Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHUHİYET SAYFA HABERLER •YÖK yasa değlstkllği Içln ortak çalısma yok' RektörlerErdoğan 'ıyalanladı MAHMUT GURER ANKARA - Rektörler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüsevin Çelik'in Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yükseköğretim Vasası TaslağT üzerinde ortak çalışacağı açıklamalannı yalanladı. Rektörler, Başbakan ile ÜAK üyeleri arasında önceki gün yapılan toplantının ardından kamuoyuna "ortak bir çahşma yapılacağmın" yansıtılmasına tepki gösterdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü ve ÜAK YÖK Taslağı Altkomisyon üyesi Prof. Dr. Engin Ataç, ÜAK'nin görevinin üniversitelerden gelen tüm görüşleri içeren bir taslak hazırlamak olduğunu söyledi. Şu an için hükümetle ortak bir çalışma yapılmasının söz konusu olmadığını belirten Ataç, " ÜAK bize taslak hazırlama görevi vermiştir. Hükümetle çahşabilmenıiz için ÜAK'den yeni bir karar çıkması gerekir'' diye konuştu. Ataç, taslağı hazırlarken tüm üniversiteler ve akademik kuruluşlann yanı sıra hükümetten de görüş isteyebileceklerini ifade ederken "Biz toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini yansıtan bir taslak hazırlayacağız, Hükümetten de görüş isteyebifiriz" diye konuştu. İnancın siyasi baskı aracına dönüjtürüldüğünü söyledi Çelebi: Laiklikyara alır tstanbul Haber Servisi - DlSK Genel Başkanı Sükyman Çetebi, AKP'nin YÖK yasa tasansıyla eğitimi, kendi siyasi anlayışı doğrulrusunda şekillendirmeye çalıştığını belirtti. Çelebi, DÎSK'in Ûniversitelerarası Kurul'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Süleyman Çelebi, Ûniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış'ı ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, "İnançlann siyasi baskı aracına dönüşfürülmesi, inancın labk- kıyafet gibi biçimsel bir sorun haline getirilmesi yanhşor. AKP, kendi inançlannı tüm tophıma dayatma hayalkri içine girmektedir. tnanç özgürlüğünün ve laikliğin yara alması ülkemizdeki sosyal dokuya en büyük zaran verecektir" dedi. YÖK'ün, 12 Eylül kurumlanndan biri olduğunu anırnsatarak AKP'nin hazırladığı YÖK yasa tasansıyla bunun aşılamayacağını, aksine eğitimin AKP siyasetinin gölgesinde kalacağını belirtti. AKP ve sermayenin eğitime yaklaşımını, geleceğin baltalanması olarak gördüklerini vurgulayan Çelebi, YÖK tartışmasına TÜSÎAD gibi kimi kuruluşlann da hükümetin yanında katılmalannı doğru bulmadıklarını ifade etti. Karayalçın: Tasarı facia • İZMÎR(AA)-SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır'ı ziyaret etti. YÖK Yasa Tasansf nın üniversite hocalannı tedirgin eftiğini belirten Karayalçın, tasannın, bu haliyle 'tam anlamıyla facia' olduğunu kaydetti. Eğitimin laik ve demokratik niteliğine önem verdikJerini belirten Karayalçın, "Üniversiteler, yerel kalkınma süreçlerinde rol üstlenmeli. Üniversite rektörleri gördügüm kadanyla bölgesinin kalkınma önderleri gibi hareket ediyor. Bu da beni çok sevindiriyor" diye konuştu. Hasan Yalçın anıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işçi Partısı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, dün ölümünün 1. yılında Çebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında çalışma arkadaşlan ve partililerin katılımıyla anıldı. Törende bir konuşma yapan Işçı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Karaman, Hasan Yalçın'ın, 68 kuşağının seçkin simalanndan biri olduğunu belirterek ülkesi ve devleti için acı bir kayıp olduğunu ifade etti. Anma töreni Yalçın'ın kabrine karanfillerin bırakılmasının ardından son buldu. Kaplan'ın iadesi istendi • BER1İN(AA)- Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Osman Korutürk, 'Kara ses' olarak bilinen Çemalettin Kaplan'ın oğlu Metin Kaplan'ın Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Korutürk, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Köln Idare Mahkemesi'nin Kaplan hakkında verdiği karan anlayamadığını belirterek "Kaplan hakkında Türkiye'de açılacak mahkemenin adil olacağından kımsenin şüphesi olmasın. 0 suçlandığı olaylardan, Türkiye'de ömür boyu hapis cezası alabilir" dedi. Madalya protestosu • ANKARA (AA)- Çankaya Köşkü 5 No'lu Nizamiye kapısı önünde toplanan TAYAD'lı bir grup, Adalet Bakanı Çemil Çiçek'in Çeza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Suat Ertosun'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' verilmesi girişimini protesto etti. Prof. Dr. Serter, hazırlanan YÖK Yasa taslağıyla siyasi kadrolaşmanın hedeflendiğini söyledi Atatürk'ü silmek istiyorlartstanbul Haber Servisi- *Za- fer Bayramr panelinde ulusal güçlere birlik çağnsı yapılırken Milli Eğitim'e yönelık tehditle- re dikkat çekıldi. tÜ'nün katkılanyla Esenyurt Belediyesi ve 68'liler Birliği Vakfi taranndan, 81. yıldönü- mü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamın- da, üniversıtenin Avcılar Kam- pusu'ndaki Işletme Fakülte- si'nde, "81. Yıhnda30 Ağustos'u Anlamak*" konulu panel düzen- lendi. Panelin açış konuşmasını yapan Prof. Dr.Nur Serter, Za- fer Bayramı 'ru yeniden anlama gereksiniminin fürkıye'nin eko- Milli Eğitim Bakanı Çelik için oğrencı yuk • 30 Ağustos'u anlamak konulu panelde konuşan gazetemiz imtiyaz sahibi ve baş yazan Ilhan Selçuk, tüm olumsuz tabloya karşın umutlu olduğunu vurguladı. nomik bağımsızlığına ve ulusal bütünlüğüne yönelik tehditler ve bunlara sahip çıkma kaygısın- dan kaynaklandığına işaret etti. Bu tehditlerin bugün de ge- çerliliğini koruduğunu söyle- yen Serter, Milli Eğitim'ın çok ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu, AKP hükümetı tarafından hazırlanan YÖK Ya- sa Taslağı'nın da "antidemok- ratik, siyasi kadrolaşmayı he- defleyen ve mevcut Atatürkçü kadrolan tasflve amacım taşKbğınr vurguladı. Gazetemiz imtiyaz sahibi ve başyazan îlhan Selçuk da "Ma- dem ki ülke tehlike ile karşı kar- şıya ve bu empervalist güçlere karşı koyamryorsak sorun biz- den ka>Tiaklanıyor" dedi. AKP'nin anayasa ve Türki- ye Gumhuriyeti'nin laik yapı- sını değiştirecek güce ulaştığı- na dikkat çeken Selçuk, tüm olumsuz tabloya karşın umut- lu olduğunu vurguladı. Selçuk, "Böyle bir tophım ve siyasi tab- k)olamaz.AKP karşısındaki la- ik millet ve ulusal güçler kendi güçlerini biıieştirerekalternati- fini yaratacaktır. Türkiye'nin gericilere,yobazlara, İslamcıla- ra teslim olacağmıdüşünemiyo- nım" diye konuştu. Prof. Dr. Sina Akşin de ko- nuşmasında Sakarya Sava- şı'ndan 30 Ağustos'a kadarge- çen süreci değerlendirdi. Daha sonra konuşan Işçi Partisi Ge- nel Başkanı Doğu Perinçek ise "Mevcut iktidar, npti Damat Ferit Paşa gibidir. Görevi düş- manla işbirtiğidir, büyük dev- rimle yaratüğunız her şeyi yer- le bir etmektedir" dedi Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da "Bağım- sızlıgı korumak, geliştirmek, büyütmek tüm topluma düşer. Cumhuriyeti sadece askerler, pota'tikacıkr değü, Türk halkı da koruyacakur" diye konuş- tu. Eski Devlet Bakanı Ma- sum Türker ıse 30 Ağustos'u sağlayanların, Türk ulusunun bağımsızlığını kazananlann milliyetçiler olduğunu ve mil- li bir duygu içmde hareket et- tiklerini belirtti. POIJTtKA GÜMAJGU HİKMET ÇETİNKAYA ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çe- lik, yoksul öğrencilerin parayla özel okullarda okutulması durumunda devletin sırtındaki "yük"ün hafifleyeceği- ni belirterek "Özelokui- lara ne kadar çoköğren- ci giderse devletin sırün- dan o kadaryük kalkar_ Türkiye'nin bu anlam- da kabuğunu yırtması, bir sıçrama yapması la- zun" dedi. Çelik, öğrencılerin özel okullar tarafından sadece 2003-2004 yıl- lan arasında burslu ola- rak okurulacaklanru ve öğrencilere herhangı bir bannma hizmeti sağla- mayacaklannı söyledi. Milli Eğitim Bakanı Çelik, ATO'nun "1 mil- yon defter-1 milyon ka- İem" kampanyası için düzenlenen basın top- lantısına katıldı. ATO Başkanı Sinan Ay- gün'ün makamında ger- çekleştirilen toplantıda bir açıldama yapan Çe- lik, özel okullann üc- retsiz öğrenci okutmala- nna ilişkin gazetecile- rin sorulannı yanıtladı. Bakan Çelik bir soru üzerine, özel okullarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak üc- retsiz öğrenci okutmaya yönelik sözleşmelerin 1 yıllık olacağını bildirdi. Bir başka soru üzerine özel okullann 10 bin ço- cuğu ücretsiz okutma- ya talip olduklannı be- lirten Bakan Çelik, an- cak bakanlık olarak bu işi tesadüfe bırakmadık- lannı, 2003-2004 öğre- tim yılında hangi özel okul ne kadar ücretsiz öğrenci okutmaya talip- se bunu Milli Eğitim Ba- kanlığı'na taahhüt et- melerini istediklerini anımsattı. Çelik, bu doğ- rultuda özel okullara ta- ahhütname gönderdikle- rini, onlann da bu taah- hütoameleri doldurarak bakanlığa geri yolladık- lannı söyledi. Çelik, "yasanınCum- hurbaşkam taranndan onaylanması haUnde bu öğrencilerin durumu- nun ne olacağma ilişkin soruya" ise şu yanıti ver- dı: "Eğerle meğerle, şa- yetleiş yapmryoruz. Za- ten başından beri çocuk- lara taahhüdümüz var. Onlan o şekilde gönde- recegiz. Burslu olarak okutacağız." ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART KüRULUMUZA HAKSIZ BüÇLA- musakart@ttnet.net.tr Erzurum Milletvekili Özdoğan'ın 'despot, sefih, zavallı' şeklindeki sözleri partiyi de karıştırdı AKPTiden paşalara ağır suçlamaANKAR4 (ANKA) - AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın başta Hava Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Aspanık olmak üze- re emekli komutanlara yaptık- lan konuşmalardan ötürü, "des- pot, sefih, zavalh" suçlamasın- da bulunması partiyi kanştır- dı. Milletvekilleri AKP yöne- tımini telefonla arayarak bu tür açıklamalann önlenmesini is- tediler. AKP yönetimi Özdo- ğan'dan açıklaması hakkında bilgi aldı ve inceleme başlattı. AKP Erzurum Milletvekili ibrahim Özdoğan, yazılı açık- lamasında Hava Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Gumhur As- paruk'un veda töreninde yap- tığı konuşmaya ağır tepki gös- terdi ve generalleri "despot, se- fıh.zavaflı'' olarak niteledi. Or- general Asparuk'un "GeHşmiş ülkeler uza>dan dünya hâki- miyetini kontrol ederken, nıa- aksefbiz Türkmflleti olarakhâ- lâ yüz yıl geriye giderek, bir lo- sır döngü içinde Mavi Akun'u imam hatip okullanm, so\ıılan bankalan, tesettürteri, tarikat- lan, başka ülkelerin kültürün- de olan giysfleri konuşuAoruz" demişti. AKP'li Vekil ise açık- lamasında, "Halkmgiysilerini küçümsemek halka düşman- ca tepeden bakma manasına geHr" karşılığını \erdi. AKP'li vekılin tam açıklaması şöyle: " Vatan her şeyi ile bir bütün- dür. Vatan kuru bir toprak par- çası değildir. O toprak parçası üzerinde vnşayan insanı ile. o in- sanlann moraL, inanç, kühiir değerleri ile, o topraklann do- ğa güzeDJkleri ile, bitki örtüsü fle, ornıanı ile. dağlan ve taşra- hile haOan örfve gelenekleri De, tarihi ile topraklan vatan olur. Vatanı kuru bir toprak par- çası sanmak gaflet ve dalalett- tir. Halkm inançlannı küçüm- RTÜK'ÜN SEÇİMt YİNE TARTIŞILIYOR CHP: Yasalar çiğnendi ANK\R\(QımhurrvetBürosu)-RTUK'ün TRT genel müdür adaylığı için yaptığı seçim yine tartışmalara neden oldu. RTÜK'ün, ya- sasındaki karar yeter sayısı için belirtilen "5 oy" kuralını değil, yönetmelikteki "6oy" ku- ralını ışletmesi sonucu, yapılan ılk tur oyla- mada 5 oy alan TRT Haber Daıresi Başkanı Aydoğan Kılınç aday ilan edılmedi. Hukukçular, yönermeliğin değil yasanın esas alınması gerektiğini sayoınurken CHP Grup Başkanvekilı Mustafa Özjürek de ya- salann çiğnendiğinı söyledi. RTÜK'ün dün yaptığı seçimin 4. turunda Is- tanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sos- yal İşler Daire Başkanı ŞenolDenüröz 6 oy ala- rak ılk seçilen aday olmuştu. 7. turda Çocuk Vak- fi Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ve 16. turda da Sacettin Gürr- ".z 5'er oyla seçılmişlerdi. seyerek nostaljik birgeçmişola- rak algüamak vatana ihanet- tirve TürklükJe alakası bulun- mamaktadır. Bilgi çağmda yaşıyoruz. Bu çağda hür dünyanın özgüriük- çü güçfcri despotizmiyutmaya- cakür. Despoflar hürdünyanm en sefih ve zavalh insanlandır. Despotiann en önemli özeDik- leribirtaknn hayaB tehKkekav- ramları üreterek halkı sindir- me. korkutma ve acz içinde bı- rakma hareketleridir. Güçlü özgür Baü dünyanın hiçbir yerinde despotlara fn*- sat vermeyecektir. Arükeskiçamlarbardak ol- du. AB'ye uyum çerçevesi kan- de Türkiye'de de inanç ve dü- şünce özgürlüğünün gerekleri doyası> a yaşanacaknr. Hür dünya da despotlar çır- pmarak batmava de\anı ede- ceklerdir.' 1 • ••Şii Lider Oldürüldü Irak bir kan gölü! Işgal altındaki yoksul Irak'ta bombalar patlıyor!.. ABD yönetimi şaşkın!... Irak'ın Şii kenti Necef'te Hazreti Ali Camisi vetür- besinde dün bomba patladı, Irak Islam Devrimi Yüksek Konseyi'nin lideri Muhammed Bekir El Hakim'le birlikte çok sayıda kişi öldü... Şimdi ne olacak? fürkiye, Irak'a asker gönderecek mi? ABD "Hemen gönderilsin" diyor, Türkiye'nin Irak'a girmesini, belirlenen bir bölgede görev yapmasını istiyor... Elbet bu bölge Kuzey Irak olmayacak!.. Bazı sorulara yanıt anyor Türkiye, tüm bu geliş- melerolurken... ABD, Kuzey Irak'ta Kürt gmplannın sırtını sıvaz- layıp onlara, "Bölgenin egemeni sizsiniz" demedi mi? Böyle olunca Türkmenler sindirildi!.. ABD Irak'ta ne yapacağını bilmiyor, her gün bir- iki ABD askeri öldürülüyor... ABD, teknoloji savaşını Irak'ta kazandı, işgalci kimliğiyle 'süper güç olduğunu' kanrtladı ama ora- da banşı, huzuru ve güveni sağlayamadı... Bir soru daha... Bu durum ABD'nin 'süper güç'lüğüne gölge dü- şürmedi mi? ABD, işgal ettiği Irak topraklannda bugüne de- ğin 65 milyar dolar harcadı... Acaba daha ne kadar harcayacak? Ayda 4 milyar dolar harcadıgına göre; siz hesap edin!.. Türkiye IMF'den 8.5 milyar dolar almak için ça- balarken ABD, "Haydi aslanlarım Irak'a, önceden saptanılan bölgeye gidin" diyor... Medyanın şahinleri ise en önde bayrak açıyor: "Irak'a girelim, ABD'yi sevelim!" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Ba- kanı Abdullah Gül'e kalsa bu iş çoktan gerçekleş- mişti... AKP hükümeti Irak'ta nabız yokluyor; aşiret li- derleri Ankara'yı mesken tutuyor... • • • Türkiye Irak'ta olup bitenleri şeyhlerden öğren- meyi yeğledi... Şeyh Osman'ı anımsar mısınız? 1986da Turgut Özal'ın, 1996'da ise Necmet- tin Erbakan'ın konuğu olmuştu... Şeyh Osman'ın Türkiye'de Hizbullah ve Islami Hareket'le ilişkisi vardı... 1996 yılında 'Yeni Şafak gazetesi', Şeyh Os- man'la söyleşi yapmıştı... Soru: "Kuzey Irak'ta bir Iran-ABD çekişmesi gözleni- yor. Geçen günlerde Iran, Kuzey Irak'a girdi, bunu nasıl yorumluyorsunuz?" Şeyh Osman: "Biz kim olursa olsun doğruyu söylemesini, doğ- ru olanı yapmasını istiyoruz. Iran bizim komşumuz ve onlarla kötü olmamız mümkün değil. Bölgeye birileh bir şey getirmek istiyorsa banş getirsinler. Kimyasal bombayla bombalandığımızzaman (Şeyh Osman, Kuzey Irak'a operasyon yapan TürkSilah- lı Kuvvetleri'ni kastediyor) bize sadece Iran kapı- lannı açtı. Başka hiçbir ülkeden yardım görmedik. Orada hâlâ mülteci kamplarımız var. Iddia edildiği gibi Iran'a bağlı hareket değiliz. Ama Iran'a zarar verilsin istemeyiz. Iran'ın mahfuz tutulmasını isti- yoruz. " Soru: "Bağımsız Kürt devleti konusundaki düşüncele- riniz nedir?" Şeyh Osman: "Biz şunu söylüyoruz. Irak'ta hür ve temiz seçim yapılmalı. Müslümanlar bizimle biraraya gelirlerse de ne âlâ. Eğer bunu yapmak istemezlerse, biz Is- lami bir Kürt devleti kurmak isteriz. Bizimle birlik- te Islami Kürt devleti kurmak isterlerse başımız üs- tüne. Yoksa biz Kürt-lslam devletini tesis etmek için çalışmalanmızı sürdüreceğiz..." • • • Ankara eylül ayında Irak Aşiretler Konseyi'ni konuk edecek, Türkiye'nin Irak'a asker gönderme- si konusunda şeyhlerin, şıhlann görüşünü alacak... ABD, Türkiye'ye baskı yapıyor: "Bir an önce karar verin!" Türkiye; aşiret liderteri, şeyhler ve şıhlarla ilişki ku- ruyor... Kendi kendime soruyorum: "ABD, Ortadoğu 'ya demokrasiyigetirmek için ça- ba harcıyormu?" Sağduyulu herkes bu soruya "hayır" yanrtını ve- riyor... Çünkü ABD, Ortadoğu ya kendi egemenliğini kabul ettirmeye çalışıyor... Kuzey Irak'ta Kürtler ABD'nin değişik yöntemleriyle sömürgeleştiriliyor... Peşmergeler ABD'nin boyunduruğunda kendi ge- leceklerıni ararlarken büyük yanılgıya düşüyorlar... Talabani ve Barzani'nın grupları, işgalci ABD'yle işbirliğı yaparak Irak'taki direnci kırmaya çalışıyor- lar... Ne yazık ki kandınlıyorlar!.. hikmetcetinkaya(â cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Vergi daireleri hafta sonu açık • Ekonomi Servisi- tstanbul'daki vergi daireleri, Vergi Banşı Kanunu'na göre yapılacak 4. taksıt ödemeleri için hafta sonu da açık olacak. Istanbul Defterdan Kadir Boy, yaptığı açıklamada, Vergi Banşı Kanunu'na göre yapılacak 4. taksit ödeme süresinin 1 Eylül Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erdiğini anımsatarak bugün ve pazar günü 10.00-17.00 ve pazartesi günü 17.00-22.00 saatleri arasında vergi dairelerinin açık olacağını bildirdi. 5 tPilyonluk diş operasyonu • tstanbul Haber Servisi - Atatürk Havalimanı'nda, yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan, piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon lira olan 30 bin adet porselen diş ele geçirildi. Air Anatolia'ya ait bir uçakla Amsterdam'dan Istanbul'a gelen Yunanistan vatandaşı Adnan Molla Hüseyin'in valizinde yapılan aramada, 30 bin adet altın vidalı porselen diş ve 920 adet 28'li diş seti ele geçirildi. Diş setlerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 trilyon lira olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog