Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 2003 PAZAR + CUMHURİYET SAYFA MUZtK ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞU\RI TURHAN SELÇUK ÜA-TTI VE ATtARl 4ulAt>'.. Yaşsız sanatçı, Türk tiyatrosunun en önemli müzikallerindeki şarkılan albümde topladı Sururi'ninmüzikhalleriHATtCETUNCER Tiyatrocu Gülriz Sururi "Kddan tnce Kıbçtan Kesldnce" adlı kitabtnı "Varsa söyleneceksözün, açarsın perdeni" sözleriyle bıtırmış, sonra "Bir An GeHr" kıtabına da bu sözlerle başlamıştı. Yıllann "yaşsız''tiyatrocusunun söylenecek sö- zü biter mi? Surun, rol aldığı Türk tiyatrosunun en önemli müzikallerindeki şarkılardan bazılanru "Müzik-Hauerinr adını verdi- ği albümde topladı. Surun, "Kabare", "Keşanh AH Destanı", "Sokak Kıa İrma", "Üç Kuruşluk Opera", "Zü- li Zarife", "Kaldınm Serçesi" ve "Hair" müzıkallennden seçtığı şar- kılan özellıkle gençlerin dınlemesı- ni ve geçmişte neler yapıldığıru öğ- renmelenni istıyor. Gülnz Sururi bır kı- tabında "Şarkriarveaınlarbirbirleriniçağ- rtşünr. Bazen zaman anlammı yitirir. O melodryi duyduğunuzzaman türlü koku- iartüterburnunuzda. O anı tekraryaşar- snuz sankT diyordu. Obirküççükhanfendü Keşanlı Alı Destanı "nın "Zffiıa"sı- nın zengin köpeği "Şamama"yı *O bir küççük hanfendü" diye anlatıp yoksul "Karabaş"ı küçümsediği o muhteşem şarkı yalmzca anılarda kal- mamalıydr "Müzik çok çağnşunlar ya- pan bir şeydir. \ ıllardır duymadığınız bir meJodieskiçocukhıkaşkmızıammsanrbir- denbire. Bir günü, bir aıu, bir yemeği, bir manzarayı her şeyi çağnşürabilir. Duyguyu, mutsuz mutiu dönemkri- nizi anımsatabilir. Tiyatrodan daha kabcL Biz tiyatrocular 'Tiyatro sey- redilmış bir yazıdır" deriz. 'Perdeyi kapatmca hiçbır şey yok' diyoruz. Efinizdeki CDNiistediğiniz anda koyup dinlersiniz ama.. hiçbir oyunu istediğiniz zaman sevredemezsiniz." Kızı İrma Sururi, Müzik-Hallerim albümündeki Dor- men Tiyatrosu'ndayken oynadığı "SokakKmtr- ma"dan ıkı şarkıyla o günlere gidıyor. Operetçı bir aileden gelmesıne karşın bır müzikalde oy- namak aklının ucundan geçmiyordu ama.. Hal- dun Dormen'ın Paris'te gördüğü oyun Türki- ye'de de büyük başan kazanmıştı: "Bir gecede şöhret olmuştum. Hoflywood'da olur ya_ Türki- ye'de ilk defa ohıyorböyle bir şey. Dormen, tstan- bul'undeğişikyerlerine boyboy'fotoğraflanmı as- ürtn. Ben de şaşkmhlda bakrnışüm.'" Kesanlı Ali Destanı Hakhın Taner'in yazdığı Yalçın Tura'nın mü- zıklerini yaptığı Keşanlı Ali Destanı'ndan "Ka- toDenizGibidir^"BöykmiGeçeçekÖmrüm'', "Şamama" ve Engin Cezzar'la düet yaptığı "Si- nektidağ" şarkılan albüme alınmış. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu bu mü- zikali ilk kez 1964'te oynamıştı: "O dönem 1964te böyle büyük bir projeye soyunmak ger- çekten yüreklüik isteyen bir işti. Ben de gözüka- ra bir insandım, hatta hâlâ... Bunlan yapar- ken çokönemli bir rüzgânn üstüne binmiş- tik. O rüzgâr modaydL Tiyatro modaydı o zaman. Dünyada her şeyin dönüp dönüp yeniden moda olduğu bugünlerde inşaDah tiyatro da moda ohır. Oyle bir amn yıDardı Id bunlar izleyici-oyuncu- seyirci-yazar buluş- muştu. Çünkü ülkemizde biz çok şeye inanryor- duk. Muthı olduğumuz yıDann ürünüdür o mü- zikaL Zaman zaman gertye baknğunda o heye- canı yeniden yaşamayı çok istentim." aldırım Serçesi Efsanevi Fransız şarkıcı Edith PiaTı canlan- dırdığı Kaldınm Serçesi oyunu Sururi'nin sanat kariyerinde kilometre taşlanndan biri. Albüme Kaldınm Serçesi'nden 7 şarkı alan Sururi "Aşk Neye Yarar'' şarkısuıda düet yaptığı geçen yıl- larda kaybettiğimiz Yümaz Zafer'i anıyoruz: "Aradan 20 yıl geçti, bugün özel tiyatro koşufla- nnda böyie bir şey yapmaya artık imkân yok. O günlerde 'Türk tiyatrosunun çok kötu bır yolcu- luğa çıkmakta' olduğunu anlamam gerekirdi. Alûn bileziğimizle yola çıkardık, me«' nmizle • Gülriz Sururi, "Kabare", "Keşanlı Ali Destanı", "Sokak Kızı Irma", "Üç Kuruşluk Opera", "Zilli Zarife", "Kaldınm Serçesi" ve "Hair" müzikallerinden seçtiği şarkıları özellikle gençlerin dinlemesini ve geçmişte neler yapıldığını öğrenmelerini istiyor. Müzik-Hallerim'deki şarkılar 10-12 yıl içinde yapılmış kayıtlardan alınmış: Çok sevilmesini, her yerde çalınmasını, sesimi, nasıl biryorumcu olduğumu bilmelerini istiyorum. Eğitim.eğitlm. Gülriz Sururi 'Müzik Hallerimdeki Kabare şarkılarının kendisine sorunlu günkri hanriattığını sö>Iüyor. nilememesi Sururi'yi zordurumda bırakır. Ze- ki Alasya ve Metin Akpmar'ın Sıraselviler'de- kı salonlannı kiralarlar. Salon büyük bir mü- zikal için küçüktür ama.. Kabare'yi sahneye koyarlar: "Hep dolu salona oynadık ama. bir bardak, bir bardak su alır. Yani biz hep akuı- tıya kürek çektik." Saç Sururi, Hair-Saç müzıkalinden "Let The Sunshine In-Doğsun Güneş" şarkısuıda tiyat- rodan pop müziğe yönelen Emre Altuğ'la dü- et yapıyor. Tüm dünyada '68 hareketınin rüz- gârlannın estiği dönemde sahneye koydukla- n Haır müzikalini ilk olarak Türkiye'nin siya- si dönemeçlerinden birinde 12 Mart askeri dar- besinden bir gece önce oynamışlardr "O zamanlar böyle Broadway'deki gibi Tür- kiye'de de Taksim Meydanı'nda sabaha karşı gazetelerdeki eleştirikr için beklenirdL Bir de baktık ki askeri darbe olmuş. Aşın sağ basuı- da 'Çınlçıplak sahneye çıkacaklar" diyeyazı- lar yazdılar. Afiş taşıyan gençlerin dolaşoğı bir sahne vanh. Birinde Deniz arkasmdan geçende 'nerede' yazıyordu. Çıkarmak zorunda kakük.. yoksa kapatınz' demişlerdi. Dünyayla savaşmak is- teyen, geri kalmış ülkeleri yemek isteyen Ame- rika'da bile bugünlerde en çok Hair'den şarkı- lar çahnryor." Sururi, yazılannda, televizyon programlann- da, söyleşilerinde izleyici üzennde hep direnç- lı ve mutlu olabılmeyi başaran iyimser etki uyandınr. Oysa röportaj sırasında söyledıkle- riyle sanatçıyı bıraz "karamsar" bulmuştuk: "Hayata bakış olarak umutsuz ve karamsar değilim. Tryatro için söylediklerim karamsar» evet Ama ben srvil toplum harekeüerine çok inandım. Eğer bir yerlerde bu ses- ler du yuluyorsa srvil toplumun kı- pırdanmasıyla, gönüDe olduğu- na inamyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernegi'nin A>"va- hk'ta düzenlediği imza günle- rinden yeni geldim. Aydın insanlaıia çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hangi ko- nuyu açsak sonunda eğitime gel- di. ükandı. Gebniş geçmiş hükii- metlerin çok ciddi sorumlulukla- n var. Eğitimsiz bir halkın ihtiya- cuıı çeken hükümetler, eğitimsiz kalması için savaş veren hükümet- ler gördük. Onlarla yaşadık, onlar- la her şeji ka> bedegeklik." |\|oktalar. prodüksiy onlanmızı gerçekleştirebiliy orduk. tş- te demek ki bu prodüksiy onlan yapâran seyirci- mizdi. Öyle ciddi bir külrür, sanat yozlaşması içinde ki her şey._ Oysa 'bayrağı genç ellere ve- relim, onlar daha ilenye götürsünler' isterdik. Kon- servatuvardan nıezun olmuş birçok yetenekü genç ^ar. İş bulanuyorlar, dizÛerde küçücük bir roliin peşine düşüyorlar. Tlyatroyu moda olduğu, değeıü olduğu dönemde y^apüğun için şansh his- sediyomm kendiml Hani insanlar Keşke bu- gün gençlığı yaşasaydım' derler ya. Tam tersini düşünüyorum. Eğer bugün 20 yaşında okam ti- yatrocu olmazdım, smemayı seçerdim berhalde." enayilermisiz... "Oysa gençligimde 'Bir gün sahneye çıkmaz- sam sudan çıkmış balığa dönerim.. yaşayamam' derdint Tiyatro öyle bir halde kL canı sıkılan, şov yapan bir hanını kalkn or, oyuncuyum diye çı- kıp oynuyor ve seyirci buluyor. O zaman biz ni- ye birşeyîeröğrenmek için onca yiflanmızı ver- dik; dirsek çürüttük, canımızı çıkarttık?.. Tır- naklanmızla, etkrimizi kanata kanata tırman- dık. Çünkü arz eden de talep eden de çok an- laşıhr şekilde aym düzeyde olduklarmdan böy- le geüşiyor. Tam bir Donkişot gibi pen'aneler- le savaşmaya kalktık. Onlan yenebileceğimiri, rüzgânn yönünü değiştirebileceğinıizi zannet- tik, çok hayaller kurduk. Hakikaten güzel ena- yilernu^iz.'' Kabare "Müzik-HaDerim" albümünde yer alan Ka- bare müzikalınden şarkılan Sururi'ye yaşamı boyunca peşinı bırakmayan salon sorununu anımsatıyor. Levent Kura'a' ı sözleşmeyi ye- Sururi, yaşamının belirli dönemlerin- de günü gelınce "nokta" koymayı öğ- renmiş. Noktalardan konuşuyoruz: "Ha- yatuı kendisinde nokta vardır. Doğuş olduğu gibi ölüm de var. Çok başanlı bir işi yaptınız. Bunu ölünceye kadar oynayamazsuuz. Çok büyük bir aşk yaşandL Ama aşklar biter... Vırgül, nokta. Ama onun müthiş güzel bir şey yaşanmış olmasmı, bir gün bitecek diye kendinizi kah- rederek yaşamamn bir gereği yok. Noktasız boşhıkta dolaşma- ya gerek yok. Ben noktalan sevryorum." üzik kültürü gerek Müzik-Hallerim'dekı şarkılar 10-12 yıl için- de yapılmış kayıtlardan alınmış. Sarkılan se- çerken her türden şarkılann albümde yer alma- sına özen göstermış: "Çok sevilmesini, evlerde, arabalarda çahn- masını istiyorum. Gülnz Surun ismini biliyor- lar ama, gönlüm; onun sesini, nasıl söylediğini, nasıl bir yorumcu olduğunu da dirdemeyi iste- sinler istiyor. Ama bu albümü dinlemek için de beffi bir müzik kültürü gerekiyor." Gülriz Surun'ye müzikaller, tüm şarkılan- nı içeren bir arşiv dızisi yapmak isteyip iste- meyeceğini sorduk: "Keşke böyle bir şey deyi- verseler... Bir hafta sonra hazır edebinrimr Bulutsuzluk Özlemi konseri Açıkhava'da senfonik rock Bulutsuzluk Özlemi, Türk Senfoni Orkestrası eşliğinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdıği konserde, şarkılarının senfonik rock yorumuyla ızleyicilere muhteşem bır müzik gecesi yaşath. Vokal ve gitarda Nejat Yavaşoğullan, solo gitarda Serdar Öztop, basta Burak Gjıven, klavyede Sina Koloğlu, davulda l'tku Ünai'dan oluşan Bulutsuzluk Özlemi'nin önceki akşam verdiği konser "Hayır Hayır" şarkısıyla başladı. Konsenn ıÜc bölümü "Boyah Kuş", "Numara", "Mabet", "Bir Çıkar Yol Yok mu?", "Hasret", "Evet, Evet", "Gübüın'', "Evinde Gitarm Var mı", "Uçtu Uçtu", "Kütürdet Beni Rutubet" gibi grubun çok sevilen şarkılanyla tamamlandı. Konserin ikinci bölümünde Şef Orhan Şaltael ve Nejat Başeğmezler'in orkestraya uyarladığı — — ^ — — ^ - ^ şarkılarda Türk ) BulUtSUZİUk Senfoni Orkestrası, ÖZİemİ, şef Bulutsuzluk Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni eşliğinde konser verirken opera sanatçısı tenor Hakan Aysev, Nejat Özlemi'ne eşlik etti. Senfonik rock tarzmda yorumlanan "TepedeldÇimenfik", "ÖzgürlükEmek isterVKaybolan Şehir' 1 ,"DedeBaba Oğul","YuıeDüştük Yoflara","Ankara Yavaşoğullan'yla Sokaidan", düetyaptl. "Güneşunden Kaç", ^ ^ ^ "Seni Görmem Lazun", "Yaşamaya Mecbursun'', şarkılannı izleyiciler de coşkuyla bir ağızdan söyledi. "Sözterimi Geri Alamam" şarbsında Yavaşoğullan'na eşlik eden tenor Hakan Aysev ılgiyle karşılanırken Öztop da gitar sololanyla büyük alkış aldı. "Acfl Derookrasi'' şarkısını istek üzerine söyleyen Bulutsuzluk Özlemi. konser sonunda senfoni orkestrasıyla "Güneşimden Kaç" ve "Sözlerimi Geri Alamam" şarkılannı bis yaptı. Yavaşoğullan, teknik sorumluluğunu Serdar Amnçiznıe'nin yaptığı konser kayıtlannın kaset ve CD olarak yayımlanacağını belirtti. Şef Şallıel de Türk Senfoni Orkestrası'nı değişik müzik türlerini bir araya getirmek amacıyla kurduğunu ve çalışmalannı sürdüreceğini kaydetti. Munzur Festivali sürüyor Tunç, kardeşlik için söyledi FERİTDEMtR TUNCELİ-4. Munzur Doğa ve Kültür Festivali coşkuyla sürüyor. Önceki gece sahneye çıkan Ferhat Tünç yaklaşık 30 bin kişiye seslendi. Festivalin ikinci gününde Atatürk Stadyumu'nda önce yazar Cezmi Ersöz bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardından Tunç, Türkçe- Kürtçe parçalarla dinleyicilen coşturdu. Tunç, türküleri arasında yaptığı konuşmada Türkıye'de sanatçılann "potansiyel terörist" olarak görülmemesi gerektiğıni belirterek şunlan söyledi: "Türkiye'de sorunlar çözülecekse VMBin bizi yıflarca cezaevinde yaörsmlar. Ayauılar ve sanatçılann bu ülkeyi herkestan daha çok sevdiği bir gerçek. Çünkü onlar bu ülkede yaşayan nalklann seskör, kukğıdır. Herkes kardeşçe yaşamah." Festival kapsamında Tunceh Belediyesi önünde Zazaca tiyatro oyunu sahnelendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog