Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 16 TELEVİZYON cumtvto cumhuriyet.com.tr GrÜNÜN FîLMLERİ Kayıp... 10.00 Show TV Güldürü ^ (Santa VVho) - Kuzey kutbunda yaşayan No- el Baba, gelışenteknolojı sonucuçocuklannes- kisı gıbi masum icüçük istekJerinin olmamasına çok ûzûlmektedir. Kafasını dinlemek için geyikleriyle bir- likte kiiçük bır tura çıkar. Ancak bu tur sırasuıda ge- yıklerın kontrolünü kaybeder ve bir televizyon kana- lında muhabır olan ve yılbaşı zamanı değışık bır hı- kaye yakalamak amacındaki Peter'in arabasının üs- tüne düşer. Ayıldtgında hafızasını kaybettiği ortaya çı- kar. Yönetmen: WilliamDear. Oyuncular: LeslieNi- elsen. Stven Eckholdt (2000 ABD. 120 dk). Ateş Tüzağı 13.00 CNBC-e Güldürü O (The January Man) - Ahşılmadık çalışma yöntemlen üsllerinin gözüne attığı için polisken ıtfaiye bölümüne sürülen Nlck Starkey, bir sûre son- ra yeniden göreve çağnlır. Onu göreve çağıran kar- deşi Frank'tir ve isteği her ay bir kadını öldüren sa- pık bir katili yakalamasıdır. En önemli soru ise kati- lin bu sefer hangi gün harekete geçeceğıni ve kentin hangi bölgesinde cinayet işleyecegidir. Yönetmen: Pat OConnor. Oyn: Kevin KJine, Susan Sarandon, M. E. Mastrantonıo, Harvey Keitel (1989 ABD. 97 dk). Apaçi 16.00 CNBC-e VVestern (Apache) - Apache'de büyük savaşçı Geroni- mo'nun askerlerinden biri olan Masai'nin ba- şından geçenleri anlatılıyor. Kabilesi işgalcibeyazlar- la ateşkes imzalayıp teslım olmuş olsa da Masai'nin buna uymaya pek niyeti yoktur. Masai tek başına sa- vaşmaya karar venr ve hem beyazlara hem de kendi kabilesınden bazı yerlilere karşı silaha sanlır. Yön: Robert Aldrich. Oyn: Burt Lancaster, Jean Peters, John Mclntıre (1954 ABD. 91 dk). Dolap Beygiri 16.20 Star Güldürü Dürüstlüğünden taviz vermediği için işinden atılan, kansıyla ilişkileri bozulan ve başına gelmedik iş kalmayan namuslu bir adamın öyküsü. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendığı yapımda, Şener Şen, Ayşen Gruda. Adile Naşit ve Ilyas Sal- man oynuyor (1982). 20.00 / CNBC-e /In The... Aynntıyanda 21.00/tv8/Şöhret Aynntı yanda Meiekleriıı ... 21.10 TRT 2 Dram (La VI Reue Des Angefa) - Isa, 20 yaşında tüm eşyalannı sırt çantasına yerleştirmiş şehirden şehire dolaşmaktadır. Bir gün Marie ile karşılaşır ve iki genç kız birlikte kendilerine bir yaşam kurmaya çabalarlar. Yönetmen: Erick Zonca. Oyuncular: Elo- die Bouchez, Natacha Regnier (1998 Fransa, 113 dk). Protesto 23.10 Olay TV Dram O (LaHaine)- Protesto Paris'ineteklennde bır sitede geçiyor. En azından orada yaşayanlar için, büyük bir korku ve endışe kaynağı halıne gelen Brixton, seksenli yıllann başlanndaki kanşıklıklar sonrasında, çeşitlı ırklardan pekçok insanın birarada yaşadığı ve tarih öncesinden kalma bir polıs kevveti- nin baskısı altmda bulunan patlamaya hazır bir ya- nardağ gibiydi. Yön: Mathieu Kassovitz. Oyn: Vin- cent Cassel, Hubert Kounde (1956 Fransa, 96 dk). Katilin Günlüğü 23.55 atv Dram ©(Kifler) - Carl Panzram hırsızlık suçundan do- layı Leavenworth Hapishanesi'negönderilmiş- tir. Gardiyan Henry Lesser, Carl'a sempati duyar, onunla arkadaş olur ve hayat hikayesinı yazması ko- nusunda onu ikna etmeye çalışır. Lesser, Carl'ın geç- mişinin düşündüğünden çok daha şiddet dolu geçti- gini öğrenir. Fakat diğer hapishane personelinin ak- sine o, Carl'ın kısa bır süre ıçinde düzelecegine ve problemlerinı unutacagına inanmaktadır. Yönetmen: Tim Metcalfe. Oyuncular: Harold Gould, James Wo- ods, Robert Seari Leonard (1996 ABD. 91 dk). 00.20 / Kanal D / Size de... Aynntı yanda Atlantis- 00.30 Star Fantastik (AÜanüs, the Lost Conrinent) - Yunanlı genç balıkçı, Atlantis kralının güzel kızı Antillia'nın yaşamını kurtanr ve ona âşık olur. Daha sonra ka- yıp Atlantis kıtasını arayan genç kıza yardun etme- ye karar verir... Yönetmenliğini George Pal'ın üst- lendiği fılmin başrollerini Anthony Hall, Joyce Tay- lor. Frank de Kova. John Dall gibi oyuncular pay- laşıyor(1961 ABD, 90 dk). Izleyin Orta Değmez Yerli TRT2 11.10 Toprak Sergen konuk oluyor TV Servisi - "Karşılaşmalar" programının bu bölümünün konuğu ünJü sanatçı Toprak Sergen. Sergen ile yapılan söyleşinin ardından yapımda, Balaftaki Balart Sanat Atölyesi ile takı tasanmcısı iki kardeşin Beyoğlu'ndaki atölyelerinde hazırladıklan tasanmlan ve ilginç hikayeleri ekrana geliyor. Borusan Sanat Galerisi'nin düzenlediği "Yeni Öneriler Yeni Önermeler" başlıklı sergiden görüntüler ve Naim Dibnener ile kitabı "Bir Varmış Bir Yokmuş" üzerine yapılan bir söyleşinin ardından yapım sona erivor. t\8 14.05 Kadm-erkek ilişkileri TV' Servisi - "Faüman Yücel'le Elele" programının bu haftaki bölümünde "Bir Erkek On Günde Nasü Kaybedilir" filminden yola çıkılarak "Uişkilerde hatalar zmciıi" konusu ele ahnıyor. Psikolog N'evin Eracar, modacı DilekHanif ve müzisyen AH Kocatepe'nin katıldığı yapımda; "Bir iiişkhi ayakta tutabilmenin ve sağlam temeller üzerine kurabilmenin yollan nelerdir", "tküi Uişkilerde veya arkadaş üişkilerinde her iki tarann da nıutlu olabilmesini sağlamak nasıl bir çabayı gerektirir", "Uyum ve huzunı sağlayabilmek için künin veya kimkrin fedakarbkta bulunması gerekir'', "Kişilerin birbirlerinden soğumalan ve uzaklaşmalan ne gibi etkenJere bağhdır",' gibi sorulara cevap araruyor. tvS 23.00] Müzikli bir sohbet TV' Servisi - Cnlü caz vokalisti Nükhet Ruacan, "Kerem Görsev'le Caz" programının bu haftaki konuğu oluyor. Sunuculuğunu Kerem Görsev'in üstlendigi yapımda, Ruacan; da\ r ulda Cankat Özgün, basta Oğuz Durukan ve piyanoda Görsev eşliğinde unutulmaz caz standartlannı seslendiriyor. 'Size de Çıkabilir', ünlü Frank Capra iyimserliğini anımsatan konusuyla modern birSindrella öyküsü Aşkı paraya tercih eden polis^^•^•^•^^••^"^•^•^••^^•^•^•^•^•^•^^•^•^••HH ffS) Kanai D 00.20 Nicholas Cage ve Bridget Fonda'nın başrollerini paylaştıklan füm. izkjenlere \ u/ dakıkahk kesintisiz bir mutiuluk vaad ediyor. Yüksek sosyeteye bir bakışTV' Servisi - Her şeyin şöh- H » • } rv'8 21 00İ Oyunculann hepsi çok ba- ret ve eüc üzerine kurulu oldu- '-V_-^ : —' sanlı: Shakesneare vorumla- TV* Servisi - Her şeyin şöh- ret ve güç üzerine kurulu oldu- ğu New York'un sanat orta- mında başansız yazar Lee Si- mon (Branagfa), 16 yıllık ev- lilikten sonra kansından boşa- nıp iki hedefin ardından koş- maya başlar: Seks ve şöhret. Âncak eski kansı Robin (Davis), daha şanslıdır ve plas- 21.00İ Şöhret - Celebrity / Yönetmen-Senaryo: Woody Allen / Oyuncular: Kenneth Branagh, Judy Davis, Joe Mantegna, VVinona Ryder, Leonardo Di Caprio, Melanie Griffith / 1998 ABD yapımı, 113 dakika. tık cerrahın kapısında sırasını beklerken bir TV yapımcısı- nın (Mantegna) dikkatinı çe- ker ve yaşamı değişir. VVoodv' ,\üen, New York'un "yüksek sosyete"sine ve sanat camiasına girip yine ince ince eleştiriye devam ediyor. Oyunculann hepsi çok ba- şanlı; Shakespeare yorumla- nyla tanınan Branagh'ın yeni tiplemesi çok yerinde. Wood Allen hayranlan kesinlikle ka- çırmamalı; aynca akıllı espri- lerden hoşlananlann da bir kaç özgün sahne yakalayabı- leceklerini rahatlıkla söyleye- biliriz. Size de Çıkabilir - It Could Happen to You / Yönetmen: Andrevv Bergman Oyuncular: Nicholas Cage, Bridget Fonda, Rosie Perez, VVendell Pierce,/ 1994 ABD yapımı, 101 dakika. TV Servisi - Nevv York'ta gö- revli polis memuru Charlie Lang (Nkolas Cage), öğle yemeğinde yanında nakit parası bulunmadı- ğını fark edince servisi yapan garson kız Yvonne Biasi'ye (BridgetFonda) bahşiş olarak ka- nsına aldığı bir piyango biletinin yansıru bırakır. Sonra 0 bilete dört milyon do- lar çıkınca sözünü tutup ödülün yansını kıza verir. Ancak aç göz- lü kansı Muriel (Rosie Perez) cö- mertliğe karşı çıkarak onu mah- kemeye verir ve davayı kazanır. Bu arada polis memuru garson kıza âşık olmuştur. Kadın parala- n kazamrken polis ve garson da aşkta galip gelmiştir... Ünlü FrankCapra iyimserliği- ni anımsatan konusuyla modern bir Sindrella öyküsüne dönüşmüş film düşük düzeyli komedılenn ustalanndan Andrew Bergman tarafından tam kıvamında kota- nlmış. Sinema salonunda tutul- mamasına karşın "Size de Çıka- bilir" ekran karşısında romantik- lere "parayla saadetin olmayaca- ğma" ve altın kalplilerin daima yardımlannın karşılığını göre- cekJerine dair yüz dakika kesin- tisiz mutiuluk vaat ediyor. NormanJewison'un unutuknaz fıJmi Sidney Pbitier'in bâşrolde yer aldığı Glnıi önce TV Servisi- Öykü, Ameri- ka'nın ırkçılığıyla meşhur gü- ney bölgesinde, Sparta adlı bır kasabada geçiyor. Bölgenin baş- lıca geçım kaynağı pamuk ve pamuğun üretimi Andicott adın- daki bir "pamuk kranndan" so- rulmakta. Andicott, çıkarlan bozulacağı için kasabaya kurulacak olan ve bu küçük yerleşim birimine bü- yük bir ekonomik canlıhk geti- recek fabrikaya karşı çıkıyor. Sı- cak bir eylül akşamı, fabrikanın kurucu ekibinden bir mühendıs öldürülüyor. "In The Hear Of The Night", etkileyici bır eleştiri sıneması önıeği, Jewison, Güney Ameri- ka'daki zenci düşmanlığının çir- kin yüzünü. tutuculuğu, ekono- mik sömürüyü yüreklilikle or- taya koyuyor "In The Heat Of The Night" aynca, olumsuzluk- lar içinde düşmanlıkla başlayan bir ilişkinin dostukla sona erdi- rilebileceğini de anlatıyor. Fil- CNBC-e 20.00 In The Heat Of The Night / Yönetmen: Norman Jewison Oyuncular: Sidney Poitier, Rod Steiger, VVarren Oates, Lee Grant, Scott VVilson /1967 ABD, 109 dk. min tek kusuru ise yönetmenin birçok şeyi aynı anda vermeye çalışmış olması (ama 0 kadar önemli bir kusur degil). "In The Heat Of The Night", sağlam bir öykünün usta bir sinema diliyle verildiği ve mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. 1967'de "en iyi film", "en iyi erkek oyuncu" (Rod Steiger), "en iyi uyarlama senarvo", "en ryi kurgu" ve "en ivi ses" dallannda oscar aldı. Tv PROGRAMLARI Tayfun Ertan hazırlayıp sunuyor Liselerdeki tarih eğitimi TV Servisi - "Söz Sizde" programını Tayfun Ertan hazırlayıp sunuyor. Programın bu haftaki bölümünde, TÜSlAD'ın hazırlattığı 'Lisedeki Tarih Eğitimi" kitabı ışığında liselerdeki tarih eğitimi ele alıyor. Prof. Dr. Büşra Ersanh, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ku>^ş. Yrd. Doç. Dr. Yücel Kabapınar, tarih öğretmenleri HajTettm Kaya ve Mutlu Öztürk'ün katıldığı yapım tekrar bölümü ile ekrana geliyor. • CNN Türk, 21.05 0.00 Ben Mustafa Kemal 10.55 AKM Tören Alanın- dan Naklen Yayın 12.20 Banş Manço ile Dünya Turu 13.05 Dı- zı: YahyaKaptan 14.10 Adrenalin 14.45 Dıkkat Bebek Var 16.45 Yerli Film: Ya- ban 18.30 Belgesel: Zamanın Seyyah- ları 19.00 Dızı: Yedı Numara 20.00 Ana Haber 20.30 Dızı: En Son Babalar Du- yar 21.30 Sayısal Gece 22.45 Dizi: Ka- nıt Peşinde 23.35 Yabancı Film: Prag Düeti 01.05 Belgesel 01.55 Yabancı Film: Yeşrl Eldiven (0312 490 43 00). 11.10 Karşılaşmalar 12.25 Mavi Hayat 13.10 Yüzümüzü Güldürenler 13.40 Anadolu Çiçekleri 14.10 Rock Market 15.00 Haber 16.35 Doğanın Güzellikleri 17.10 Heyecan Tutkunları 18.05 Cumartesi Spor 19.30 30 Ağus- tosözel Programı 20.00 Attilâ llhan'la Zaman Içinde Bir Yolculuk 20.30 Belgesel: Bir Uygartık Öyküsü 21.00 Haber 21.10 Yabancı Film: Melek- lerin Düş Yaşamı 23.10 Konser Sa- lonlarından (0 212 259 72 75). www.cnbce.com 07.00 Diyanet Saati 08.00 Can Suyu 2 08.30 Dağarcık 09.30 Yerli Film: Beklenen Bomba 11.00 TRT Halk Dansları Topluluğu 11.30 Yol- ların Türküsü (30 Ağustos Özel) 12.00 Güneş Üstümüzde (30 Ağustos özel) 13.00 Gazi Mustafa Kemal 13.45 Cumhuriyet Şiirleri 14.00 Deniz Kuvvetleri Bandosu 14.30 Belge- sel: 30 Ağustos 15.00 Belgesel: Attın Kanat- lar "Bir Cesaret öyküsü" 16.35 Türk Yıldız- ları 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Dünya Atletizm Şampiyonası (Canlı) 21.05 Dünya Güreş Şamp. (Bant) 24.00 Kapanış. 08.00 Bir Besteci 09.30 Türkü Gecesi 10.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 12.00 Anılarda Kalan (Ata- türk'ün Sevdiği Şarkılar-Safiye Ayla) 13.00 Samsun Telekom TSM Korosu 13.30 TSM Stüdyo Konseri 14.50 AtYarışları 18.30 Ana- dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 21.30 Türkü Türkü Türkiyem 22.30 Şarkılar Bizı Söyler 23.40 Bir Nefes Anadolu 00.40 Yurttan Sesler 01.10 Kapanış. 09.40 Genel Kurmay Bşk. 30 Ağustos Töreni 10.00 Ben Mustafa Kemal 10.55 AKM Tören Alanından Naklen Yayın 12.15 Dizi: Ka- ranlıkta Koşanlar 13.00 Haberler 13.05 Gez- ginin Not Defteri 13.35 Bir Kelime Bir Işlem 14.20 Dizi: 2 Oda 1 Sinan 15.10 Diyalog 16.10 Geçen HaftaTürkiye 16.45 Yerli Film:Yaban 18.30 30 Ağustos Özel Programı 19.00 Ba- şarı Basamakları 19.50 Ingilizce ve Almanca Haberter 20.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Di- zi: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Ge- ce 22.45 Dizi: Yedi Numara 23.45 Kahve Ba- hane 01.00 Gece Haberleri 01.30 Belgesel: Yeni Dünya 02.00 Diyanet Saati. 07.00 BayramSabahı 09.00 ÇızgiDün- yası11.00YeriiFilm:ÖyleOlsun13.00 7?, GünOrtası 13.10Dızı: MahallenınMuh-s l a r tarları 14.20 Sıbel Ata Show 15.20 Çiz- gıler 16.20 Yerli Film: Dolap Beygiri 18.00 Dı- zı: Beşik Kertmesı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor 20.10 Yerli Film: Vizontele 22.10 Yabancı Film: Örümceklerin Dehşeti 23.50 Spor Gecesi 00.30 Yabancı Film: Atlantis Kayıp Imparatorluk 02.10 Muzık 04.30 Yerli Film: Cibali Karakolu 06.00 Zamana Yolculuk (0 212 448 80 00). 10.00 Yabancı Film: Kayıp Noel Baba 12.00 Yerfi Film: Vatan ve Namık Kemal 14.00 Yerli Film: Sende mi Leyla? 15.45 Mobil Hayat 16.30 Yerli Film: Dila Hanım 18.30 Di- zi: Aslı ile Kerem 19.30 Show Ana Haber 20.15 SporSayfası 20.30 Yerli Film: Doktor Civanım 22.30 Türkiye'nin Yıldızı 23.45 Dizi: Sınırlı Aşk 01.15 Son Haber 01.45 Showspor 02.00 Yabancı Film: Hedeftekiter04.00 Yer- li Film: Istanbul'un Fethi (0 212 355 01 01). ^ ^ A _ _ 10.00 Yanşma: Harika Hayvanlar B T V 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Or-w m tası 13.30 Gülay Kuriş'le Moda 14.50 Dizi: Sabrina 1.5.30 Belgesel: İki Nokta Üstüste 16.10 Dizi: Üçüncü Göz 17.10 Çizgi Film: Kaplumbağa Adası 17.35 Çizgi Film: Te- mel Reis 18.00 Çizgi Film: Beyblade 18.30 Di- zi: Polis Akademisi 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Dizi: Ekmek Teknesi 22.35 GAG 23.55 Yabancı Film: Katilin Günlüğü 01.35 Gece- yarısı Haberleri (0 212 354 30 00). ^± , _ . , 10.30 Motor Spor 11.05 Hayatın S P İ T y Ritmi 11.30 Doğru Tercih 12.10 Spor Haberleri 13.10 Spor Aktü- el 13.25VVNBA Action 14.00 Ingiltere Premi- er League Preview Show 14.30 Everton-ü- verpool (Canlı) 16.20 Futbol Mundial 17,00 Chelsea-Blackbum 19.05 Transvvorld Sport 20.00 Haberler 20.30 Gündem Dışı 21.10 Everton-üverpool 23.05 Video Lig 00.05 S- por Gecesi (0 212 335 00 00). 10.20 Çizgi Film: Tommy ve Oscar 10.50 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 11.40 Çizgi Film: Scooby Doo 12,30 Zip 13,00 Sıra Bende 14.00 Genç Magazin 15.10 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 15.50 Dizi: VIP 17.30 Yabancı Film: Hızlı Polisler 19.30 Ana Haber Bultenı 20.20 Spor 20.30 Di- zi: Hayat Bilgisi 22.00 Dizi: Serseri 23.00 Iş- te Yaz işte Eğlence 00.20 Yabancı Film: Si- ze De Çıkabilir 01.50 Tatil Yolu 02.00 Ya- bancı Film: Yağmurcu (0 212 215 51 11). 09.30 Sağlık Olsun 10.00 Zırveye Doğru 11.00 Ihracat Yıldızları 12.00 Haberler 12.30 Güler Erkan Sızierle 13.30 Yerli Film: Baldız 16.00 Top 1017.00Te- lemagazın 18.00 Melıke ile Birlikte 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dızı: Çocuklar Duymasın 22.00 Çaye- li'nden Öteye 23.45 Hayatın Renklerı 00.30 I- mi Yazılamayan Show ı (0 212 454 56 00). 08.40 Gundem Sıgorta 09.30 Mo- tor Sporları .10.05 Stil 10.30 Fre- | kans 11.30 Özel Sektör 12.00 Ha- ber 12.15 Karalama Defteri 13.00 Haber 13.30 6. Vites 14.30 World Sport 15.10 Smaç 16.15 Motor Sporları 17.14 Süper Lige Bakış 18.05 Atıf Hoca ile Reklam ve Rekabet 19.20 Stıl 19.45 Dostlarımız 20.00 Haber 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Söz Sizde 23.05 Süperlıg Cumartesi 24.00 Haber 00.30 Stil (0 272 478 50 00/ 08.00 Dizi: Bizim Ev 09.00 Hafta- sonu Haber 10.10 8. Etap 10.55 Power Sports 11.40 City Lights 12.05 Ve Moda 13.00 Haberler 13.30 Fazla Mesai 14.05 Fatıman Yücel'le Elele 15.05 Al- kışlar 16.10 Fotoportre 16.40 City Lights 17.15 Spor 17.25 Zamanlar ve Mekânlar 18.00 Haberler 18.05 Brezilya Ligi 20.00 Ha- berler 21.00 Yabancı Film: Şöhret 23.00 Ke- rem Görsev'le Caz 00.05Sekizınci Etap 01.05 Fotoportre (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Film: Umut Çift- liği 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Kör Düğüm 10.55 Cine Sinema 11.20 Yabancı Film: Kral Yaşıyor 13.05 Belgesel: Savaş Gemileri 14.10 Yabancı Film: Aklından Bile Geçirme 15.50 Yabancı Film: Oueenie Aşık 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Yabancı Film: Gençlik Ateşi 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Amelie 23.00 Yabancı Film: Dünyanın Derdi 00.45 Fantasy (0 212 336 15 15). 07.30 Clip's 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Molası 13.00 Kum Sa- ati 15.00 Special VVeekend 17.00 Hit Clip 19.00 Amerikan Güreşi 20.00 Haber 20.30 Bir Çrft Turna 22.30 Yabancı Film: One Hell Of A Guy 24.00 Amerikan Güneşi 01.00 Dizi: Gülerken Ağladık (0 212 256 82 82). 13.00 Insan Bedenindeki Mucize 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 KöpekGrubu 15.00 Semen- derin Sırrı 16.00 Öldürmeye Prog- ramlananlar 17.00 Roma18.00 In- san Bedenindeki Mucize 19.00 Öldürmeye Programlananlar: Gece 20.00 Vahşi Ağustos Cumartesi 21.00 Timsah Güncesi 21.30 N- zou: Kendini Bufalo Sanan Fil 22.00 Doğanın Kabusları 23.00 Öldüren Içgüdü 24.00 En İyi Ktfi (0 212 293 00 68). • zı: Evden Uza İULUSAL KANAL 11.30 Motorsport 13.00 Sıyaset Kulısı 14.00 Turızm Panorama 15.15 Belgesel 16.00 Söz Tunzm- cının 16.30 Klasık Müzık 17.50 Di- zi: Evden Uzakta 18.15 Gunün Konuğu 20.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Soz Turızmcınin 21.00 Turızm Panorama 22.00 Dızı: Casuslar Ailesı 22.30 Dızı: Hassas Nokta (0 242 244 03 00). 08.30 Yabancı Film 10.00 Çocuk Belgese- lı11.00Haberter11.15 Günün Içinden 13.15 Doğan Koloğlu ile Spor 14.15 Yerli Film 16.15Günün Içinden 17.20 At- letizm Dünyası 18.15 Emek Dünyası 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 "Türkiye'de Deprem Gerçeği" özel Program 23.00 Gece Haberle- ri 23.30 Yabancı Sinema (0 212 251 50 90). »*-— 10.00 Eker Çocuk Saati 11.30 \Jm[ /4vN İY Belgesel: Kuş Cennetı 12.30 w v _ Tele Ganyan 13.30 Yabancı Film: Klimanjaro'nun Kaıian 15.30 Lıstedekı- ler 16.30 Stıl 17.10 Çızgı Film 18.30 Dünyadan Spor 19.00 Rota 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Haberleri 20.30 Dursel Trendy 21.30 Türkü Di- yenler23.10 Yabancı Film: Protesto 01.00 Ya- bancı Film: Korsanlar Kralı (0 224 331 70 00). 09.00 Liberty Bell'in Peşinde 09.55 Küçük Büyük Kediler 10.50 Iz Sürenler 11.45 Savaş Alanı 12.40 ŞehirTaksileri 13.35 Casus Usta- sı 14.30 Bilınmeyen: Sırlarıyla Harrods Mağa- zaları 15.30 Otomobii Ülkesi 17.00 Çocuklar- la Discovery 18.00 Gökyüzü Takipçileri 19.00 Hurda Yarışı 20.00 Enkaz Dedektifleri 21.00 Zor Teşhis 22.00 Adli Dedektifler 23.00 Sav- a\ar (0 212 330 00 88). i i 12.00 Dizi: Wlll & Grace 12.30 Yabancı Film: Alabama'da Bır Çılgın 14.30 Yabancı Film: Vur Bır Tekme 16.35 Yabancı Film: Denızaltı Cehen- nemi 18.20 Yabancı Film: Çılgın Rockçılar 20.00 Dizi: Wıll & Grace 20.30 Yabancı Film: Ortaklar 22.05 Yabancı Film: Mona Lisa'yı Oynamak 23.50 Yabancı Film: Havuz (0 212 326 00 00). C U V 1 1 - 1 0 Diskotek 12.20 Next Level J P Ü I 13.00 Haberler 15.10 Sağlık 15.20 »msMiKm T u z u Biberi 16.00 Haber 16.10 Ya- şam Keyfi 17.00 Haber 18.10 Spor 18.20 Dis- kotek 19.10 Cafe Sinema 20.00 Haber 20.20 Kaşif 21.10 Çağatay Tatilde 22.30 10'da 10 24.00 Haber (0 212 449 07 38). 14.00 Teknoloji ve Ula- şım 15.00 Geçmişın Gizemleri 16.00 Biog- TnımsTonoı»\Ei. r a p n y : Houdiniordon 17.00 Modem Mucizeler: Kaleler 18.00 Çatışma: Savaş Silahları 19.00 Yaşayan Tarih: Büyük Kafes 20.00 Hazineler: Çann Hazinesi 21.00 Tari- hin Gizemleri: Kalp Sahasında Terör 22.00 Tarihin Peşinde 23.00 The His- tory Channel Özel 24.00 Tannnın Ga- zabı:Çığ (0 212 326 00 00). P 8 - 00 D ı z ı : Frasıer 09.00 Özel Gösterım: The Sımpsons 10.00 Yaban- cı Film: Silahşörler Kra- liçesi 12.00 Dızı: Fraıser 12.30 Dizi: Dharma And Greg 13.00 Yabancı Rlm: AteşTuzağı 15.00 Dızı: VVorkıng 15.30 Dizi: It's a Mans VVorld 16.00 Yabancı Film: Apaçi 18.00 Dızı: Two Guys & A Gırl 18.30 Info 19.00 Çızgı Film: The Sımpsons 19.30 Dızı: Frası- er 20.00 Yabancı Film: In The Heat Of The Njght 22.00 Yabancı Film: Bir Uçuşun Öyküsü 01.00 Yabancı Film: Uıun Veda (0 212 330 01 01). PREMIER LEAGUE 14:30 EVERTON conh UVERPOOL 1700 CHELSEA canl. B R O y E R S 23.05 VİDEOÜG Süper Lig'de haftanın maçları ^ W I • www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog