Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 30 Ağustos armağanı Her şey Nurten Arslan'ın, Atatürk ıle ılgılı kuçuk anıla- rı derlemesıyle başladı To- parladığı malzeme buyudu buyudu, bır bıyografik roman oldu "KuçukAnılarda Büyuk Sır- lar - Bır Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal Ataturk " Arslan, Ataturk'un yaşamı- na ılışkın o bıldık anı kırıntıla- rını onlarca kıtabı tarayarak suzgeçten geçırmış, bır bu- tunluğe kavuşturmuş farklı bır bıçemle kaleme almış Ataturk'un çocukluk aşk- lanndan tutun, orgutçuluğun- den, tutkularınadeğın bırçok bılgı bır araya gelmış, ılkoğ- retım oğrencılen, hatta yuk- sekoğretımde okuyan genç- ler ıçın surukleyıcı, okunma- sı kolay, tarıhsel bır roman çıkmış ortaya örnegın kaçımız bılır, Mus- tafa Kemal'egonul vermış ıkı kız kardeşı, Selanık Ahmet Subaşı Mahallesı'nden Ha- tıce ıle Nadire'yı9 Enver Paşa ıle çekışme- lerının ılk kıvılcımının Harp Akademısı'nde okuduklan do- nemde çakıldığına ılışkın aşa- ğıdakı anı unutulmaya yuz tutmamış mıdır? "Enver, bıraz da alay ıle ku- çuk bır çocuğun elını tutar gıbı Kemal'ın elını tuttu - Devletımızın geleceğı ıçın kaygılanna katılıyor ve saygı duyuyorum Mustafa Kemal efendı, lakın bunlarsanago- re değıl, buyuk ışler Memle- ket, dergı çıkarmak, cemıyet kurmak gıbı çocukça şeyler- le duzelmez Memleketımız ıçın çok cıddı anlamda çalış- mak ıstedığın zaman, benı bul, ne yapacağını sana soy- lenm Kemal, Enver'ın kabalığını gulumseyerek karşıladı - Hay hay Enver efendı, bu- yuk ışler yapacağım zaman zat-ı âlınıze danışırım " Bu tur ayrıntılann yer aldı- ğı romanın bırıncı cıldı Ça- nakkale Zaferı ıle sonlanıyor Nurten Arslan, ıkıncı cılt ıçın harıl hanl çalışıyor "KuçukAnılarda Buyuk Sır- lar", çocuklanmız ıçın çok an- \am\\ bırZafer Bayramı arma- ğanı olabılır İlginç ziyaret ABD'nın yenı Buyukelçısı Eric Edelman, geçen hafta ba- sınla tanıştı Buyukelçının Ankara'dakı dıploması muhabırle- n ıle bır araya gelmesı çok doğal Ama, Edelman'ın yıne ge- çen hafta ortasında, Ankara'ya gelır gelmez, ayağının tozuy- la ılk ziyaret ettığı kurumlardan bırı çok dıkkat çekıcıydı "Yuksek Seçım Kurulu " DEHAP'ın 3 Kasım 2002 seçımınde aldığı oylann ıptal edı- leceğı senaryolarının tartışıldığı bır donemde ABD Buyukel- çısı'nın YSK'ye gıtmesını neye yormalı? Tevhid-i Tedrisat (Eğitinıde Birlik) Yasası Yıpratdmamalıdır I. Gurşen KAFKAS Eğıtım toplumsal bır ışlev- dır Eğıtım sıstemımızın gelış- tınlmesı, desteklenmesı ve ye- teneklı, başanlı ınsan kayna- ğının yaratılması onemlıdır Bu konuda gırtşım, tasanm ve uy- gulamalan planlamak, eşgu- dum ve katılım sağlamak dev- letın gorevıdır Toplumun ay- dınlanmasına, çocuklanmızın eğıtımıne, ulkenın ekonomık kaynaklarının yonlendırılme- sıne onculuk edılmelıdır Çağ- daş dunya ulkesı olmanın tar- tışmasız sorununun eğıtım ol- duğunun bılıncınde olunma- lıdır Eğıtımde oncul rol bılım- dır Toplumun eğıtımı konu- sunda alınacak kararlar bılım- sel çabanın gelışım surecınden geçırılmefıdır Toplumumuzun tanhı, coğrafı, etık, estetık ve sosyal değerlerıne ozen gos- tenlmelıdır Turk ınsanının pro- filının gelıştınlmesıne, çağdaş, aydın ve bılımsele yonelık pro- jelere evet Gerıye donuşe, karanlıklara gıdışe hayır de- nılmelıdır Atatürk, toplumun ekono- mık, sosyal ve kulturel alan- larda kalkınmasını sağlamanın ana aracının eğıtım olduğunu belırtmıştı Bu nedenle de "Eğıtım ışlennde mutlaka ba- şarı sağlanmalıdır" demıştır öğretmenlere bır soylevınde "Bırulusun kalkınmasının te- mel unsuru eğıtımdır" dıyerek çağdaş ve uygar kalkınma yo- lunun eğıtım olduğunu çız- mıştır Cumhunyetımızın kuru- luşu aşamasında "eskı eğıtım sıstemının mıllı bır karakter göstermemesı, çağın gerek- lerıne uymaması, toplumun ısteklerını yanıtlayamaması, ezbere dayalı, yaratıcılıktan ve bılımsellıkten uzak olması" nedenlerıyle 3 Mart 1924'te Eğıtım Bırİığı Yasası (Tevhıd-ı Tednsat) kabul edıldı Bu ya- sanın gerekçesı "Yurdumuz- da Cumhunyet oncesı ıkılı eğı- tım-oğretım vardı Bırulusun kultur ve eğıtım sıyasetınde, duşunce ve duygusunda bır- lık sağlanmasında 'öğretım Bırİığı' bılımsel, çağdaş ve yaraıiı gorulmuştur Bırulusun bıreylen ancak bır eğıtım go- rebılır Ikı turlu eğıtım, ıkı tur- lu ınsan demektır " Anaya- sanın 174 maddesınde "Eğı- tımde Bıriık" (Tevhıd-ı Tednsat) yasasına gore "Anayasanın hıçbırhukmu, Turktoplumu- nu çağdaş uygarlık sevıyesı- nın ustune çıkarma ve Turkı- ye Cumhurıyetı'nın Laıklıknı- telığını koruma amacını gu- den, ınkılap kanunlannın, ana- yasanın halkoyu ıle kabul edıl- dığı tarıhte yururlukte bulu- nan hukumlennın anayasaya aykın olduğu şeklınde anlaşıl- maz veyorumlanamaz" denıl- mektedır 174 maddenın ıçe- nğme aykın bu yasayı orta- dan kaldırmaya yonelık çalış- malar toplumda ayırıcı ve ıkı- lemlı bır eğıtım sıstemı de- mektır Eğıtımde Bıriık Yasası ıle 'Dın hızmetlennın yerıne getırılmesıyle yukumlu me- murların yetışmesı ıçın ayn okullar açılacaktır" denılmek- tedır Açılacak bu okullar ımam hatıp lıselendır Bugun yapılmak ıstenen ımam hatıp okullarının alanla- nnın dışında yuksekoğretıme geçışını kolaylaştıncı çalışma- lardır Yuksekoğretım kurumları- nın her alanı ıçın oğrencı ha- zırlayan resmı, ozel Anadolu, fen, yabancı dıl ağırlıklı gıbı lı- selervardır Meslek lıselennın amacı ve alanı da ayrıca be- lırlenmıştır Durum buyken ımam-hatıp lıselennın Eğıtım Bırİığı Yasası'nın 4 madde- sınde değışıklıkyapmak "Hem mesleğe hem de yuksekoğ- retıme öğrencı hazıhayan okul deyışıyle" yenı ve farklı bır ya- pılaşma getırılmek ıstenmek- tedır Bu değışımler ayıncı ve yararsız olup toplumsal de- ğıldır Bıreysel ve kurumsal eğı- tımde ve oğrenmede değışım ıstenıyorsa "Korunmaya muh- taç, eğıtıme muhtaç, ozurlu çocuklann eğıtımı, teknık ve teknotojının tum okullara ulaş- tınlması, eğıtımde çağdaş sıs- tem, eğıtımde kalıte ve oğ- retmen eğıtımı gıbı konularla ılgılı projeler hazıhanmalıdır" Seksen yıldır aydınlık bır ge- lecek adına surdurulen 'Eğı- tımde Bıriık' Yasası ıle oynan- mamalıdır Dını ve ıdeolojık uygulamalar eğıtımın ıçıne çe- kılmemelıdır Devrım yasalan- na aykın uygulamalardan ka- çınılmalıdır "Mıllet Mekteple- nyle" başlayan "Eğıtımde Bır- iık" uzun bır çalışmanın so- nunda "Alnımızda bılgılerden bır çelenk" dıyerek yol alan oğretmenler, yureklennde ta- şıdıkları eğıtım ışığı ıle toplu- mu aydınlattılar Köy Enstrtu- len, ogretmen, yuksek oğret- men okullan gıbı eğıtım de- neyımlenmız dını ve ıdeolojık amaçlarla kapatıldı Koy Ens- tıtulerı ışlevlerını bugune ka- darsurduruyorolsaydı bugun okuma-yazma oranı yuzde yuzu bulacaktı Eğıtımde Bır- iık "Tevhıd-ı Tednsat", aydın- lanma, çağdaşlaşma ve yenı- leşme adına seksen yıl once başlatılan onemlı bır çığırdı Amaç Çağdaş uluslann sevı- yesıne değıl onların ılerısıne ulaşmak olmalıydı Boylece nıtelıklı bır eğıtıme ve kalkınmanın temelıne ula- şılacaktı Sonuç Ulusumuzun eko- nomık, kulturel, sosyal ve eğı- tım alanlarında onemlı sorun- lan varken, ılerleme gostenlen alanları budamaya çalışmak, sorunlara sorun katmaktadır Eğıtım ve kultur alanlarında akla, deneye ve uygulamaya oncelık venlmelıdır Konulann seçımınde aklın aydınlanma- sı on planda tutulmalıdır özgurduşunebılen, sorgu- layan, laık eğıtım amacına yo- nelık sıstemler toplumumu- zun vızyonu olmalıdır SMI top- lum orgutlen ve tum kuruluş- larda bu ırdeleyıcı konularda duyarlı olmalıdır ISIK KA.NSÜ Cumhuriyetçi yuruyuş, çok yakında! Uzun, dar, karanlık, orumceklı bır tunelın ıçınde yuruyor gıbı olabılırız Ama, her zaman bır ışık, once topluığne başı kadar gorunen, ılerledıkçe menevışlenen gıderek pariayan, en sonunda goz kamaştıran, guneş topunu bıle kıskandıracak bır ışık bulunur, mutlaka1 Ataturkçu Duşunce Derneğı (ADD) Başkanı Ertuğrul Kazancı, orgutune geçen temmuz ayında bır genelge yayımlamış ve "ADD'nın ıdeolojısı, yolu ve yontemı bellıdır" demıştı "ADD'lılenn kımseden çekınmesı, kaçınması, dar salonlara sığışması duşunulemez Yasal yontemler yoluyla her soruna mudahale edılmesı surdurulecektır ADD, dar kalıplann orgutu değıldır ADD, oncu bır guçtur Kemalızm, bu gucün kaynağıdır ADD örgutumuz ıse Anadolu ve Rumelı Müdafaa-ı Hukuk Cemıyetı'nın bugunkü uzantısıdır Kemalızm, bır dınamızmın adıdır Yurtsever, ozvenlı, cesaret sahıbı Kemalıstler, bu ulkenın hayat-memat noktasına geldığının aynmındadır Lozan-Sevr çatışmasının tam ıçındeyız Sevrcılenn başına dunyanın nasıl yıkılacağını gosterecek potansıyelın adresı yıne ADD'dır " Kazancı, bu genelgeyı yayımlamakla kalmadı Turkıye Barolar Bırİığı ıle, unıversıtelerle, Turk-lş ıle, meslek odaları ıle, kamu çalışanları orgutlen ıle bağlantı kurdu ve onerı getırdı "Gelın, Cumhunyetımızın 80 yılını Ankara'da gorkemlı bır toplantı ve yuruyuşle kutlayalım " Kazancı'nın onerısı, çok olumlu karşılandı Kollar sıvandı Şımdıden, 25 Ekım'de Ankara sokaklarında bınlenn, on bınlenn yurekten, gonulden, hep bırağızdan "Yaşasın laık, demokratık, halkçı, Ataturkçu Cumhunyet" dıye bağırdığını duyuyor gıbıyız Kamu Bankalan Ortak Yonetım Kurulu Başkanı, Al baraka Turkçu Zeki Sayın'ın, kravatın "şahsıyet ölçusu" olamayacağını, faızın "Allah tarafından yasaklandığı"n\ soyledığı gunun ertesınde bır emeklı Vak/fbank uyesı dostumuz aradı "ZekıSayın, 197O'lı yıllann ıkıncı yansında Vakıfbank Sıkılma Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı 1977yılındada Necmettin Erbakan'ın Mıllı Selamet Partısı'nden Kırşehır mılletvekılı adayı olmuştu" Zekı Sayın, 3 Kasım seçımlen oncesınde de AKP'ye başvurmuş, Kırşehır'den aday adayı olmuş, ancak lısteye alınmamıştı Hatta, Zekı Sayın'ı yakın arkadaşı, bır dığer Al baraka Turkçu Kemal Unakıtan tesellı etmıştı "Ûzülme, canını sıkma, olur böyle şeyler.. " Vakıfbank emeklısı dostumuz, Zekı Sayın'ın MSP Kırşehır adaylığı donemındekı btr olayı daha aktardr "ZekıSayın, 1977'de propagandasını yapsınlar dıye 120 Vakıfbank çalışanını Kırşehır'e göndermıştı." Zekı Sayın, hıç de sıkılacak bır ınsana benzemıyor KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak <ı turk.net ÇİZGÎLİK KÂMIL MASARACI kamilmasaraci ı mynet.com r r % r HARBİ SEMİHPOROY semıhporoy(a yahoo. com A$\m HAYAT EPİK TİYATROSU MUSTAFA BILGÎN EYLEM MEMURL/AR GOZALTTNA ALINDI BU EYLEM ANTİbEMOKRATİK I i L J t t i 1 I f TARİHTE BUGUN MVHTAZ ARIKAH 30 Ağustos tcunc.nuuntaz-ankan.com Ff&NS/Z ELCISINI TOKATLAD/L 1B27'O£ 8UGUH, CEJAYifZ PAY/Sl UUSEYIfJ, F&İNStZ ELÇlSINI TOK47L4P/ ' f?9? 'P£, C£2AYıG TA£AFtAJDAN FR/VJSA YA BOKÇ V£/SIL£H gEf MILyON FKAMK VE BlfS MtKTAft 8U6PAYIM 6E£l tSTENM££t UZ£»ME, FRAhJSA OPE*1£YI SEODETTUIfn BUNU t2L£.r£M GÜNLSRDE CEZAYI/Z MYISI BU ULKENIH ELÇ IS~/M ÇAĞıRTMıÇ, KOA/US/UA SıKAS/NDA HTODETLBıJıP ONU TOKATLAMıŞTı OLAY/N ALTDıUOAKJ, CE2AYıR'LE A" CH4&LSS yöNET/AÂ/NPetO FgAMSA 'NIN A&ASI BOZUUUUŞTU OT&PgAJ B£& CEZAYtR ÛZ£R->U- OE iSTEtUMRı OLAN FSAMSA, DUtSUMU FIESAr BlLIP Bl/ZKAÇ YIL IÇ1MP6 7 CE2AYl£'ı 1Ç6AL €£>£- CEKTlfZ (İ83q) SAGNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Venedik'te İran Çıkartması Artık bıraz sıktı Festıvallerın yukselen yıldızı iran sı- neması ıçın "Unıta" bakın bu kez neleryazmış "Makhmalbaf aılesı tam kadro Venedik'te Bunun ne demek olduğunu anlamak ıçın şunlan bılmemız ge- rekıyor 1 Iranlı yonetmen Muhsın Makhmalbaf once bu- yuk kızı Samıra 'yı -senaryo dahıl, produksıyon ve mon- tajı bızzat kendısıne aıt olan bır filmın (Elma)- yonet- menı yaptı 2 Bırkaç film ardından Samıra 'festıvallerın maydo- nozu' oldu 3 Bununla yetınmeyen Muhsın, eşı 'Marzıye'y/ de yonetmen olarak lanse ettı 4 Buyuk kızı ve kansından sonra Makhmalbaf en son (14 yaşındakı) kuçuk kızı Hana 'nın elıne de kamera tu- tuşturdu 5 Adı 'Lezzet-ı Dıvane' (Delılığın Tadı) olan ve festı- valın 'Eleştırmenler Haftası' bolumune seçılen Hana 'nın filmı -ınanmayacaksınız- abla Samıra'nın bır fılmını anlatıyor 6 Makhmalbaf'ın Maysam adlı bır oğlu da var Maysam da en son bır Samıra belgeselı çektı Elı ku- lagında 1 önumuzdekı festıvallerden bınne de mutlaka Maysam ın filmı gelır " Venedik 'iş yapan film' istiyor Makhmalbaf hanedanı Venedık'ı parsellemış Herta- şın altından bır "Makhmalbaf" çıkıyor Itatyan basının- da "Baby Makhmalbaf"-Hana röportajlanndan geçıl- mıyor 14 yaşındakı Hana, filmının tanıtımı ıçın Vene- dik e gelmış ama yanşmaya katılan dığer yonetmen abı ve ablalann filmlennı görememış 18yaşından kuçuk- lenn gıremedığı filmlere İran sınemasının "dâhı çocu- gunu" sokmamışlar' "Bebek Makhmalbaf" dışında "karşı-akım bölumun- de" bır başka Iranlı yonetmen Babak Payamı'nın filmı de var Payamı'nın "Sılence Betvveen Two Thoughts" ("Ikı Duşunce Arasında Sessızlık") ısımlı fılmıne Iran'da el konmuş Filmın kopyasını yonetmen Venedık'e zor yetıştırmış Normal zamanlarda bu, gunlerce konuşu- lan bır macera olarak tefnka edılırdı Ama İran sıne- ması cıdden baydı "Bana İran filmı deme de ne der- sen de " noktasına gelmek uzere ınsanlar Hana'ya yonelen ılgı de "festıvalın maskotu" kontenjanından En büyük korku: 'Faşizm' "Sınema, dar bırgrvp değıl kıtlelenn ızlemesı ıçın ıcat edılmıştır" dıyen Jurı Başkanı Mano Monıcellı, "Da- gıtımı bıle guçlukle yapılan sanat ağırlıklı entel film" ıs- temıyor bu yıl Ve "Altın Aslan" ıçın tercıhını, açık bı- çımde, ış yapan filmlerden yana kullanacağını açıklıyor Fılmlerı gıbı polemıklenyle de her yıl ayn "gundem ya- ratan" festıvalın bu yılkı polemığı "Sanat filmı mı, ış ya- pan fîlmmı^" tartışması 60 Venedik Film Festıvalı'nın dıkkat çeken bır baş- ka "trend"\, uzun aradan sonradonuş yapan "sıyası film- ler" Yanşmada yer alan uç Italyan filmınden ıkısı - "Dev- letSım"\ıe"MerhabaGece"- "sıyası" AmabunlarBer- lusconı değıl, 50'ler ve 70'ler Italyası'nı anlatıyor Bo- doslamadan guncel sıyasete gırme rıskını bellı kı kım- se alamıyor Uluslararası polıtıkayı konu alan filrnler de boyle Ya doiaylı bır anlatım seçıyor ya da geçmışı hıkâye edıyor- lar Yarışma filmı "Imagınıng Argentına" -beyazperde- de defalarca gorduğumuz- "kaybolanlan" gundeme getınyor Israıllı yonetmen Amos Gıtaı, Ortadoğu'ya ılış- kın mesajlarını Tel Avrv'de gunluk yaşam uzennden ve- rıyor "L/sfa"lardan Bemardo Bertoluccı -yanşmadı- şı bolumdekı- filmı "Dreamers"da 68'ı anlatıyor Gene bır Yahudının yaşlı bır Arapla dostluğunu ırdeleyen "Monsıeur Ibrahım" sıyası olabılecek bır konuyu, bırey- lenn yaşamı uzennden ışlıyor Zaim'in filmi: 'Tuhaf' Woody Allen'ın son filmı "AnythıngElse" de "trend'e uyuyor Festıvalın açılışfilmı "AnythıngElse", NewYork, paranoya ve aşk temalarını harmanlayan tıpık bır Wo- ody Allen komedısı Ama Allen bu kez karakterlenn "paranoyasını" keskınleştırmış Yonetmen bunu "11 Eylul etkısıyle" açıklıyor "11 Eylul gonınurde yaşamı degıştırmedı" dryor Allen "New York'ta caz, restoran- lar, tıyatrolar aynı kaldı Ama alttan alta herkesın yu- reğınde 'korku' var En buyuk kon\u da sıyasetın kan- sen olan 'faşizm' Paranoyanın yukselmesı çok do- ğal " Dervfş Zaim'in "Kıbns'ta geçen "Çamur" ısımlı fil- mı ışte boyle bır ortamda gostenldı Venedik'te Çıkan ılk eleştınlere bakılırsa "entel metaforian abartan" fil- mın senaryosu bıraz daha kanşık "Ganp", "surreel", "tuhaf" Italyan gazetelerı Zaim'in filmını bu sıfatlarla tanımlıyor B U L M A C A SEDAT YAŞAYAy 1 2 3 SOLDA.N SAĞA 1/ Orgutleme araçları ve yontemlenyle ılgılı olan 2/ Ozelhkle Do- ğu Karadenız dağlannın viıksek kesım- lennde ya\ gın olan geçıcı kır- sal yerleşme Yakın dost, sohbet arkada- şı 3/ Çıy Uçağın yuksekten hedefın uzenne dık olarak sal- dırması 4/"Kuzuku- lağı"da denılen may- hoş yapraklan sebze olarak kullanılan bıt- h 5/Kımyadakalayın sımgesı Huseyin 7 jNj E|S Rahmi Gurpmar ın bırromanı Btrnota 6/ Halk dılınde kuru- muş çamura \ enlen ad Boru sesı II Kır yaşamı ıçınde aşk konusunu ışleyen kısa şıır El sıkışma 8/Zayıf\e ınce uzun boylukımse 9/Konya'nın Ka- rapınar ılçesınde bır gol Katışıksız, saf YUKARTOAN AŞAĞIYA 1/ Modern mantık 2/ En kuçuk ızcı kuruluşu Lale Devn nın unlu şaın 3/"'— Inan" A.rkeolo|umuz Pamuklu bır kumaş cınsı 4/ 4ğız ya da mıdede du- yulan burukluk } a da acılık duyumu 5/Senegal'ınpla- ka ışaretı Seçenek Renyum elementının sımgesı 6/Tekme Tıtan eleraentuıın sımgesı 7/Şırnak"ınbır ılçesı Kadınlann saçlarını tutturmakta kullandıkla- n araç 8/ Yerfıstığı 9/ Ordeğe benzer bır su kuşu Her çıçekten bal e>ledık / —'ya saydılar bızı" (Pır Sultan Abdal) ^ »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog