Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2003 PAZAR 16 X lliJ_jJli VMJLÂ JL U i l cumtvfacumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Abbase- 12.15 Show 7VDuygusal {tm\ } önetmenliğıni Turgut Demrragın üstlendığı, vüV başrollerinde Türkân Şoray, Murat Soydan'ın yer aldığı filmde; Abbase Sultan ıle ona âşık olan erkeklerin öyküsü anlatılıyor (1968). Uzun Ölûm 12.30 TRT1 Gerilim (TZ\ (Long KiH, The) - Tobey, oglu Bryce ile bera- ' O ' ber sakın bir hayat sürerken eski ortağı Hol- den gelir ve onu öldürür. Bunun üzerine Bryce ba- basının geçmişini öğrenır. Babası, dört arkadaştan oluşan bir çetenin üyesidir. Cçü sıvil savaş sırasın- da suçsuz bulunmuş ama Holden hapse göndenlmış- tir. Yönetmen:BılJ Corcoran. Oyuncular: Willie Nel- son, Kns KnstoflFerson (1999 ABD, 55 dk). Hoş Kaza 14.05 CINE 5 Güldürü (7T\ (Happy AcckJents) - Bır hemşıre olan Ruby, > ü ' sonunda hayatmın erkeğini bulduğunu düşün- mektedır. Sevgilisi Sam ıle gerçekten de çok iyi an- laşmaktadır. Ancak Sam. 2470 yılından zaman yol- culuğuyla gelmiş olan bir casustur. Yön: Brad An- derson. Oyn: Marisa Tomei, Vincent D'Onofno, Nadia Dajani. Tovah Feldshuh (2000 ABD, 110 dk). Tehlikeli Sır 14.30 Show TV Gerilim (Shadovvcluıser 4) - Corinne ve Mıchael Afh- ka'da buılerce yıl önce yaşamış ve uzaylılaıla kontak kurabilmiş bir kabile ile ilgıli arkeolojık ka- zılar yapmakta olan bir çifttir. Bırgün Corinne de- ğişik akimlar yaymakta olan bir anahtar bulur. O an- dan itibaren o anahtan ele geçirmek isteyen Profe- sör Morton, onun adamlan ve bu anahtan götür- mekle görevlendirilmış bır uzaylı Corinne ve Mic- hael'm peşine düşerler. Yön: Mark Roper. Oyn: Frank Zagarino, Todd Jensen (1996 ABD, 99 dk) Esir Hayat 16.25 TRT 1 Duygusal I Tekstıl mühendisı bir genç, çalıştığı fabrika- dakı desinatör bir kıza âşık olur Ancak ailele- ri, onaylamadıklan bu aşkı engellemek ıçin ellerin- den gelenı yaparlar... Yön: Lütfi Ö Akad Oyn: Ta- nk Akan, Perihan Savaş, Turgut Boralı (1974). Dedelerimi... 17.40 atv Güldürü ^f|\ Genç reklamcı Mehmet'in yıllar sonra doğup >®' büyüdüğü köye dönmesinın nedenı, 5 ninesı- nin aynı anda ölümüdür Düğüne gıden kamyonet devrilmiş ve kasadaki 5 nıne de ölmüştür. Kalaba- lık ve eşraftan bir ailenın 5 dedesı de dul kalmıştır artık. Bir süre sonra dedeleri bir telaştır alır. Biraz ortada kalma korlcusu, biraz da yıllann verdiğı ev- lilik alışkanlıgıyla, bir kadın elinin yaşamlanna sağ- ladığı kolaylığı özlemeye başlarlar. Yönetmen: Er- dal Kahraman. Oyuncular: Toprak Sergen, Şerif S«- zer, Yeşim Büber, Akasya Aslıtürkmen. 21.00/Olay/Cennetin... Aynntıyanda 22.10 / TRT 2 / Yeşil... Aynntı yanda Aklından... 23.15 CINE 5 Güldürü /TTN (Sotitaire For 2) - Katie genç ve güzel bir ka- >3/ dındır. Erkeklerin dikkatini çekmekte ve çoğu kez onlann kurlanna maruz kalmaktadır. Fakat Ka- tie'nin inaıulmaz bir özelliğı vardır. Genç kadın er- keklenn beyınlerinı okuyabılmektedır Katie'nin karşısına Daniel aduıda bır adam çıkar. Danıel, Ka- tıe'den çok hoşlanmıştır ve onu etkileyebilmek için binbır türlü yol dener. Yönetmen: Gary Sınyor. Oyuncular: Mark Frankel, Amanda Pays, Roshan Seth, Jason Isaacs (1995 lngiltere, 106 dk). Sonsuz thtiras 00.30 CNBC-e Gerilim ©(To Die For) - Yaşadığı küçük kasabada kan- yen için yeterli potansıyel görmeyen genç ve güzel Suzanne, lokanta işleten kocasınm, önündeki en büyük engel olduğuna uıanmıştır. Yön: Gus Van Sant. Oyuncular: Nicole Kidman. Matt Dillon, Jo- aquın Phoenıx (1995 ABD-Ingıltere. 120 dk). Hırsızlar... 00.40 Kanal D Dram (77\ (ThkkAsThievıes)- Dığer meslektaşlanndan v3/ farklı olarak talep üzerine hırsızlık yapan, kur- naz ve dikkatlı kiralık hjrsız Mackin. son olarak çe- te reisi Frank Riles ıle anlaşır. Yapacağı iş, Detro- it'teki bir basımevınden mılyonlarca dolarlık yemek fişi çalmaktır. Frank, hırsız Mackin'ın ücretinı Pc- inty Williams aracılığıyla yollar ve kaçacağı araba- yı da ayarlar. Yönetmen: Scott Sanders. Oyuncular: Alec Baldwın, Rebecca De Mornay, Andre Braug- her, Ricky Harris (1999 ABD, 93 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekrana gelen 'Yeşil Ejder', Timothy Linh Bui 'nin ilkyönetmenliği Amerika'da göçmen olmakTV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşa- ğında, Vietnamlı yönetmen Timothy Linh Bui'nin yönet- tiği *Yeşil Ejder"gösteriliyor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, Raşit Çavaş ıle bir ta- nıtım söyleşisi yapacak. Ameriika Birleşüc Devletle- ri'nin yakın tarihinin en ka- ranlık sayfalanndan birini oluşturan Vietnam Savaşı'nın fazla bılinmeyen yönlerinden biri de Amerika'ya götürülen göçmenlerdir. 1975 yıhnda Saigon'un düşmesinden son- ra, binlerce Güney Vietnam- lı ülkedekı kaostan kaçıp kur- tulmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Işte "Yeşil Ejder" ülkelerini ve sevdikJerini geride bırakarak, bilmedıkleri bir ülkeye git- meyi göze alanlann serüve- nini konu ediniyor. Filmde, Amerika'ya gel- dikten sonra, geleceklerinin belirleneceği tarihe kadar Ka- liforniya'daki Pendleton Kampında yaşamak zornuda bırakılan Vietnamlılann öy- küsü aktanlıyor. Filminın se- naryosunu yönetmen Ti- mothy Linh Bui'nin kardeşi Tony Bui kaleme almış. Öy- TRT2 22.10[ Yeşil Ejder - Green Dragon / Yönetmen: Timothy Linh Bui / Oyuncular: Patrick Svyayze, Forrest VVhitaker, Don Duong, Hiep Thi Le, Kathleen Luong / 2001 yılı yapımı ABD filmi 115 dakika. kü kurmaca olsa da, Bui Kar- deşlerin yaşam öykülennden izler taşıdığı ve bu kampta kalmış olanlann tanıdıklan- na dayandınldığı biliniyor. Pendleton Kampında çeki- len "Yeşil Ejder" küçük bir çocuğun Amerikan bayrağı- nın dalgalandığı kampta uyumakta olan göçmenler arasında annesinı aramasıy- la başlıyor. Bu çocuğun gün boyunca yaşadıklan aracılı- ğıyla, Amerika'da göçmen Vıetnamlılar için kurulmuş dört kamptan biri olan Pend- leton'da değişik kişilerle ta- nışıyoruz. Bunlann arasında çocuğun amcası, kampın komutanı, kampın gönüllü aşçısı ve sev- diği erkekle kampta karşıla- şan bir kadın da var. Kamp komutanı (Patrick Swayze) da\Tamşlanyla sanki Ameri- kanın toplumsal vicdanında- kı utancı yansıtıyor. Sevimli aşçı (Forrest Wnitaker) ise bir denge unsuru olarak kul- lanılmış. Film kendilerini na- sıl bir geleceğin beklediğini bilmeyen insanlann tedirgin- liğini yansıtıyor. "Üç Mev- sim" gibi çarpıcı görüntüleri olmasa da, "Yeşfl Ejder" il- giyle izleniyor. tv8 17.25 AvrupaAktüel TV Servisi - Almanya'nm Kuzey Ren Westfalya Eyale- ti Çalışma Bakanlığı ile Tür- kiye Araştırmalar Merkezi Vakii'nın birlikte yürüttüğü Almanya'daki mesleki eği- tim projesi "Avrupa Aktü- el"in bu haftakı konusu. Kani Top'un hazırlayıp sunduğu yapımda, Alman- ya'da yaşayan ve gün geç- tikçe yaşam şartlan giderek ağırlaşan 60 bin Türk'e yar- dımcı olmak amacıyla baş- latılacak projeyle ilgili bilgi- ler veriliyor. CNNTürk 19.05 Tahta At'ın Kardeşleri TV Servisi - "CNN Türk: Perspektif: Tahta At'rn Kar- deşleri" programı, tekrar bö- lümüyle ekrana geliyor. Ufiik Şişman' ın hazırladı- ğı yapımda, Neimi'de ve In- tepe'de kendini Troyalı sa- yan insanlann yaşadığı yer- ler, Troya Savaşı'na ve onun yarattığı kahramanlara da- yanan kardeşlik ele alınıyor. 'Karalama Defteri' TV Servisi - Kitap programı "Karalama Defteri"nde bu hafta DoğanHızlan, -Şiirin Kızkardeşi Ö>kü" kitabının yazan Buket Lzuner ile "Sahici Aşklar KüDrvaü" kitabının yazan Cem Mumcu'yu konuk ediyor. Programın ikinci bölümünde ise, thsan Yılmaz yeni çıkan edebiyat dergisi "Picus"un tanıtımını yapıyor. • CNN Türk, 21.10 Dean efsanesini başlatan fîlm OlavTV 21.00 Cennetin Doğusu - East Of Eden / Yön: Elia Kazan / Oyn: James Dean, Raymond Massey, Julie Harris, Dıck Davalos, Jo Van Fleet /1955 ABD, 115 dk. TV Servisi - 1917 yıhnda Kaliforniya'da, halkın çiftçi- likle geçindiği bir vadide ba- şına buyruk, kural tanımaz er- gen bir çocuk (Dean), sert ba- basına karşı çıkar ve öldü san- dığı annesinin aslında yakrn- lanndaki birgenelevi işlettiği- ni öğrenir. Film, başka birçok şeyin ya- nı sıra ilk seçkin Sinemaskop yapım olarak da nitelendirilır. Yönetmen, yazar John Stein- beck'in aynı adh ve modern bır Habil- Kabil hikâyesini iş- leyen kitabını sinemaya uyar- larken, anlaşılmamış kahra- man Cal Trask için genç bir oyuncuyu, James Dean'i seç- ti. Gerçekten çarpıcı bölümler içeren "Cennetin Doğu- su"nun artı puanı da, genç ak- törün varlığı oldu. Cal Trask, son derece din- dar, marul yetiştiricisi Adam'm (Massey) nörotik oğludur. Calın ikiz kardeşi Aron (Davalos), her babanın gönlüne ferahhk verecek bir gençtir. Baba da Aron'u tercih etmekte, bu da Cal'ı fena hal- de yaralamaktadır. Cal'ın babasının gözüne girme çabalan aynı zamanda savaş sonrası yaşanan kuşak- lar arası kopukluğa da ayna rutuyor. Filmin bütün oyuncu- lan çok iyi. Ama bu yapımla bir gecede şöhrete kavuşan, bir efsaneyi başlatan kişi, Ja- mes Dean oldu. Buna karşı- lık, Jo Van Fleet, mükemmel kompozisyonuyla En iyi Yar- dımcı Oyuncu ödülü alırken, Elia Kazan, James Dean ve Paul Osborn (senaryo) aday- lıkla kaldılar. tv8 12.05 OkayTemiz'in müziğe bakışı TV Servisi - Müziği her yönüyle inceleyen "Intro" belgeseli, bu hafta ikinci bö- lümüyle ekrana geliyor. Figen KuraneL, Ayün Er- deniz ve Berrin İldeniz in birlikte hazırladıklan belge- selde bu hafta, ünlü müzis- yen Okay Temiz ve müzik felsefesi konu alınıyor. Sanatçının atölyesinde gerçekleştirilen söyleşide, vurmalı enstrümanlann ta- rihsel devinimi, ritim çalış- malan ve öğrencilerin bura- da vunnalılarla tanışma se- rü\eni yansıtılıyor. Yapım- da aynca, Temiz' in çocukla- ra yönelik yurt içinde ve dı- şmda yapmış olduğu "ritm ile terapi"çalışmalanna da yer veriliyor. TRT2 12.40 Zeynep Altıok konuk oluyor TV Servisi - "Şiir her za- manrı ın bu haftaki konugu, Sivas olaylannda yaşammı yitiren şair Metin Alüok'un kızı Zeyııep Altıok Söyleşi, ölümünün 11. yı- lında şaırin yaymlanmış eserlerinin yanı sıra, kızı Zeynep'in hazırladığı, şairi çeşitli yönleriyle tanıtan bir biyografi çalışması ve Fazıl Say'ın bestelediği oratoryo üzerinde yoğunlaşıyor. TGRT 12.45 Türk basını konu alınıyor TV Servisi - "Baş Başa" programının bu haftaki ko- nuğu, Türkiye Gazetesi Ge- nel Yayın Müdürü Dr. Resul Izmûü. MehmetSoysal'ın sundu- ğu yapımda, dünden bugü- ne Türk basının nereden ne- reye geldiği, teknolojik ge- lişmelerin Türk basrnını na- sıl etkilediği, ınternetın, ya- zılı basına rakip olup olama- yacağı, özel televizyonlann ve haber kanallannın çoğal- masının karşısında yazılı basının hangi tedbirleri aldı- ğı hakkında sohbet ediliyor. TRT2 20.10 Çobanoğlu ve başanlan TV Servtii - "Başan Basa- maklan"na bu hafta. A Mıl- li Takım Menajeri Can Ço- banoğtu konuk oluyor. Yapımda, Çobanoğlu'nun yaşamöyküsünün yanısıra, kendisiyle ilgili halk röpor- tajlan ekrana geliyor. Tv PROGRAMLARI 10.30 Keloğlan 11.00 7'den 77'ye 11.55 Bü- yük Kedilerin Günlüğü 12.30 Yabancı Film: Uzun Ölüm 14.05Adrenalın 14.40 Dizi: DenizGur- betçilerı 16.25 Yerli Film: Esir Hayat 18.00 TSYD Ankara Futbol Tumuvası Üçüncülük Maçı 20.00 Haber 20.30 TSYD Ankara Futbol Tumuvası Finali 22.20 Gezelım Gorelim 22.50 Kod Adı Sonsuzluk 23.40 Dünya Coğrafyası Altın Kuşağı 00.30 Yabancı Film: Uzun Ölüm (0 312 490 43 00). 10.30 Parametre 10.40 Tüketici Dostu 11.10 Internet TV 12.10 Re- sim Sevinci 12.40 Şiir...Her Zaman 13.10 Pazar Söyleşilen 14.10 45'lıkler 14.40 Bilim ve Teknolojide Büyük An- lar 15.10 Mıknatıs 15.40 Mini Konser 16.10 Kariyer Dünyası 17.10 Üniver- sitem 18.05 Pazar Spor 19.30 Gezgi- nin Not Defteri 20.05 Anadolu Çıçek- leri 20.10 Başarı Basamakları 22.10 Yabancı Film: Yeşil Ejder 01.10 Pa- zar Konseri (0 212 259 72 75). 09.30 Yerli Film: Çam Sakuı 11.00 Oyun Oyun İçinde 11.30 Kınalı Koçum Sürmeli Koyu- num 12.00 Işte Fırsat 12.30 Bizden Birileri 13.05 Dizi: Huzursuzlar 14.00 Çeyiz Sandtğı 14.30 Dizi: Baba Ocağı 15.00 12'ye 10 Kala 15.30 Dizi: Zorakı Komşular 15.35 Enerji Santrallerimiz 16.00 Dizi: Ormancı Baba 16.30 Halkalı Şeker 17.30 Kanun Ordusu 18.00 Ne Yapmalı 18.53 TRT-3 Açılış 19.00 Ispanya Lig Maçı: R. Sociedad-Barcelona (Bant) 20.45 Beşiktaş - Darüşşafaka Basket- bol 1. Lig Karş. (Bant) 22.25 VVimbledon Te- nis Tumuvası (Bant) 24.00 Kapanış. 07.00 Bir Nefes Anadolu 08.00 Gönül Bahçemız 09.30 Bir Dıl- den Bir Telden 10.30 Açık II- köğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 12.00 Anılarda Kalan 13.00 Ankara Üniversitesi Tıp Fak. TSM Korosu 13.30 TSM Stüdyo Konseri 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 22.30 Dıyanet Saati 23.30 Bir Dilden Bir Telden 00.30 Şarkılar Bi- zi Söyler 01.30 Kapanış. 07.30 Yerii Rlm: Devlerin Öf- kesi 09.10 Tomurcuklar 09.40 Hayal Köy 10.10 Büyük Pal- yaço ve Kral 10.40 BirGöç Hikayesi 11.10Dİ- zi: Karanlıkta Koşanlar 12.00 Halk Konseri 13.00 Haberler 13.05 Yörelenmiz Türkülerimiz 13.35 Sağlık Dosyası 13.50 Gençlik Magazin 14.20 Hukuk Rehberi 15.05 Dizi: Mıhriban 16.35 İyi Günde Kötu Günde 17.25 Adrena- lin 18.00 TSYD Ankara Futbol Tumuvası Üçüncülük Maçı 19.50 Almanca-lngilizce Ha- ber 20.00 Ana Haber Bülteni (ÎRT1 Ortak Ya- yın) 20.25 TŞYD Ankara Futbol Tumuvası Fi- nali 22.25 Dizi: Nısan Yağmuru 23.15 SazTar ve Gıtar 24.00 Pazar Söyleşileri 01.00 Gece Haberleri 01.30 Belgesel: Camdaki Yansıma- lar 02.00 Konser: llhan Şesen. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma star cezası uygulanıyor star^ıax FrTÜK'ün StarMax'e verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor. 07.30 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Yerli Film: Kırmızı Lokomotrf 10.00 Pazar Siıprizı 11.45 Deko - Vizyon 12.15 Yerli Film: Abbase Sultan 14.30 Yabancı Film: Tehlikeli Sır 16.30 Yerii Film: Şaka Yapma 18.30 Dızı: Ash ile Kerem 19.30 Show Ana Haber 20.30 Olacak O Kadar 22.15 Pazar Keyfi 00.15 S- por 00.45 Son Haber 01.15 Yabancı Film: Cebennem Dağı (0 212 355 01 01). ^^ i _ _ 08.15 Elma Şekeri 09.00 Çızgi M T t f Film: Atom Karınca 09.30 Çizgi * " Film:Beyblade10.15Dizı:Temel Reıs 10.45 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 BaşTacı 14.30 Dizi: Sabrina 15.10 Çiz- gi Film: Temel Reis 15.40 Çızgi Film: Atom Karınca 16.10 Çizgi Film: Beyblade 16.40 Di- zi: Polis Akademisi 17.40 Yerii Film: Dede- lerimi Evlendirirken 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.15 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.40 A Ta- kımı 22.25 Savaş Ay'la Sokak Arası 23.55 Di- zi: Viper 01.25 Haberci (0 212 354 30 00). 09.00 Haberler 09.20 Gece Gün- düz 09.35 Euro Info 10.05 Kültür ve Kimlik 12.10 Basın Odası 13.00 Haberler 13.10 Motorspor 14.10 Trans- vvolrd Sport 14.40 Formula 1 Özel Programı 14.50 Formula 1 17.00 Haberler 17.10 Futbol Aktüel 18.10 Transvvorld Sport 18.30 Perfor- mans 19.05 Racing 19.35 Spor 20.00 Haber- ler 20.30 Günden Dışı Yazlıkta 21.05 Dino- zorlar Çağı 23.05 Gece Gündüz Özel 00.30 Transvvorld Sports (0 212 335 00 00). 08.00 Çizgi Film: Ace Venture 09.30 Çizgi Film: Taş Devri 10.00 Yabancı Film: Bebek Bakıcıları 12.10 Evim E- vim Güzel Evım 13.10 Yabancı Film: Çrfte Bela 14.50 Grafi2000. Comedy 16.30 Beach Voley 2003 Türkiye Serisi 17.00 Yabancı Film: Kanun Namına 19.25 Amsterdam Tur- nuvası "Galatasaray-üverpool" (Canlı) 21.40 Amsterdam Tumuvası "Inter-Ajax" (Canlı) 23.30 Sen Gidince 00.40 Yabancı Film: Hır- sızlar Arasında (0 272 275 51 11). 09.30 Başaranlar 10.00 Zırveye Doğru 11.00 Dizi: Erguvan Yılları 12.00 öğle Haberieri 12.45 Başba- şa 14.00 Yerii Film: Vukuat Var 16.00 Ekst- ra Magazin 17.00 Sibel Tumagöl Show 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Kirve 21.15 Müslüm ve Yunuf Show 23.30 Yabancı Film: Kurtuluş 1 00.20 Haber 01.00 Başbaşa (0 212 454 56 00). 08.30 Dostlanmız 09.15 Spor 09.30 özel Sektör 10.00 Belgesel: Kaf | Dağı'nın Son Atlıları 11.05 Manşet özel 12.10 Türkiye'nin En İyi Tatil Otelleri 12.30 Stil 13.15 Spor 14.15 Motor Sporları 15.10 Pivot 16.00 Haber 16.15 VVorld Sport 17.15 Frekans 17.35 Stil 18.05 Belge- sel: Hillary Clinton 19.05 Perspektif: "Tahta At'ın Kardeşleri" 20.30 SporAna Haber 21.10 Karalama Defteri 22.15 Perspektif: Hedefte- ki Ulke Iran 23.30 Frekans 24.00 Haber 00.20 Özel Sektör (0 212478 50 00). 07Q0 Haberler 07.05 Yabancı Film: Dodge Crty 08.00 Dizi: Bi- zim Ev 09.00 Haftasonu Haber 10.10 Yabancı Film: Kınk Ok 12.00 Haber- ler 12.05 Belgesel: Intro 13.30 Motor VVorld 14.00 Haberler 14.05 Futbol Dünyası 15.05 Packshot 16.00 Haberler 16.10 ATP Tenis Tur 16.40 Cıty üghts 17.25 Avrupa Aktüel 18.00 Haberler 18.05 Kerem Görsev'le Caz 19.05 Uzaktakiler 20.00 Haberler 21.00 Yıl- dızların Altında 22.00 Brezilya Ligi 00.05 Fut- bol Dünyası (0 212 288 51 52). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.25 Yabancı Film: Tehlikeli llişkiler 10.25 Yabancı Film: Tehlikeli lliş- kiler 11.15 Yabancı Film: Muson Düğünü 13.05 Belgesel: Ölmeden önce Mutlaka 14.05 Yabancı Film: Hoş Kaza 15.50 Yaban- cı Film: Kavalye 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.20 Yabancı Film: Roseanne 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Gosford Park 23.15 Yabancı Film: Aklından BileGeçırme (0212336 15 15). 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Mo- lası 13.00 Top Ten 14.00 Special VVeekend 16.30 Kum Saati 18.30 Magazin Devrıyesı 20.00 Haber 20.30 Dizi: Bizimkıler 22.30 Gerçek Kesit 23.30 Dızı: Bu Seyda Bitmez 00.30 Yabancı Film: Koman- çiÜlkesi (0 272 256 82 82). • 15.00 Timsah Güncesi 16.00 Do- ğanın Kâbusları: Karınca Belası17 -°° Öldüren Içgüdü: Leopar Fc- ku - Buzların Efendisı 18.00 Uçan Şeytanlar 19.00 Doğanın Kâbusla- n: Kannca Belası 20.00 Deniz Avcılan: Carpat- hia'nın Izinde 21.00 Anka Kuşunu Ararken 22.00 Ölümcül Saniyeler: Hava Gösterısinde Ölüm 22.30 Mumya Gösterisi: Geçmişi Ol- mayan Mumya 23.00 Ölünün Bilmeceleri: Darvvın'in Hastalığı (0 212 293 00 68). 11.00 Dizi: Evden Uzakta 11.30 Safari 12.00 Turizm 13.00 Yöre Kliplerı 14.00 Düşündukçe 15.00 _ Turizm 15.15 Denızın Altında 17.50 Dizi: Evden Uzakta 18.15 Ankara Günün Konuğu 18.45 Yöre Klipleri 19.30 Işte Anımas- yon 20.00 Haber 21.00 Beldelerimiz Kültürle- rimiz 22.00 Gezı Turu (0 242 244 03 00). İULUSAL KANAL 07.00 Çizgi Film 08.30 Yabancı Film: 10.00 Uygarlığın öyküsü 11.00 Haberler 14.15 Merhaba Sağlık 16.20 Süper Şehirler 18.00 Haberler 18.15 Emek Dünyası 19.15 Uygarlıklara Yolculuk 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Vural Savaş'la Baş- başa 22.00 Bizim Eller 23.30 Gece Haberleri 23.45 Spor Haberleri (0 212 251 50 90). 09.30 Yabancı Film: Sihirii v\ Kılıç 11.30 BüyükAvantürYu- - kon 12.30 Tele Ganyan 13.30 Senfoni 15.10Stıl 15.30 Bursaspor Saati 16.00 Özel Etap 16.30 Dünyadan Spor 17.10 Çizme- li Kedi 17.40 Dursel Trendy 18.30 Sıradışı 19.00 Rota 19.30 Haber 20.30 Klaket 21.00 Rlm: Cennetin Doğusu 23.00 Haber 01.30 Film: Ölüm Yemini (0 224 331 70 00). 10.50 Hurdalık Savaşlan: Tek- neler 13.35 Vahşi Çocukların Gerçek Öyküsü 14.30 Derinli- ğin Akıncılan 15.30 Enkaz Dedektifleri 16.30 Uzaktan Kumanda Çılgınlığı 17.00 Inşaat Sı- nırları: Oresund Bağlantısı 18.00 O'Shea'nın Büyük Macarası 20.00 Şimşek Yarışları: 60. Derece 21.00 Soğuk Savaş Denizaltı Macera- ları 23.00 U-234 Hitler'ın Son Denızaltısı 24.00 Uzaylılar Geldi (0 212 330 00 88). 11.00 Yabancı Film: Havvaii 13.40 Yabancı Film: Genç Ca- dı 15.15 Film: Silahların Saati 16.55 Film: Echo Park 18.20 Yabancı Film: Fındıkkıran 19.45 Film: Haftasonu Savaşları 21.15 Film: Motosikletlı Polis 23.05 Film: Truck Turner 00.35 Film: Şahane Cesetler 02.35 Ya- bancı Film: Çikolata Savaşı (0212 326 00 00). 07.00 Haber 09.30 Cafe Tarz 10.00 Haber 10.20 Yaşam Keyfi 12.00 Haber 12.20 Next Level 13.00 Ha- ber 15.00 Haber 15.5010'da 1016.10 Yaşam Keyfi 17.50 10'da 10 18.00 Haberler 20.00 Ana Haber 20.50 10'da 10 22.00 Haberler 24.00 Haber (0 272 449 Q7 38). 15.00 Geçmışın Gi- zemlerı: Yapay Uçuş 16.00 Tarihin Peşınde: D r eyfuS Davası 17.00 The Hıstory Channel Özel: Spartalı- lar'ın Yükselişi.ve Çöküşü 19.00 Tan- rının Gazabı: Ölüm Seli 20.00 Büyük Tur: Floransa - Medici Şaheseri 21.00 Tarihin Gızemleri: Al Capone Efsane- si 22.00 Tarihin Peşinde: Mercury Pro- jesi 23.00 The History Channel özel: Spartalılar'ın Yükselişi ve Çöküşü 01.00 Bilınmeyenler: Aşkın Cazibesi (0 212 326 00 00). 0 8 0 0 D ı z ı : F r a i s e r O 8 - 3 0 Özel Gösterim: The Simpsons 10.00 VVNBA Action 11.00 Connecti- cut & Phoenix 13.00 Yabancı Film: Apaçi 15.00 Dizi: Just Shoot Me 15.30 Dızı: Dharma veGreg 16.00 Ya- bancı Film: Bugsy Malone 18.00 Di- zi: VVorking 18.30 Info 19.00 Dizi: The Simpsons 19.30 Dizi: Frasier 20.00 Di- zi: 24 23.30 Özel Gösterim: The Simp- sons 00.30 Yabancı Film: Sonsuz Ih- tiras (0 212 330 01 01). ÜMlH 17:10 canlı IGrand Prix FUTBOL AKTÜEL Fuat Akdağ Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları 21:05 DİNOZORLAR ÇAĞI 3 D aninrasyon belgesel Tümü yeniden ekranda bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog