Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHUHİYET SAYFA HABERLER Karayalçın'ıfan yeni sistem isteği • BURSA (Cumhuriyet) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, iktisadi büyümenin sonuçlannın toplumsal yaşama taşınabileceği yeni bir ekonomik sistemin tasarlanabilmesi gerektiğini söyledi. Karayalçın, "Yeni üretim sistemi" olarak adlandınlan modeli çok değişik yönleriyle izlediklerini dile getirerek "Sol düşünce, daha çok klasik üretim sistemi üzerine inşa edilmiştir. Ama, şimdi yeni bir üretim sistemi var. Bu üretim sistemi, eskisinden niteliksel ve yapısal olarak farklılık taşıyor^' dedi. Ağar: Bılyetli yönetim gerekii • ISPARTA (Cumhuriyet)- DYP Genel Başkanj Mehmet Ağar, "Türkiye'nin muktedir ve ehliyetli bir yönetime ihtiyacı var" dedi. Partisirün Isparta il teşkilatını ziyaret eden Ağar, hükümeti eleştirerek "Meclis'te sadece sayısal çoğunluğa sahip olan ancak, siyasal çoğunluğu olmayan bir hükümet uzun uzadıya gidemez. Türkiye'de muktedir olmayan bir iktidar bulunmaktadır. tktidann yaptığı tek şey, zam üstüne zam yapmak, vergi üstüne vergi getirmektir'' dedi. BCP: Meclis'in mesaisiboş • ANKARA (ANKA)- Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP), anayasaya aykın yasalar çıkanlmasına önayak olduğu için AKP'yi kınadı ve Meclis'in temmuz mesaisinin "nafıle" olduğunu öne sürdü. BCP'den yapılan açıklamada, Meclis'in "bohça yasalar"la tatile girdiği savunuldu. DSP'den komisyona tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız, TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nun hazırladıgı raporun bir örneğinin genel başkanlan Bülent Ecevit'e verilmesi istemine hâlâ yanıt verilmemesine tepki gösterdi. Yağız, "Komisyonun hazırladıgı bir rapor yoksa, olmadığı açıklanmah, varsa ivedilikle saym Bülent Ecevit'e verilmelidir" dedi. Karakoto gece baskmı • İZMİR (Cumhuriyet EgeBürosu)-TBMM Insan Haklaruu Inceleme Komisyonu sözcüsü Ahmet Faruk Ünsal ve üye Cavit Torun, işkence yapıldığı iddia edilen Gümüşpala Karakolu'nda geceyansı incelemede bulundu. Ünsal, karakolda bazı aksaklıklar bulunduğunu belirtti. TİKKO operasyonu • TOKAT/tZMÎR (Cumhuriyet) - Tokat'ın Zile ılçesi kırsal kesiminde TKP-ML TÎKKO'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralannda terör örgütü kuryesinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. TlKKOüyesi Muzaffer Öztürk ise Izmir'de yakalandı. Üretimden vazgeçildi, Türkiye, kendi kendine yeten ülke konumunu yitirdi Tanmpolitikasının iflası• Ziraatçiler Demeği AKP'yi eleştirerek uygulanan tanm politikasının ulusal çıkarlarla uyuşmadığını açıkladı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Gürol Ergin "Tanm, planlı bir politika izlenerek güçlendirilebilir. Bu bir anlayış meselesidir ve hükürnetin de böyle bir tavn yok" dedi. EVRİMKAY* Türkiye nüfusunun yansm- dan çoğuna istihdam yaratan. sanayinin hammaddesi ve iç ti- caretin temel dinamiğini oluş- turan tanm sektörünün, uygu- lanan yanhş politikalarla 198O'li yıllardan bu yana yaşadığı sı- kıntılar, AKP hükümetinin IMF güdümlü programlanyla daha da ciddi boyutlara ulaştı. TEMA VAKFIDANIŞMANI GÜRBÜZ'ÜN ARAŞTIRMASI IMF'ye bağımlı uygulama TEMA Vakfı Danışmanı Mahir Gürbüz'ün hazırladığı «TEMA Vakfi'ıun Türkiye'nin Tanm PoKtikalan ile hgiti Görüş ve Önerikri'" adlı çalışmada IMF politikalanna bağımlı olarak geçmişten günümüze değin yapılan uygulamalar ise şöyle aktanhyor: 1/ Desteklemeye konu ürünlerin ^. fiyat artışlan IMF'nin izin verdiği " düzeyde tutuldu • Destek fiyatı uygulamasına 2002'de son verildi. Tanm Satış Kooperatifleri Birlikleri, özerkleşme adı altında ilgili bakanlığın yönetimine devredildi. • Tanmsal kredi faiz sübvansiyonuna son verilerek, Ziraat Bankası kredilerine ricari faiz düzeyinde yüzde 70 faiz uygulaması başlatıldı. TEMA Vakfı Danışmanı Zi- raat Yüksek Mühendisi Ma- hirGürbüz. Türkiye'nin, mey- ve ve sebze gibi kimi ürün gruplannnı dışmda kendi ken- dine yeten ülke konumunu bü- yük ölçüde kaybettiğini vur- gulayarak, "AKP Hüküme- ti'nin yürüttüğü bir tanm po- tirikası yok_ hükümet, sadece LVlFıımveDünyaBankası'nın dayattığı Doğrudan GeKr Des- teği Projesi'nj uygulamaya ça- hşıyor" dedi. Gürbüz, dünya- nrn hiçbir ülkesüıde tek başı- na bir tanm politikası olarak ör- neği görühneyen "Doğnıdan GelirDesteğr" yönteminin sek- törün üretim gücünü geriletti- ğini belirtti. TMMOB Ziraat Mühendis- leri Odası Başkanı Prof. Dr Gü- rol Ergin de AKP Hüküme- ti 'nin her konuda olduğu gibi tanm konusunda da planlı ol- madığını ifade ederek, "Tanm, planlı bir politika izlenerek güç- lendirOebOir. Bu bir anlayış me- selesidir ve hükümetin de böy- le bir tavn yok" diye konuştu. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı İbrahim Yetkin ise ta- nm sektörünün negatif bir dö- nem yaşadığım dile getirerek, AKP hükümetinin uyguladığı tanm politıkalannın ulusal çı- karlara ters olduğunu söyledi. Yetkin, şöyle konuştu: "Bupo- Htikalar, üretimden vazgeçmiş tanmsal sanayiyi ve bağunhb- ğı getiren potitikalardır. Tanm- da getişebilmenin tekyolu, ulu- sal politikalar izlenerek üreti- mi ve üretkenliği öne çıkar- makür. Bu bir tercih mcselesi ve AKP Hükümeti bunu tercih etmiyor." Topraklar terk edilivor Sahip olduğu topraklan uzun süre işledikten sonra satıp Sı- vas'tan Istanbul'a göç eden 59 yaşındaki Hilmi Yavuz, ürün fıyatlannın düşmesi, destekle- rin bitmesi, mazot ve gübre fi- yatlannın artmasıyla ektiği ürü- nü tarladan kaldıramayacak du- ruma geldiğini anlattı. Yeni ekim yılı için tohum dahi ala- madığını ifade eden Yavuz, şöy- le devam etti: "Arük gücüm kalmadL Benim 6 çocuğum var ve hepsini de çiftçüikle okut- tum.Elqpbiçmeninarükbiran- lamı kalmadı. Tarlalan saüp İstanbuTa yerleştik." Osman Pepe: Gözlük değiştirin AHCVIETŞEFtK TRABZON - Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in orman niteliğini kaybetmiş arazilerin satışına olanak sağlayan anayasa değişikliğini tarafsız olarak değerlendirmesini bekledıklerini belirterek, "Hâlâ buralara orman dryenkrin gözlüklerini değistirmelerini öneririm" dedi. Trabzon Uzungöl'de gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Pepe, Sezer'in daha önceki iptal gerekçelerini yeni yasada gözönüne aldıklannı belirterek, "Böylece iptal gerekçesi ortadan kalknuş oklu. Sayın Sezer'in eğilinü söz konusu değiL Yasayı objektif olarak inceleyeceğini söyledi" diye konuştu. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@ttnet.net.tr Ordu milletvekili Kazım Türkmen, Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'yu suçladı: Fındıkfiyatuıdabasla var• CHP'li Türkmen, hükümeti eleştirerek fmdık fiyatını Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Zapsu'nun belirlediğini ileri sürdü. Türkmen, "Bunlar 2003 yılı fındığım çoktan sattı. Şimdi 2004 fındığım ve üreticiyi satıyorlar. Ama bunlarm hesabını soranz" dedi. ö ERDOĞANERİŞEN ORDU-CHP Ordu Milletve- kili Kazım Türkmen, fuıdık fi- yatının düşük olması için Baş- bakan RecepTayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanı Cüneyd Zapsu'nun hükümete baskı yap- tığını iddia ettı. Türkmen, "Bun- lar2003yıhnndığuııçoktansat- tı. Şimdi 2004findığmıve üreti- crvi sanyorlar. Ama bunlann hesabını soranz" dedi. Bir dönem FÎSKOBİRLİK'te genel müdürlük yapan Türk- men, Kumru ilçe kongresinde hükümete sert eleştirileryönelt- ti. Hükümetin fındık politika- sını milletvekili bile ohnayan uluslararası fındık ihracatçısı sıfatıyla Zapsu'nun belirledi- ğini ileri süren Türkmen şöyle konuştu: "Yeni sezon fuıdığın toplanmasuıa bir hafta kaldı. Ancak hâlâ fiyatı ve poHtikası açıklanmadL Fmdıküzerine flk ZYÜREK: YÖNELTİLENSUÇLAMALAR HAKSIZ CHP'de istifalar kişisel ve özel nedenlerle oldu C ayunu FÎSKOBİRLİK stokla- nndaki nndıklan tüccartara sat- ürarak oynadüar. Busayedeyap- üklan alrvreden doğabilecekza- rardan kurtuldular. Dolayısıy- la nndıkfiyatian da düşrü. tkin- ci oyun iseyinesezonunfiyaüko- nusunda mnanryor." Türkmen, Erdoğan'ın 3 Ka- sım seçimi öncesinde "Fmdık fiyatı 3 Kasun'dan hemen son- ra 2 mflyon Hra olacak. Fmdığı- nızı satmayuT sözünü verdiği- ni anımsatarak "Fmdık2 mflyon Hra ojmadıgı gibi daha da geri- ledL Üstelik Başbakan, stokla- rdaki ûndığın küosunun orta- lama 1 milyon 650 bin liradan sanlmasına göz yumdu" dedi. DYP Genel Başkan Yardım- cısı Ne\7at Ercan, fındık üze- rinden kumar oynandığını iddia ederek "Üreticinnıvemilletimi- zin hakkmı,miHettenyetki atana- mış bir zebunun hayal avuç- lanna bırakmayacağiz" dedi. HP KONGRESİBUGÜNLÜTFÎKIRDAR 'DA îstanbul il başkanlığı için üç aday yanşacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekıli Mustafa Özyürek, Ağn Milletvekili Cemal Kaya ve Batman Milletvekili Nezir Nasıroğhı'nun kişisel ve özel nedenlerle partiden istifa ettiğini _ _ _ ^ _ _ belirterek "CHP'ye dönük suçlamalan haksHdır" dedi. Özyürek, Kaya ve Nasıroğlu'nun "CHP'den Toprama Kazandırma YasasTna karşı çıküğı, partiiçi demokrasi ve sosyal demokrasiden • CHP Grup Başkanvekili Özyürek, istifa eden Kaya ve Nasıroğlu'nun partide demokrasi olmadığı yönündeki açıklamalannın gerçeği yansıtmadığını söyledi. sapüğı için istifa ettik" açıklamasmın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özyürek, yazıh açıklamasında, Topluma Kazandınna Yasası'nın oylanması sırasında Kaya ile aralannda geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Kajîa, bana 'Söz verdim. Ret oyu verirsem, Agn'ya gidemem' dedi Bunun üzerine kendisine 'Istersen _ _ _ ^ _ _ oylamaya katümayabilirsin' dedhn. Kaya buna 'MHP'hlergıbimi davranayım yani' karşınğını verdi Ben de Kaya'ya 'Ret oyu verdiğimiz için biz CHPTiler MHP gibi mi davranıyoruz? Sen bu durumda parti Îstanbul Haber Servisi-CHP îstan- bul Ü Kongresi bugün toplanıyor. Lüt- fi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak olan kongrede ha- len ilbaşkaıüığı görevini yürüten Şi- nasiÖktem'inyanı sıra, MehmetBö- lükve Baturlberbaş- ^^-^~— kanhk için yanşacak. 637 delegenin oy kul- lanacağı kongrede, bi- ri başkan 20 kişihk yö- netim kurulu ile 140 kuraltay delegesi beür- lenecek. Öktem,ilçebaşkan- lanndan büyük destek aldığını, hedefinin par- ti içerisinde kavgalara • Başkan Şinasi Öktem'in yanı sıra, Mehmet Bölük ve Batur Ilter'in il başkanlığı için yanşacağı kongrede, 20 kişilik yönetim kurulu da belirlenecek. ile yolunu ayırmak istiyorsun' dedim." Özyürek, yasaya kabul oyu veren milletvekilleri için de bir yaptınm düşünmediklerinin altını çizdi. son vererek yeniden Kuvayı Milliye ruhunu hareİcete geçirmek olduğunu behrtti. Başkan adaylanndan Batur Ü- ter ise CHP'yi yerel seçimlere ve ge- lecekteki genel saçimlere Mustafa Kemal ruhu içinde hazırlamak iddi- asında olduklannı vurguladı. Diğer başkan adayı Mehmet Bölük ise re- jim bunahmı yaratan, yolsuzluklara göz yuman AKP iktidanna karşı CHP'nin etkili muhalefet sergileye- ^ ^ ^ ^ - ^ mediği iddiasıyla yo- la çıktıklannı belirtti. Bölük, parti içerisinde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı da mücadele edecekleri söyledi. Çarşaf liste yönte- miyle seçimlerin ger- çekleştirileceği kong- rede, bir başkan ile 20 il yönetim kurulu üye- si, 9 il disiplin kurulu üyesi, 140 ku- rultay delegesi belirlenecek. Kongre- de başkanlığın yanı sıra, kurultay de- legeliği seçimlerinde de büyük çe- kişme yaşanacağı belirtiliyor. POLİTtKA GUNLUGU HtKMET ÇETİNKAYA Denizin Çağırışı... Masmavi ilkyaz akşamlannda buluşurduk kimi zaman; serin sonbahar öğlelerinde oturur uzun uzun konuşurduk... Buluştuğumuz yer Konak'ta, Kemeraltı'nın he- men girişinde bulunan Ankara Palas'ın pastane- siydi... Ben bir iki kanyağı götürürken o gülerdi: "Çok mu seviyorsun içkiyi Hikmet..." Kimden mi söz ediyorum? Kemal Bilbaşar'danL Gazetede yaşı kırka yaklaşan arkadaşlardan ba- zılarına sordum: "Kemal Bilbaşar'ı tanır mısınız?" Bazıları "adınıduydum"deyipgeçiştirdiler, yaş- ları yirmi-otuz olanlar "O da kim, duymadık" diye yanıtladılar... Masamın üzerinde iki kitabı vardı Kemal Bilba- şar'ın. Birisi 'Denizin Çağınşı', öteki 'Başka Olur Ağalann Düğünü'. Yeni baskılarını yıllar sonra Can Yayınlan yapmıştı... 'Denizin Çağınşı'm okurken Ankara Palas gün- lerini, Fuar'daGolfGazinosu'ndaki akşamlan anım- sadım... Kemal Bilbaşar, insan sevgisi olan bir sosyalist- ti, ben gençlik yıllanmda ondan çok şey öğrendim!.. • • • Yıllarca Izmir'de yaşamıştı Kemal Bilbaşar... Demokrat Izmir'de yazılaryazmıştı, bir dönem Türkiye Işçi Partisi il başkanlığı da yapmıştı... Attilâ llhan, TİPmucizesi' başlıklı yazısında (28 Şubat 2001 -Cumhuriyet) Kemal Bilbaşar'ı anla- tır: "...Kemal Bilbaşarhanidirlzmir'deyaşıyordu;50'li yıllarda bir öğle sonu, beni ve Can'/ (YücelJ elle- hmizden tutup Demokrat Izmir'e götüren, gaze- tenin sahibi Adnan Düvenci'y/e tanıştıran da oy- du; hiç unutmam, Ankara Palas'taki konuşma- mızda bana şöyle demişti: -...sosyal sorumluluk sahibi yazar, gazetenin büyüğünü küçüğünü seçmez; kaldı ki, bu gazete Samet Ağaoğlu'nun. Burhan Belge'n/n, Naci Sadullah V), Halikarnas Balıkçısı'n/n; daha kim- lerin, yazdığı bir gazete; sizgenç kalemler, hürri- yet davasına omuz vermeyecek de, kimler vere- cek!- ••• Denizin Çağınşı'nı okuduğumda birgün Kemal Bilbaşar'latanışacağımı; Naci Sadullah Danış, Ha- likarnas Balıkçısı, Samim Karagöz'le biriikte ay- nı sofrada buluşacağımızı hiç düşünmemiştim... 70'li yıllarda bir akşam bu kez Şükran Lokanta- sı'nda llhan Selçuk, Aziz Nesin, Naci Sadullah, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı'yla biriikte ol- muştuk... Kemal Bilbaşar 'Denizin Çağınşı'ru 1941 'deyaz- dı, ben ise 6O'lı yıllann başında okumuştum... Türk edebiyatında psikolojik yabancılaşmanın ko- nu edildiği, bir taşra kasabasında öğretmenlik ya- pan kişinin çelişkilerini, hesaplaşmasını incelikle an- latan bir romandır 'Denizin Çağınşı'. Bu roman Türk edebiyatında hak ettiği yeri hiç bulmadı... 'Denizin Çağınşı' 1930'lu yıllann Cumhuriyet Türkiyesi'ni anlatıyor... Yaşamın derinliklerini, insanın iç evreninde ulaş- mak istediği gizli tapınakları, sevgi ormanını, sarı- şın kadın saplantısının erkek üzerinde etkisini bu kitapta bulabilirsiniz... • • • Fethi Naci beş yıl önce 'Denizin Çağınşı' üze- rine Cumhuriyet Dergi'de üç hafta yazdı... Dedi ki: "...Denizin Çağınşı, her zaman keyifle okunacak bir roman..." Ben de 'Denizin Çağınşı'nöaBehçet Necatigü'in soylediği gibi Dostoyevski'nin tiplerini bulmuştum gençlik yıllanmda... Çünkü, Türi^ye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine ışık tutuyordu aynı zamanda Kemal Bilbaşar... Izmir'in içindeki taşrayı yakaladım ben; Alsan- cak'tan Kahramanlar'a doğru yürüdüm, o bostan bahçelerini aradım... Içimde yanm kalmış bir şarkı; dilimde Necati Cu- malı'dan dizeler: "Bilirim yalnızlık üşütür irtsanı Kalp daima sevecek birini arar Hatırlar bakışlarda kalan aşklannı Ağaçlık yollarda akşam dolaşmalannı" Evet.. Kemal Bilbaşar'ı okumanın tam zamanı- dır. Fethi Naci'nin de belirttiği gibi, 'Denizin Çağı- nşı' degeri anlaşılmamış bir romandır!.. Degersizlerin çoğunlukta olduğu günümüzde, ba- zı değerierimizi zaten yitirmedik mi?.. hikmet.cetinkaya a cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ziyaretine izin verilmiyor Aliyev'e 'rectal' tüp takıldı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Azer- baycan Cumhurbaşka- nı Haydar Aliyev'in sağlık durumuna iliş- kin spekülasyonlar bit- miyor. GATA Genel Sekreteri Kurmay Kı- demli Albay Ekrem Kaynak, Aliyev'in iyi olduğunu söylerken, Ulaştırma Bakanı Bi- naü Yıldınm, herhangi bir enfeksiyona mey- dan vermemek için Ali- yev'in ziyaret edilme- sine izin verilmediğini kaydetti. Ancak, Ali- yev'e dün kalın bağır- sağındaki sorunun cid- dileştiği, kendisine "rectal" tüp takıldığı öğrenildi. Kaynak, düzenledi- ği basm toplanrısında, tedavisi süren Ahyev'in iyi olduğunu belirtti. Bakan Yıldınm dün Bakû'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onceziyaret eönekis- tedim,ancaksağhğı açı- smdan herhangi bir en- feksiyona meydan ver- memekiçin ziyaretçi ka- bul etmek istemedikle- rinisöviediler.Fakatdu- rumunun gayet iyi ol- duğunu, hatta kendisi- nin hafta sonu taburcu olma\ı arzu ettiğini ve gerekh' konsültasyvnlar buna müsaade ederse taburcu edeceklerini söyledfler" dedi. Azerbaycan'da mu- halefeti destekleyen ba- sın organlan ise Ali- yev'in 31 Temmuz gü- nü yaşamını yitirdiği haberini vermeyi dün de sürdürdü. t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog