Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2003 CUMA 8 HABERLERlN DEVAMI TURKIYE Istanbul _B 34 Sinop B 28 Adana A 35 Edırne B 35 Samsun B 28 Kocaeli B 34 Trabzon Y 25 Çanakkale Izmır B 33 Giresun B 27 A 36 Ankara A 34 Manısa A 37 Eskişehır A 34 Aydın A 38 Konya A 34 Denızli A 38 Sıvas A 31 Zonguldak B 26 Antalya A 36 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıırt Hakkâri Van A A A A A B B 34 39 40 35 38 32 28 B 28 -K£ Yurdun kuzeydoğu ke- Sırnten parçalı ouiutlu Doğu Karadenız ıle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu- su sağanak ve gok gurul- tulu sağanak yağışh dı- ğer yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sı- caklığı yurdun guneyöatı kesımlennde bıraz arta- cak kuzeydoğu kesımle- nnde bıraz azalacak, dığer yetierde onemlı bır degışıklık olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y B Y Y Y Y Y 1/ 17 18 16 21 18 24 17 Münıh Y 18 Zünh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y Y B B Y B 18 36 24 35 36 33 32 35 Moskova B 19 Y 24 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahıre A B Y B B Y B 28 32 36 32 18 17 35 A 37 Parça • OJ ttü SısJı > Çok Dulutlu • Yağmuriu jKariı 3 Suiu kar , Gok guruttuıu GUNCEL CLÎVEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada inandığınız o insan değil. 0 gitmiş, yerine bir baş- kası gelmiş. Olağanüstü toplantıdan vazgeçildı- ğini açıklıyor. Üstelik, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağır- mayı ya da çağırmamayı, Irak'la ilgili gelişme- leri enine boyuna izlediği ve irdelediği sanılan Bakanlar Kurulu kararlaştırmıyor. Ulusal konulara partisel açıdan bakmayı ge- nel ilke haline getiren hükümet; erteleme kara- rını parti genel merkezine bırakıyor. Bizimkilere göre 8.5 milyar dolarlık kredi ola- yının ne siyasal ne de askersel sorunlarla ilgisi yok. ABD Maliye Bakan Yardımcısı John Taylor, "kredinin askersel işbirliği ve konularla ilgili ol- duğunu" duyuruyor. Irak'a asker göndermemizle doğrudan bağ- lantılı olan erteleme kararını kıvırtan açıklama- lar bizimkilere vazife oldu. Ekonominin bir üst sorumlusu mudur ya da hükümetin ekonomi politikalarında yeri nedir, on aydır birtürlü anlaşılamayan, ama ekonomi üzerine hemen her yerde konuşan Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener -olayın doğrudan sahibi olan Babacan susarken- "kredinin gün- cel gelişmelere bağlı olmadığını" söyledi. * • • Bu arada RTE'nin neleri alkışladığını, elbette bundan böyle alkışlayacağını Hava Kuvvetle- ri'ndeki devir teslim töreninde öğrendik. Emekliye ayrılarak komutanlığı Orgeneral Ha- lil Ibrahim Fırtına'ya devrederken Orgeneral Asparuk'un "... Milletler uzaydan Dünya hâki- miyetini kontrol ederken, maalesefbiz Türk mil- leti olarak yüzyıl geriye gidip, bir kısırdöngü içe- hsinde, Mavi Akım, imam hatip okullan, teset- türiüler, tahkatlar, başka ülkelerin kültürierinde kullanılan giysilehe uğraşmaktayız..." sözlerini içeren konuşmasını törene çağrılılar alkışlarken; RTE, ellerini önünde kavuşturmuş, donuk ba- kışlarını kürsüye çevirmişti. RTE için imam hatipler, eşinin, kızlarının teset- türlü durumu, tarikatlar; kuşku yok, Orgeneral Asparuk'un uzay irdelemelerinden çok daha önemli. Gerçek kimliğini oluşturan görüşlerden uzay vs. gibi konular uğruna vazgeçecek değil ya! • • • öteki dünyayla ilgili bilgisi derin olan RTE'nin, dünya işlerini kafasında enine boyuna tartarak sonuçlara varamadığı da artık anlaşılıyor. ABD, hâlâ "Irak'a gelirseniz memnun oluruz" mealinde açıklamalar yapıyor; bizimki hâlâ pa- patya falı açıyor. Gitsek mi gitmesek mi? Hele Irak politikasını onaylamayan halkın bü- yük bölümünün asker göndermeye karşı çıkma- sından, kısacası halktan zılgıt yedikten, hele he- le Müslüman da olsa ABD'nin kuyruğuna takı- larak gelenlerin vurulacağının, örneğin Felluce gibi duyarlı bir bölgenin ileri gelenlerince ilan edilmesinden sonra... Hükümeti aldı mı bir düşünce, sardı mı bir kaygı, bir korku çemberi! Ne etsem ne yapsam da Amerika'nın bir kez daha bozulmasına meydan vermesem diye ka- ra kara düşünüyor. Elli kadar Iraklı aşiretle görüşeceklermiş. An- kara'ya gelen bir aşiret reisi ' Bizi Amehkalılar- dan daha iyi anlarsınız, kızlanmızın, kanlanmızın vücutlarına ellemezsiniz, asker gönderin" diye- siymiş... Aşiret reislerinin sözlerini halkın istemi diye al- gılamak? Öyle bır ortam ki; kimin yalan söyleyerek kim- leri aldattığı belli değil. Yalandan kim ölmüş? Yalanı yutan! Erdoğan yargıyla çelişti I Baştarafı 1. Sayfada to etmek amacıyla Kızı- lay'da eylem düzenle- mişlerdi. Eylemin ar- dından açılan davada Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, 35 sendi- kacıyı 15'erayhapisce- zasına mahkûm etmışti. Davanın temyiz incele- mesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 28 Nisan 2003 tarihinde verdiği kararda, pankartlarda ve atılan sloganlarda suç unsuru bulunmadığına işaret ederek yürüyüşün suç oluşturmadığını vurgulamıştı. Kararda, polisin gaz bombası kul- lanarak dağıttığı göste- ricilerin ihtara karşın dağılmadıklan gerekçe- siyle ceza vermenin yanlış olduğuna dikkat çekilmişti. Daire, olay- da suçun unsurlarının bulunmadığına işaret ederek sendikacılar hak- kında verilen mahkûmi- yet kararlannı bozmuş- tu. Yargıtay'ın karannın ardından davayı yeniden görüşen Ankara 24. As- liye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz 2003 tarihinde sendikacılann beraatına karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da geçen gün- lerde Cankaya Köşkü önünde Irak'a asker gön- derilmesini protesto eden 4 ÖDP'li gencin "izinsiz eylemini" "demokratik tepki" olarak değerlen- dırmişti. Bu konudaki soruşturmayı geçen haf- Hükümet açıkladı, polis gözaltına aldı Kavgayı Başbakan başlattı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KESK eylemi nedeniyle sendikacılar hakkında soruşturma başlatılması ve 19 kişinin de gözaltına alınmasına uzanan süreç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu memur eyleminin sürdüğü saatlerde yaptığı "eylem antidemokratik" açıklamasına dayanıyor. KESK'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği eylem sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin karşısına geçerek sendikaya yönelik suçlamalarda bulundu. Erdoğan, "Adı geçen sendika demokratik bir eylemin içinde değildir, antidemokratik bir eylem yapmaktadır" diyerek 15 bin memurun eylemini yasadışı ilan etti. Toplusözleşme görüşmelerini yürüten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de, Erdoğan gibi, KESK Genel Başkanı Sami Evren'e suçlamalarda bulundu. Şahin, bir televizyon kanalındaki canlı yayında, "Türkiye'de bölücü eylemleri nedeniyle kapatılan partilerin kongrelerine gidip konuşan tek kişi Sami Evren'dir" dedi. Bölücülükle suçlanan Evren de Şahin'in tarikatlar ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Bu sert açıklamalann ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü FeyzuUah Arslan, alışılmadık bir biçimde pazartesi günü basın toplantısı düzenledi. îçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dırektifi doğrultusunda basın toplantısı düzenleyen Arslan da, "Yürüyüşte demokratik bir hakkın kullanılması değil, hakkın kötüye kullanılması söz konusudur" görüşünü savundu. Ankara'da 3 gün içinde 19 kişi gözaltına alınırken, aralannda KESK Genel Başkanı Sami Evren "in de bulunduğu 14 sendikacı hakkında soruşturma başlatıldı. ta sonuçlandıran Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Uçar, 4 genç hakkında takipsizlik ka- ran verdi. Uçar, takipsiz- lik karanna gerekçe ola- rak ise eylemlerin izinsiz olmasına karşın "de- mokratik tepkiden iba- ret olmasını" gösterdi. Memur eyleminin ar- dından yaşanan gelişme- leri Cumhuriyet'e değer- lendıren KESK Genel Başkanı Sami Evren, Başbakan Erdoğan'ın eyleme yönelik açıkla- malannın emniyet güç- lerine talımat anlamına geldiğinı söyledi. Evren, "Kendisi diktatör gibi talimat vermişrir. Em- niyet de bu talimatlara uyuyor. Gece evlere operasyon yapılıyor. KESK'le bağlantı "ku- rulmaya çalışılıyor. Ar- kasından şahsıma ve arkadaşlarıma dava açılıyor" dedi. Yapılan operasyonlann "şaibeli ve kasri" olduğunu kay- deden Sami Evren, "Ya- ni gözaltına alınanlar örgüt üyesiydi de ne- den 22 Ağustos'ta ope- rasyon yapmamışlar. 1 günde mi öğrenmişler örgüt üyesi oldukları- nı. Bu operasyon KESK'i karalama kampanyasına daya- nak oluşturma operas- yonudur. Operasyon KESK'i karalama ope- rasyonudur" diye ko- nuşru. Güvenpark'ta 19-23 Ağustos günleri arasın- da kurulan KESK çadı- nyla ilgili olarak yapılan suç duyurusu hakkında takipsizlik karan veren savcılık, 23 Ağustos Cu- martesi günü yapılan memur eylemiyle ilgili yapılan suç duyurusu üzerine ıse sendikacılar hakkında soruşturma başlattı. KESK Genel Başkanı Evren, çağnnın kendilerine ulaşmasının ardından adliyeye gide- rek ifade vereceklerini söyledi. 5 tutuklama Bu arada memur eyle- minin ardından gözaltı- na alınan 19 kişi dün An- kara DGM'ye çıkanldı. Gözaltında bulunanlann büyük bölümünün yaka- lama tutanaklarında "2911 sayıIıToplanftve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ve 23 Ağustos tarihli KESK eylemine bağ- lantılı olaylar" ifadesi- nin yer aldığı belirtildi. DGM Savcısı Salim Demirci tarafından sor- gulanan 19kişiTCY'nin "yasadışı örgüt üyeliği- ni" düzenleyen 168 2. maddesine muhalefet su- çundan tutuklama iste- miyle yedek hâkimliğe sevk edildi. 5 kişi tutuk- lanırken 65 yaşındaki Fatma Anıl ile 70 yaşın- daki Hacı Osman Anıl'ın da aralannda bu- lunduğu 14 kişi serbest bırakıldı. KESK'ten Meclis'e 552 bin i • Baştarafı I. Sayfada alacaklannın ödenmesine ıliş- kin taleplerı ve 2004 yılı me- mur zamları değerlendinlecek. Bu toplantıdan sonuç alınama- ması durumunda görüşmelere yann da devam edilebilecek. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız top- lantıdan umutlu olduklannı, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'm bu konudaki taleplerine olumlu baktığını söyledi. Akyıl- dız, toplu görüşmelerde uzlaş- ma sağlanamaması durumunda, pazar günü Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu'nun, Abdi Ipekçi Parkı'ndaki "Toplu Gö- rüşme Takip Çadırı"nda açlık grevi başlatacağını yıneleyerek, bu greve yurt genelınde 5 bin memurun destek vereceğıni kaydetti. 21 Ağustos'ta yapılan ikinci toplantıdan sonra hükü- metin 2004 yılına ait memur zammıyla ilgili rakam verme- mesi üzerine görüşmelerden çe- kilen KESK ise hükümetin da- vet etmesi durumunda dördün- cü toplantıya katılabileceklerini bildirdi. KESK'in üyeleri, Ankara'da öğle saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi Eğitim-Sen 1 No'lu Şu- be önünde toplandıktan sonra, slogan atarak Sakarya Cadde- si'ne yürüdü ve burada oturma eylemi yaptı. KESK Genel Baş- kanı Sami Evren, yaptığı basın açıklamasında, toplusözleşme- lerle ilgili kararlı tutumlarının devam ettiğini söyledi. Masaya dönebiliriz E\Ten "Hükümet ya suskun- luğunu bozar, yarınki (bugün- kü) toplu görüşmede konuşa- cağını açıklar, KESK görüş- meye dahil olur, ya da hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanırız" diye konuştu. Daha sonraTBMM'ye geçen Evren ve beraberindeki heyet, istemleri- nin yer aldığı 552 bin imzalı di- lekçeyi TBMM tdare Amiri Er- doğan Yetenç'e sundu. KESK'in "Tarafım" dilekçe- sinde "En düşük memur ma- aşının net 873 milyon liraya yükseltilmesi, çahşmayan eş için 175 milyon lira, her çocuk için 105 milyon lira verilmesi, kira yadımının en az 171 mil- yon 500 bin lira olması" isteni- yor. Yetenç de, KESK'in kendi- sine sunduğu dılekçeleri TBMM Başkanı BülentAnnç'a iletece- ğini bildirdi. tzmir'de eylem ya- pan kamu çalışanlan, 2004'te kendilerine verilecek zammm, işçilere yapılacak zamdan az ol- mamasını istedi. G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Başkentte açık hava toplantısı düzenleyen sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar geleneksel olarak mutlaka Kızılay'a uğramak is- terler. Zaman zaman başarılır, zaman zaman da polis engeline takılır. Arada soruşturma açılır... Ancak AKP hükümetinin tutumu siyasal bir du- ruşu içeriyor. Hükümet üyeleri tepeden tırnağa sı- rayla eyleme karşı olduklannı ilan ettiler. önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kara- bük'ten seslendi: "Eylem antidemokratiktir..." Onu Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin iz- ledi. Sırada içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu var- dı. Tabii Hükümet Sözcüsü Adalet Bakanı Cemil Çiçek de devreye girmezse olmazdı. O da hükü- met adına eylemi kınadı. Bu koroya Emniyet Ge- nel Müdürlüğü de uydu... Sonuç: Önceki gün aralannda KESK Genel Başkanı Sa- mi Evren'in de bulunduğu 14 sendikacı hakkın- da soruşturma açıldı. Sendikacılara yönelik üç suçlama var: 1 - 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ya- sası'na muhalefet. 2- Polis memuruna mukavemet. 3- Suç işlemeye tahrik. Bereket AB'ye uyum yasaları çerçevesinde i- dam kalktı. Neredeyse soruşturmanın sonu ora- ya kadar varacak. AKP'nin resmi yayın organları polis, türbanlı öğ- rencilere elini uzatıp, "yapmayın" dese, "hain sal- dırı" diye başlık atarlar. "Nerede AB standartlan, nerede kişisel hak arama özgürlüğü" naraları atar- lar. Aynı yayın organları memurun coplanmasına sessiz kalıyorlar. Hak ve özgürlüklere bakış man- tığı başta vurguladığımız gibi! Pay yok paylama var! Son anda bir değişiklik olmazsa bugün hükü- metle sendikacılar bir araya gelecekler, 2003-2004 maaşlanndaki artışla ilgili ortak bir nokta bulma- ya çalışacaklar. Bunun öncesinde KESK'e yöne- lik tutum dikkat çekici. AKP hükümeti toplumla uzlaşmayı, "toplumun her kesiminin AKP'yi kabullenmesi" olarak algılı- yor. Bunu kabul eden kesimlerle al takke ver kü- lah, etmeyenlerle külahları değiştirme! AKP böy- le demokrasiyi ancak külahımıza anlatabilir. Çiftçiden öğrenciye, memurdan işçiye, öğretim üyesinden işadamına her kesimle benzer bir "uz- laşma "arayışı var! Muş'ta bir çiftçi tarladaki ürününü kaldırama- maktan yakındı, Başbakan çıkıştı: "Tarlandaki ekini toprağın altından ben mi çıka- racağım? Neyi kimden isteyeceğinizi bilin!" Erzurum'da Ihlas'taki parasını alamamaktan ya- kınanlara dersini verdi: "Paraları yatınrken sormuyorsunuz, kaptırdıktan sonra ne yapacağız diyorsunuz..." Gaziantep'te maaşının yetersizliğinden yakınan memura ölümü gösterdi: "Bu kadar işsiz var, iş bulmuşsun ona şükret." Istanbul'da IMF'ye hayırdiyen öğrencinin sece- resini döktü: "Zaten sicili bozukmuş..." Bütün bunlar bir hükümetin toplumdan ne ka- dar kopuk olduğunu göstermeye yeter ama, yan- sıtılan bunun tam tersi. Hükümet üyeleri, "Cum- huriyet tarihinin, milletin ihtiyaçlanna en çok ce- vap veren hükümeti bizimkidir" diyorlar. Yeniden KESK'e dönersek... Hükümet, pasta- dan biraz daha geniş pay isteyen sendikacılara, "pay kalmadı paylama verelim" deyip, yargıyı da etkileyerek yabancısı olmadığımız bir "susturma" politikası izliyor. Bugün susturursunuz ya da susturduğunuzu düşünürsünüz... Yann sandıkta bir bakmışsınız "susturduğunuz" kişi, 's'yi 'k' ile değiştırivermış! AKP keşke KESK'e böyle davranmasaydı! ankcum@ttnet.net.tr Zararı hâkim hissedar ödeyecek Batık tahsiline Danıştay vizesi ANK\R\ (Cumhu- riyet Bürosu) - Da- nıştay, Bankacılık Düzenleme ve Denet- leme Kurulu'nun (BDDK)İktisatBan- kası ile Kentbank'taki hâkim hissedarlardan banka zararlannın tahsıli için çıkarttığı ödeme emırlerini ya- sal bularak yürütme- nın durdurulma iste- mını reddetti. Toprakbank'a durdurma Yüksek Mahkeme, BDDK'nınToprak- bank'ın hâkim hisse- darlanndan banka za- rarlannın tahsiline ilişkin ödeme emrinı iptal eden yerel mah- keme karannın yürüt- mesini ise idareden saMinma alıp yeniden bır karar alıncaya ka- dar durdurdu. BDDK. Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fo- nu'na devredilen Ikti- sat Bankası'nın hâ- kim hissedarlannın "banka kaynaklan- nı kendi lehlerine kullanarak zarara uğrattığının saptan- dığını" belırterek oluştuğu ilen sürülen 726.1 trilyon liralık borcun tahsili için ödeme emn çıkarttı. BDDK, aynı şekılde Kentbank'm hâkim hissedarlan için de 176 trilyon liralık ödeme emn çıkarttı. İktisat Bankası ve Kentbank'ın hâkim hissedarlannın, BDDK'nin ödeme emri kararlannın ip- tali ve yürütmenin durdurulması iste- miyle açtıklan dava, adli tatil nedeniyle Danıştay 10. Dairesi yerine nöbetçi daire tarafından görüldü. Nöbetçi daire, yürüt- menin durdurulması istemini oybirliği ile reddetti. Patriğin ruhban okulu turu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için başta Dışişlen Bakanı Abdullah Gül olmak üzere Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün de Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan ı ziyaret etti. Bartholome- os, Heybeliada Ruhban Oku- lu'nun bır an önce açılmasını is- terken daha önce Dışişleri Baka- nı Abdullah Gül tarafından gün- deme getirilen "bu okulun YÖK'te ilahiyat fakültelerine bağlı olarak açılması önerisi- ni doğru bulmadıklarını" be- lirtti. Bartholomeos, "Lozan Antlaşması'na göre bu okul- lar azınlık okulu ve açılabilir" dedi. Erdoğan ise konuya iyi niyet- le yaklaşacaklarını belirterek Batı Trakya'daki Türklerin din- sel inançlannı yerine getirmede yaşadıklan sıkıntılan gündeme getirdi. Türklerin sorunlan kar- şısında Yunanistan'ın olumlu adım atması gerektiğinı ifade e- den Erdoğan, "Bunlar karşı- lıklı iyi niyetli adımlarla çö- zülebilir" dedi. Aşiretlerden destek arayışı Denktaş, Şişli Belediyesi'nin yaptırdığı yaşhlar e\ini açtı. (HİLAL KÖSE) Kıbns sorunu sulandırıldı tstanbul Haber Servisi - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş- kanı (KKTC) Rauf Denktaş, Annan Planı'nın Kıbns şorununu sulandırdı- ğını belırterek "İki devletin. iki hal- kın varlığı kabul edilmeli. Türki- ye'nin ve bizim bakışımız belli" de- di. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarı- gül'ü ziyaret etti. Şişli Belediyesi'nin Feriköy'de yaptığı yaşhlar e\ inin açılı- şını yapan Denktaş, gazetecilerin, ey- lül ayından itibaren Kıbns sorununa ilişkin Annan Planı'nın kabul edilme- si doğrultusunda baskılann artacağı yönündeki sorulannı, "Kıbns sorunu net. İki devletin ve iki halkın varlığı- nın kabul edilmesi. Demokrasinin et- kin ve fi/iki garantisi. Türkiye'nin ve bizim tavrımız belli. Annan Planı, bu kıstaslan büjiik ölçüde yok say- dığı ve sulandırdığı için kabul edile- mez" diye yanıtladı. Denktaş. KKTC'deki muhalefetin tuttuğu yolun Simitis'ın yolu olduğunu sa\xındu. • Baştarafı 1. Sayfada bulunuyor. Hükümetin ABD'nin sessiz baskısı ile kamuoyunun giderek büyüyen tepkisi arasın- da sıkışıp kaldığı bir süreçte aşi- ret yetkililerinden "Türk aske- ri gelsin" çağnsı almaya çalış- tığı gözleniyor. Kerkük'te konuşlu Ubeydi aşireti yetkilileriyle önceki gün görüşen Ankara. eylül başında da Irak Aşiretler Konseyi'nı ka- bul etmeye hazırlanıyor. Savaş sonrasında Irak'ta gü\enin sağ- lanması, ülkenin yeniden yapı- lanması için uygun bir ortam ha- zırlanması amacına dönük ola- rak kurulması ıstenen Istıkrar Gücü'ne Türkiye'nin katılımı konusu hükümeti sıkıştırıyor. ABD, "bir an önce karar veril- mesi iyi olur" diyerek sessiz baskı uygularken yabancı asker- lere dönük saldırılar nedeniyle Türk askerinin gönderilmemesi için tepkisini giderek hissettiren güçlü bir kamuoyu da gelişiyor. Karar alma sürecini zamana yayma politikasını uygulayan AKP hükümeti, bu arada da I- rak'ın aşiret yetkililen ve dıni temsilcileri ile "diplomatik te- maslar" kuruyor. Ankara önceki gün de Ker- kük'ün batısındaki Hacevi ken- tinde konuşlu Ubeydi aşireti yet- kililerini ağırladı. Ubeydi aşire- ti yetkilileri. Türk askerinin de saldırılara hedef olabileceğini belirterek BM göreviyle yapıla- cak bir katkının daha yararlı ola- cağını kaydettiler. Şener: ABD kredisi belirsiz ANKARA (ANKA) - Başbakan Yardımcısı Ab- düllatif Şener, ABD Kong- resi'nin tek taraflı olarak 8.5 milyar dolarlık kredi ve- ya hibeye karar verdiğini, ancak ABD'nin Ankara Bü- yükelçisi'nin konu ile ilgili çelişkili açıklamalannın kredi konusunun belirsizli- ğini ortaya koyduğunu söy- ledi. ABD'nin Türkiye Büyü- kelçisi Eric Edelman ın 8.5 milyar dolarlık kredinin koşullara bağlı olmadığı yönündeki açıklamasını anımsatan Şener. "Ama ar- kasmdan yapılan açıkla- mada, Türkiye'deki eko- nomik istikrar perfor- mansı ve Irak'taki geliş- meler bunda etkili olacak- tır diye bir açıklama ya- pıldı. Işin özü nedir, esası nedir, Farklı şeyler söyle- diğine göre bir belirsizlik vardır demektir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog