Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab(â cumhuriyet.com.tr 'Saddam M u u W • ANKARA(AA)- Dubaı'den yayın yapan El Arabiya televizyonu. bir görgü tanığının, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i Musul'da gördüğünü ciuyurdu. Albavvaba internet sıtesinde çıkan habere göre, E] Arabiya, görgü tanığının Musul 'da gördüğü Saddam Hüseyın'in "ıyi göründüğünü" söylediğinı aktardı. Baradey: Blix'e gözdağı verîldi • VTYAı\A(AA)- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed El Baradey, savaş öncesınde Irak'ta kitle ımha silahı olup olmadığıru denetlemekle görevli diğer BM kuruluşu ÜNMOVIC'in Başkanı Hans Blix'ın ABD'nın kendisine gözdağı verdiğini hissettiğinı söyledi. ABD Başkanı George Bush'un kendisine, Irak'a savaş açmasını meşrulaştıracak rapor hazırlaması için gözdağı vermeye çalışıp çalışmadığı yönündeki soruya "hayır" yanıtını veren El Baradey, "Büyük olasılıkla Blix'e gözdağı verme çabalan vardı. Çünkü kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili daha büyük kaygılar vardı" dedi. Egeiçin13. tur pazartesi • ANKARA (Cumhurrvet Btirosu) - Türkiye ve Yunanistan, Ege'den kaynaklanan sorunlan görüşmek için başlattıklan "istikşafi" temaslann 13'üncüsü pazartesi Ankara'da yapacak. Görüşmelere Yunanistan adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anastase Skopeliris, Türkiye adına da Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Uğur Ziyal katıhyor. 11 Eylül kurbanlannın son sözlerini içeren kayıtlar uzun tartışmalardan sonra yayımlandı Kâbus yeniden canlandıDış Haberier Servisi - New York'ta, 11 Eylül 200rdeki uçaklı saldında peş peşe yıkılan Dünya Ticaret Merkezi îkiz Ku- leler'de kalanlann görevlilerle yaptıklan son konuşmalann tutanaklan yayımlandı. Tutanaklarda görevlilerin, "Binayauçak çarptı. Burayı terkedeüm mi" dıye soran- lara, "Yeni bir emre kadar bulunduğunuz yerden aynlmayıır dedikleri ortaya çık- tı. Kulelerde yaşanan dehşeti ortaya ko- yan tutanaklara göre, binada mahsur ka- lanlar, "Gökten insan yağıyor, yerler ceset dolu" diye bağınyor. Ikiz Kuleler'in sahibi ve güvenlif üıden sorumlu kurum olan New York-New Jer- • Liman Idaresi 'nin yayımlamayı reddettiği tutanaklar New York Times'm talebi üzerine mahkeme karanyla yayımlandı. Uçaklar çarptığında Ikiz Kuleler'de bulunan insanlar, "Gökten insan yağıyor, aşağısı ceset dolu" diye bağınyor. sey Liman Idaresi tarafından saldınlar sı- rasında kaydedilen telefon ve telsiz görüş- melerınin tutanaklan öncekı gün New York Tımes gazetesinin talebi üzerine mahkeme karanyla yayımlandı. Liman Idaresi personeliyle üst katlarda çalışan kişilerin kuleler çökmeden önce kendi aralannda, yakınlanyla ya da yet- kililerle yaptıklan telefon ve telsiz görüş- melerinin kayıtlan, uçaklann kulelere çarpmasının ardından yaşanan dehşeti bü- tün çıplaklığıyla yansıtıyor. TutanakJarda 36 kişinin sözleri yayım- lanırken geri kalan kayıtlar 11 Eylül gü- nü açıkJanacak. Tutanaklara göre, 2. ku- Jenin 92 'nci katında bulunan bir erkekle Liman İdaresı'nde görevli polis arasında şukonuşmageçti: KELLY SORUŞTURMASI Skandalın ilk kurbanı Campbell Dış Haberler Servisi - tngiltere Başbakanı Tony Blair'in. Savunma Ba- kanlığı silah uzmanı Da- vid Kelly'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsa- mında önceki gün ıfade vermesinin ardından Bla- ir'in basın danışmanı ve skandalın baş aktörlenn- den AlastairCampbefl is- tifa karan aldı. Böylece, ülkeyı sarsan skandalın ılk kurbanı Campbell oldu. Başbakanlık'tan yapı- lan açıklamada, Campbell'ın ıs- tifa karan aldığı ancak görevin- den ne zaman ay- nlacağının henüz bilinmediği be- lirtildi. Kelly, BBC'ye ülkeyı savaşa sokmak için Irak dosya- /rak dosyasına abartıü savlan sokmakla suçlanan daruşman istifa etti. sınınabarhldığı- nı söylemişti. Dosyaya abartılı ifade- leri Campbell'ın soktuğu ileri sürülüyordu. Camp- bell da, geçen yıl istifayı düşündüğünü ancak Irak konusunun alevlenmesiy- le Blair'üı isteği doğrultu- sunda karannı ertelediği- ni öne sürdü. Bu arada, fngiltere'de gerçekleştinlen son ka- muoyu yoklamalan seç- menlerin yansından ço- ğunun Kelly soruşturma- sı kapsamında ıfade ver- mesinin ardından Blaır'e olan güvenlerini kaybettık- lerıni gösterdi. YouGov araştırma kuruluşunun an- keti, Blair'in Kelly"nin adının açıklanmasıyla il- gili sorumluluğu üstlen- mesi üzerine Başbakan'a olan güvenin hızla kay- bolduğunu ortaya koydu. AnJcet sonuçlan, hükü- metin ve Blairın "dürüst vegüvçflffir" olduğunu dü- şünenlerin oranının yüz- de 22 'ye düşrüğünü gös- terdi. Halkınyüz- de 59'u, Blair'ın "güvenilmez" ol- duğuna ınanıyor. Anket, Muha- fazakâr Parti'nin tşçi Partisi'run iki puan önüne geçtı- ğini gösterırken ana muhalefet parrisinin oy ora- nının yüzde 3 7 ol- duğunu duyurdu. Ingiliz basını da Bla- ir'in ifadeverirkensergı- lediği performansı değer- lendirdi. Blair'in Yargıç karşısında tam bir U dö- nüşü yaptığuu belirten In- dependent gazetesı, "So- nunda KeUy'nin adının açıkJanması konusunda- ki rolünü açıidadT dedi. Dairy Telegraph da. Bla- ir'in mahkeme görüntü- lerini "Tam Tonytarzı bir şov" diye değerlendirdı. Unutmuyoruz*: Unutmayacağız.^ Çamiımani mevkiı Kuşadası - Aydın Tel (0 256) 618 04 06 - 618 19 19 Fax. 618 08 19 E-posta. pinebay@pinebay.com www.pinebay.com "Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan birgayeyi elde etmek için gerekir en belli başlı vasıtadır. Gaye,fikirdir.Zafer, birfikrin isıihsâline (elde edilmesine) hizmeti nisperinde kıymet ideğerl ifade eder. Bir fikrin istihsâline davanmayan bir zafer pâyidar olamaz (vaşavamaz). O boş bir gavrettir. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlenı (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa ginniş birgayret olıır.' Mıtstafa Kemal ATATÜRK (Ankara, 16 E\iül 1921) İSTANBUL 5. İCRA CEZA HÂKÎMLİĞrNDEN KARAR TEBLİĞ İLANI Esas No: 2002 6^79 Karar \'<r 2003 2724 Muştekı Türe Tunzm Tıc Ltd. Ştı vekılı Av. Alı Gökhan Yıldınm tarafından mal beya- nında bulunmamak suçundan sanık Haluk Acıl alevhıne açılan mal be\anında bulunmamak. suçundan sanık (Mesut ve Sabnye'den olma 1968 doğumlu. Adana, Yureğır, güneşlı, 16- 10- 25'te nüfusa ka>ıtiı (Haluk AcıJ/ın IlK'nun 3J~ l'ıncı maddesı hükmii gereğınce takdı- ren on gün süre ıle hafif hapsıne. aynı kanunun degışık 352 a maddesı hükmünee cezasının tecılme veya 647 sayılı kanunun tatbıkıne yer olmadığına. ancak hükmü tem\ızı netıcesın- de haksız çıkması durumunda borçlunun müştekısı feragat etse veya boı\- odense dahı hıik- molan cezanın 1 2'sının düşmeyeceğmın sanığa ıhtarına. 3 000 000 - lıra vargılama gıderı- nın sanıktan tahsılı ıle hazıneve ırat kajdına. müştekı \ekılı ıçın takdır olunan maktu 60.000.000 - lıra vekâlet ücretmın sanıktan almarak mıiştekıve venlmesıne 02. 06 2003 tarı- hınde karar verıldıSı hususu teblığ \enne kaım olmak üzere ılanen tebhfi olunur 25 08.2003 Basın 4U43 evvYork'taki Dünya Ticaret Merkezi Ikiz Kuleleri'ne 11 Eylül 2001'de düzenknen sakiıniarda 3 bine yakmkişi yaşamını yitiirnıişti. Erkek:- Patlama oldu. Binadan çıkalım mı? GörevK:- Katta duman var mı? Erkek:- Hayır. Çıkalım mı, kalalım mı? Görevli:- îkincı bir emre kadar beldeme- yi tercih ederim. 4 dakika sonra kule çöktü Bu konuşmadan 4 dakika sonra, saat 09.00'da ikinci kulenin 80'inci katına ikin- ci uçak çarptı ve bu kat ile daha yukan- daki katlarda bulunanlann hiçbin kurtu- lamadı. Binalardan sağ çıkmayı başaran- lann birçoğu da görevlilerin kendilerine " binadan çıkmamalan tavsiyesinde bu- lunduklaruır söylediler. Liman tdaresi sözcüsü Greg Tre\or, eleştirilere karşın, "görevlilerin bir deh- şet gününde görevierini kahramanca ve çok profesyonelce yaptıklaruıı" savun- du. Dramatik konuşmalardan bin de tkız Kuleler'in tepesindekı döner lokantanın müdür yardımcısı ile görevliler arasında geçti. 106. katta insanJann mahsur kaldı- ğını söyleyen müdür yardımcısı, "Müşte- rilerimizi ve personefi nereye yönlendire- ceğimiz konusunda derhaltaünıat beklno- ruz" derken. dumanın hızla yoğunlaştığı- nı da \ıırguluyor. Müdüre yanıt \eren ka- dın görev liyse "2-3dakika sonratekrarara- ym, o arada ben. aşağıya inebilmetıiz için ne yapmamz gerektiğini öğrenmeye çahşa- yım" diye karşılık \eriyor. Tutanakiarda, umutsuzluk içinde ken- dilerinı kuleierden aşağı atanlan görenle- rin gözlenne inanmaz bir şekilde durumu görev lilere bildirdikleri de gözleniyor. Bir erkek, görevlileri arayarak büyük şaşkın- lık içinde şunlan söylüyor: " 1 NoJu kuleninöntindeondan fazla ce- set var. İnsanlar binalann tepesinden atb- yorlar. İnsanlar... gökten ceseder yağıyor. Binanın tepesinden-" Kadın göre\liyse şaşkınlıkla, "Cesetler mi?" diye soruyor. Liman Idaresi'nde görevli bir erkek de tel- sizle aradığı yetkililere şunlan söylüyor: "Üst kadarda patlamaoldu. Bomba mı. n> ze ml uçak mı bilmiyoruz. Çok yaralı var, binayı boşaltr» I oruz T ' diyor. Bir başkası da "Her yerden insanlar athyor" diyor. Peru'da 20 yılda 70 bin ölü LÎMA(Ajanslar)-Peru'da Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu, Maocu Aydın- lık Yol gerillalanna karşı yürüfülen sa- \ aşta, 1980-2000 arasında 70 bine ya- kın kişinin öldüğünü açıkiadı. Hükümet güçleri, solcu gerillalar ve milıs güçler arasındaki savaşta ya- pılan katliamlan aydınlatmak ama- cıyla2000'de kurulan komisyon, hü- kümete sunduğu raporda, katliamın ço- ğundan gerülalan sorumlu tutarken gü- venlik güçlerinin de ihlallerde bulun- • Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu'nun hükümete sunduğu raporda, Maocu gerillalara karşı yürütülen savaşta ölümlerden gerillalar kadar olmasa da ordu da sorumlu bulundu. duğunu belirtti. Komisyon Başkanı Salomon Lerner, raporun 20 yılda ya- şanan trajedinin iki yönünü; cinayet, kayıplar ve işkencelerle bu felaketi engellemeyen kişilerin bu konudaki yeteneksizlikleri ve görüş aynhklan- nı ortaya koyduğunu söyledi. Komisyonun, ölenlerden 32 bininın kimlığini behrledıği ancak ölen ya da kaybolanlann 69 bin 280 olarak açık- lanan sayısının, önceki tahminlerin iki katı olduğu kaydedildi. Aydınlık Yol'un ölümlerin yüzde 54'ünden, Tupac Amaru De\Tim Ha- reketi'nin ise yüzde 1.5'inden so- rumlu olduğu belirtildi. İran'daki nüMeer santral İsrail Buşehr'i vurmaya hazır Dış Haberler Servisi - İsrail ordusunun, Iran'da yapım halindeki Buşehr nükleer santralının silah üretmeye başlaması durumunda tesisi bombalayacağı öne sürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ise eylülde düzenleyeceği konferansta ilk kez Israil'in nükleer kapasitesini ele alacak. Washington Times gazetesine konuşan bir kaynak, Israil'in. iki reaktörlü bir santral olarak tasarlanan tesisi havadan vurmaya hazır olduğunu. jetlerin rotasının belirlendiğini kaydetti. Başanlı bir saldınnın, Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçebıleceği belirtilen haberde, fran"ın, fsrail'e de ulaşabilen bin kilometre menzılli ve nükleer, biyolojik ya da kimyasal savaş başlıklan taşıyabilecek balistik fiize denediği de anımsatıldı. Rusya, sanrrala 2 reaktör yapmak için 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış, ABD ise buna büyük tepki gösteımişti. IAEA İsraiTi görüşecek Öte yandan. IAEA'nın gelecek ay düzenleyeceği konferansta, ilk kez Israil'in nükleer yeteneklennin görüşüleceği biidinldi. World Tribune.com sitesinin haberine göre IAEA, 15- 19 Eylül arasında Viyana'da düzenlenecek toplantıda. "Israil'in nükleer yetenekleri ve tehditleri" konulu bir oturum düzenleyecek. Kaynaklar. IAEA'nın yıllardır ilk kez genel bir konferans gündemıne tsrail'in nükleer programını aldığına dikkat çektiler. Habere göre, gündeme fsrail'in alınması önensi, fran'm nükleer programı ile ABD'nin. Tahran'a yönelik suçlamalarının görüşülmesine tepki gösteren Arap Bırliği'nden geldi. Ajansın Israil'in olası nükleer silahlan konusuna değınmemesini eleştıren Iran ve Arap ülkeleri. toplantıda bu ülkenin nükleer programına ılışkın çalışma sunacak. .Ajap Birliğı, IsraiFde 300 nükleer savaş başlığı bulunduğu ve bu ülkenin hidrojen bombası yapabilecek kapasiteye ulaştığını kaydetmişti. GENEL KURUL ÎLANI Türkiye Tütûn, Müskirat Gıda ve Vardınıcı İşçileri (TEKGIDA-İŞ) Sendikası Genel Başkanlığı'ndan Sendıkamızın 12 OlaŞan Gene! Kunılu. a^ağıdakı gundemı görüşmek üze- re 26-2^-28 E\lül 2003 tanhınde Konakiar&kak No I 4. Levent'tekı Ge- nel Merkezınde Genel Kurul Salonu'nda saal 11 ÛO'de ba^lavacaktır Ek>enveı temın edılmedığı takdırde ıkıncı toplantı 34-5 Ekım 2003günü saat 11 OU'de a\nı adreste a>nı gündemle >apılacaktır. îlgılı \ a^a gereğı ılan olunur TEKGIDUŞSENDİKASI GENEL >ÖNETİMKIRILI GİADEM: 1 Yoklama\eaçılış. 2 ^çılı^ l^cnuîması \e sineMZVon göstensı. 3 Genel Kurul Ba^lıanlılı Dııanı «çımı. 4 Sa>gı dunışu - Istıklal Marjı. 5 Mısatirlenn takdımı \ e konuşmalan. 6. Komısyonlann seçtmı aı Hesap Tetkıfc Komıs\onu. b) Tahmmı Bûtçe Komıs>onu. c ı Tüzûk Tadıl Komısvonu. n Çalijma. Malı \e Denetleme Kuruluraporlanrunokunması, mûzakerelen \ e ce-.aplandınlması. 8 Kurullann ıbrası. 1 Komh) onraporlannmeöniiülmesı. 10 Dılek\etemennıler. 11 \m tûzûk hükûmlenne göre seçımler a ı Genel Vonetım Kurulu AsıUe Yedeklen. bl Genei Denetım Kurulu <\sıl \e Yedeklen. cı Genel Dısıplın Kurulu Asıl \e Yedeklen, dl Tûrk-Iş Genel Kunılu'na karılacak delegeler seçımı. 12 Kapanıs KULTÜK • SANAT (0212) 293 «9 7« 11 DEV YÖNETMENDEN 11EYIÜL VI SONRA5INDA TA5ANANIAM 11 DAKİKA, 09 SANİYİ, 01 KAKEÜK tiMUHAÜF KAŞKAUHRI | t 2 0 0 2 BERLIN FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMİ^| KÖTÜLÜK ÇİÇEĞİ le fleur du mal N^«L ı B»E 3 • CLAUDE C H A B R O L tıim BENOITMAGIMEL KOOP-C'den BARIŞA ÇAĞRI "1 Eylül Dünya Banş Günü n 31 Ağustos 2003 günü saat: 14.00'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kır Kahvesi'nde etkinliklerle kutluyoruz. Söyleşi: ErdalATABEK Ali SİRMEN Oinleti : FerideATICI Önemli Not: Etkinlik günü Taks/m AKM önunden saat: 12.30'da otobüs kaldınlacaktır. Otobüsle gelmek ısteyenlenn adlannı KOOP-C'ye yazdıımalan gerekmektedir. Tel: 0 212 520 21 91/92 - 51418 08/09 Faks: 0 212 520 50 23 mmm CUUOE UELOUCH !. PRODUCmffi YOUSSEF CHAHINE MM9M DAMSTANOVK j*MtRpawıııowswıira)iir IDRISSAOUEDRAOOO mm*M KENLOACH anstmmâ U£jAMDnQGOHZAiamAmnv a u w « i m AMOSGfTAI ALBUUKEDESFIAT MRANAn SEANPENN SHOHEIIMAMURA • 11B901-lilm.com 5 EYLUL'DE SİNEMALARDA (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com fr perareklam@superonlme com www.perareklom com.tr İLAN TC DEVELİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2003 240 Davacı Şaziye Sümengen tarafından davalı Haydar Sümengen alevhine açılan boşanma davasında davalı Havdar Sümengen'in adresi rüm araştırmalara rağ- men bulunamadığından mahkememizin 11.09 2003 günü saat 09 10'daki duruş- masında hazır bulunması veya kendisıni bir vekille temsıl ettirmesi hususu dava dilekçesi \e duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliâ olunur. Basın: 41164 KAYIP tLANI V'akfuTuza ait A sen No'lu ve 083001- 083050 yaprak No'lu gıder makbuzu zayı olduğu hususu ılan olunuı T>rü Mirasuu konuna Vakfi \anıUapı Sok Suma Han \'o j ^ ? Karaköv-İstaabul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog