Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

3AĞUST0S 2003 PAZAR CUMHURİY SAYFA INCELEME Ekonomik kriz, sansür ve sponsor bulma sorunlanna karşın yönetmenler hanl hanl film çekiyor Türk sinemasıha savret!# Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Kutluğ Ataman, Handan İpekçi, Ömer Vargı, Tolga Ömek, Atıf Yılmaz, Eriş Akman sinemaseverlerin karşısma yeni yapımlarla çıkmaya hazırlanıyor. GAMZEAKDEMtR T ü r k sinemasinda durgun- luk", "Fflm çekflmiyor", "Yeter- tidestek.yok", "Sponsoriar uyu- yormu?B , "Sansurguiiakta'' fer- yatlan haklılık oranı yuksek ol- sa da artık djllere pelesenk olan "ekonomikkrizvari" birsöyle- me dönüşmüş durumda. Nıte- kim Türk sineması tüm bu zor- luklara karşın ha gayret bır üret- me peşinde. Bu kapsamda çe- kımlen süren, bıtmış ya da ya- kuı bir tanhte başlayacak olan yeni filmleri, gösterim tarihle- rini ve konulannı derledık. ZekiDemirkubuz'un gerçek- leştırdıği, kurgu aşamasındakı "BekJemeOdasT adlıfilmıara- lıkta göstenmde. \urhayatKav- rak ve Nihıfer Açıkahn'ın yanı sıra Demirkubuz'un da yer al- dığı fılmde Dostoyevski'nın "Suçve Ceza"sını çekmeye ça- lışan bir yönetmenın yaşamın- dan bir kesit ve filmınj çekme hazırlıJdan konu edılıyor. Efclmde çamur ... "Tabutta Rövaşata" ıle "Fü- lerveÇûnen"ın yönetmenı Der- viş Zaim'in üçüncü fılmi "Ça- mur" ekimdegöstenmde. Film, gizemlı bır hastahğa yakalanan bir karakterin bu hastalıktan kurtulmak için şifalı bir çamur- dan medet ummaya başlaması ve bu ilişkinin onu ganp ve kö- tü bir sosyal karmaşanın içine itmesı üzerine. Başrolleri Mus- tafa Uğurlu,BülentEminYarar, Yelda Reynaud, Taner Birsel paylaşıyorlar. Destek sağlayan kuruluşlar Eurımages, Efes Pil- sen, RAI ve Fondazione-Mon- te Cınema Verita. Kutluğ Ataman, Perihan Magden'ın "İkiGençKBinRo- manı" adlı eserinden sinemaya uyarlayacağı "İki Genç Kjz"ın <S •/ DERVİ$ ZAİM'DEN 'ÇAMUR' "RHer w Çimen''İD yönetmeni Derviş Zaim'ia üçüncü fihni "Çamur" ekirnde gösterimde. Yapan, gizenıfi bir hastahğa yakalanan bir karakterin bu hastaoktan kTirtuimakiçin şifah bir çamürdan medet ummaya başlaması üzerine. Başrofleri Mustafa Uğurlu, Bülent Emin Yarar, YeJda Reynaud, Taner Birsel paytaşnorlar. İKİ GENÇ KIZ' Kutluğ Ataman, Perihan Mağden'in "İki Genç KEMJ Romanj" adh eserinden smemaya uyariayacağı "İki Genç KE"UI deneme çekimlerine başladL Türkiye'de ilk kez bu film için bir filmin başrnl oyunculan 16-18 yaş grubundaki 400 genç aday arasında \apılan deneme çekinıleriyle beliriendL. deneme çekimlerine başladı. Türkıye'de ilk kez bu film ıçın bir filmin başrol oyunculan 16- 18 yaş grubundaki 400 genç aday arasında yapılan deneme çekımleriyle belirlendi. Çekimlerine sonbaharda baş- lanacak film 2004 başında gös- terime girecek. Yapımcı şirket Yalan Dünya. "Büyük Adam KüçükAşk"la toplam 21 ödül alan Handan İpekçf nın son filmının adı "Gö- vercin Karakterh' Kadın". Do- ğu masallannın soylu. zeki, ve sıra dışı güzelı "Şehrazat"ı ile Batı romanının marjınal şoval- yesi "Don Kişot"un buluştuğu, bugünün, geçmışın ve gelece- ğın, Doğu'nun ve Batı'nın bir arada yaşandığı, kadının konu- munun farldı bir şekilde yeni- den sorgulandığı trajikomık bır fılmolacak Türk-Macar ortak yapımı olacak filme destek sağ- lamak için Eurimage'a başvu- rulan filmin çekimleri 2004 ilk- baharında başlayacak. 'Slyah Atlar çetesl' Yücel Ünlü, ilk uzun metraj filmi "Siyah Atiar Çetea" için eylül sonunda motor diyecek. Çekimlennı Olımpos, Konya ve Ankara'da gerçekleştirece- ğı fılmde Ünlü, Ankara Boğa- ziçı Mahallesı gecekondulann- da yaşayan 19-20 yaşlanndaki beş arkadaşın yurtdışına gitme hayallenni anlatıyor. "SırÇocuklan"nın senaristi veyönetmenlerinden ÜmitOn Güven'ın yeni filmının adı "Metropol Kâbusu". Nisan son- lannda çekimlerine başlanacak filmin başrol oyunculan Mine Çayıroğhı.Mustafa Uğurlu, Ti- mur Ölkebaş Filmde Güven kamerasını, yedi çocuklu bir aılenin en bü- yük çocuğu olan geçim dertli "Mazhun"; yetıştmne yurdun- dan kaçıp defalarca cezaevıne gırip çıkinış "Eşkıya"; küçük bır çocukken babasının annesi- nı öldürmesı üzenne kız kar- deşiyle birlıkte ayn yurtlarda büyümüş 'Şahin' ve küçükken terk edılmış \ e uyuşturucu tra- fiğınde kurye olarak savrulmuş "Melek"ın metropolün gayn meşru çarklannda kesişen yol- lanna çeviriyor. "DündenSon- ra Yarmdan Önce" filminin ya- pımcısı ErişAkman ise sinema- ya "Ne deObaÇocuk"adlıne- şeii bir aile filmiyle dönüyor. Başrollerinde Akman'ın yanı sn-a Aitan Kanndaş ve Arzu Vandemir'in yanı sıra kalaba- lık bir çocuk oyuncu kadrosu yer ahyor. Yapımcı EKS Film. Bunun dışında Anf Yılmaz, MehmetMuratSomer ın çok satan romanı "Peygamber Cinayetleri"nı Ddta Film ve DenizTürkabyapımcı- hğında filme çekecek. *Quartet... Tayfün Pirselimoğ- ta'nun "Ouartet" adlı bir uzun metraj projesi kapı- da. Çekimlere 2004 ilkba- hannda başlayacak film dört müzisyenin trajikomik hikâ- yesiru anlatacak. Yönetmenın bir uzun metraj projesi de ko- nusu Istanbul'da geçecek birşe- hir hikâyesi olan "Mutlu Yıfcr*. Tunç Başaran'ın, Adnan Menderes'in yaşamöyküsünü anlatan bir film projesi ve Tol- ga Örnek'inçekeceği "Çanak- kale BeigeseD'" araştırma aşa- masında Semih Kaplanoğ- lu'nun Türk-Yunan ortak yapı- mı "Meleğin Düşüşü" adlı fil- mi için Eurimages'dan 275 bin Euro (yaklaşık 426 milyar TL) yardım karara bağlandı. Çekim- ler sonbaharda başlıyor. Sezen Aksu-MüJde Ar "Asmalı Konak"ın uzun met- raj film olarak düşünülen ve çe- kimlen süren, Abdullah Oğuz'unyöneteceğifinaliekım- kasım gibı gösterime girecek. Ümit Ünal'ın çekimlerine eylül sonlannda başlayacağı ve adı belli olmayan filminin senar- yosu yazım aşamasında. Müj- de Ar, Sezen Aksu ve Özkan Uğur'un oynaması planlanan duygusal-komedi tarzındaki film şubatta gösterime girecek. Yönetmenliğinı Ömer Var- gı'nın yapacağı "İnşaaf adlı filmin çekimleri başladı. War- ner Bros'un dağıtımıyla 2004 Martı'nda gösterime girecek filmde topluma işlemiş çarpık- lıklar kara komedı türünde ele alınıyor. Başrollerde Suna Pe- kuvsaL Emre Kınay yer ahyor. UCUZLUKKAMPANYALARI 1/iziler saltanatNENAÇAIİDİS GÖKÇE UYGUN Yazın gelişıyle ekranlara kısa sü- reliğine veda eden dıziler beraberin- de soru ışaretlerinj de getıriyor. Ki- mimiz geçen yıl izledığımiz dizinın yeni bölümlen ıçın ekımı ıple çe- kerken kimimiz de yeni yayın dö- nemınde nelerle karşılacağımızı merak ediyoruz. TV'ler ve yapun şirketleri yaz sıcağında yem sezon için çalışmaya başladılar bile. Kanal D'deki yeni yapımlar ara- sında Mehmet AB Erbil ve Nilgün Belgün'ün oynadığı, Sa>guı Deü- baş ıle FethiKantara nın senaryo- sunu yazdığı 'Bü>1imüş de Küçül- müş' adlı durum komedisı yer ah- yor. 50yaşındaki babadan kalma ec- zacı Tarcan'ın, 23 yaşındaki Şeb- nem e âşık oluşuyla gelişen olay- lan konu alan dızınin yönetmenı LeventDemirkale, "Kendinigenç- kştirmek için deneyler vapan Tar- can, iksiri içtiginde Şebnem 14 yaş bü>iik oluyor. Vani Tarcan. dokuz yaşındaki Afacan'a dönüşüyor. Di- zi, bu büınmedikanlarda ortava ÇH kan giztmli dönüşümden ka\nak- lanan komikola\lan anlaoyor' di- ye konuştu. Ümit Efekan'ın yönettığı \e çe- kımlen hâlâ Akçay ve Altmoluk'ta devam eden 'Gelin' dizisinde Za- ra, Atilla Saral, Yeşün Büber ve Sevda Ferdağ rol alacak. Senaryo- sunu Nuran DevTes'in yazdığı di- zıde, bir gelının kaçakçı kocasının gerdek sonrası bır asker tarafindan kazara öldürülmesınden sonra ya- şananlar anlatılıyor. Yönetmen Efekan, 'dırj'gu'nun onplanaalındığınıbelirterek, "Ge- çen yayın dönemindeki gibi ağahğı konu almadık. Bir kasabada kendi içinde \aşanan ola}1ananlatryoruz. Kasabada yaşayan insanlann ha- yadannm yanı sıra şehirden kasa- basına dönenlerin de çelişkikrini yansıtmaya çanşrvoruz" dedı. Ye- ni dıziler arasında Meviüde Eras- bn'ınyönettiğı, KeremAhşdiveDe- nizAkkaja'run oynadığı 'Şarkılar SeniSöjier' ıle Aydm Buluf un yö- nettiği ve Şevket Çoruh, Uğur Po- lat,AyşenGruda, Ruhi San' nın rol aldığı "Sultan Makanu" bulunuyor. Dizide Balat'ta yazlık sinemanın etrafindanki mahallede yaşayan in- sanlann yaşamlan ve aşklan ele alınıyor. ŞenfGören imzalı 'Serseri.4şık- lar' Show TV'de yayımlanacak ye- ni dıziler arasında. Salih Gûney, Nurseli Idiz, Müjde Ar ve Nilüfer Açıkalm ın başrollerini paylaştık- lan dizide, şarapçılıkla uğraşan zen- gın bir ailenin inış çıkışlarla dolu hikâyesi anlatılıyor. Mustafa Alü- oklar'ın yöneteceği xe bır kolejde geçen maceralan ele alacak dizısı- nin oyuncu kadrosu ise belli değıl. Kanal D'de Bülent Özduralın yönettığı ve başrollerini AçelyaAk- koyTmlu, Murat Ünal'ın paylaştık- lan 'Sınırt Aşk' ve Fatmanur Se- vinç'ın yönettiğı 'Sıdıka' da var. suruyorNEREDE KALMISTIK? ı Şimdüerde tekrarlan gösterilen diziler yeni yayın döneminde yepyeni serüvenleriyle sürecek. Yaz için çekilen Çem Akyoklaş'ın yönettığı 'Serseri',NihatÖzcan'ın 'Ybvîun V ıkılmasm'.'Aşk Obun' ve Kuzenlerim isimli dizilerin yeni yayın dönenimde sürmesi planlanıyor. 'Kmah Kar','Sihirli Annem' 'Berivan', 'GüIbeyTaz'.'Kurtlar Vadisf. Ekmek Teknesi' 'Baba', '*2erda\ 'Estafiıruflah Ybkuşu','Seni Yaşatacağmr, "Tadı Hayat' ve 'Yanm Ehna' kaldıklan yerden devam edecek diziler arasında yerüıi ahyor. YENİ KANALLARA TRANSFER 1 Geçen yayın döneminde belli kanallarda görmeye alıştığımız bazı diziler, yeni sezonda farklı kanallarla anlaşma imzaladılar. atv ekranlannda izlenen ve büyük ilgi gören 'Çocuklar Dujmasuı', 'Aynlsak da Beraberiz' ve 'En Son Babalar Duyar' yeni yayın döneminde izleyicilerle Star'da buluşacak. Kanal D'deki Hayat Bilgisi de Show TV ile anlaştı. Müzik piyasasında sıcak yazMURAT BEŞER Türkiye'de knz yaşamayan bır sek- tör yok gibi; tüm aianlar ülkenin ya- şadığı genel krizden payını ahyor. Ül- kemizdeki yerli, yabancı, büyük kü- çük pek çok müzik şirketi, durgun- luğu aşabilmek amacıyla çeşıtli çıkış yollan geliştirmeye çahşıyor. Geldi çattı müzik sektörü için en durgun olan yaz aylan. Bu aylarda müzik fırmalannın ilk başvurduğu yollardan biri ucuzluk kampanyalan olur; pek çok ucuz se- ri imalat yapılır ya da eldeki stoklar- dan bazılan kampanyalara sokulur. Şimdı ırili ufaklı bir a\oıç firma. yaz aylannın durgunluğunu. pıyasaya yo- ğun bir ürün sürümü ile aşmayı plan- lıyor. Işte bazı firmalann önümüzdekı aylarda piyasaya süreceği projeler. Kalan Müzlk Folklorik ve özgün müzığm en ça- lışkan firmalannın başında yer alan Kalan Müzik, ağustos ayını beş albüm- le epey faal geçirecek. İlk albüm, Ne- simi Çinıene ait. 2 Temmuz 1993'te Sıvas'ta öldü- rülen Âşık Nesımı Çımen'in, cura- sıyla kaydettiği onlarca türkü, ikilı bır "Arşiv Seria" albümünde bir araya gelecek. Daha sonra sermüezzin RrfatBev ın yazdığı "Ferahnak Ayini", ilk ses- lendiriliş kaydıyla, Gürsel Koçakyö- netimindeki Istanbul Otantik Türk Müziği Topluluğu tarafindan albüm olarak yayuılanacak. Ardından Neşet Ertaş'ın yepyeni eserleriyle hazırla- nan bir stüdyo albümü çıkacak. Metropol Müzlk Metropol Müzik, perdeyi Metin Yılmazilçaçıyor. içinde Grup Yorum üyesı Menmet Gümüş'e aıt bestele- rin de bulunduğu bu özgün çahşma- nınaltyapısı CemalSahirGürel'e aıt. Ardından Zuğaşi Berepe'nın unutul- maz ismi Kazun Koyıuıcu gelecek. Koyuncu albümünde Şe^al Sam ıle düet yapıyor. Ada Müzik Daha çok altematif seslere şans ta- nımasıyla öne çıkan Ada Müzik, D- kayAkkava'nın "Yûreğim Yollarda" adlı çalışmasını yayınladıktan sonra, albüm haklan kendısıne geçen Zul- fii livaneli'nın eskı çalışması "Aflı- nın Türküsü rı nü piyasaya sürecek Topkapı Müzlk Fırmanın ıkı remıks çalışması öne çıkıyor; bunlardan ilkı CandanErçe- tin'in Fransızca şarkılannın öncesın- de çıkardığı "Neden" albümündeki parçalann remiks çahşmalan. PMC DMC (Doğan Müzik), çok iddiah ısimlenn albümlerine hazırlanıyor. Stüdyo çahşmalannın tamamlanma- sının ardından önce Sezen Aksu, ar- dından da Mirkelam'ın sıfir kilomet- re albümleri sevenleri ile buluşacak. Daha sonra da yıllann emektarcaz da- vulcusu CengizBajsal'ın ilk albümü, eylül avında pıyasada olacak. Unlversal Geçmiş dönemde yaşadığı yöne- tim knzinin ardından, önümüzdeki günlere, içinde Billie Hoh'day, EUa Fhzgeraldve SarahVaughan gibi ısim- lenn yer aldığı yeni bır "Diva" seri- siyle girecek Unıversal'in, bu sürede çıkaracağı bazı klasik ve pop albüm- lerden dıkkat çekenlen şunlar: JodSe Brooke VVBson u Hatfwvy To Paradi- se",Magdalena Kozena "French Ari- as", Andreas Scholl "Arcadia", Jian VVang "The BaroqueAlbum", Hayley VVestenra "Debut Album". Sony Muslc (Türklve) Harem'i andıran birritimgrubu olan Akataylar, BanşManço'nun eski gru- bu Kurtalan Ekspres'in yeni parçala- n, 'Ozgür Kız' lakaph Nfl Karaibra- hnngfl'ın tamamı yeni şarkılardan olu- şan ikinci albümü müzikseverlerle bu- luşacak önümüzdeki günlerde. AJ- bümler arasında göze çarpan isimler Blondie"TbeCurseOfBlondie'',mü- zık dünyasının bukalemun lakabh sa- natçısı David Bowie'den yeni albüm "Reafity", Ingilız punk-rock'ın önem- lı gruplanndan bın olan Manic Stre- etPreachers ın "ForeverDetoyed". EMI EMI'nin önümüzdeki aylarda yayın- layacağı albümlerbırbirinden kıymet- lı \e müzıkseverleri çok heyecanlan- dıracakcinsten MarisaMonte/Cartin- hosB«wn/AmaldoArtunes-Tribalis- tas", PlacidoDomingo"Bravt)'',Kadim AI Sahir k Best OT, Cabas "Cabas", Gang Starr "The OHnerz", Deep Purple "Bananas", Iron Maiden "Dan- ce Of Death" bunlardan bazılan. Balet Hak Balet P ak'm hstesi, rakiplennden hıç de aşağı değil îşte birkaç örnek: MorcheeİJa "Briston To Bdjmg",Kirk Whalum *Memphis' 4 , CJTUS Chest- nut "YOUTC My Sunshine", Vargas Blues Batd "ChiD Latin Blues", AM Radüo "Fadioactive" Naked Lunch Soundtra:k (Ornette Cofcman), Pla- cido Domngo "Artist Portrait".
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog