Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

3A&JST0S2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(a cumhuriyet.com.tr 11 Beyrufta bombak saldım • BEYRLT(AA)- Lübnan"ın başkenti Beyrut'un güneyinde dün sabah bomba yüklü aracın havaya uçması sonucu 1 kişi öldü. Güvenlik \etkilileri, bomba yüklü otomobilin çalıştınldıktan birkaç saniye sonra havaya uçtuğu patlamada 2 kişinin yaralandığını açıkJadı. Ölen kişinin, tran Büyükelçiliği'nde şoförlük yaptığı kaydedil- di. Patlama olan bölgede, tran yanlısı Hizbullah örgütü faaliyet gösteriyor. Ingiliz askerî buzdolabma gîndi • LONDRA(AA)- Irak'ta sıcaktan bunalan bır Ingıliz askeri, çareyi buzdolabında uyumakta buldu. 20"li yaşlardaki sağlık uzmanı onbaşı, arkadaşı tarafından buz- dolabında uyurken bulun- du ve soğuk şoku nedeniyle hastaneye kaldınldı. Onbaşı, bir şey almaya çalışırken buz- dolabında sıkışıp kaldığını söylediyse de üstlerini kandıramadı. Onbaşının bir arkadaşı, "buzdolabında şekerleme yapınca bir şey olmaya- cağını düşünecek kadar aptal biri" dedi. tngiliz ordu sözcüsü de, onbaşının yaptığından çok utandığını belirtti. Barenboim'den Rlistin'e destek • BERLtS(AA)-- Dünyaca ünlü Israillı orkestra şefi Danıel Barenboim, Israil'in Filistin politikasını sert şekilde eleştirerek, ''Hiçbir halkın işgalci güç olmaya hakkı yok" dedi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir konser yönetecek olan Danıel Barenboim, "Filistin'dekı Yahudi yerleşimleri kaldınlmalı. Bu işgal, tsrail'in kanserli tümörü. Sadece Yahudilerin haklanndan söz edemeyız. Bu haklar için ne bedel ödememiz gerektiğini ve bu bölgel- erdeki insanlara ne olacağını bilmeliyiz" dedi. ABD askerleri tarafından öldürülen Uday, Kusay ve Mustafa, Tikrit'te toprağa verildi Cenazeleri aşiretgömdüDış Haberler Servisi - Irak'ın de\Tİk lideri Saddam Hüseyin'in, işgalci Amerikan güçleri tarafın- dan 22 Temmuz'da Musul 'daki bir villada öldürülen oğullan Uday ve Kusay ile 14 yaşındaki torunu Mustafa, dün Tikrit'teki aile me- zarhğında toprağa verildi. Günlerce Bağdat Havaalanı'nda- ki askeri üste bulunan özel soğu- tucuda tutulan ve nereye gömüle- cekleri sır gibi saklanan naaşlar, Amerikan güçleri tarafindan dün sabah Irak Kızılay' ına teslim edil- di. Kızılay da cesetleri cankurta- ranlarla Saddam'ın doğum yeri olan Tikrit'e getirip Hüseyin aile- sinin bağlı olduğu Tikrit aşireti üyelerine teslim etti. Uday, Kusey ve Mustafa'run na- aşı, yaklaşık 150 aile üyesinin • Işgalcilerin başını ağntan sorun, Kızılay'ın arabuluculuğuyla çözüldü. Naaşlar, Amerikan güçleri tarafmdan dün sabah Irak Kızılay 'ına teslim edildi. Uday (solda), Kusay (sağda) ve 14 yaşındaki torun Mustafa, Tikrit aşiretinin aile mezarlığına gömüldü. katıldığı törende, Irak bayrakla- nna sanlarak toprağa verildi. Ce- naze töreni sırasında herhangi bir olay çıkmazken çok sayıda Ame- rikan askeri yoğun güvenlik önlem- leri aldı. ABD askerlerinin, gazetecile- rin görüntü almasını engellediği- nin açıklanmasına karşın baa ajans muhabirleri fotoğraf çekmeyi ba- şardı. Irak Kızılayı Başkanı Ce- mal EI Karbuli, "Sabah bedenler ABD'li vetkaikTden teslim almdı ve akrabalanna verildi'" dedi. El Cemali, Hüseyin aılesının akra- balannm 4 gün önce, cesetlerin kendilerine teslim edilmesi için Kızılay'ın ABD ile arabuluculuk yapmasmı istediklerini söyledi. ABD'li yetkililer geçen hafta Irak Geçici Konseyi ve din adamlany- la cesetlerin nereye gömüleceği konusunda görüşmelerde bulun- muştu. ABD'nin, mezarlığın bir türbeye dönüşeceği korkusuyla cesetleri ülke dışına çıkarabılece- ğı de iddia edilmişti. ABD'nin, Tikrit aşiretiyle ve halkla daha faz- la gerginlik yaşanmaması için ce- setleri aileye teslim ermiş olabile- ceği yorumlan yapılıyor. Ancak Uday, Kusay ve Musta- fa, tslami kurallara göre gömülme- di. Islami kurallar uyannca, naaş- lann öldükleri gün güneş batma- dan önce gömülmeleri ve cesetler üzerinde hiçbir şekilde oynanma- ması gereldyor. ABD askerleri fo- toğrafçılara teşhir etmek için ya- ralan temizlemiş ve bir tür mak- yaj yaprruştı. Direnişçiler vuruyor Iraklı direnişçilerin saldınlan sü- rüyor. Önceki gece. Bağdat'ın ku- zeyinde askeri konvoya tanksavar rokeriyle düzenlenen saldında bir asker öldü, 3 'ü de yaralandı. Bağ- dat'ta geçen perşembe Iraklılann havaya ateş açması sonucu serse- ri kurşunla yaralanan Amerikan askeri önceki gün öldü. Amerı- kan askerleri, Tikrit'te düzenle- dikleri baskında Amerikan birlik- lerine gerilla saldınlan düzenleyen fedayi milislerinin liderlennden birini yakaladı. NECEF'TE ARAMA Silah avı için ev kazılacak • Iraklı bir muhbire göre, kitle imha silahı parçalan bir din adamının evinin duvannın altına gömüldü. Dış Haberler Servi- sürülen kitle imha si- si - ABD ordusunun lahlarının bulunması Irak'ta, kitle imha sila- için bir araştırma eki- hı parçalan bulmak bi kurmuştu. üzere bugün büyük bir CIA'ya bağlı çalışan kazı başlatması bekle- bu ekıbin üst yöneti- niyor. ABD'nin savaş- minde DavidKay bulu- tan 3 ay önce, Necefte- nuyor. Farklı ülkeler- ki bir din adamının evi- den araştırmacılann da nin bir duvannın dibı- katıldığı ekip, yeni tek- ne eski rejim tarafın- niklerle silah araştır- dan gömüldüğü ihbar malannı sürdürüyor. edilen yasak silah par- Somutlîerleme çalarını bulmak için başlatılacak kazı önce- Arap kaynaklı belge- sinde, bölgenin bır sü- leri ve Baas Partisi'nin redir CIA tarafindan ız- dokümanlannı incele- lendiği kaydedildi. yenekibin "somutiler- Bu bölgenin lemeler" sağladıgı be- ABD'nin yasak silah- lirtilirken David Kay, larla ilgili şüphelendi- ekibinin şüpheli bölge- ği yerler listesinde bu- lere artık gitmediği yö- lunmadığı kaydedilir- nündeki haberleri ya- ken bu istihbaratın alın- lanlıyor. masının ardından Ne- Kay, "işbiröği" ko- cef'inde araştırma ala- nusunda Iraklı bilim nına dahil edildiği be- adamlannın güvenleri- lirtildi. VVashington, ni kazanmanınönemi- Irak'ta var olduğu öne ne dikkat çekiyor. NKA ABD ordusu tarafindan dağıtılan rötuşlu Saddam Hüseyin fotoğraflan Irak televizyonlannda da gösterildi. (Fotoğraf: AP) Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'den ABD'ye uyan: Irak yeni bir Vietnam olacak Dış Haberler Servisi - Libya lideri Muammer Kaddafi, Irak'ın ABD için yeni bir Vietnam olacağını, çünkü Irak halkının devrik devlet başkanı Saddam Hüseyin'in durumundan ba- ğımsız olarak direnmeye devam ede- ceğini söyledi. Amerikan ABC TV'sine demeç ve- ren Kaddafi, "Çaöşmalann ardı ar- kası kesilmez, Irak Yletnam'a döne- cek" dedi. Kaddafi, ABD ve Ingiliz birlikleri- ne yönelik gerilla saldınlannın, de\Tİk lider Saddam Hüseyin ölü ya da diri ele geçirilse bile durmayacagına ınandı- ğını belirtti. Libya liden, "Saddam'ıya- kalamak sorun değiL Irakhlar, Saddam aşkıiçindegiJbagımsKbklanugnınadö- vüşüyorlar™" dedi. Kaddafi. kendı top- raklan ıçın mücadele eden Iraklı savaş- çılann yılda 365 ABD askeri öldür- müş olacaklarından emin olduğunu söyledi. El Kaide lideri Usame bin La- din'in Islam dünyası için bir simge ha- lıne getirildiğini savunan Kaddafi, ABD'nin Ladinden bir "aziz" yarattı- ğını söyledi. 11 Eylül raporu Suudi kuşkusu artıyor • Raponın gizlenen bölümlerinde, kraliyet ailesinin El Kaide ile şüpheli yazışmalan yer alıyor. Dış Haberler Servisi - ABD'nin 11 Eylül saldınlanyla ilgili hazırladığı raponın gizli tutulan Suudi Arabistan ile bağlantılı bölümünün, bu ülkenin hava korsanlanyla ilişkısi bulunduğu olasılığını arttırdığı bildırildi. Raporu gören bazı ABD'li yetkililer, hava korsanlan ya da El Kaıde'yi mali açıdan desteklediğı sanılan banka ve deraeklerle, Suudi kraliyet aılesi ve işadamlannın internet yazışmalarının yer aldığını söyledi. Yetkililer, soruşturmanın, yazışmalann masum bır rastlantı mı yoksa teröre malı yardım amaçlı mı olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştığını belirterek raponın hava korsanlan ya da onlann tanıdıklanyla bağlantılı Suudilenn, Suudi Arabistan istihbaratıyla ilişkısi bulunması olasılığını arttırdığını kaydettiler. Raponın, ABD'de yaşayan bir imamm. bazı korsanlara yardım etmiş olması olasılığını da ortaya koyduğu belirtildi. El Kaide iiyesi Tahraıı El Adil'i vermiyor Dış Haberler Servisi - Iran'ın gözaltında bulunan El Kaide örgütünün üç numaralı ismi Saif El Adil'i ABD'ye teslim etmeyi reddettiği bildirildi. New York Times gazetesınin haberine göre, tran gözalhndakı EI Kaide üyelerini yalnızca ABD'nin elinde bulunan Halkın Mücahitleri üyelerinin teslim edilmesi karşıhğında vermeyi kabul ediyor. Gazete, bir ABD yetkilisinin üçüncü taraflar aracılığıyla tran'a örgüt komutanlanndan Âdıl ve diğer El Kaide üyelennın teslimi için teklif götürdüğünü ancak "olumlu bir yanrt alamadığınr söylediğmı aktardı. İran'ın elindekı El Kaide üyelen arasında örgüt sözcüsü Sûleyman Ebu Gait Usame bin Ladin ın oğlu Saad bin Ladin de bulunuvor. Belek 'teki Eviniz Herşey Dahil ZEYNEP AtLESİ • Aşağıda sıralanan spor \e rekreasyon imkânlan ıle. Su kavağı. paraşût. sorf. jet-skı. denız bısıkletı. katama- ran. kano. • Beach-vollev basketbol. tenıs. okçuluk. boccıa, shufîle board. mjnı ftıtbol. darts. masa temsı. • Atan. bılardo, akülu arabalar. • Oyun salonu. okey. ta\la. satranç \b oyunlar. • Gundüz çeşıtlı aktı\he ve yanşmalar.geceçeşıtiıeğlence\esahneetkMilıklenlanımasvonı. • Mını ktılupve çocuk büfesı.* 1 kapalı. 1 açık. 1 kaydıraklı \e 1 çocuk havuzu. • Hamam. sauna. fitness. masaj \e güzelhk hızmetlen. • Çevrede kıra- lanabıhr. at bınme. golf. paınt ball vb aktıvıteler. • Otel ıçı alışvenş. araba kıralama. bısıklet kıralama \e dok- tor hızmetlen \e • Dıyet büfesınden. uluslararası mutfağına her tûrlu >ıyecek \e ıçecek hizmetlen. • Utusia- rarası ISO 9001-2000 Kalıte Belgesı çerçevesınde sunduğu \üksek hızmel standardı. • Yıne ulusiararası HACCP Belgesı çerçev esınde sağladığ] sağlıklı ve hıjyemk yıyecek-ıçecek üretım \e sunumu. • 2000 vılından ben dünyanın en eskı tur operatonınce. her sene layık görulduğu en ı> ı "Herşey Dahil" tesıs ödûlü, • 1200 ki- şılık ana salon \e 11 ayn toplantı odasından oluşan Kongre Merkezı. • 209 Otel. 172 Bungalow. 16 Suıt, 8 Vıl- la ve 8 Apart'tan oluşan konaklama imkânlan. • Uluslararası "Mavı Bayrak" kntenne sahıp denızı. • Sızlen en ıvı şekilde ağırlamaya ant ıçmış personelı ıle hızmetinızdedır. Ceçmişteki başanlı hizmetlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Tesısımı:haraalanma31)km Antaha')a-///kmmesafedcohıp. Anıaha\açıit\oUu bağlannsı ıle ulaşılması çok kolmbır konumdadır H O T E L S U N Z E Y N E P TAŞLIBURUN MEVKÜ BELEK -ANTALYA TEL: 90 242 725 41 80 FAX: 90 242 725 42 00 E-MAİL: sunzeynep^a sunzevnep.com.tr VVEB: www^unze>Dep.com.tr Okurlar bilir, O hep vardı... Yıllarca süregelen dinlence alışkanlığı.. Artefnıs Tatil Köyu, 30.000 m2'lik bir alanda denizın hemen kıyısında kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 suit, toplam 232 yatak kapasrtesı, peyzaj düzenlemesiyle ünlü, rengârenk çiçeklenn kokulannı yaydığı tatil köyümüzde tüm odalarda balkon, dırekt telefofi, 3 kanal müzik yayını, mınibar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Alışvenş yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararlanabılırler. Mini çım futbol, basketbol, plaj voleybolu sahalan. masatenısı, tenıs ve bılardo, ıdeal bır olanak sunuyor.Çocuklar, Artemıs Tatil Köyü'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar Çocuk havuzu, çimle kaplı oyun parkı, yan açık atan salonumuz onlara güvenli ve neşeli ortam sunuyor. Kahvattı ve aksam yetneklerinde tatil köyümüzün açık büfesi, her zevke uygun, Türk ve dünya mutfağından zengın seçeneklerle karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar gunun her saatı hızmetınızdedir lyi ve mutlu bir tatil geçirmeniz dileğiyie... REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN Artemis Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr MÎCMOLASPARK Çam ağaçlan içerisinde sıcak bir ortamda tatil yapmak isteyenlere Odalarda Klima, Saç Kurırtma, Buzdolabı, Ketıl. "Ölüdenizde özel plaj" Hisarönü-Ölüdeniz 48306-Fethiye Tel: 0 252.616 63 53 - Fax: 0 252 616 63 55 e-mail: aic.parkotelfa superonline.com YEŞİL W MAVİNİN BULUŞTUĞU BODRUM-BİTEZ'de H O T E L N A T U R ••• Kişi Başı Yanm Pansiyon.: 40.000.000.- TL. Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği Açık Büfe Odalarda klima, minibar, TV, saç kurutma, balkon, sauna, masaj, firness, tenis, bisiklet, yüzme ha\ r uzu, kapalı açık restaurant, bar. snack bar, özel restaurant, engelli odası, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 563 77 74 (5 H»t), F«ks: 0 252 - 363 77 83 vn\v/.naturhotel.com 4&b Düşledlğlniz tatil gerçek oluyorl. Ağahan Mımarlık ödüllü Akv'aka yöresınde Türk mımansı ıle Batı konfonınun benzersız bırleşımı. GÖKOVA. dünya güzelı bır belde . Bir yanda çam ağaçlan. bır yanda masmavı denız Buz gıbı kaynak sulan arasında doga ile başbaşa bır dınlence. Bu dinlence yennîn adı YÜCELEN HOTEL Oda özellikleri • Denıze sıfır • Denız-Orman manzaralı • Özel Plaj • 220 yatak kapasıtesı • Klima • Merkezi ısıtma • Mınıbar • Dırekt çıkışlı telefon • Balkon • Saç kurutma • TV • Özel banyo Fasiliteler • 2 açık. 1 kapalı-ısıtmalı havuz • 1 çocuk havuzu • Çocuk parkı. toplantı salonu • Otopark • Restorantlar Spor & Aktiviteler \\ındsurt tenıs. masa tenısı, mını ftıtbol. bılardo. joagıng. kano. denız bısıkletı. bısıklet. sea kavak, kıte board Akyaka Beldesi/Gökova/MUĞLA Tel: 0.252 243 5108 - 243 5434 Faks: 0.252 243 5435 e-mail: gokova" yucelen.com.tr vv'MTv.vucelen.coın.tr CLVB H O T E L ÖLÜDENİZ • Türkıye rurızmının hızmetınde, 25. yıl • Ölüdeniz tabiat parkı ıçinde. denize sıür • Herşey Dahil hizmet, özel plaj, havuz, sauna, titness, her türlü deniz aktiviteleri, kara sporlan, olta avcılığı, yamaç paraşütü. antık kentler, satan gezılerı... » Çocuklar için, anneler için, dinlenmek isteyenler ıçın.. doyumsuz güzellikler içınde do\\ımsuz bir tatil için. Rezervasvon ve bilgi: Tel- 0 252 617 00 01 Fax: 0 252 617 00 10 Web hotelmeri.com Loryma ResortB ya5amtara Turunç, Güney Ege'nin fıyortlarla bezenmiş nefes kesici coğrafyasının en güzel koylanndan biri.. Loryma Resort Hotel yamaçlann vejetasyon dokusuna gizlenmış, koyun büyüleyicı. mıstik panoramasına tümüyle hükmeder ko- numda. sıra dışı bır tesıs. Ormanlardan ınen serınletıct esintıler, düşük nem oranı ve bol oksıjenlı. sağlıklı hava- sıyla ıdeal iklım koşullanna sahip. Eko-çiftiiğinden kendi sütünü, peyniriru. kremasmı, yumurtasını temin eden. ken- di ürettiği -yörenin en kaliteli- ze)tinyağını kullanan. da- mak zevki kadar sağlıklı beslenme ilkelenne de du>arlı bir mutfak. Konforlu apart daireler. açık büfe restaurant, pool- bar. outdoor-bar. açık kapalı yüzme havuzlan, jakuzı. fit- ness-center. sauna. süper disko. bılardo, dart. tenis. masa- tenısı. çocuk kulübü. doktor servisi... Lisanslı rehberlerle mountainbikuıg. sea kayaking. trekking. canyonıng, scuba diving. rafting... Ruh-zihin-beden sağlığı programlan. Ayuneda konsültasyonu. T'ai-Chi. Yoga seanslan. aroma- terapı masajlan. doğal zayıflama kürlen. ^-vücut bakı- mı... "Özel animasyonlar". "sürpnz showlar"dan anndınl- mış. arabesk müziği uzaktan bile duyamayacağınız, kent yaşamınm yıprattığı ınsanın pozıtif yaşam enerjisiyle dolu günlük yaşamına dönmesuu hedefleyen. kültür ve çeue dos- tu bır ışletme anlayışı Detaylı bılgı www.loryma.com Tel: 0252 476 72 20-24 Faks: 0252 476 72 25 infotâ loryma.com Cumhuriyet Dostlarına %20 indirim 1 +3 taksit YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAK'TA Denize sıfır, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2 kişi klimalıoda Y.P. 75.000.000.- O.K. 55.000.000.- klimasız oda Y.P. 70.000.000.- O.K. 50.000.000.- Tel: 0252 385 40 55 Faks: 0252 385 40 13 wvvw.bodrum-bodrum.com/yenilmez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog