Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİ/ET SAYFA HABERLER • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) geçen haftalarda 4 hastaya yönelık organ naklinde başanya ulaşıldı. Prof. Dz. Tbp. Kıdemli Albay Turgut Tufan, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki donörden alınan karaciğerin, er Ferhat Erel'e, şehit Yüzbaşı Cem Ekber Istanbullu'nun karaciğerinin, eşinin izniyle subay eşi Demet Çanga'ya nakledildiğini belirterek, diğer hastalara yönelik nakillerin başanyla uygulandığını ve hastalann iyi olduğunu söyledi. TSFdentayaramanken jüçüteri • ANKARA (ANKA) - Tüık Standartlan Enstitüsü "hıyar" standardını yenidcn belirledi. Buna göre, hıyar bütün, sağlam, taze görünüşlü, diri ve temiz olacak. Edinilen bilgiye göre, TSE'nin standardını beliriediği hıyar Çengelköy, Langa ve Dere olarak 3 çeşide aynhyor. Standartta ekstra, birinci sınıf ve ikinci sınıf olarak da aynlan hıyarlarda ekstralann neredeyse kusursuz olması istenirken, birinci sınıf hıyarlarda hafıf eğim ve renk bozukluğu kabul edilebiliyor. Bağcılar'da su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Bağcılar'ın bazı mahallelerine, 5 Ağustos Salı günü saat 02.00'den itibaren 24 saat süreyle su verile- meyecek. istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi'nden (ÎSKİ) yapılan açıklamada, Mahmutbey'deki su haznesi inşaatında yapılacak çalışmalar nedeniyle Bağcılar'm, merkez, Mahmutbey, Göztepe, Fatih, Demirkapı, Kirazlı, Yenimahalle, Güneşli ve Evren mahallelennde su kesintisi uygulanacağı bildırildı. İstanburda hırsız dehşeti H İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa'da tartıştıkJan özel güvenlik görevlisini bıçak- layarak öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si, Eyüp'te 2 işyerinde hırsızlık girişiminde bulunduktan sonra yakalandı. Polis tarafindan Küçükköy'de yakalanan 2 zanlr daha sonra Bayrampaşa Polis Merkezi'ne gönderildı. Öğrencüerin hayvan sevgisi • BAKnN(AA)-Bartın'daüköğretirnokulu öğrencüeri, sokakta bulduklan yeni doğmuş köpek yavrusunu, biberonla süt vererek besliyor. Cumhuriyet Üköğretim Okulu'nda öğrenim gören 9 öğrenci, bahçesinde annesi tarafından terk edilmiş olarak bulduklan ve "Şanslı" adını koyduklan yavru köpeği, muayene ettirmek amacıyla Veteriner Tamer Okur'a getirdiler. Öğrenciler, yavru köpeğin süt ve diğer vitamin ihtiyaçlannı karşılamak içüı mahalle sakinlerinden yardım topluyor. Umuııi tuvalette bebek buhndu • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy'deki bir umumi tuvalette yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yenibosna Metro Istasyonu yamndaki tuvaletten gelen ağlama sesini duyan yurttaşlar, bir çanta içındeki bebekle karşılaştılar. Erkek bebeğin, birkaç günlûk olduğu öğrenildi. Yetkililer, sağlık durumu iyi olan bebeğin Çocuk Şube Müdûrlüğû ekiplerine teslim edildiğini bildirdiler. Geyve f de orman yangını • GEYVE (AA) - Sakarya'nın Geyve Ilçesi'nde çıkan yangında yaklaşık 5 hek- tarlık çam alan kül oldu. Rüzgânn etkisiyle yayılan yangın, Orman Bölge Müdûrlüğû, Geyve Belediyesi, çevre beldedeki itfaiye ekipleri, Jandarma, Köy Hizmetleri ekipleri ile vatandaşlarm müdahalesiyle kısmen kon- trol altına alınabildi. Söndürme çalışmalanna Orman Bakanlığı'ndan bir helikopter de katıldı. 1 kîşiye 1 tnilyon 656 milyar • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, '3, 10, 15, 18,47,48' olarak belirlenirken 6 bilen bir kişi 1 trilyon 656 milyar, 257 mily- on 350 bin lira ikramiye kazandı. Çekilişte, 5 bilenler 2 milyar 256 milyon 200 biner, 4 bilenler 19 milyon 750 biner, 3 bilenler ise 1 milyon 700 biner lira ikramiye kazandı. Bakan Akdağ'ın genelgesi ile özel şirketler, kuracaklan tıbbi cihazlan para karşılığı işletecekler Hastanede 'kiracı' dönemiMUSTAFAÇAK1R ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ göreve gelmesinin ardından başlattığı "sağhkta özeDeştirme" giri- şimine bir yenisıru daha ekiedi. Ak- dağ, yayımladığı genelge ile bakanlı- ğa bağlı sağlık kurumlarındaJd tıbbi cihaz eksikliğinin fırmalardan *hizmet saün ahnması" yoluyla giderilmesüıi istedı. Böylece firmalar hastane içine kuracaklan cihazlan işletecekler, kar- şılığında bütçeden para alacaklar. Sağlık Bakanı Akdağ, genelgesin- de bakanlığa bağlı sağlık kurumlan- nuı artan hasta potansiyeli, hastalık profillerinin değişmesi, birçok hasta- AdllTI adim ÖZelleştİrme - Bakan Recep Akdağ, sağlıkta özelleştirme girişimine bir yenisini daha ekiedi. Akdağı yayımladığı genelge ile bakanlığa bağlı sağlık kurumlanndaki tıbbi cihaz eksikliğinin özel şirketlerden "hizmet satm alınması" yoluyla giderilmesini istedi. hğuı tanı ve tedavisinin yüksek tekno- loji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabi- lir hale gelmesi nedeniyle bazı ku- rumlann bu cihazlan satın alma yo- luyla temin ettiklerini beluiti. Birçok kurumun sağlık hizmetleri sunumunda gerekli olan yeterli sayı- da ve özellikte tıbbi cihaza sahip ol- madığını belirten Akdağ, tıbbi cihaz- lann "hizmet satm ahmı yoluyla" fir- malardan temin edilmesini istedi. Ge- nelgeye göre hizmet satın alımına ka- rar verilen cihazlar, "ikinci el" olabi- lecek, ancak 5 yaşuıdan büyük olama- yacak. Hizmet satın alınması yoluyla sağ- lanan tıbbi cihazuı işletilmesi için ge- rekli olan elektrik ve su hastane tara- fından karşüanacak. Firma hastane içine kuracağı übbi cihaa isletecek, kar- şıhğında ise Bütçe Uygulama Talima- tı 'nda belirlenen birim fıyatlar üzerin- den ücret alacak. Tıp Kurumu Derneği Genel Sekre- teri Dr. AMRnaÜçer, genelgeyle Sağ- lık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin bizmeti piyasadan "ortakhk modeH" ile sann alacaklanna işaret etti. Firmalann yüksek hasta potansi- yeli nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneleri aracı olarak kulla- nacaklannı belirten Üçer, "Bu po- tansrvel karşıhğuıda devlet hastanele- riyle özel teşebbüs arasında ottakfak hakkı doğuyor. Böylece bir yandan birinci el pahab ve yüksek teknoloji- ti tanı ve tedavi cihaziannın ithalaü özendiriliyor ve teşvik ediliyor, bir yandan da özel girişimcilerin ikinci el übbi cihazlaruun tuketim potansiye- ti artûnlmış oluyor" dedi. Sistemin işlemesiyle özel girişim- ciler ile hastanelerin kârlannı arttıra- caklannı kaydeden Üçer, "Sosyalgü- venlik kurumlaruun, diğer resmi ku- rumlann ve gûvencesiz yurttaşlarm sağlık harcamalan ise alabüdiğince artmış olacak. Bir de yüksek teknolo- jiH, pahalı tanı ve tedavi cihazlannın ve bu cihazlann sarf malzemelerinin ithalatmda bir patlama yaşanacak. Böylece ulusötesi şirketler de kârlan- na kâr katacak" diye konuştu. Mustafa Sangül, belediyenin AB kentleri arasına katılacağını açıkladı Yeni ŞişlTy e adım aclııııERCAN SÜT istanbul'un merkezinde ye- ni bir kent yaraulıyor adım adım. Şişli, kenti yönetenlerce yeni- den yapılandınlryor. Bu yapılan- ma birkaç yıl önce başladı ve gerçekleştirilenler hepimizin gözleri önünde oluyor. Yaptığı çalışmalarla adım adım Şişli'yi güzelleştiren Be- lediye Başkanı Mustafa San- gül önümüzdeki dönemde Şiş- li'de yaşanacak değişimleri şöy- le özetliyor: "ŞişB ferakki Lise^aninbuhın- duğu alanın altına iki bin araç- nk bir otopark yapmayı planb- yonız, aynı zamanda oradaki trafik sıkışıkhğını gidermekiçin bir yeralü tüneti yapmayı plan- lıyonız. Teşvildye Camii'nin önünden trafik akışı aşagı ine- cekveŞjşji Kaymakamhğı önün- den yeryüzüne çıkacak. Bu pro- jderin önümüzdeki yü sonunda gerçekleşmesini istiyoruz" Yenl saölık ocakları Emekliler dinlenme evlerini, işçi ve emeklilerin yoğun ola- rak bulunduğu gecekondu ma- hallelennde arttırmayı plan- ladıklannı anlatan Şişli Belediye Başkanı Sangül, "Yine bu ma- hallderde v eni sağhk ocaklan açaeagız. Önümüzdeki dönem- de betediyemiz sınuian içindeyer alacak olan Gültepe'ye ve Aya- zağa'ya özel bir önem verece- ğiz, bunlara Uişkin planlannu- Ücretsizsağhk hizmeti ffic - 7 zağa. Feriköy ve Paşa mahallele- rinde kurulan semt pofikfinflderinde günde yaklaşık 2 bin 400 kisinin muayene ol- duğunu belirten CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sangül, 'Her şeyin başı sağhk di- yerek, belediye olarak büyük semtierimizde ücretsizpoliklmikler açbk" dedi n yapıyonız" diye konuşuyor. Ilçe sınırlan içindeki bütün okullan bilgisayar ve fen labo- ratuvarlanyla donatacaklannı söyleyen Sangül, "Kapalı spor salonlannın, Şişli'de yaşayan tünı vatandaşlanmızın yararla- nabileceği şekflde çok fa/Ja sa- yıdaoünasuıısağlayacağız. Be- kdh enıiz, önümüzdeki yıl Avru- pa Birb'ği Kentleri arasuıa kan- lacak. Bu nedenle A\Tupa Bele- diyesi olmanuı tüm gereklerini titizMkkyerinegetireceğiz" diyor. Mustafa Sangül yapacaklan hakkında ise şu bilgileri veriyor, 'Kuştepe'de açmış olduğumuz ücretsiz çamaşırhane uygula- masının diğer semdere de yayı- lacağını belirtmek istiyorum. Ramazan aji içinde açdan iftar çadırlannı daha çok kişiye hiz- met verecek şekilde planlıyo- ruz." Doğa çocuk Köyü Sangül, "Camilerimize, kili- selerimize, sinagoglarunıza ve cem e\1erimize hiçbir ayrun gö- zetmeden \ erdiğimiz destek de artarak sürecek. Çekül Vakfl'yla birlikte 2. bin 500 çocuğun ya- raıianabileceği "Doğa Çocuk Köyü" Projesi en kısa zaman- da hayata geçirilecek. Cumhu- rn etimizin en büyük bayramı olan, Atatürk'ün "Ya Istiklal Ya Ölüm" dediğı 30 Ağustos'ta coşkulu bir kuttama gerçeklef- tireceğız. Tüm bu yapabildikJe- rimizin yanında yapamadıkla- nmız da var, bunlardan beni en çokinciten ve çaresizliğe sürük- lejen de işsizlik probJemi ve bu konuda olanaklanmızın çok SH nut ofanasL LTkemizin en büyük problemidebu bence. Evinde \> yecek ekmeği olmayan bir insa- nuı en temel sorunu çözümlene- memiş demektir" diyor. Aynı bomba daha önce de kullamldı Yaralanan polism partnağı • Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi bahçesine bırakılan ombanın ses bombası olduğu ve patlama düzeneğinde asit kullanıldığı belirlendi. ANKARA (CumhurİMet Bürosu) - Adalet Bakanlı- ğı Hâkim ve Savcı Aday- lan Eğitim Merkezi bahçe- sine bırakılan bombalı pa- ketin büyük ihmal sonucu patlamasında ağır yarala- nan polis memuru Erol GüMekin'inkopanparmak- lan dikilernedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Hasta- nesi yetküileri, Gültekin'in "elindeki ağır hasar nede- nhieparmaklannın uç uca getirilemediği içüı dikile- medigini" bildirdiler. Pat- layan bombanın ses bom- bası olduğu ve patlama dü- zeneğinde asit kullanıldı- ğı belirlendi. Patlayıcının, bir süre önce Ankara'da 5 ayn yerde kullanılan pat- layıcılarla aynı olduğu bii- dirildi. Incelemeler sonucu, pat- layıcının içerisinde potas- yum nitrat ve şeker bulun- duğu belirlendi. Kavano- zun kapağına yerleştirilen asidin potasyum nitratla temas etmesi sonucu pat- ladığı saptandı. Yargıtay, Kızılay'daki üstgeçidin ayağı, TBMM yakını, Dışişleri Bakanlı- ğı bahçesi ve Ankara Em- niyet Müdûrlüğû yakınla- nnda bir köprüye yasadı- şı sol bir örgüt tarafindan yerleştirilen patlayıcılarla öncelci günlcü patlayıcının aynı olduğu belirlendi. Bir süre önce istanbul ve îzmir'de de çeşitli ey- lemlerde kullanılan patla- yıcılann bazılan tencere- lere yerleştirihnişti. BU KEZ ONLEM ALDILAR İSTANBUL (AA) -* Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu poşet ile Zeytinbur- nu'ndabir sanayi sıtesın- de buhman 2 çanta, ko-, ruyucu kıyafet giyen r bomba uzmanlan tara-* findan kontrol edildi. özel koruyucu kıyafet- * lerle çantalan kontrol eden bomba uzmanı po- lisler, çantalarda her-" hangi birpatlayıcı mad- deye rastlamadılar. Geçirdiği kazada yaralanan Pınar Selek'in bilinci hâlâ kapalı Yoğun bakımdan çıkanldıEDtRNE (Cumhurijet) - Ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yakınlannda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Pınar Selek'in bilinci halen kapalı. Kısa aralıklarla kendine gelen Selek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Tatil için Gökçeada'ya giderken Gelibolu yakınlannda araçlannın şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan Selek'in tedavisi, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Doktorlar, şokta olan Selek'in bilincinin kapah olduğunu, beyin tomografîsinin ise temiz çıktığını • Tedavisi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde süren Pınar Selek'in kısa aralıklarla kendine geldiği ve sağük durumunun iyiye gittiği belirtildi. Doktorlar şokta olan Selek'in beyin tomografisinin temiz çıktığını söylediler. "Pmar biraz tepki venneye başladı. Ağzına bir lokma yiyecek koyduklannda, çiğne' deinklerinde tepki veriyor. Yoğun bakımdan çıkardılar. Normal bir odav'a akblar. Durumu giderek düzenyor." Kazada yaralanan tiyatro sanatçısı Jüüde Kural'ın ise vücudunda kınk söylediler. Kİzayı hafif sıynklarla atlatan avukat Alp Selek, kızuını durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: ohnadığı belirlendi. Kural, Edinıe SSK Hastanesi'nde tedavisinin ayakta yapıhnasuun ardından Istanbul'a gönderildi. SERÜVEN SÜRÜYOR tf Free ChaDenge 2003" ulusal seçmekrinin Bohı'da yapılan son etabına kaülan yanşmaolar, Kuzey Dabnaç>a'da yapılacak Terra Incognita \anşma- sma kaübnakiçin birbirieri ile krvasna savaşım veriyorlar. Organizatöıier, "Free ChaDenge'in şampiyon takımı, 16-21 Eylül 2003 tarihlerinde yapılacak uluslara- rası sehiven yanşmasmda ülkemizi temsil edecekkr" drve konuştular. (AA) SAKALSEN'İN DURUMU AĞIR Sokak çocuklan turiste saldırdı ANTALYA (Cmnhuriyet Bürosu) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokakta satıcılık yapan çocuklann saldırdığı 1 'i Ahnan turist 3 kişi yaralandı. Zafbhann Disco önünde 20'ye yakın çocuk, Alman turist Tonü Sakaken'e (20) boncuk, kolye, çiçek satmakta ısrar etti. Ancak sonuç alamayan çocuklar Sakalsen ile yamndaki Kemal Karatepe (28) ve Ercan Şensoy'a (26) bıçakla saldırdılar. Karatepe ve Şensoy sui ve kollanndan hafif şekilde yaralamrken, karnından bıçak darbesiyle yaralanan Tomi Sakalsen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaralılar, Özel Can Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Saldından sonra kaçan çocuklardan 7'si gözaltına alındı. an Gbrgb ya halkilgisi İtalya Deniz Harp okulu öğrencilerini taşryan "San Giorgio*' adlı yeUcenli okul gemisi. Dolmabahçe açıklannda İstanbullulann zryaretine açddL 1430- 18.00 saafJeri arasmda gemiyi gezme firsab bulan Mirttaşlar, gemi hakkında bilgj edindiler. İtahan öğrenciler de znarederi süresince Türk Deniz Harp Okulu'nda uygulanan eğitim sistemini tanıyacaklar \e tstanbul'un tarihi yerlerini gezecekler. Albay Tulho Rosario Greco Vascello'nun kaptanı olduğu İtahan Donanması'na ait gemi 5 Ağustos'a kadar tstanbul'da kalacak. (Fotoğra^AA) 10 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK Kapadokya'da ralli heyecanı SELAHATTİNŞAHİN NEVŞEHtR-Otomobil ve Motor Sporlan Federasyonu ile Fransız Otomobil Federasyonu'nun düzenlediği "2003 Dünya Cross Country RaDi Şampiyonası''mn 6. ayağı Kapadokya'da yapılacak. Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş, Kapadokya Ralli sinde 4x4 araçlarla motosiklet ve diğer tip motorlu taşıtlann yanşacağuu belirtti. 15'e yakın ülkeden 400 sporcunun katılacağı yanşmanm 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ifade eden Ödemiş, "İlk etabı 405 küometrelik Göre-Sultanhanı arası olarak belirlenen yanşmanm diğer etaplan, Kurugöl- Kuruköprü, Şereffikoçhisar-Taşpmar, Vemnha- Yenibuçukve Erkilet-Büyükkışla'dan r" diye konuştu. % %
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog