Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı TÛRKİYE AVRUPA İLÎŞKİLERl Erol Manisalı f y CmnhurİYCt Ca 8 Pazartama \ Ş Turkocagı Cad No 39 41 ^ ^ khtap kulûbü ı3433-t)Caga]oğlu-IaanlKi]Tel (2121512 05 05 Cu mhuriy Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BIÇAK SIRTINDAKİ NDÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisalı ^ Pazarlama \ Ş Tüıioeagı Cad No 39 41 (343^yCagaloglu-lssAobulTsl (212) 512 05 05 80. YIL SAYI: 28424 / 500.000 TL (KDVıçmde) Çekimler Van Gevaş 'ta Vizontele ustalar KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARtUADlR NADİ (1945-1991) 3 AĞl&EQS 2003 PAZAR TSK komuta heyeti, MGK Yasası'ndaki ısrannıYüksek As Erdogan'a MGKbuluşuyor 'VLzontele' filminın ikinci- sinin çekimleri Van'ın Gevaş ilçesınde başlayacak. İki ay- dan bu yana çahşmalannı Gevaş'ta sürdüren yapım ekibi ilçede bir plato köy yarattı. Vizontele'de ol- duğu gibı bu yapımm da senaryo yazarlığıyla yönermenliğını Yılmaz Erdoğan üstlendi. Vizontele2'deTank Akan, Demet Akbağ, Al- tan Erkekli, lclal Aydın, Tuba Ünsal gibi isimler yer alacak. Görüşleri nedeniyle Ankara'dan Gevaş'a sürgüne gön- derilen bir memuru canlandıracak olan Tank Akan'ın kızı rolündeyse Tuba Ünsal olacak. TSK komuta heyetinin, YAŞ toplantılarında MGK Yasası'na ilişkin itirazlannı Başbakan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Komutanlar yasada yapılan değişikliğin doğuracağı boşluğa yeniden dikkat çekerken Erdoğan'a yasa değişikliğinin Sezer'den dönmesi durumunda "Meclis aynen çıkarma konusunda ısrar etmesin" mesajı verdi. Şûrada MGK Genel Sekreteri'nin 1 yıl daha asker olarak kalması kararı alındığı belirtilirken, TSK'den ihraç edilmek istenen personelin dosyalanna "şerh" koyan Başbakan Erdoğan, "YAŞ kararlannın yargı denetimine açılması" ve bilgi edinme yasası ile ilgili iki rapor sundu. Atamalar yarın açıklanıyor Terfi heyecanı Org Yaşar Bfiyfikanıt Org Halil Ibrahim Fırtına Oramıral Özden Örnek Org. Hurşit Tolon Edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Alpkaya emekliye aynlıyor. Emekliye aynlması kesinleşen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk'un yerine en kıdemli orgeneral olan Harp Akademileri Komutanı Halil îbrahim Fırtına atanacak. Karargâh görevini tamamlayan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 1. Ordu Komutanlığf na atanması bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nde (TSK) general ve amiral ter- filerine ilişkin heyecan sürüyor. Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) süren görüşmelerinde Deniz Kuv- vetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlannın emek- li olması kesinleşti. Kara Kuvvetleri'nde ise bo- şalacak 3 kadroya yeni orgeneral ataması ve yeni görevlendirme yapılacak. Kıta ve karargâh görev- lerirü tamamlayan ikı orgeneralın ise görev yerle- ri değişecek. YAŞ toplantılannın yapılan bölümlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Alpkaya emekliye aynlıyor Alpkaya^nın yerine Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek'in getirilmesi- ne büyük olasıhk olarak bakılıyor. Emekliye ay- nlması kesinleşen Hava Kuvvetleri Komutanı Ör- MArkası Sa. 8, Sü. 4'te ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türk Silahlı Kuvvetlen'nde- ki (TSK) terfi, atama, görev süre- sinin uzatılması, disiplinsizlik ge- rekçesiyle ihraç konulannın görü- şüldüğü Yüksek Askeri Şûra top- lantılannın ıkinci günü dün yapıl- dı. TSK komuta heyetinin Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekre- terlikYasası'nda yapılan değişikli- ğe yönelık eleştınlerini bu toplan- tılarda da sürdürdüğü öğrenildi. Toplantıda Başbakan Recep Tay- yip Erdoğana. "MGK Yasa- sı'ndaki değişiklikleri de içeren 7. paket Köşk'ten dönerse TB- MM ısrarcı olmasın" mesajı ve- rildi. Toplantıda, MGK Genel Sek- reteri'nin bir yıl daha asker olarak kalması konusunda karar alındığı savunuldu. TSK'den ihraç edilecek personel konusunda partısinin tav- nnı koruyarak dosyalara "şerh" koyan Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, "YAŞ kararlannın yargı denetimine açılması" ve bilgi edinme yasası ıle ılgılı iki rapor sundu. Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök şerh koyma- nın "irticai faaiiyetlere bulaşan- lara cesaret verdiğini" \oırgula- mıştı. Hükümetin AB'ye uyum kapsa- mında hazırladığı 7. pakette yer alan MGK ve Genel Sekreterlik Ya- sası'ndaki değişikliklere TSK ko- muta heyeti duyarlılığını sürdürü- yor. TSK komuta heyetinin YAŞ toplantılannda da konuya ilişkin itirazlannı Başbakan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. MGK ve Genel Sekreterlik Yasası'nda yapılan de- ğişikliğin doğuracağı boşluklara yeniden dikkat çeken komutanlar, bu kurumun Türkiye'nin konu- mundan kaynaklanan kaçınılmaz görevlen olması gerektığini savun- du. Komuta heyetinin, "Değişik- likleri içeren yasa değişikliği Cumhurbaşkanf ndan dönerse Meclis aynen çıkarma konusun- da ısrar etmesin" mesajını Erdo- ğan'a ilettiği kaydedildi. MGK Genel Sekreterhği'ne ya- pılacak atama konusu da YAŞ'ta gündeme geldı. Değerlendirmeler sonucunda Genel Sekreter'in bir yıl daha TSK'den atanması yönün- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Babacan, geri ödemelerin yeniden yapılandınlmasıyla 11.3 milyar dolarlık rahatlama sağlandığmı söyledi Türkiye borcunu eıtelediDevlet Bakanı Alı Babacan, ekonomide birkaç yıl "çok daha sıkı" maliye politikalan uygulamak zorunda olduklannı belirtti. 4.5 milyar dolar olan 2004 borcunun 2005 yılında da ödenmeyeceğine dikkat çeken Babacan, erteleme talebinin Türkiye'nin doğal bir hakkı olduğunu ve daha sonraki yıllarda da IMF'den yeniden yapılandırma talebinde bulunabüeceklennı kaydetti. Ortadoğu uzmanı Anderson: Irak'ta çözüm için Ankara gerekli Columbia Üniversi- tesi Uluslararası llişkiler Bölümü Başkanı Prof. Lisa Anderson, ABD'de Bush yönetiminin içine sızan küçük bir grup insanın bütün uyanlara kulak tıkayarak "Her şeyin doğrusunu biz biliriz" tavn içinde olduklannı söyledi. Anderson, ABD'nin Türkiye'nin yardımı ve iş- birliği olmadan Irak meselesinin al- tından kalkamayacağını vurguladı. LEYLA TAVŞANOĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Hükümet, 6.8 milyar dolarlık IMF borcu- nu "ekonomik dengeleri- ni" gerekçe göstererek 2006 yılına erteledi Eko- nomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, erte- leme talebinin Türkiye'nin doğal bir hakkı olduğunu belirterek daha sonraki yıl- larda da IMF'den yeniden yapılandırma talebinde bu- lunabileceklerini söyledi. Borcun 6.8 milyar dolan- nın 2006'ya ertelenmesiyle pıyasalarda göreli bir rahat- lama görülmesi ve borçlan- ma maliyetlerinde düşüş ol- ması bekleniyor. Babacan, 4.5 milyar dolar olan 2004 borcunun 2005 yılında da ödenmeyeceğine dikkat çe- kerek borç ödemede 11.3 milyar dolarlık rahatlama sağlandığmı söyledi.Baba- can'ın verdiğı bilgilere gö- re, IMF uygulamasında kredi geri ödemeleri nor- mal takvimden bir yıl önce yapılıyor. Ancak, ülkelerin "ödeme dengesi ve kamu maliyesinde" sıkmtı olma- sı durumunda, ödeme planı değiştirilebiliyor. Türkiye de benzer gerekçelere da- yanarak fondan erteleme talep etti ve 6.8 milyar do- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te Fnerbahçe Erfez'debembere Fenerbahçe |l\ 2003-2004 sezonu öncesı son hazırlık maçında geçen yıl 2.1ıgedüşenKoca- elıspor'la 0-0 bera- bere kaldı. Izmıt'te- kı maçta San-Laci- vertlilenn Ümit ve Hoıjdonk'la 2 topu dırekten dadü. • Spor'da Cenazeleri aşiretgömdü Lday, Kusay ve Mustafa'nın naaşları,Amerikan güçleri tarafından dün sa- bah Irak Kızılayı'na teslim edildi. Kızılay da cesetleri Saddam'ın doğum yeri olan Tikrit'e getirip Hüseyin ailesinin bağlı olduğu Tikrit aşireti üye- İerine teslim etti. Naaşlar, aile üyeleri tarafından Irak bayraklarına sarıla- rak toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında herhangi bir olay çıkmazken çok sayıda Amerikan askeri yoğun güvenlik önlemleri aldı. • 11. Sayfada Imar Bankası Odeme takvimi eylülde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Imar Bankası mudilerinin belgelerini toplamaya yanndan itibaren başlıyor. Fondan yapılan açıklamada, yanndan itibaren mudilerin belgelerini Pamukbank şubelerine götürmesi istendi. Belge toplama işlemi eylül ayına kadar sürecek. • 13. Sayfada îstanbul il kongresi CHP'de seçim heyecanı Üç adayın başkanlık için yanşacağı CHP Îstanbul II Kongresi bugün Lütfi Krrdar Kongre Merkezi'nde toplanıyor. Kongrede, halen il başkanlığını yürüten Şinasi Öktem ile Mehmet Bölük ve Batur Ilter başkanlık için yanşacak, il yönetim kurulu üyeleri ile 140 kurultay delegesi belirlenecek. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Her Sahada Özgürleşmenin Bedeli! Hangısine ınanacağız? Medyaya mı, bakana mı? Medyaya göre, Kuzey Irak'takı 5 bin eşkıyadan üç yü- ze yakını af yasasından yararlanmak amacıyla başvuru- da bulunmuş. Bakan Abdülkadir Aksu ise, "Yasa daha Cumhurbaş- kanı tarafından onaylanmadı. Yasa yürüriüğe girmeden MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de 'Yazar kaleminin ağırlığını bilmeli...' Aslı Erdoğan Dutun kadınların, bu coğrafyanın ızlerını fazlasıyla taşırlar Kıstırılmış, yaralı cınsellıklerıyle, odedıkleri ağır bedellerle, arzudan duyduklan korkuyla, en korktukları şeyi kovalamaya yazgılı olmalarıyla Kadınlık konumu da bir otekilık konumudur " Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Liberya'tta K-ole K-ole Yaşam... - 1820 yılı... Amerikan Sömürgecilik Derneği'nin gi- rişimleriyle, atalan köleleştirilerek Afrika'dan Yeni- dünya'ya getirilen torunların bir bölümü özgürleşti- rildi. Ertesi yıl Timsah ve Köpekbalığı adlı ıkiflemiy- le, kölecilik dönemindeki adı Tahıl Kıyısı OÜR bu- günkü überya'ya getirildi. • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog