Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 A3UST0S 2003 PAZAR • • • • 8 HABERLERlN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edime Kocaeli Çanakkale Izmir Manısa Aydın Denizli PB Y PB PB A A A A 31 33 33 31 36 37 37 37 Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas B B B B B Y B B 26 28 26 27 36 34 35 32 Adana A 35 Zonguldak B 37 Antalya A 36 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van A A A A A B B 35 42 42 39 39 35 31 PB 28 Yurdun kuzey kesım- len parçalı bulutlu, Edir- ne Kırklareli, Duzce, Bolu ıle Eskişehir çev- relerı sağanak ve gök- gurultulu sağanak ya- ğışlı. diğer yerler az bu- lutlu ve açık geçecek Stcaklık ıç ve doğu ke- sımlerinde artacak dığer yerlerde onemlı t»r de- ğişıklik olmayacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B B B B B B B 24 29 24 28 26 30 31 30 Münih B 31 Zürih Berlin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B B B B B B B Y 3U 32 38 31 31 28 32 32 Moskova B 28 B 32 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflıs Kahire A Y Y B Y Y A 28 23 36 32 17 18 36 A 40 Tahran Ç>AçtK Parçalı bulutlu Sısı ^ Çok bulutfu ' Yağmurlu 5 Karlı Gok gumltulu GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada neden gelip başvurvda bulunsunlar. Henüz bize bir başvuru olmadı" diyor. Devletin devlet olduğu ülkelerde elbette bakanların sözüne ınanılıyor. Ama Türktye'mizde doğruyu en az siyaset adamlannın söylediğine tanık olan kamuoyu, gerçeği ıfade eden resmi ifadelere buaın kıvınyor. Medyaya gelince; çoktaaan inanılıriığını yitirdi. Medya teröristlerin bir an önce Türkiye'ye dönme- lerinde aceleci. Buraya kadardağdakilerin af sorunu- nu anlamak olanaklı. Işin ama'sına gelince durum ça- tallaşıyor. Medyanın böyyüklerı PKK-KADEK liderlerinin Nor- veç'e sürgüne gönderilmesine yatkın ve çelişkıler içe- ren yayınlar yapıyor. _ Çelişki 1: Osman Öcalan ve benzeri katillerin ABD tarafından derdest edilerek Türkiye'ye değil de aca- ba neden Norveç'e gönderilmesi lehinde bir tutum ta- kınılıyor? Çelişki 2: Dışişleri Bakanı Gül, olay haberi "Olmaz böyle şey" diye yalanladı. Fakat elebaşılann Türki- ye'ye karşı suç işlediği, binlerce insanın ölümünden, milyarlarca dolar zarardan sorumlu olduklan gerekçe- siyle: (a) Yargılanmak üzere elebaşılar Türkiye'ye gönde- rilmelidir, diyemiyor. (b) Bunu sağlamak için ABD nez- dinde resmi ginşimde bulunduğumuzu veya buluna- cağımızı açıklayamıyor. Işte Bakan, işte medya. Gel de inan! • • • Şımdi bakın, son günlerin gözde haberi Yüksek As- keri Şûra. Medya, Şûra yemeklen ile YAŞ'taki ihraç ka- rarlanna RTE'nin aldığı vaziyeti, takındığı tutumu yan- sıtmakla yetiniyor. Türbanlı eşini resmi yemeklere getirmeyışini önce- ki demeçlerinde "bunalım yaratmayı istemediği" ge- rekçesine bağlayan Meclis Başkanı Bülent Annç, bu manzarayı yorumlarken geleceğe işaret edıyor. AKP iktidannın, iktidarderken RTE'lerin, Gül'lenn, Annç'la- nn hayallerindeki dünyayı -dünkü Sabah'taki- deme- cinde açıkladı. Soru: "Ne zamana kadar -türbanlı eşinizi- davetle- re götürmeyeceksiniz?" Yanıt: "Sıkınblaraşılacak, attığımız heradım biziöz- gürlüğe daha çok yaklaştıracak. özgüriüğe, demok- rasiye herzamankinden daha çokyakınız. Bunu da eli- mizden kaçırmaya niyetimizyok." Asıl amacını gizleyen üstü kapalı ıfadelerie laf etme- ye meraklı olan Meclis Başkanı, "Inşallahhhh hersa- hada özgürieşeceğiz" derken ilk başta bal gibi kafa- lar sanlmış, ayak bıleklen hariç vücudun her yanı ör- tülü kıyafettekı eşleriyle resmi yemeklere gitme gün- lerinin yakın olduğunu müjdehyor! Amacın kanıtı da şu cümlelerde saklı: "Bizim endi- şemizyok. Biz bunu elimizde tutar gibiyiz. Göreceğiz bunlan (türban özgüriûğünü) inşallah." • • • Bir başka gelişme; RTE'nin YAŞ'ın ihraç kararları- na "imza atıp onay vermekle biriikte temyiz hakkının (yargı yolunun) saklı tutulması gerektiği" konusunda muhalefet şerhi koyması... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün aynı hareketi yapan biröncekı Başbakan Gül'den son- ra yasa geregi muhalefet şerhlerinin hiçbir değeri ol- madığı açıklamasma karşın son olarak RTE'nin bu davranışının bir anlamı yok mu acaba? Var! Iktidar asıl amaçlanrta yöneldi: (1) Geçenlerde ılgili komisyondan "bilgiedinmehak- kmı" içeren yasayı geçirdıler. Böylece YAŞ karanyla ih- raç edilen başvurduğunda 15 gün içinde karann ge- rekçesıni öğrenebılecek. (2) Son hedefte AKP, anaya- sa engelini de aşarak YAŞ kararlannı yargıya götüre- cek yolu açacak. Çok önceleri bir değil, belki beş kez yazdık. RP'- den beri hedefleri; TSK'ye tarikatçılann yerleşmesini, imam hatiplilerin harp okullanna gırmelerini sağlamak, -uzun vadede- TSK'yi kendi kafalanndaki insanlarla ele geçirmek! Hareketler de söylemler de gerçek amaçlarını açı- ğa vuruyor. Muhalefetim, medyam, sivil toplum örgütlerim fa- lan filan tepkisiz! emın ıgus bu dîinya bir pencere CD VE KASET "Denferıkargiıfcr BB dBoys bir pcoccre M k İ k & ' Erdoğan'a MGK mesajı• Baştarafı 1. Sayfada de görüşün ağırlık kazandığı bil- dirildi. Cumhurbaşkan] Ahmet Necdet Sezer'in henüz yasal değişikliği incelemesi tamamlanmazken, ta- kmacağı tavır da merakJa bekJeni- yor. MGK Genel Sekreterliği'ne yapılacak atama TSK'deki atama ve terfileri de yakından ilgileniyor. Genel Sekreterlik'e sivil atama ya- pılması dunununda Kara Kuvvet- leri'ndeki bir orgeneral kadrosu boşa çıkıyor. Daha önce NATO Güneydoğu Müttefik Kuvvetler Komutanhgrnın feshedilmesi du- rumunda EDOK Komutanhğı'nın orgeneral seviyesine çıkanlması benimsenmişti. MGK Genel Sek- reterliği'nden boşalacak orgeneral kadrosu için atama yapılacak bir görev henüz düzenlenmedi. Başbakan'dan şerh Erdoğan, TSK'den ihraçlar ko- nusunda da geri adım atmadı. 2002 Aralık ayında toplanan YAŞ'ta dö- nemin başbakanı Abdullah Gül ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gö- nül'ün "YAŞ kararlanna yargı yolu açılması ve temyiz hakkının tanınması" yönündeki tutumlan- nı, Erdoğan da sürdürdü. Erdoğan, önceki gün dosyalan imzalamakta direnmezken, partisinin tutumunu sürdürerek irticai faaliyetlernede- niyle ordudan uzaklaştınlması is- tenen subay-astsubay dosyalanna şerh koydu. Erdoğan'ın yalnızca şerhle ye- tinmedi, YAŞ kararlannın yargı denetimine açılması gerektiğini savunan ve akademisyenlere ha- zırlatılan bir raporu sundu. Rapo- run ağırlıkla "idarenin hiçbir ta- sarruftı yargı denctimi dışında kalamaz" görüşünü işlediği öğ- renildı. Erdoğan aynca, TBMM'de bulu- nan bilgi edinme yasa tasansı ile il- gili olarak daAdalet Bakanlığı'nca hazırlanan raporu şûra üyelerine dağıttı. Erdoğan, bu tutumuyla Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Öz- kök'ün "şerh"e ihşkin eleştirileri- ni de dikkate almadığını gösterdi. 2002 Aralık ayında yapılan YAŞ'ın ardından 8 Ocak'ta düzenlenen ba- sın kokteylinde konuşan Özkök, girişımi "itricai faaliyetlere bu- laşanlan cesaretlendirme" ola- rak değerlendirmişti. Erdoğan, dosyalara şerh koy- maklaAtHM'nın bu konuda verdi- ği kararlarla da çelişti. TSK'den ihraç edilenlerin daha önce AİHM'ye yaptıklan başvuru reddedilmişti. Terfi heyecanı sürüyor• Baştarafı 1. Sayfada general Cnmhur Asparuk'un yerine de en kı- demlı orgeneral olan Harp Akademileri Komu- tanı Halil tbrahim Fırtına atanacak. Asparuk'un emekliliği ıle Hava Kuvvetle- ri'nde boşalacak olan orgeneral kadrosuna da büyük olasıhkJa 2. Taktik Hava Kuvvetler Ko- mutanı Korgeneral Aydoğan Babaoğlu'nun ter- fi edeceği öğrenildi. Kara Kuvvetleri'nde ıse emekli olacak 3 or- generalin yerine yine 3 korgeneral terfi edecek. Aynca karargâh görevini tamamlayan Ge- nelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyü- kanıt'ın 1. Ordu Komutanlığı'na atanması bekleniyor. Orgenerallikte kıta görevini ta- mamlayan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon'un da yeni bir karargâh görevi- ne atanması bekleniyor. Orgeneralliğe terfi e- den 3 korgeneralin yeni görev yerleri de YAŞ'ta belirlenecek. Türkiye borcunu erteledi Baştarafı 1. Sayfada larlık borç ödemesi 2006 yılına kaydınl- dı. Devlet Bakanı Ali Babacan, ekono- mi bürokratlanyla biriikte, son ekono- mık gelişmelere ilişkin olarak bir de- ğerlendirme toplantısı düzenledi. Eko- nomıde bırkaç sene "çok daha sıkı" maliye politikalan uygulamak zorun- da olduklannı söyleyen Babacan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar ana baş- lıklanyla şöyle: Faiz dışı fazladan taviz yok; Millı gelirin yüz- de6.5'ioranındaki yıl sonu faiz dışı fazlahedefinden hiçbir şekılde taviz verilme- yecek. Yıl so- nunda faiz dışı fazla hedefınde yaşanabile- cek 2.3 kat- rilyon lirahk sapmayı önlemek için önlem paketi hazırladık. Buna göre, özel iletişim vergısı ve eğitune katkı payından 210 tril- yon lira. Tekel ürünlerinin fıyatlanndaki artıştan 250 trilyon lira, özel gelirlerden yapılacak harcamalardaki kesintilerden 100 trilyon lira, transfer harcamalannda- ki kesintilerden 115, diğer kalemlerlerden de 75 tnlyon lıralık tasarruf sağlayacağız. Ödemeye ekonomik dengeler uy- gun değildi: IMF uygulamalanna göre ülkelerin fondan kullandığı kaynaklan. normal geri ödeme döneminden biryıl ön- ce ödemeleri söz konusu olabilmekte. Bu uygulama çerçevesinde 2004 >ilın- da 9.7,2005 yılındada 10.1 mılyardolar- lık geri ödeme yapılması söz konusu idi. Ancak ülkelerin "ödeme dengesi ve kamu maüyesi" açısından ödeme yap- mayı uygun bulmamalan durumunda ge- ri ödemeleri normal döneminde yapma hakkı var. Bu talebi temmuz ayı içinde fo- na ilettik. Fon da bunu kabul ettı. Yeniden erteleyebiliriz: Belirlemış olduğumuz bu ödeme planı çerçevesinde, 2004 ve 2005 yıllannda IMF'ye yapılacak geri ödemeler sırasıyla 9.7 milyar dolar- dan 5.2 milyar dolara ve 10.1 milyar do- lardan da 7.8 milyar dolara iniyor. IMF'ye olan borcumuzun tümüyle erken ödenece- ği planla karşılaştmldığında 2004 yılında- ki ödememız 4.5 milyar dolar, 2005 yılın- daki ödememiz de 2.3 milyar dolar azala- cak. 2004 yılında sağlanacak 4.5 milyar dolarlık düşüşün 2 yıl devam edeceği dik- kate alındığında, 2 yıl için 11 milyar do- larlık birborç ödeme kolaylığı olacak. Ge- n ödeme planı, şu anda sadece 2004 ve 2005 için değiştirildi. Türkiye'nin daha sonraki yıllarda da erken ödeme planından normal ödeme planına geçme hakkı var. Sıkı polrtikalar sürecek: Bırkaç se- ne daha çok sıkı maliye politikalan uygu- lamak zorundayız. Kamu borç stokunu makul düzeye düşürene kadar bunlan uy- gulamalıyız. Istikrarlı büyüme için borç stokunun çok hızlı biçımde düşürülmesi gerekiyor. Borçlar2009'asarkabüir A.VKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'nin IMF'ye dönük borçlannda 2 yıllık dö- nem için yeniden yapılandırma karan alınmasıyla, 2006 yılında fona ödenecek borç tutan 10.7 milyar dolara yükseldi. Buna göre Türkiye IMF'ye 2004 yı- lında 5.2 milyar dolar, 2005 yı- lında ise 7.8 milyar dolar borç ödeyecek. 2006 yüındaki borç ödemesi 10.7 milyar dolar sevi- yesine çıkarken; 2OO7'de 1.8 milyar dolar, 2008'de de 800 milyon dolarlık borç ödemesi yapılacak. Türkiye IMF'den "2006 yılına ait borç ödeme- lerinin yeniden yapılandınl- masuu" talep ederse IMF'ye 2006 yılında 7.3 milyar dolar, 2007 yılında 3.6 milyar dolar, 2008 yılında 3.6 milyar dolar, 2009 yılında da 800 milyon do- larlık borç ödemesi yapılacak. Halkın enflasyonuyüksek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ATO Başkanı Sinan Aygün. yaptıklan araştırmada halkın gerçek enflasyonunu yüzde 40-50 arasında belirle- diklerini söyledi. Açıklanan res- mi enflasyon rakamlanmn doğ- ru olmadığmı savunan Aygün, "Vergi beyannamelerine yüz- de 50, cep telefonu aboneiiği- ne yüzde 60, emlak vergileri- ne yüzde 159 zam geldi. Halen devlet yüzde 84 gecikme faizi alıyor. O yüzden kimse enflas- yonun yüzde 29 olduğuna inanmıyor" dedı Aygün "Ha- zine borçlanma faizi yüzde 50, SSK, Bağ-Kur harçlan yüzde 60'a yakın arttınlıyor. Devlet hâlâ yüzde 84 gecikme faizi al- maya devam ediyor. O \iizden enflasyonun yüzde 19 olduğu saptamasını biz gerçekçi bul- muyorıız" diye konuştu. Ustalar gençlerle bulıışuyor NENA ÇALtDİS Yılmaz Erdoğan'ın iki yıl önce çektiği ve izlenme rekoru kıran '\'izontele' filminin ikincisınin çekim- leri 15 Ağustos'ta Van'ın Gevaş ilçesinde başla>acak. tki aydan bu yana çalışma- lannı Gevaş'ta sürdüren ya- pım ekibi ilçede bir plato köy yarattı. Eylüle kadar v>u Bildiğiniz, saygın, güvenilir bir marka olsun, yaygın servisi olsun. Fiyatı mantıklı olsun. Kısaca; Dertsiz olsun, oiursa Ariston olsun. 9000 btu: 130x7= 910 milyon TL 18000 btu: 210x7=1.470 milyon TL 12000 btu: 160x7=1.120 milyon TL. 24000 btu: 250x7=1.750 milyon TL Fiyatlarımıza KDV., ÖTV., 5 metreye kadar montaj bedeli dahildlr. PEÇJN ALIMLARDA %20 INDİRIM aydın mobllya / aydın türkaydın Inönü Cad. 847/d Üçkuyular-lzmir Tel: (O 232) 285 22 30 PBx. Fax: (0 232) 246 80 84 GSM: O 533 655 98 60 e-mail: info(g:turkaydin.com web: www.turkaydin.com cıso IS0 9001 Gevaş'ta kalacak olan ekip, çekimlenn geri kalan tas- mınıAnkara'da sürdürecek. Vizontele'de olduğu gibi bu yapımın da senaryo ya- zarlığıyla yönetmenliğini Erdoğan üstlendi. Vizonte- le 2'de TankAkan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, tc- lal Aydın, Tuba Ünsal gibi isımleryer alacak. Görüşle- ri nedeniyle Ankara'dan Gevaş'a sürgüne gönderi- len bir memuru canlandıra- cak olan Tank Akan'ın kızı rolündeyse Tuba Ünsal ola- cak "VizonteJe'yi seyretti- ğimde, Yılmaz Erdo- ğan'ın geleceğin en \y\ si- ncmacıları arasında yeri- ni alacağını düşündüm" dıyen Tank Akan, Vizonte- le 2'nin senaryosunu oku- yup çok beğendiğini ve ro- İü kabul ettiğini söyledi. Cem Yılmaz dışında bütün ekibin yeni filmde yer ala- cağını belirten Akan, genç oyuncu ve yeni yüzlerle bır- likte çalışmaktan büvoik ke- >ıfaldığınıdaekledi. Daha önce 'Kolay Para' ve 'Mumya Firarda' film- lerinde rol alan Tuba Ün- sal'ın Vizontele 2, üçüncü filmi olacak. Profesyonel oyuncularla çalışmaktan çok mutlu olduğunu belir- ten Ünsal şunlan söyledi: "Yılmaz Erdoğan'dan bu filmde oynama önerisi aldım. Bana güvendiği için ona minnet duyuyo- rum. Tank Akan'laoyna- mak da bana büyük bir deneyim kazandıracak. Akan gibi usta bir oyun- cuyla biriikte oynamayi her zaman hayal ettim." Daha önce Vizontele'de rol alan Iclal Aydın yeni filmde de Belediye Başka- nı'nın gelini rolünde ola- cak. Yılmaz Erdoğan'Ia bir kaderbirliktelikleri olduğu- nu belirten Aydın şu görüş- leri dile getirdi: "Medj'adaki yazılarım- la ön planda olmak istiyo- rum. Fakat Erdoğan, oyunculuğu unurmamam ve izleyiciye unurrurma- mam gerektiğini belirttiği için bu yapımda rol al- dım." Vizontele 2'de aynı kö- yun 6 yıl sonrasınuı hikâ- yesinin anlatıldığını söyle- yen tclal Aydın, Yılmaz Er- doğan'ın bu işe yüreğini koydugunu ve oyuncu seçi- mini yaparken çok dikkat ettiğini de vurguladı Genç oyuncu Tuba Ünsal için de. "Senaryoyu okurken tah- min ettiğim rolü oynarsa, bu onun yaşamında çok şeyi değiştirecektir" yoru- munu yaptı. HABERİN DRESi TAM ÜSTE.. TARİKATBAĞLANT1LARI... TAYYİPİN KAYİRDIĞIOKULLAR • UZANOPEFWSYONLWUNPERDEARKASI • YAŞSÛRECİNpETSKYAKOMPLO.FİYASKO • E. KORGENERAL YAŞAR MÜJOECİ: HÜKÜMETİ HALK HAREKETİYLE İNDİRSJM • RUMSFELD'İNSAĞKaUSOPAGÛSTERDİ • JÇİŞLERİBAKANUĞfNINOLURUYLA PKK İLE ARA BULUCULUK GÖRÛŞMELERİ Aydınlık HER PAZAR BAYİLERDE G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada 1821 'de, atalarınm köleleştirildıği topraklara öz- gür olarak geri dörmüşler ve yeni bir devletin te- mellerinı atmışlardı: Liberya Yani özgürlüğün ülkesi! Böylece Afrika'nın ilk bağımsız devletlerinden biri kurulmuştu. Işte bu "özgürlüğün ülkesinde" bugün en büyük özgürlük Azrail'in. özgürleşen köle torunları bir- birini kırıyor. Ya da kırdırılıyor. Yıllık 300-400 do- ları geçmeyen gelirle ekmek bile bulamayan in- sanlar, hernasıl oluyorsa, milyonlarca mermiyi, si- lahı kolayca bulabiliyor! Afrika'ya 9O'lı yıllarda 3 kez gittim. Bütün özle- mim en dibe inip, yerel insanların kullandığı araç- larla sürüne sürüne yukarı kadar çıkmaktı. Zaman fakirliğim beni bu zenginlikten yoksun bıraktı. A- ma, kara kıtanın üç ucuna konup, pek çok rengi- ni gördüm: Fas, Mısır, Güney Afrika... Gezileri,"y4fr//caV7/n Uçlarında" başlığıyla kitaba dökerken arada kıtanın tarihine de gireyim de- dim. Girmez olaydım, çıkamadım. Bugün adeta "unutulan kıta" halıne gelen Afrika'nın sömürge- leştirilmesinin, köleleştirilmesinin, topraklarını ve insanlannın içinin boşaltılmasının öykülerini sa- dece Batı'nın gözlüğüyle değil, bu toprakların se- siyle de öğrenmek gerekiyor! Köleliğin sona ermesinin üzerinden iki yüzyıl geçmesine karşın, Afrika'nın hâlâ toparlanama- masının altında yatan nedenlerden biri de 400 yıl boyunca genç insan gücünün Avrupa ve Ameri- ka'ya taşınması... Beyaz adam Afrika'dan köle bulup getirirken başlangıçta pek çok zorlukla da karşılaşmış. Ça- reyi, güçlü yerli kabilelerle anlaşıp, onların kom- şu kabileleri köleleştirmesini sağlamakta bulmuş. Al pırlantayı ver silahı Bugüne, Liberya'ya gelirsek... Afrika'dan hiç ayrılmayan yerlilerle, köle olarak Amerika'ya gö- türülen sonra özgür bırakılıp topraklarına dönen- ler birbirini kıyıyor! Nasıl bir kıyım? 1989'dan 1997'ye kadar süren iç savaşta ölen- lerin sayısının 300 bin dolayında olduğu sanılıyor. Bu yıl yeniden şiddetlenen iç savaşta ölenlerin tam listesi henüz bilinmiyor. Sadece son iki haf- tadaki ölü sayısı binin üzerinde. Bölgeden gelen kırıntı bilgilere göre, birbiriyle çatışan gruplann ve onların arkasındaki kabilele- rin iki önemli ticari faaliyeti var: Silah ve pırlanta... Zengin maden yataklarına ve kauçuk olanakla- nna sahip Liberya'da yerli gruplar pırlantayı kaçak olarak çıkartıp satıyorlar, kaçak olarak silah satın alıyortar. Batılı tacirler açısından pırtanta gibi tica- ret! Ortadoğu'daki döngü nasıl? Bölgenin petrolü Batı'yaakıyor. Batı'dan bölge- ye petrodolar akıyor. Bu dolarlar yine Batı'ya gı- diyor, karşılığında silah geliyor. Ve bölgede kan akıyor! Liberya ve benzeri Afrika ülkelerindeki döngü- nün de bundan farkı yok. Petrolün yerine made- ni ve doğal zenginlikleri koyun, olsun bitsin! Liberya bu döngüyü en acımasız yaşayan ülke- lerden biri. Etrafındaki ülkeler de yine aynı iç sa- vaş belasının kıskacında. Sierra Leone'deki iç sa- vaşın kurbanlarının sayısı da 200 binden az de- ğil... Işin bütün sırrı şu: Kölelik döneminin kabile toplumlan arasındaki ayrılıkları körükleyip birini ötekine karşı silahlan- dırmak. Onların, deyim yerindeyse ulusal bir bü- tünlük oluşturmalarını engellemek. Bunun altya- pılanndan biri olan ortak dil arayışlarının önünü kesmek. Birbirlerini anlamamalarını sağlamak. Liberya'daki gibi... 3 milyon nüfuslu ülkede on- larca dil konuşuluyor. Resmi dil: Ingilizce! ankcum@ttnet.net.tr KÜLTÜK • SANAT UU^??J IZEBRA BEYOĞLU BEYOĞLU SINEMASl LEVENTSINEMATÛRSAK ANKARA K/ZILİRMAK SINEMASı 2E1 32 40 325 43 31 425 53 93 11 30- 12 35 - 1215- - • • 1400 14 55 14:30 -1630 -17 10 -1645 -1900-21 30İ 1930-21 50| -19 00-21 151
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog