Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makale



Katalog


«
»

Şubeye gitmeyen, tatile gider! Nasıl mı? Yapmanız gereken tek şey; bankacılık işlemlerinizi* şubeye gitmeden, Teletel, Teleweb, Telemobil ve TeleVizyon'dan gerçekleştirmek. 1 kişiye çift kişilik Havana - Cancun - Mexico City tatili, 5 kişiye çift kişilik Roma tatili, 50 kişiye Kodak dijital fotoğraf makinesi. 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ne kadar çok işlem yaparsanız, kazanma şansınız o kadar artıyor... Haydi, muhteşem birtatil sizi bekliyor! * Kampanyaya dahil olan Işlemler: döviz alım - satımı, kesinleşmiş fon alım - satımı, kredi kartı ödemeleri ve fatura ödemeleri teletel::: 444 0 444 televv&bwww.teleweb.com.tr YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" Bu kampanya Vapı \e Kredı Bankast A Ş tarafmdan Mıfiı Ptvango ldares''nır B 07 ı MPI 0 1 3 00 02'929-4053 sayt ve 20 06.2003 tanMı z- ıle gerçek.'eşoninektedrr • Kampanyada bankamtz Tiuştentenne 0' 07 2003-31 08 2003 tanhten arasında Teletel, Teieweb Televızyon ve "elemobn kana fannn hertıangı btnnı kullanarak, dövız altş veya sabş, kesnleşmış fon atışı veya satışı, kredı kartı odemesı, fatura ûdemest ışlem gnjpianndan her ay yapacaklan ılk tştem ıçm bır kura numarası veolecektır • Kampanya surest 2 ay ve kampanyaya dahsl oian ışlem grubu saytsı 4 o*duğu ıçm müştenlenmız en fazia 8 çekıltş hakkı kazanabıteceklerdir • 09 09.2003 tanhmde saat 1 1 00de Yapı ve Kred< Bankası A.Ş GeneJ Muduriuğu Yapı Kredı P'aza D Biok Buyukdere Cad Levent-tetanbut adresıode yapdacak çekıtış sonucunda 1 kıştye çift kışıitk 9 gunluk Havana. Cancun, Mexıco Crty seyahatı (ikramıyeye Aır France tle lstanbul/Pana>Havana&Mex)co Cıty^Pans/istanbul ve Meksıka Havayoilan ıte Havana Cancun/Mexıco Cıty arası ekonomı sınrfı uçak btletlen, Havana'da 3 gece Meha Cohıba Otel veya benzen bır oteide, Cancun da 2 gece Resta Amencana CoraJ Beacn Resort OteJ veya benzen twr otelöe Mex>co Crty öe 2 gece Sberaton Otel veya ber\zen btr oteide oda -tahvattı konaklama, transferter şe^ır gezıler, havalımanı vergilen dahıt yurtdtşı çıkış harç pu*u, Mekstka ve Kuba vıze ucreöen ve şahsı harcamalar hançtır) • 5 kişiye çift kıştltk 5 gunluk Rona seyahatı ıkramıyeye AlrtaJıa Havayollan ıle istanbutBomaistanbul arast ekonom smrfı jçak bıletten Roma'da 4 gece 4 yıtdıztı otetde oda kahvatîı kocaWama traTsferier, şehır gezısı, 4 akşam yemegı, havahmanı vergılen dahtl yurtdışı çtkış harç pulu vıze ucretten ve şah& harcamalar hançftr) • Her ıkt seyaftatte Istanbul'clan başlar ve sona erer IstanbuTa ve IstanbuTdan ulaşımtar talıhlıye arttir • Seyahat hedıyea kazanan kıştler bu fıakiannt 31 Aralık 2003 tanntne kadar kulianabıleceklerdtr • 50 kişiye Kodak CX 4200 Dıjrtal foîograf makınea ıkramıyeten venlecektır * Çekıbş sonucunda Havana, Cancun, Mexıco Cıty seyahatı -çtn 1 asıl 2 yedek. Roma seyahatı ıçın 5 asıl 5 yedek Kodak CX 4200 Dıjrtal *otograf makjnesı ıçtr 50 asıl 25 yede* îalıhl beMenecektr • Çekıltş sonuçian 15 Ey*ul 2003 gunu Saban Gazeteaı Türkrye baskısmda ılan edıtecekbr • Aynca kazanan as»l ve yedek taiihJıienn adrestenne PTT yolu ıle taahhuflu gondenier yapılaca<tır • Asıl taiıhlılenn son başvuru tanhı 30 Eylu! 20C3 yedek talıhlılenr son başvunj tanhı 15 Ekım 20O3tur • Çekıitşe 18 yaşındar buyukter katıLabtiır • 18 yaşından küçukler kaNrmş ofsaiar daht kazanmalan haiınde bu fcramıye kendttenne ventmeyecektır • KDV ve ÖTV hanç olmak uzere dığer vergı harç yasaJ yükumiOJuk ve harcamalar talıhlılere arttır • Yapı ve Kredı Bankası A Ş , RPM Radar ReKlam Pazarlama Wuşavırtık A Ş ve DMC Dognxlan Pazariama ve Btigısaya' Hızneüen A Ş çaltşanlan bu çekıiışe katılamazfar • Pıyangoya ıtırazlar tçm ıkramıye son teslım tanhınden rtıbaren 15 gun ıçerısınde MPl ne başvunjlnnaiıdır • Bu pıyangoya tştırak eden herkes bu şarüan kabul etmış sayıJtr Harvard Üniversitesi'nden Prof. Hotamışlıgil: 'Atletik insanlar' dünyası düş değiltSTANBUL (AA) - Harvard Üni- versitesı'nde 200 araştırmacının yer aldığı Genetik ve Kompleks Hasta- lıklar Bölüm BaşkanJığfna atanan Prof. GökhanHotamışbgfl,şişman- ük, şeker ve kalp hastalıklanna ne- den olan "JNK" (Junk-çöp) geni üzerinde çahşıyor. Tatilini ailesiyle Türkiye'de geçi- ren Hotamışlıgil, dünyada hızla ya- yılan şişmanlık, şeker ve kalp has- talığının çok sık olarak bir arada gö- rüldüğünü ve birbirlerinin riskini arttırdığını söyledi. Bu hastalıklann ortak mekaniz- malannı anlayıp, bunlan birbirin- den ayırmayı ve durduracakyöntem- leri geliştirmeyi amaçladıklannı kaydeden Hotamışlıgil, "Şişman- hğa yol açan genlerin fonksiyonla- nnı değiştirerek bu hastalığa yol açan mekanizmalan durdurabilir nıhiz, bunu test ediyoruz. Bunhr hep deneysel ortamlarda, genfcri değiş- T atilini Türkiye'de ailesiyle geçiren Prof. Gökhan Hotanuşlıgil, şişmanlık, şeker ve kalp hastalıklanna neden olan "JNK" (Junk-çöp) geni üzerinde çahşıyor. tirilen fareler üzerinde ohıyor"dedi. Şeker hastalığıyla ilgili çalışma yaparken şişmanlıktan şeker hasta- İığına geçen bir fare modeli ürettik- lerini ifade eden Hotamışlıgil, şun- lan kaydetti: "Bunu test ederken fark ettik ki, hem şişmanlık, hem şeker hem de kalphastahğmadirençfibir fare ohış- tu. Tek bir genle. Bu çok heyecan ve- rici bir gefişme oldu. tlaç geüştirme- ye de çok uygun bir \ol ortaya çıkti." Dûnyayı atletik insanlar dünyası yapmanın teorik olarak mümkün ol- dufunu anlatan Dr. Hotamışlıgil, "Peneysel modeDerde bu başanlabi- liyor. Bir hapanı ne yerse yesin şiş- ntfnlanıayacak hale getirmek müm- kün. Kolesterolü ne kadar yüksek ohırsa oisun kalp hastahgı geçirnıe- yecek halegetirmek mümkün. Ama bunun insandaki uyguiamasmın ne kadardramatikotaca^nı bimhoruz" şekiinde konuştu. ARANOYA Ünlüler çıldırmış olmalı! ANKARA(AA)-Hollywo- od'un ûnlü oyunculan, gözet- lenme ve hayranlarından za- rar görme korkusu yüzünden paranoyak oldu. Internetteki "imdb" sitesi- nin haberine göre, Leonardo DiCaprio yu gözetlenme kor- kusu sardı. Komşulan tara- fından evinin gözleneceğini düşünerek korkan oyuncu, vil- lasının yanındaki binayı satın aldı. Oscar'lı Nicole Kidman da kendisı ve çocuklannın gü- venliğinden endışe duyduğu için lüks katına, yaptırdığı özel kapıdan girip çıkıyor. Hollywood'un iki çocuklu güzel annesi CatberineZeta- Jones'un korkusu ise evinin kurşunlanması. Madonnaile yönetmen Guy Ritchie. koru- malar tutarak malikâneleri- nin güvenliğini sağladı. Ünlü aktör Ben Affleck. ni- şanlısı Jennifer Lopez için es- ki FBI ve CIA ajanlanndan oluşan l milyon dolarlık ko- ruma ordusu kiraladı. Evleri- ne güvenlik kameralan kur- duran Brad Pitt ise bu kame- ralann karşısına bizzat kendi- si geçerek malikâneye yak- laşmak isteyenleri gözetliyor. HERŞEYSERBEST- 'Seks' temalı gecede çü- gınhk doruktay dı. tkrle- yen saatlere doğnı alko- lün etkisiyle kendilerin- den geçen gençler deği- şik bir şekikle eğlendiler. Sınırtanımayan eğlence SEVtMDABAĞ Tatil beldelerinde gece eğlenceleri sınır tanımazken, eğlence merkezleri yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek için yeni arayışlara yöneldi. *He^) Bar" Olüdeniz'de kendine öz- gü teması ile tek. Her on beş günde bir düzenlenen farklı temalı partiler- le gençler müzik eşliğinde kendile- rinden geçiyor. Öraeğin bir gece te- ma olarak "seks" seçümiş. Partiye ka- tılmak isteyen yerli ve yabancı tunst- ler partinin temasına uygun, kostüm- leriyle partiye katılıyor. Daha önce düzenlenen partilerin temalan; pareo, rahip-rahibe, çarşaf olarak belirlendi. Her şey serbest. Formalite yok. Çe- şit çeşit içkiler ve hareketli müzik eş- liğinde gecenin ilerleyen saatlerine doğru kamçılı, tasmalı, boynuzlu, yu- larlı, fularlı... kadınlar ve erkeklerpüs- kürtülen köpük eşliğinde dans etme- ye başhyor. Partinin açüışnıı üç strip- tizci kız ritimli danslanyla başlatıyor. Hareketli müzik eşliğinde Türk, Ingi- liz, Alman, Fransız gençler kendile- rinden geçerek çılgınca dans ediyor. GÖZÜM SETRETLJE /IŞIL ÖZGENTÜRK Bir Varmış De Kaz Dağlan'nda ze\iin ve çınar ağaçlannın ve zakkumlann arasında Tuncel Kurtiz önümuzde, biz ardın- da yürüyoruz. Az sonra yeşilin her tonunun oynaşhğı, zümrüt bir derede suya gireceğiz ve Kurtiz tükenmek bilmeyen enerjisıyle dağlara ve zey- tin ağaçlarına en güzel şiirleri okuya- cak. Önümuzde yürüyor ve biz ona ye- tişmeye çahşıyoruz. Bir buçuk ay ön- ce ben Van'a. o Kars'a Reis Çeük'in yeni fümi *4 İnatHikâyeleri''ni çekme- ye giderken Ankara'da havaalanında karşılaşmıştık. Filme RefikDurbaş'ın şiiriylebaşlamış: "Çıkürgölündesaz- lann serinMğine/bir kekliksürüsünün gölgesi düşmüş™" Fılmler, ojunlarbiryana Tuncel, ha- yatının en güzel işini yapıp yaşadığı bütün hayatlan sevgiyle geride bıra- karak gözbebeği, canuun içi eşi Me- nend ile biriikte Kaz Dağlan'na, Çam- lıbel'e göçmüş. \y\ de yapmış, şimdi Çamlıbel kovıınde bır ~akılhdelivar" diyorlar. "Akh fikri thatro, akb fıkri sinema, akh fikri şür olan bir dehV Köylüler bu dehden fazlasıyla hoşnut, çünkü şimdiden arsa fiyatlan ikiye katlanmış. Zümrüt derede yüzerken içimden "ister misin şuradan bir yunus çık- suT diye umut ederek çevreye bakı- nıyorum, yunuslann tatlı sularda da yaşadıklannı öğrendim ya. ama olmu- yor, gene denizlere gitmeliyim. Şım- dilik deredeyim ve bu kez Güney'e gö- çüp orada en kıskanılacak hayatlardan birinı kuran Fikret Ot\am ve FiKz'i düşünüyorum. Bu sevgıli insanlar Can Yücelın , "Bana Bir Varmış dcVBirVarmış Bir Yokmuş deme!/İçi- me dokunuyor" şıinnın "Bir Varmış de" bölümünü gerçek kılmışlar, tıp- kı Can Yücel gibi. "Nednr" diye soruyorum kendi ken- dıme. "nedir insanlan yeni yaşamlar kunnaya iten, yeni söyİencelere, aşk- laraiten,nedir?" Bırisi "kendine say- gı" dıyor, doğru ama eksik, "hayata ve kendinesavgı" daha tanımlayıcı. Bu epey cesaret isteyen bir iş. Herkesın benimsediği, herkesin kabul ettiği ku- rallan bir anlamda hiçe saymak! Yal- nızlığı ve zaman zaman anlaşıJmaz ol- mayı göze almak! Ansızın Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Mehmet Ali Aybar gelı>or aklıma. Dağlarca. gördüğüm en tavizsiz şair, en çok şiu- olan adam. En çok yalnız. en çok insan olan bir adam. Sadece şiirle yaşamak kolay mı? Ama o öy- le. Sonra Mehmet Ali Aybar, hiç kim- senin Sovyetler Birliği'ne toz kon- durmadığı Prag olaylannın dünyayı sarstığı zamanda, çok yalnız kalaca- ğını bilerek, çok yuhaİanacağuıı bi- lerek "her ülkenin gerçeklerinin fark- lı olduğunu ve her ülkede sos\ alizmin farklı yollarla kurulacağını" söyle- mek kolay mı? Bir başladı mı, bir varmış diyenle- rin arkası kesilmiyor. Ismail Beşikçi. O sakin görünümünün ardında inat- çı. her zaman kendine ve hayata say- f gıh bir yürek. Daha yıllarca hapisler- de yatabilir ama hiç kimse ona ken- duıe ve hayata karşı hıçbır şey yaptı- ramaz, yazdıramaz. Işte en ahşümış göriintü Halet Çam- bel, gene uzun siyah pelerinine sanl- mış, Muğla-Aslantaş arası mekık do- kuyor. Aslantaş'ı milli park yapmak için verdıği mücadele buraya sığmaz, dilerım anılannı yazıyordur, pek çok arkeoloğa umut ve inat aşılayacak o güzelim anılannı. Kim Halet Hanım'a kendine ve hayata dair aykın bir dav- ranış yaptırabılır? Kim'? Bu kendine ve hayata saygı aşk bah- sinde de karşımıza çıkar. Kimileri Behçet Necatigil'in o muhteşem şi- ırinde olduğu gibı, "sevmeleri başka zamanlara bıralar" ve bir bakarki, baş- ka zarnan yok. Ya da her şeyi göze ahp doludizgin yaşar. Aşkın bir utanmaz- lık, bir onursuzluk olduğunu kabul ederve sadece onun emrine girer. Bu da çok cesaret ıster. Bu nedenden bü- vük ;oğunluk Aragon'un "Mutiu aşk yoktar" sözünü ba>Tak edinmiştir. Konu ne kadar da verimli ama ye- rim giderek azalıyor. oysa size bir ha- ber vermek de istiyorum. Bu ay 14- 17 Ağustos arası 2003 yılı Çamlıbel Ha\în ve Şenliğı var. Beş bin kişinin birlıhe yemek yediği, oyun o>nadığı bir şenlik bu. Tabii Tuncel'le Menend, bir \emek ustası Erhan ve bir hayat ustası Ayten Hanım oraya yerleşmiş- ler ja, boş durmak olmaz. Cümle şa- ir, hsykeltıraş. ressam, yazar dostlan da\tt etmişler. Biraz cesaret, bıraz umır ve biraz da sevgi katmışlar işin içirıc. Herkes davetli. ^ot: Şenükle ilgili bilgüeri şu e-ma- il adresinden öğrenebilirsiniz: ö\tinbagi(a zeytinbagL com ya da şutelefonlardan:"»266 387 37 61-62 %reyleisil(5 yahoo.com t lozgenturk(5 superonline.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog