Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURlYn SAYFA HABERLER FORBES dergisi belirledi SÖZÇİZGİNİN Dünyanın göz kamaştıran otelleri NEWTORK(AA)-Ame- rikan Forbes dergısı, dün- yanın muhteşem otellerini belirledı. Tarihi özellikleri- nın yanı sıra mükemmel de- korlara sahıp bulunan, ayn- ca ünJü ve zengınlerın uğ- rak yeri olan otellenn ılginç hikâyeleri de bulunuyor. Bu otellerden bazılan şöyle: • Copa Cabana Pala- ee: 225 odası bulunan ve 1923'te yapılan otelin ünlü müşterilen arasında Orson WeDes ve Nelson Rockefel- ler bulunuyor. • HOtelRitZ: 1898 de inşa edılen otelin 107 oda- sı var. Açıldığı günden be- ri aristokrat, milyonerler ve maceraperestlerin gözdesi olanotel, aynı zamandadün- yanın en pahalı otellerinden biri. • The Adlon: 256 oda- sı bulunan ve 1907 yılında yapılan otel, Ödnci Dünya Savaşı'nın en ünlü mekân- lanndan birivdi. • Clarldges: 1898 yı- hnda hızmete gıren 197 oda- lı otel, kentin Mayfair sem- tinde bulunuyor. Otel, özel- likle ünlüler, zenginler ve krahyet ailesı mensuplan- nın uğrak yeri olarak şöhret yaptı. • Crand Hotel: 200 odalı otel, 1860 yılında ın- şa edıldi. Dolce Vita done- minın en gözde otelı olan Grand Hotel, halen St. Re- gis grubu tarafından ışleti- liyor. • llPalaZ2O:Venedık'te ünlü Canale Grande'ye (Bü- yük Kanal) bakan 18. yüz- yü yapımıbir sarayın otel ha- line dönüştürülmesiyle or- taya çıkan otelin 214 odası bulunuyor. • Hotel de Paris: 197 odalı otel, 1864'te inşa edil- di. Otel, "BefleEpoque" ola- rak adlandınlan dönemın mükemmel örneklerinden bin olarak kabul ediliyor. TurhanSelçuk ARAYIŞ 30 AĞUSTOS 2003 Yıllık geliri 20 milyar lira olan bitki, iki köyü karşı karşıya getirdi. Hasar 150 milyar lira Kekik içinormanyaktılar Yarışmayı geçti sınava takıldı • ANTALYA (AA) - Devlet Su Işleri (DSÎ) Genel Müdürlüğü'nün "Dünya Su Günü" dolayısıyla düzenlediği resim yanşmasında Türkiye birincisi olan Gizem Türkdoğan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim bölümü yetenek sınavrnı kazanamadı. Gizem Türkdoğan. liseye giriş sınavında barajı bile aşamamış olmanın kendisinde büyük bir hayal kınklığı yarattığını belirtti. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hasan Ceylan, Gizem'in sınava sadece 15 gün kala özel eğitim almaya başladığını öğrendiğini belirterek '"Öğrenci sınavdan en az 6 ay önce özel eğitim almaya başlamahdır" dedi. Polis 'Tuzak' • ANKARA (AA) - Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, trafik polislerinin hız denetimini sürücülere "tuzak" kurularak değil, sürücülerin göreceği şekilde yapmalannı istedi. Bakan Aksu'nun genelgesine göre, hız * denetimlerinin yapılacağı bölgelerde radar levhası yer alacak ve radar uygulaması kazalan önlemeye yönelik olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülügü'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik denetimlerinin amacının, sürücülere "tuzak veya pusu kurarak" trafik para cezası tutanağı düzenlemek değil, kaza ',' riski taşıyan sürücüleri akan ' trafik içerisinde tespit etmek olduğu beürtildi. Yoksul öğpencüep • ANKARA (AA) - Yoksul öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteği olmadan ücretsiz okutacaklanm açıklayan özel okullar, bugüne kadar bakanlığa 3 bin 800 kişilik kontenjan bildirdi. Ücretsiz öğrenci okutmak isteyen her özel okul, belirlediği kontenjanı birer • taahhütnameyle MEB'e j bildiriyor. Yetkililer, özel okullann kaçar öğrenciyi ücretsiz , okutabileceklerine ilişkin ş rakamlan MEB'e iletme : süresinin suıavın yapılacağı 7 ı Eylül 2003 tarihi olarak \ beürlendiğini ifade ettL L izmır'de Tarkan ruzgarı Bu yıl 72.'si düzenlenen tzmir Enternasyonel Fuan etkinlikleri çerçevesinde Izmir'dc bir konser veren pop müzik yıldızı Tarkan yaklaşık 15 bin kişiyi coşturdu. Eski ve yeni kasetinden şarkdanru seslendiren Tarkan, ilginç aksesuvarlan ve dekolte gömleğiyle dikkat çekti. Izmirülere unutulmaz bir gece yaşatan Tarkan kentten gördüğü ilgiden memnun olarak aynkn. (Fotoğraf: AA) • Antalya'nın Değirmenözü köylülerinin kekik ekimi yaptığı alanın bir bölümü Isparta'ya bağlı Beydilli köyünde kaldı. İki köy arasında yaşanan gerginlik orman yangınıyla son buldu. Yangını sadece söndürmek için milyarlar gitti. GÜRSUKUNT ANTALYA - Son yıllarda ihracat nedeniyle önemi artan kekik, iki kenti karşı karşıya getirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Değirmenözü köylülerinin kekik ekimi yaptığı alanın bir bölümünün Isparta'ya bağlı Beydilli köyünde kalması nedeniyle yaşanan gerginlik, geçen hafta bölgede çıkan yangrnla daha da büyüdü. Yıllık 20 milyar lira gelir sağlanan kekik yüzünden çıkan yangın, 150 milyar lira hasara yol açtı. Değirmenözü köylüleri 1969 yılında mahkeme karanyla kekik toplama yetkisüıı aldı. Ancak ekim yaptıklan alanın yaklaşık 80 dönümünün Isparta'ya bağlı Beydilli köyünde kalması gerginlığe neden oldu. tki kentin valiliklerinin araya girmesiyle itilaflı alandaki 275 No'lu parselde kekik toplanması şimdilık yasaklandı. Ancak geçen hafta itilaflı alanda çıkan yangında yaşlı karaçam, sedir kanşımı ormanın büyük bölümü yandı. Kekik yüzünden çıktığı tahmin edilen yangım söndürmek için toplam 150 milyar lira harcandı. Köylünün kekikten elde ettiği yıllık gelirin ise 20 milyar lira olduğu belirtildi. Bölge, jandarma tarafindan konımaya alrrurken Antalya Vali Yardımcısı Alev Akcura, Manavgat ve Sütçüler kaymakamlıklannrn karşılıklı görüşmelerinin ardından konuyla ilgili sonuca vanlacağrnı açıkladı. Isparta Valisi İsa Parlak da her iki köy halkının da konuya olgunlukla yaklaştığını açıkladı. Turistik baskuı samklan serbest AHMET ŞEFİK/ İLHAN TAŞCI TRABZON/ANKARA-Trabzon'da jandarma ve polis tarafından turistik otellere yönelik olarak düzenlenen ve büyük tepki alan operasyonlar sonu- cunda, "çete kurmak" iddıasıyla gö- zaltına alınan 6 kişi Erzurum DGM'ce serbestbırakıldı. Jandarma Genel Ko- mutanhğı ise operasyonu savunarak gö- zaltına alınan 19 kadında hastahktes- pit edildiğine dikkat çekti. Jandarma operasyonlar nedeniyle bölgede turiz- min gerilediği iddıalarının asılsız ol- duğunu sa\ r undu. Sanık avukatı Cengiz Maraba, ka- rarla adaletin yerine geldiğini belirte- rek "Asılsız suçlamalaria ilgili olarak Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz" dedi. Jandarma Genel Komutanlıgı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklama- da ise Trabzon'daki fûhuş operasyon- lan savunuldu: u Yapılan çalışma sonucunda yurtdışından gelen veya ge- tirilen bazı yabancı u\ ruklu kadınlann zoria fuhuş yapbnldıgL, kötü muame- le yapıldığı, hatta Türkiye'ye getirilir- ken peşinen borçlandırûdjklan tespit edilmiştir. Sağhkkontrolü sonucunda 19 kadında frengi, hebatit B ve hepa- tit C hastahğı tespit edilmiştir." Turist sayısındâ da değişiklik olma- dığı sa\r unulan açıklamada, "Haber- de turist olarak belirtilen yabancı uy- ruklu kadınlann Türkiye'ye döviz ka- zandırmak bir yana ülkemizden mil- yonlarca dolar parayı kendi ülkeleri- ne götürdükleri aşikârdır" ıfadelerine yer verildi. Imzalar okullann satılmaması için tstanbul Haber Senisi - CHP Bakrrköy tlçe örgütü, 'Okullanmra Satürmayahm' sloganıyla imza kampanyası başlattı. Ozgürlük Meydanı'nda başlatılan kampanyaya yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. CHP Bakırköy tlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yddınm, tt Kartaltepe İlköğretim Okulu ile Bakırköy Kız Meslek Lisesi binalan ve binlerce metrelik arsalan, 75 yühk tarihleri hiçe sayriarak yok pahasına saulmaya çaüşılıyor. Buna halkımızla birlikte mudaka engel olacağtt" dedi. 6 gün sürecek imza kampanyasından on binlerce Bakırköylüye ulaşmayı hedeflediklerini belirten CHP'li yöneticiler, gördükleri destekten mutlu olduklannı vurguladı. CHP Bakırköy tlçe Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilgili metinde, "Ormanlan satnıak isteyen, ek vergflerle cebimizdeki son paralan almaya çahşan, para edecek her şeyi sanşa koyan anlayış, Bakırköy 'deki eğitime de darbe vurmava hazuianıvor'' denildi. 6 gün sürecek imza kampany asında on binlerce Bakırköylüye ulaşümas) hedefleniyor. (SERKAN YTLDI:) Kayıtparası veliyi isyan ettirdi BURSA(AA) - Bursa Valiliği'nce düzenlenen halk gününe katılan çaresiz anne, kayıt parası isteyen okul yöneticilerini vali yardımcısına şikâyet etti. Vali Yardımcısı Özay Peker başkanlığında tl Özel İdare Bması'nda yapılan halk gününe katılan Latife Kasım (38) adh veli, maddi durumlannm iyi olmadığmı, eşinin daha 3 gün önce işe girdiğini ve kirada oturduklannı söyledi. 6 çocuğu olduğunu kaydeden Kasım. 4 çocuğunun okul masraflaruıı komşularmm karşıladığmı, okul yönetiminin durumlannı bilmesine rağmen, ısrarla 100 milyon lira istediğini ifade ederek "Fakir olanın çocuğu bu ülkede okuyamayacak mı?" derken göz yaşlarmı tutamadı. Vali Yardımcısı Özay Peker ise Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKk'in kayıt parası alan idarecilerin cezalandınlacağmı açıklamasma rağmen, okul yöneticilerinin bu konuda ısrarını sürdürdüğünü belirtti. TOKTAMIŞ ATEŞ 30 Ağustos Bugün 30 Ağustos. Yoktan var olan TBMM ordu- larının, Anadolu'nun bağrına kadar giren Ingiltere destekli Yunan ordulannı, Dumlupınar'da ağır bir ye- nılgiye uğratmalannın 82. ytldönümü. Bugün bu sü- tunda tam 10 yıl önce yayımlamış olduğum bir yazı- mı yeniden gündeme getirıyorum. 10 sene içinde "kimlerin", "nerelerden nerelere" geldiklerinin anla- şılması için kimi önemlı ışaretler de göreceksiniz... "Dün sabah evden çıktım. Sokaklar, ana baba gü- nüydü. Insanlar, 30 Ağustos Bayramı nedeniyle ya- pılacak olan geçit törenini ızlemek üzere Vatan Caddesi'nı doldurmuşlardı. Çocuklann ellerinde kâ- ğıttan bayraklar vardı. Kimi babasının omuzlanna oturmuş, kimi ninesinin ellerinden tutmuş, kimi an- nesinin kucağına çıkmıştı. önce bir piyade alayının askeheri, onlann ardın- dan Deniz ve Hava Harp okullannın öğrencileri geç- ti. Arkasından da, mekanize ve zırhlı biıiiklerle tank- lar geçtiler. Insanlar, sürekli alkışlıyoriardı. Çocuklar ellerindeki bayraklan sallıyorlardı. Beyaz saçlı bir ka- dın; elindeki büyük bir mendili sallıyor ve aynı men- dille ara sıra gözlerini siliyordu. 'Acaba' diye düşündüm; 'Bu insanlar, böylesine heyecan içinde neyi alkışlıyorlar? Bu dev tanklar ge- çerken acaba ne algılıyorlar?' öyle ya, kimilerine göre demokratik haklanmızı engelleyen güç, bu as- keher değil mı? Memleketi haraç-mezat satanlar, bu güce dayanarak ayakta durmuyorlar mı? Bu ordu- nun gencı-Kemalist çizgisi, her türiü gelişmeyi en- gellemiyor mu? Sonra düşüncelerimi ve gözlerimı biraz gerilere kaydırdım. 1 Eylül 1922. Mustafa Kemal büyûkza- ferden sonra, ordulanna bir bildiri yayımlıyor. '...Bü- yük ve necip milletimizin fedakârlığına layık olduğu- muzu ıspat ediyorsunuz. Sahıbimiz olan büyük Türk Milleti, ıstıkbâlinden emin olmaya haklıdır...' Aynı gün Mustafa Kemal, bir bildiri de ulusa ya- yımlamakta: '...En büyük kumandanından en genç neferıne kadar ordularımızda hâkim olan fikir, milletin gösterdiği vazıfe uğrunda şehit olmaktır. Bunu mu- harebe meydanında yakından müşahede ederek, büyük milletıme haber veriyorum... Milletin rey ve iradesıne dayanan her ışin netıcesı(nın), mıllet için hayır ve saadet olduğu sabıttır...' 30 Ağustos Zaferi'ni izleyen heyecanlı bir kovala- maca sonrasında, acı ve sevınci bir arada yaşayan TBMM orduları, Izmir ve Bursa'yı geri almışlardır. Mustafa Kemal bunu ulusa duyurmaktadır: •Asıl Türk Milleti, Ordulanmız 9 Eylül '38 sabahı Izmirimizi ve yine 9 Eylül '38 akşamı Bursamızı, başanyla kurtardılar. Ak- denız askerlerimızin zafer teranesiyle dalgalanıyor... Vatanın kurtuluşu, milletin rey ve ıradesı, kendı mu- kadderatı üzerınde kayıtsız şartsız egemen olduğu zaman başlamış ve ancak milletin vıcdanından do- ğan ordularia, olumlu ve kesin sonuçlara ulaşmıştır. Büyük ve necıp Türk Milleti. Anadolu'nun kurtuluş zaferini tebnk ederken; sana, Izmır'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordulannın selammı da takdim edıyorum...' Ne kadar 'çağdışı' düşünceler değil mi? Zaten 'milletin gösterdiği vazıfe', 'şehit olmak', 'zafer', 'vic- dan', 'bağımsızlık' vb. gibi kavramlar da, kimilerinin gözünde 'çağdışı' kaldı. Lüks otellenn pahalı sofra- lannda, para babalannın karşısında el pençe divan durarak; halkı, hizmetlehni görmesi için katlanılması gerekli bir kalabalık olarak gören ve başka yerde adam yerine konulamayacağını bildiği için buralar- da yaşayan bir 'sürüngen taifesi', tüm değeriere ve tüm kavramlara saldınp duruyor. Ama dün Vatan Caddesi'nde askerteri izleyenler öyle düşünmüyorlardı. Kucağında torunu, başı ör- tülü babaanne de; kızını omuzlanna oturtmuş, elin- deki simıdi yiyen orta yaşlı öğretmen de; mini etekli genç kız da; caddedeki inşaatta çahşan ve tören sı- rasında ellerindeki işi bırakarak aşağıya inen inşaat ışçıleri de; dükkânının kapısına bir iskemle devirerek caddeye koşan bakkal da, öyle düşünmüyordu. O yürüyenler, o tanklann, zırhlı araçlann üzerinde oturanlar; bu insanlann evladı, kardeşi, babası, am- cası, dayısı idiler. O insanlann yedikleri her lokma, içtikleri heryudum su; o insanlan izleyenlerin cebin- den çıkıyordu. Hepsi bunun bilincindeydiler. Uzak sınır karakollannda; kışın soğuğun, yazın bunaltıcı bir sıcağın hüküm sürdüğü kışlalarda, ge- ce nöbetlerinde, gündüz talimlerinde; bir yandan tezkere beklerken, bir yandan görev bilinç ve so- rumluluğuyla içi titremiş insanlar elbette bazı duy- gulardan yoksun olurlar, bazı şeyler anlamsız gelir onlara. Ama çok şükür; sokaktaki sıradan insanlar, çok farklı duygularla dolu ve çok farklı düşünüyorlar. Ve bir insan kalabalığını u/us yapan şey, işte bu farklı duygular ve dûşüncelerdir. Akşama, teyzesiyle törene giden Ayşegül'ü dinleyeceğim. Kim bilir ne güzel şeyler anlatacak bana. Ve Ayşegül'ü, ninesi- nin ninelenyle ve torunlannın torunlanyla bağlayan şey, bu duygular ve düşünceler olacak. Nice 30 Ağustos'lara..." Zanlılar açlık grevinde Kapkaç bilmecesinde ikinci yargı yolu ALPERTURGUT Kuşadası'nda 2 turis- tin çantalannı gasp et- tikleri gerekçesiyle 30 ve 18yü6ayağırhapıs cezasına çarptırılan tu- tuklular Osman Çeken (36) ve Suat Sallıoğlu. "haksız ceza aldıklarT gerekçesiyle 218 gün- dür açlık grevi yapıyor. Hayati tehlikeleri bu- lunduğu için Yeşilyurt Devlet Hastanesinde kaldınlan ancak tedavi olmayı reddeden tutuk- lulann dosyasının Yar- gıtay tarafindan bozul- duğu ve yeniden yargı- lanacaklan belirtildi. Aydın'ın Kuşadası il- çesinde 2 Rus kadın ru- ristin çantalarını gasp ettiklen gerekçesiyle gö- zaltına alınan Osman Çeken ve Suat Sallıoğ- lu daha sonra tutukla- narak Alaşehir E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Samklar, 1 Şubat 2003 günü "yargüarınıa sü- recinde haksızüğa uğra- dıklan" iddıasıyla sü- resiz açlık grevine baş- ladı. Çocuklannrn hayatın- dan endişe eden ailele- rin. konunun takipçisi olmalan istemiyle tn- san Haklan Derneği (tHD) İzmir Şubesi'ne başvuruda bulundukla- n belirtildi. Açlık grevini sürdü- ren adli tutuklulann al- dıklan hapis cezası ise Yargıtay tarafindan bo- zuldu. Çeken ve Sallıoğ- lu'nun 6 Eylül 2003 ta- rihinde tekrar yargıla- nacaklan ifade edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog