Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 14 I V L J J _ J 1 LJ M\ kuttur@cumhuriyet.com.tr Elektronikçi müzisyen Erdem Helvacıoğlu, ilk albümü "A Walk Through The Bazaar"ı çıkardı Romantik sesmanzaracısıMURATBEŞER Uzun süredir sürdürdü- ğü çalışmalarını çeşitli projelerle duyuran, festi- valler çerçevesinde per- formanslar sunan genç elektronikçi müzisyen Er- dem Helvacıoğlu, ilk al- bümü 'A Walk Through The Bazaar'ı Amerika'da yayınladı. Chicago'luLo- cust Music tarafından ya- yınlanan CD 'de, albümün adını taşıyan 17 dakikalık bir remiks versiyonu var. Başında kulaklık, elinde mikrofon ve kayıt cihazı ile Kapalıçarşı 'yı boydan boya gezerek kayıt yapan Erdem'in amacı, şimdi al- bümü Türkiye'de lisansla- mak. Bugün onun adını çok az kişi biliyor olabilir, ama yann elektronik müziğin bu topraklardan yetiştirdi- ği ender isimler listesin- deki yerini alacağı kesin. Erdem, planladığı ses manzarasının malzeme- sini bir günde toplamış. Pek çok festivale kaûldı Kapalıçarşı'nın esnaf naralannı, hamal türkü- lerini, çeşitli konuşmala- n ve uğulru halinde kula- ğımıza uzanan tüm sesle- ri albümünde kullanmış. Bir toplumun ses ve ritmi- nin, bir müzik eserinde- kinden farklı olmadığını, hiç analitik bir uğraşıya girişmeden tüm basitliği içinde anlatıvermiş. Erdem'in amacı yeni elektronik akımlar ile ambient ve house'u bir- leştirerek 'glitch ambient' olarak adlandınlabilecek bir tını yarat- maktı. Böylelikle çarşınm hem sa- kin hem de yoğun atmosferini yan- sıtacak, aynca The Orb'dan sonra- ki ambient tarzm ipuçlarını vere- cekti. Bunun için uzun ses öğeleri ile, çok kısa ses öğelerini yan yana ve art arda getirdi. Bu sesleri önce bil- gisayarda ana programlar ile daha FOTOGRAF: ŞEBNEM ŞAHIN rdem Helvacıoğlu, ilk albümü "A Walk Through The Bazaar"ı Amerika'da yayımladı. Chicago'lu Locust Music tarafından yayımlanan CD'de, albümün adını taşıyan 17 dakikalık parça ve aynı parçanın 14 dakikalık bir remiks versiyonu var. Başında kulaklık, elinde mikrofon ve kayıt cihazı ile Kapalıçarşf yı boydan boya gezerek kayıt yapan Erdem'in amacı, şimdi albümü Türkiye'de lisanslamak. sonra pluginler kullanılarak işle- di. Çıkan sesleri cakewalk sonar içinde hardvvare efekt prosesörler aracıhğı ile miksledi ve protools'da mastering yaptı. Erdem adını ilk kez Ada Mü- zik'ten çıkan "Sesimizi Yükselti- yoruz" adlı toplama albümde yer alan Too Much grubu ile duyurdu. Sonra elektronik pop grubu Hazile Roxy'de en iyi performans ödülü aldı. Ardından, "Fasulye" filminin müziklerini gerçekleştirdi. Elektro-akustik müziğin steril seslerinden uzak. kirli tınılan işle- yen ve B tipi eski Türk filmlerin- den beslenen Erdem Hervacıoğlu Project'i (E.H.P.) kurdu. Önemli elektromik müzik yanşmalannda ödül kazandı; birçok eseri Most Significant Bytes, Pulse Field In- ternational Soundart Exhibition, CEAIT Electronic Music Festival gibi pek çok bienal ve ses sanatı fes- tivallerinde yer aldı. Erdem'in hep bir ayağı yurtdışı- na basan projeleri var gelecek için; örneğin bir sonraki işîstanbul'dan başlayıp Karadeniz, îç Anadolu ve oradan Doğu'ya uzanan ses kayıt- lan ile gerçekleşecek olan "Dofu Ekspresi" adlı albüm olacak. Erdem insan seslerinin birbirine kanştığı kalabahk yerleri seviyor; aslında birbirine kanşan şey sesler- den öte kültürler, hayat hikâyeleri, seslerin sahiplerinin hayalleri, umut- lan ve korkulan belki de; en basi- tinden tepkileri. O yüzden yoğun bir kültür anar- şisinin sese dönüştüğü cangıllara il- gi duyuyor. Doğu kültürünün işlendiği çalış- malann Batılılann ilgisine mazhar olduğu şu günlerde, çıkardığı albüm ile şimdiden Bar- nes&Nobles, Tovver ve Amazon gibi dünya satı- cılannın satış listelerine girmiş ama, ülkemizde arhk her köşe başında du- yulan sıradan Doğu-Batı sentezi pazarlamayan, dünya müzikleri moda- sından nasiplenmeye ça- lışan ucuz ticari işlerden biri olduğunu düşünme- yin. Çünkü "A Walk Thro- ugh The Bazaar". moda eğilimli bir iş değil. Tama- mı Batılı bir konsept ile gerçekleştirilmiş, yaşadı- ğı topluma ayna olma gö- revinin altından da alnının akıyla çıkan bir gözlem çalışması, Gözlem ve yansıtma Bize yenı bir ses şifre- si sunan bu çalışma, ne- yi nasıl gözlemlemek ge- rektiği konusundaki gö- rüşlerimizi değıştırmeyi öneriyor. "Fotoğrafbirik- tirmek, dünyayı biriktir- mektir" diyen Susan Son- tag'ı haklı çıkanrcasına, birdünyanın seslerini bi- riktiriyor. Kapalıçarşı gi- bi özel ve bir o kadar da toplumun aynası sayıla- bilecek bir dünyayı, ses- ler yoluyla süzerek zihin- sel bir nesne haline geti- riyor. Tıpkı Walt VVhitman gibi güzel ve çırkin, önem ve önemsizlik arasındaki farkın ötesini görmeye çalışıyor; tarihin gerçek kıldığı o yerde ve zamanda, en bayağı gibi görünenin içindeki gerçekliği anyor. Asla di- daktik olmaya çalışmadan, sadece gözlem ve yansıtma anlayışı ile alı- şılmışın dışında bir estetik anlayı- şının önsözünü yazıyor. Belki bir anlamda Dziga Ver- tov'un "Sinema-Göz" ka\Tamının elektronik müzik dünyasındaki kar- şılığını yaratıyor. muratbeser@ ttneLneLtr Müzik dünyasından ^ Placebo'nun son albümünün yeniden basımında bir bonus şarkı olacak; Kate Bush'un "Running Up That Hin"inin yorumu. ^ Country efsanesi Johnny Cash, . çıkaracağı tamamı yeni şarkılardan oluşan albümü ölen kansına adadı. • 2004 yılının Jazzpar ödülü 25 Nisan'da, davulcu AJdo Romano'ya Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da verilecek. • Amerikalı şarkıcı ve şarkı sözü yazan Rickie Lee Jones, 6 Ekim'de çıkacak olan albümü için V2 firması ile bir sözleşme imzaladı. • Dr. John, Skinji Brim isminde kendi şırketini kurdu. İlk iş olarak son 20 yılın kadın şarkıcı ve piyanistlerinin canlı kayıtlanna yer verecek. • 3 Eylül'de Miami, Florida da 4. Latin Grammy ödülleri verilecek. Adaylar öncelikle tbrahim Ferrer, Chucho VaJdes ve Los Van Van gibi isimler. • Saksofoncu BiD Perkins, 9 Ağustos'ta, Sherman Oaks, California'daki evinde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. • Tromboncu Grover Mitchefl, 6 Ağustos'ta kansere yenik düştü. Sanatçı New York'ta yaşıyordu. ^ 82 yaşındaki caz basçısı Samuai Aaron BeD, 28 Temmuz'da New York'daki bir hastanede öldü. • Stone Roses, grubunun şarkıcısı Ian Brown'ın "Desire" adlı şarkısının Gus Gus remiksi bitti; parça 13 Ekim'de piyasada. • Red Hot ChiH Peppers, yakında çıkaracaklan toplama albümde yer alacak olan iki yeni şarkının kayıtlannı tamamladı. Arif Sağ ve Marcel Khalife'nin konserinde Anadolu'nun sevdası, Füistinlinin yurt hasreti tek ses oldu Banş sazların telinde... H,arbiye Açıkhava'daki konserde kimi zaman Arif Sağ önde çalarken arkada Khalife udunun tellerine yavaş yavaş vurdu, kimi zaman Marcel öndeyken Sağ eşlik etti. Arif Sağ, sololanyla bağlamanın sınırsızlığım sergilerken Khalife'nin uduyla buluştu. HATİCE TUNCER BağlamaustasıArifSağve Lübnan- lı besteci ve udi Marcel Khalife'nin banşa katkı amacıyla gerçekleştir- dıklen "Kültür BuluşmalarTnın ge- ceki durağı Harbiye Açıkhava Tiyat- rosu'ydu. Izmit, Datça, Ankara kon- serlerinden sonra Istanbul'da da Ana- dolu'nun sevdası, Filistinlinin yurt hasreti tek ses oldu. Bağlama yol ver- di, ut ilerdi. Khalife başladı, Sağ de- vam etn. Ut Lubnan'da, bağlama Ana- dolu'da gezip banş ve dostlukta bu- luştular. Konserin ilk bölümünde Anado- lu'da gezintiye çıkan Arif Sağ, "Se- her Yeli Nazh Yare BildirBeni", "De- li Gönlüm Hangi Dala Konarsın", "Derdim Çoktur Hangisine Yana- yım", "Türtü DonlarGiymiş Gülden Naaknr", "Ne Ağlarsın Benim Çeş- miSi\ahım",u ÇanakkaleİçindeAy- nah Çarşı", "San Geün, "Alim Git- me Pazara" türkü ve deyişlerinı ses- lendırdi. Arif Sağ, "Bazı güçler bir araya gelişimizi engeDiyor. Biraraya geiebil- nıemiz lüks oidu arnk. Her şeye kar- şın engeUeri aşıp buluşacağız" sözle- rinin ardından "Bu konserleri dostiuk ve banş için yaptvonız. Şimdi Orta- doğu'nunyüreği,Ortadoğu'da herke- se kafa tutan adam geUyor" diyerek Marcel Khalife'yi sahneye çağırdı. Sağ'm Türkçe, Khalife'nin Arapça sözferle aynı anda seslendirdiği"Kâtibim" şarktsna ideyidler de avnı şekflde karşıhkverdi. Banş Güney'in perküsyonda, UmeymaEl HaBl'in vokalde eşlik et- tıği Marcel Khalife'nin konseri sıra- sında şarkılann öyküleri anlatıldı. Savaş bölgesinde uçurtma uçuran ço- cuk, bir uçak görünce sevinçle e\ ine doğru koşar. "Uçakgeüyor" dıye se- vinçle bağırdığı sırada atılan bomba- larla tüm ailesi yok olur. Khalife "Ço- cukŞarkısrnda sokaklarda o>naya- mayan savaş çocuklannı hüzünlü se- sıyle seslendirdi. Kafesimiaç Khalife, Türkiye'de de bilinen ka- festeki kuşun "kafesinkapısmıaç'' dı- ye yalvardığı özgürlük şarkısı "As- fur"a başlar başlamaz çok sayıdaki Filistinli izleyici şarkıyı bir ağızdan söylemeye başladı. Filıstin bayrağı sallayan Filistinli izleyiciler, Khali- fe'ye "Ortadoğu'nun nadide çiçeğj" diye seslendiler. "Aziııı aam" diye iz- leyicileri dinlemeye çağıran Khalife şarkısını tamamladı. Şarkılann nakarat bsunlannı bir- kaç denemeden sonra ögrenen izle- yiciler Khalife'ye eşlik ederken Arap ezgilerinin ritimleriyle coştu. Endülüs Emevilerinin kaybettik- leri topraklarda bıraktıklan için ya- zılan "Muaşşa*dan sonra bir sevda şarkısı seslendiren Umeyma El Ha- lil de güçlü \r e güzel sesıyle izle>'icı- lerden büyük albş aldı. Denızciler için yazılmış bir şarkıdan sonra konserin ilk bölümü tamamlandı. Ut ve saz buluşması tkinci bölümde sahneye birlikte gelen Arif Sağ ve Marcel, bağlama ve utla bir âşık atışması gerçekleştır- diler. Kimi zaman Arif Sağ önde ça- larken arkada Khalife udunun telle- -i rine yavaş yavaş vurdu, kimi zaman Marcel öndeyken Sağ eşlik etti. Arif Sağ, sololanyla bağlamanın sınırsız- lığım sergilerken Khalife'nin uduy- la buluştu. "Ada Sahflleriııde Bekli- yonım"u Umeyma Arapça seslendi- rirken Khalife, Arif Sağ'a "Pencere- den Kar Geöyor" ve "Gesi Bağla- rTnda eşlik etti. Sağ'ın Türkçe, Khalife'nin Arap- ça sözlerle aynı anda seslendirdiği "Kâtibim" şarkısına izleyiciler de aynı şekilde karşıhk verdi. Izleyıcı- lerin ısrarlı alkışlanyla sahneye ye- niden gelen sanatçılar bis yapmaya- rak selamlamakla yetindiler. Müzikleriyle izleyıcinin kalbine gi- ren, dostiuk ve banş mesajlanyla amaçlanna ulaşan iki büyük sanatçı Sağ ve Khalife, yann Antakya'da, 2 Eylül'de Gaziantep'te konserlerini sürdürecek. SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK 10. Caz Festivali Etkinliklerinden Geçen hafta bu köşemizde "Renkli BirCaz Fes- tivali'nin Ardından" başlığı altında Istanbul Kül- tür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Yö- netim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı'nın yö- nettiği festivaller arasında 10. Uluslararası Is- tanbul Caz Festivali'nden iki flaş olayı: Arif Mar- din'e "Yaşamboyu Barışı ödülü" ve "Buena Visto Social Club" topluluğunun solist Ibrahim Ferrer'le konserini değerlendirmiştik... Şimdi bu caz festivalinin diğer önemli etkinliklerini anım- satacak ve tekrar alkışlayacağız: "Caz Pazan" - Bu yıl programını bütün ken- te yaymayı amaçlayan caz festivali kapsamın- daki "Caz Pazan", Istanbul Kültür ve Kongre Merkezi'nin yapımı süren geniş ormanlık alan- da izleyicilere Caz ve Latin müzik türlerinden ör- nekler sundu. Ozomatli ve Los De Abajo, Mark Brauds Traditionel New Orleane Jazz Band, The Original Royal Brass Band, Rebel Moves prog- ramdayeraldılar. AyrıcaCaz Pazan'ndeçocuk- lara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalan renk kattı. Simply Red - 1980'li yıllarda Ingiltere'den dünyaya yayılan bu ünlü grup Soul-Pop müzik tarzında parçalanyla ve "Home" adlı yeni albü- müyle festivale katıldı. Jane Birkin - Müzik ve sinema alanında adı efsane'leşen Jane Birkin, son projesi "arabes- que" ile geniş ilgi uyandırdı. Bestelerin çoğu es- ki eşi Serge Gainsbourg'a ait olan Jane Birkin, repertuvarında Arap ve Endülüs ezgileriyle bir- leşen popüler şarkılarını seslendiriyor. Fahir Atakoğlu ve genç grup Audiofact ay- nı sahnede yer alarak hem Türk Caz'ı ve hem Caz, funk, Fusion tarzında ve elektronik ritimler- le program sundular. Marcus Miller - Bas gitann dünyaca ünlü us- talarından olan, aynı zamanda klarnet ve sak- sofon'un da virtüözü sayılan Marcus Miller caz- severlerle tekrar buluştu. Klasik Hint ve Caz - Genç yetenekler degi- şim programı kapsamında Kanadalı grup İKS'in ardından Zakir Hüssain (Klasik Hint müziğiyle Caz'ı buluşturan Summrt, G. Brooks, Steve Simrth, Fareed Haque, Kai Eckhardt bir ara- ya geldi. Ornette Colleman Trio'su ile birlikte Avant- Garde Caz, Free Jazz akımından örnekler sun- dular. Mercedes Sosa - Neova Cancion (Yeni Şar- kı) akımının ünlü temsilcisi Mercedes Sosa, protest kimliğiyle Halkın Sesi'ni yaşattı. Esbjörn Svensson Trio'su klasik piyano, Mo- dern Caz, Melankolik Folk ve Rock müziği ile ses getirdiler. Caz Projeleri - Hüseyin Sermet, Philippe Re- nault, Remi Vıgnolo ve Aldo Romanodan olu- şan bir Hüseyin Sermet Dörtlüsü piyanist Hüse- yin Semnet'in iki özgün bestesini de seslendire- cek. Bran Merldau - Caz müziğinin tanınmış tem- silcilerinden sanatçı üçüncü kez Istanbul'a gel- di. halya'dan Trovesi - Önde gen Caz müzisyen- lerinden Gianluigi Trovesi "Yenilikçi Caz" akım- cılarından. Malia - Afrika kökenlerini yansıtan Caz, Soul, Gospel türlerini yorumlayan sıcak sesli Maila, ay- nı zamanda güzelliği ile de tanınıyor. Festival'de ilgiyle izlenen diğer sanatçılar ara- sında Türk Caz sanatçılarından Fatih Erkoç, Tuna Ötenel, Sibel Köse "Big Band Becks" pro- jesini gerçekleştirdiler. Nil Karaibrahimgil "Nil Yedilisi" adlı proje ile katıldı. 'Bach A L'Orientale' Marmaris'te H Kültür Servisi - Piyanist Anjelika Akbar, kış aylannda Mydanose Sho\vland de sahnelediği, albümüne de adını veren 'Bach A L'Orientale' projesini bu gece Marmaris Resorts Otel'de, 1 Eylül gecesı ise Marmaris Antik Tiyatro'da sahneleyecek. Doğu ile Batı müziğinin sentezinden oluşan projede Akbar"ın yanı sıra Erkan Uğur, Reyent Bölükbaşı, Ercan Irmak gibi müzisyenler de yer alacak. Bunun dışında Asena'da 1 Eylül pazartesı gecesi Marmans Antik Tiyatro'da sahnelenecek gösteride yer alacak yenılert - Chamber Music From Turkey Vol. 1 - SaygunT£rkin (Hungaroton - Kabalcı) - Le CoiHjuerant / Fatih - Cemal Reşit Rey {Hungaroton - Kabalcı) - Turkish Orchesrral \Vorks - Adnan Saygun (Hungaroton - Kabalcı) - Variations On Katibim - Rey / Saygun (Hungaroton - Kabalcı) - Sezen Aksu - Yaz Bitmeden (DMC) - Orient Beats Vol. 1 (Mega Müzik) - Handan Aydın - Hicazdan Caza (Ulus Müzik) - Gitarcı - Yazla Birlikte (Rüzgâr Yapım) - Bendeniz - Demedim mi? (Ağdaş Müzik) - Murakami & Balissat - Flute Et Orgue (Balet) - Paul Mathey - Musique De Chambre (Balet) - Paul Mathey - Piece Pour Piano (Balet) - Arthur Blyte - Blyte Byte (High Note - Equinox) - Arthur Blyte - Latin Tinge (High Note - Equinox) - Cindy Blaekman - In The Row (High Note - Equinox) - Coleman Hawkins - Bean and The Boys (High Note - Equınox) - Houston Person - Soft Lıghts (High Note - Equinox)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog