulu ' G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada <jeri çeviren Danıştay ile konuyu Meclis'teki ço- ğunluğa dayanarak çözmeye girişen hükümetin çıkardığı yasayı binlerce çocuğu tarikat okulları- na yonlendirmeyı hedef aldığı gerekçesiyle veto eden Cumhurbaşkanı Sezer'i hedef alıyor. (Gazeteniz Cumhuriyet ile Oktay Ekşi dışında) yazılı ve görsel basının muhterem kalemleri, pa- ra babaları namına efendilik taslayan yöneticile- ri YÖK konusunda, yoksul öğrenciler üzerine ku- rulmaya çalışılan oyunlar karşısında sessiz. Yoksul öğrencıleryasasını değiştirmeden yeni- den Çankaya'ya göndereceklermiş. Çankaya için kişisel açıdan ne gam! Fakat re- jimin geleceği açısından kaygı verici gelişme, kuş- kuyla ızlenmesi gereken bir iktidar icraatı. Bakan Çelik, Başbakanlık'ta Üniversitelerarası Kurul'lagörüştükten sonra; Meclis'teki çoğunlu- ğa güvenerek YÖK taslağını ufak tefek değişik- liklerle yasaya çevirmeye hazırlandığına işaret e- den konuşmalar yapıyor. RTE de Kurul üyeleriyle uzlaştık derken Kurul Başkanı Prof. Ayhan Alkış, "iktidann sergilediği yaklaşımla uzlaşmanın mümkün olamayacağını" söylüyor. Uzlaşma için öncelikle (bu iktidarda arayıp da bulamayacağınız) iyi niyet olması gerekiyor. Bu kadro, bu kafayla nasıl olacak da uzlaşıla- cak, anlaşmaya varılacak? Tarafların taslağın tü- müne bakış açıları uzlaşmadan uzak, yüz seksen derece birbirine ters düşüyor. ÜniversitelerYÖK'te çağın koşullarınagörede- ğişiklıkler yapılması geregini yadsımıyor. Ne ki, haklı olarak yeniden düzenlemenin YÖK'ü he- men her açıdan AKP iktidarının emnne almaya ve belirli amaçlara göre hazırlanmış senaryoları, ka- fayapılan bilinen kişilerce uygulamaolasılığınael- bette karşı çıkıyor. Oysa RTE'nin eskiden kalma saplantıları ve bu saplantıları uygulamaya geçirmeyi içeren öngö- rüleri koşutunda hareket eden bakan; "YÖKtas- lağının özünü teşkil eden tasfiyeden" vazgeçmi- yor. Uzlaşmacı kimlik sergifeyerek taslakta direnen bakanla RTE'ye karşı; Üniversitelerarası Kurul, taslaktan tamamen vazgeçilmesini, birlikte görev yapacak bir komisyonun üzerinde uzlaşılan bir taslak ortaya çıkarmasını öngörüyor. • • • Hesaplar, tasarı Meclis'ten çoğunluk sultasıy- la geçirildiği gün, 70 küsur bin kişilik öğretim kad- rosundan tam 28 bin 249 kadronun boşalacağı- nı gösteriyor. Tabii Bakan Çelik'in talimatı doğrultusunda ha- reket edecek olan (Oktay Ekşi'nin 'Yedi Kişilik Cellatlar Kurulu' adını taktığı) bir kurul, boşalan kadrolara, derslere bismillahirrahmanirrahim di- ye başlamayı özleyen kafa düzenındeki bilinme- yen kim bilir hangi değerleri atayacak? • • • Bu kadronun şeffaflaşma, diyalog yoluyla so- runları çözmeye yönelik söylemleri baştan sona palavra. Demokrasiyi malum amaca varmak için araç gördükleri gibi; şeffaflaşma, diyalog gibi te- mel öğeleri kamuoyunu aldatmak, kandırmak, iyi niyet sahibiymiş görünmek için kullanıyorlar. YÖK gibi, tarikatlara yem borusu yoksul öğren- ci yutturmacası gibi girişimlere karşı, KESK'in başlattığı demokratik direnişe benzer eylemlere geçilmedikçe.. kısacası bu iktidara karşı toplum- sal direniş hareketlerine girişilmedikçe... Bu kadro, bu iktidar, rejimi dinamitleyecek da- ha çoook tasarruflara gebe. Ha, bu kafa değişir mi? Değişir, değişti diyen- lerin aklına şaşarım. Erdoğan:Asker koşulları oluşmadı ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin I- rak'a asker gönderme- ye olumlu baktığını, ancak karar almak için gerekli koşullann oluş- madığını belirtirken ABD'ye de mesaj ver- di. ABD'nin 8.5 milyar dolarlık krediyi asker göndermeye bağlama- sının parlamentoyu olumsuz etkileyeceğini belirten Erdoğan, Ku- zey Irak'a yerleşen KÂDEK'e karşı önlem alınmamasından duy- duğu rahatsızhğı aktar- dı. Erdoğan, Kuzey I- rak'ta Türkiye'nin bek- lediğı gelişmelerin ol- madığını. ABD'nin KADEK'ı terör örgüt- leri listesine aldığını, ancak bunun uygulan- masrnın önemli oldu- ğunu belirterek "KA- DEK'i terör örgürü listesine almak sorun çözmüyor" dedi. Erdoğan, dün CNN Türk'te iç ve dış geliş- meler konusunda soru- lan yanıtladı. ABD' nin vermeyi taahhüt ettiği 8.5 milyar dolarlık kre- di konusuna işaret eden Erdoğan, "Bizim böy- le bir talebinıiz olma- dı. ABD verirse ne âlâ" dedi. Bu paranrn askeri iş- birliğı koşuluna bağ- lanmasının doğru ol- mayacağını, kendisinin de bu yönde bır istih- barat almadığrnı vur- gulayan Erdoğan, "As- ker gönderme ayrı bir konu, bu ayrı bir ko- nu. Bunların birbiri- ne kanştırümaması gerekir. Aksi halde parlamentoyu etki- ler" dedi. Erdoğan, "ABD, Türkiye'ye "Şu bölge- yi verdik size, bunda mutabık kaldık' deme- li. Türkiye onu değer- lendirmeye almab" sözlenyle beklentisini aktardı. Erdoğan. asker gön- derilmesi gerektiğini i- ma ederek "Gitmek- ten endişe etmeme- miz gerekir. Ama bu- na bir şerhim var. BM Güvenlik Konseyi'nin çok daha aktif rol oy- namasının Türki- ye'nin de ABD'nin de işini kolaylaştıracağı- na inanıyorum" görü- şünü dile getirdi. YÖK taslağını da değerlendı- ren Erdogan, taslağın uzun süreye yayılması- nı doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, fona devre- dılen kamu alacaklan- nın tahsilı için ise yeni yasa hazırlığı içinde ol- duklannı açıkladı. Ozgürlük destanıI Baştarafı 1. Sayfada ağır darbeyi indirdiğini, yaptığı örnek savaşımla başka uluslara yol gösterdiğini, birlik ve daya- nışma anlayışıyla dünyada say- gınJık kazandığını belirtti. Savaş alanındaki zaferlerin ardından, ulus istencinı üstün kılan cum- huriyetin kurulması ve büyük devrimlerin yaşama geçirilme- siyle, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda önemli atılım- lar gerçekleştırildiğini anlatan Sezer, şöyle dedi: "Bugün Türk ulusu, gelecegi- ne güvenle bakan, onurlu ve saygın bir ulus olarak, cumhu- riyerin 80. kuruluş yılına ulaş- manın kıvancını ve mutluluğu- nu yaşamaktadır. Türkiye, ev- rensel değerlerin yol gösterici- liğinde gelişme ve aydınlanma çabalarını sürdürecek, Viice Atatürk'ün gösterdiği ereklere doğru kararuükla ilerleyecek- tir. Ulusumuz, Atarürk ilke ve devrimlerinden, çağdaşlaşma ereğinden ödün vermeyecek, cumhuriyeti, ka/anımları, ku- rum ve kurallanvla sonsuza değin yaşatacaktır." TBMM Başkanı BülentAnnç, Genelkurmay Başkaru Orgeneral Hilmi Özkök'e gönderdiği kut- lama mesajında, Türk ulusunun 30 Ağustos Zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen- lere anlamlı, ağır ve unutamaya- caklan bir ders verdiğinı belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan mesajında, "Milletimiz,çok zor şartlar altıntla Kurtuluş Savaşı ile kazandığı birlik ve beraberlikle banş ve huzur or- tamını her zaman koruvacak Fotoğraflarla Atatürk Anıtları Süleyman Demirel İniversitesi (SDÜ), Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla. "Fotoğraflarla Atatürk Anıtları-1" adb albüm yavımladı. SDÜ Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Faruk Mumcu tarafından kendi çektiği 600 fotoğraf arasından seçilerek hazırlanan albümde, Milli Mücadele yüJarını simgeleyen anıtlar, bir kez daha ölümsüzleşiyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışından Yunan ordularının Izmir'de denize dökülmesine kadarki tarihi süreci kapsayan albümde ayrıca, döneme ait kısa bilgiler ve kronoloji de yer alıyor. ve karşüaşacağı güçlükleri \ine milli birlik ve beraberlik içinde çözümleyecektir" dedi. CHP"Genel Başkanı Deniz Baykal da yayımladığı mesaj da, topraklan işgal edilmiş, silahlan elinden alınmış ve yıllarca süren sa\aşlar sonucunda tüm kaynak- lan tükenmiş bır ımparatorluğun yıkıntılanndan ulusal bir devlet ve ordu yaratma mucizesınin ger- çekleştinldiğinı dıle getirdi. Cumhuriyetçi Demokrasi Par- risi (CDP) lideri Yekta Güngör Özden iktidan, Atatürk cumhu- riyeti karşıtlığını bırakmaya ça- ğınrken şunJan dedi; "Kimi nan- kör ve sapkın. kimi aymaz ve bağnaz yalancının kışkırtma- sıyla laik anayasal düzene sırt çevirmesini değişme görünü- müyle benimseterek kafasında- ki köktendinci yapıyı gerçek- leşrirmeye çalışan siyasal ikti- dar ve yurtdışına asker gönder- meyi inracatla eşit tutan çıkar- cı yandaşları, tarihsel değerler- den doğal kaynaklara değin her alanda ve her konuda yabancı istek, baskı ve dayatmalarına boyun eğmektedir. Cumhuriye- tin nitelikleri, Atatürk ilkeleri, Cumhurbaşkanı ve TSK'ye karşı çıkarak kabadayihk gös- terisine kalkışan; kamu malla- nnı gözden çıkaran; yargıvı, eğitimi, külrürü. sanatı. ekono- miyi dinsel gereklere göre dü- zenleyerek demokrasiyi vazgeç- mediği dinsel amacı için araç olarak kullanan iktidar bu ulu- sa yaraşır olmaktan uzaktır." ÂNAP liden Ali Talip Özde- mir mesajında, ülkenin içte ve dışta zor günlerden geçtiği bu günlerde başvurulması gereken tek referansın, 81 yıl önce olmaz denileni başaran şehitlerin içle- rindeki "vatan, millet ve bayrak aşkı" olduğunu bildirdi. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, yurttaşlan ilkel, dinci ve milliyetçi zihniyetlerle mücade- leye çağınrken "Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne sürege- len İslamı toplumsal yaşantı- mıza egemen kılma çabaları. ne yazık ki bugün iktidar par- tisi aracüığıyla sürmektedir" dedi. SP lideri Necmertin Er- bakan, Irak'a asker gönderme- ye karşı çıkarak tersi durumda askerin "işgalci" olarak nitele- neceğinı kaydetti. 30Ağustos nedmiykAtatMmtikrına çelenkkomdacak, çeşitli etkinliklergerçekleştirilecek Tüm yurtta 'zafer' sevinciHaber Merkezi - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahh Kuvvet- ler Günü tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KK- TC'de törenlerle kutla- nacak. ANKARA: Anırka- bir'deki törende Genel- kurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök, Atatürk'ün kabrine çe- lenk koyarak saygı du- ruşunda bulunacak. Tö- rene, kuv\et komutan- lanyla Jandarma Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar katı- lacak. Ankara'daki Ata- türk anıtlanna da çe- lenkler konulacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Genelkurmay Karargâhı'nda komu- tanlar, kutlamaları ka- bul edecek. Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Annç, Başba- kan Recep Tayyip Er- doğan ile Özkök, Ata- türk Kültür Merkezi alanındaki kutlamaları izleyecek. Bando takımlannın çeşitli gösteriler suna- cağı törene askeri bir- likler de geçişleriyle renk katacak. Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıl- dızları da bir gösteri Ankara'da Atatürk anıtlanna da çelenkler konulacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Genelkurmay Karargâhı'nda komutanlar, kutlamalan kabul edecek. gerçekleştirecek. Özkök, komutanlarla birlikte Devlet Mezar- lığı'nı da ziyaret ede- cek. Bayram nedeniyle akşam üzeri çeşitli ban- do konserleri düzenle- necek. Törenler, Genel- kurmay Başkanı Orge- neral Özkök'ün Gazi Orduevi'nde akşam ve- receği resepsiyonun ar- dmdan sona erecek. İSTANBUL: İstan- bul'da valilik, yerel yö- netimler, sivil toplum kuruluşlarmca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, bugün saat 09.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak. 09.30'da Harbiye Ordue\i'nde tebriklerin kabulünün ardından saat 10.30'da Aksaray Vatan Cadde- si'nde resmi geçit töre- ni düzenlenecek. 1. Or- du ve Istanbul Garni- zon Komutanı Orgene- ral Yaşar Büyükanıt, Fenerbahçe Ordu- evi'nde resepsiyon ve- recek. Resmi törenler kapsamında 09.00'da Edirnekapı Şehıtliği zi- yaret edilecek ve çeşit- li ilçelerdeki Atarürk anıtlanna çelenk bırakı- lacak. Avcılar Beiediye- si'nin düzenlediği kut- Genelkurmayın resepsiyon önlemi Türbanakarşıeşsizdavetiye ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Genelkurmay Başkanlığı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Orduevi'nde bu akşam ger- çekleştirilecek resepsiyonda türban krizi yaşanmasını önlemek için Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere eşsiz da- vetiye gönderdi. CHP lideri Deniz Baykal a gönderilen davetiye de tek kişilik teşrif istendi. AKP iktidannın bu yıl ilk kez ka- tılacağı 30Ağustos resepsıyonunda, Genelkurmay Başkanlığı türbana karşı önlem aldı. Bugüne kadar ge- leneksel olarak "eşli katüımın is- tendiği" davetiyeler, türban kıizine neden olmamak için iki ayn katego- ride hazırlandı. Üst düzey bürokratlar, rektörler ile elçilere göndenlen davetiyeler- de eşlı katılım ıstenırken çoğu tür- banlı olan AKP'li bakanlann eşle- rinın resepsiyona katılımmı önle- mek üzere siyasilere farklı davetiye gönderildi. Bu davetiyelerde, eşsiz katılım istendi. Davetiye gönderi- Jen siyasilerin "Genelkurmay Baş- kanı ve eşinin verdiği resepsiyona teşrifleri" rica edildi. lamalar kapsammda ya- pımı sona eren Atatürk Evi'nin açıhşı ve fbra- him Tatlıses konseri gerçekleştirilecek. Is- tanbul Barosu, ADD. üniversiteler, meslek odalan, sendikalar, ÎP Öncü Gençlik, L'lkü Ocaklan, CHP Istanbul Gençlik Kollan da saat 14.00'te Taksim Cum- huriyet Anıtı'na çelenk bırakacak. 17.00-18.00 saatleri arasında 1. Ordu Batı Garnizon Komutanlığı Bandosu Taksim Mey- danı'nda, Hava Harp Okulu Bandosu Bakır- köy Ozgürlük Meyda- nı'nda, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Ban- dosu Beyazıt Meyda- m'nda. 15.30-16.30 sa- atleri arasında 1. Ordu Bölge Bando Komutan- lığı Kadıköy İskele Meydanı'nda, Piyade Okul Komutanlığı Ban- dosu ıse 14.00-14.30 saatleri arasında Üskü- dar Meydanı'nda İstan- bullularla buluşacak. Istanbul Devlet Ope- ra ve Balesi de bu gece saat21.00'deKızKule- si'nde MichelTabach- nik'ın yönetımınde ve- receği konserle 30 Ağustos Zafer Bayra- mı 'nı kutlayacak. GÜNDEM MLSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada haöldü. El Hekim, Şii hareketinin önde gelen liderieri ara- sındaydı. Saddam rejiminden kaçan Hekim, 1980'de Tahran'a gitti. Burada 23 yıl sürgün ya- şamı sürdükten sonra Saddam'ın devrilmesinin ardından yeniden Irak'a döndü. Hekim'in Irak'a dönüşü muhteşem olmuş, on binlerce kişi karşı- lamıştı. 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Şii hareketinin önderliği için yarışan Hekim ve Sadr aileleri ara- sındaki rekabet son dönemde yükseliyordu. Hekim, daha çok Iran'dan yana tavrını koyarken, ABD'yi tümüyle karşısına aldı. Sadr ailesi içinse daha farklı yorumlar yapılıyor. Uzun yıllar Lond- ra'da yaşamasının etkisiyle Hekim'e oranla Ba- tı'ya daha yakın politikalar izlediği söyleniyordu. İki aileden hangısinin öne çıkacağı merak edili- yordu. ABD'ye daha yakın olan Sadr mı, karşı olan Hekim mi? Bu değerlendirmenin tersini iddia eden, He- kim'in dünya çapında kabul görmek için ABD ile gizliden görüşme yaptığını öne sürenler de var. Böylesi olaylarda çıkış yolu bulmak için ilk so- rulan soru şudur: Hekim'in ortadan kaldırılması kimin işine yarar? Soruya soruyla yanıt verelim; Yoksa ABD, Şiilerin birbirine girmesinın bir çö- züm olduğunu mu düşünüyor? Bu sorunun dışında şunu da vurgulamadan geç- memek gerek: Bölgede BM dahil kimsenin lideriiğini istemeyen ABD, işgal ettiği topraklarda olup bitenlerden de sorumludur. Kerkük'te ABD'ye karşı hutbe Bundan sonra ne olur? Sorunun yanıtı Irak Geçici Hükümet Konseyi Üyesi, Irak Ulusal Kongresi liden Ahmet Çele- bi'nin dün El Cezire televizyonuna verdiği demeç- te gizli; "ABD, bölgenin güvenliğini sağlamıyor." Çelebi, "sağlayamıyor" demiyor, "sağlamıyor" diyor. Aradaki farkı okurun yorumuna bırakalım... Bu saldınnın Irak'ın güneyindeki karmaşayı art- tıracağı kesin. Devamında Iran'ın bölgeyle daba fazla ilgileneceği de söylenebilir. 24 milyon nüfus- lu Irak'ın yaklaşık 14-15 mılyonu Şiilerden oluşu- yor. Geçen hafta güneydeki karmaşaya değinir- ken, Irak'ın Iranlaşabileceği olasılığından söz et- miştik. Korkanz ki, Şiiler arasındaki rekabet intikam duygusunu ateşlerse, Irak, Iran'dan ötetam birte- rör sahası haline gelebilir. Dün Irak'ın kuzeyindeki Şiilerde de bir hareket- lilik vardı. Şii liderlerin çağrısı üzerine ülkenin de- ğişik bölgelerinden pek çok taraftar Kerkük'e gel- di. Burada Hüseyni Camisi'nde kılınan cuma na- mazında imamın hutbesi dinden çok siyasi içerik- liydi: "Bizim istediğimiz Islamikurallarfa yönetilen dev- lettir. Yabancı hiç kimsenin burada yaşamasını is- temiyoruz. Kerkük valisi, polisi, yargıcı hepsiKürt- tür. ABD niye bu yetkiyi onlara verdi? Saddamzul- mü gitti Kürtzulmü geldi." Bu gelişmeler etnik karmaşaya dini ayrılıkların karışacağını, dini ayrılıklan liderlik tartışmalannın izieyeceğini, terörün liderlik tartışmalarında birgüç unsuru olarak kullanılacağını gösteriyor! Bağdat'ta BM'ye yönelik büyük saldırıyı kimle- rin yaptığı henüz bilinmiyor. El Hekim'e suikastla ilgili sıcak bir ipucu yok. ikisinde de ilk sığınılan şu: Bunu Saddam kalıntıları yapmıştır! Irak'ta istik- rarsızlığın sürmesini istiyorlar. Bu iddia bir temele dayanmıyorsa olaylar "faili meçhul" demektir. Eğer sağlam bilgilere dayanı- yorsa, ABD ve yandaşları çaresiz demektir! Bu olasılık ötekinden kötü... Ortadoğu için şunu söyleyebiliriz: Dini hareketleri kullanarak politika üretmeye ça- lışanlar, eninde sonunda bu hareketlerin hedefi haline geliyorlar! ankcum@ttnet.net.tr Polis luzak' kurmayacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İçışleri Bakanı Abdülkadir Aksu, trafik polislerinin hız denetimıni sünicülere 'tuzak' kurularak degıl, sürücülerin göreceği şekilde yapmalannı istedi. Bakan Aksu'nun genelgesine göre, hız denetimlerinin yapılacağı bölgelerde radar levhası yer alacak ve radar uygulaması kazalan önlemeye yönelik olacak. Burslu öğrenci sayısı düşürüldü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yoksul öğrencıleri Milli Eğıtım Bakanlığı'nın (MEB) desteğı ohnadan ücretsız okutacaklannı açıklayan özel okullar, burslu öğrenci sayısını düşürdü. Yoksul öğrencilerın özel okullarda parayla okurulmasma ilişkin yasanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer taraftndan veto edilmesınden önce 50 binin üzerinde teklifte bulunan özel okullar bu sayıyı 3 bin 800'e kadar çektiler Başvurular ise yoksul öğrencilerin gireceği sınavın gerçekleştinleceği 7 Eylül 'e kadar sürecek. 3. Balık Festivali • İstanbul Haber Senisi - Büjükçekmece ve Mımarsinan belediyeleri 5-7 Eylül tanhleri arasında 3 Balık Festivali düzenleyecek. Festival kapsamında Sabahat Akkiraz \e Edip Akbayram da konser verecek. Festivalin ikinci ve üçüncü gününde ÇYDD Genel Başkaru Türkan Saylan, felsefecı Afşar Timuçin, araştırmacı-yazar Ahmet Yonılmaz, yazar Öner Yağcı ve şaır Hüseyın Sağdıç'ın konuşmacı olarak katılacağı toplantı ve söyleşıler yer alacak Temizlikçi poşetle boğuldu • İstanbul Haber Servisi - Bahçelievler'de bir temizlikçi, çalıştığı otelde ölü bulundu. Şırinevler'dekı Adela Oteh'nde temizlikçi olarak çalışan Mehmet Gövenç'i (37), iş arkadaşlan, temizlik malzemelennin konulduğu odada, sandalyeye oturur vazıyette ve başına çöp poşetı geçirilmış olarak buldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog