Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Binlerce yıl sonra dünyaya en yakın konuma gelen Mars'ı görmek için uzun kuyruldar oluştu Kutup yıldızı sönükkaldıl/60 bin yıl sonra dünyaya çıplak gözle görülebilecek kadar yakJaşan kızıl gezegen, aralannda Genelkurmay Başkanı olmak üzere çok sayıda merakhyı gözJemevinde bir araya getirdi. Dünya Mars'a, onlar buluta baktı Haber Merkezi - Mağaralarda yaşayan atalarımızdan sonra ilk kez Dünya 'ya bu kadar çok yakJaşan Mars'/ görmek için, Tahiti'den Avustralya'ya kadar herkes gözlerinigökyüzüne çevirdi. Dünya meraklı gözlerle Mars gezegenini izlerken; Türkiye 'de tstanbul ve Antalya başta olmak üzere 27 Ağustos gecesini sabırsızlıkla bekleyen uzmanlar ile merakldar hava engeline taküdt. "Tek korktuğumuz şey, hava şarüannın müsait olmamastydu Korktuğumuz başımıza geldi" diyekonuşan Prof. Dr. Dursun Koçer, u Tüm hazırlıklara rağmen hava sartları uygun olmadığı için $u ana kadar Mars gezegenini gözlemleyemedik " dedi İki teleskop aracüığıyla gezegenin izlenmeye çalışıldığı Boğaziçi Üniversitesi Kandilü Rasathanesi Astronomi Laboratuvan 'ndan gökbilimci Dr. Levent Altaş da hava sartları gö'zlentsel koşullara kapalı olduğu için Mars gezegeninin izlenemediğini söyledi. tstanbul Üniversitesi Gözlemevi de gezegeni izlemek isteyen yurttaşları buluşturdu. Akşam sautlerinden itibaren burayı dolduran yurttaşlar hava sartları nedeniyle hayal kırıklığıyaşadüar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Kızıl Gezegen Mars'ın, yeryüzüne "en yakm" konuma geldiği dün, başkentlilerde bu muhteşem anı görebilmek için birbiriyle yanştı. Mars'ı izle- mek için Ankara Üniversite- si'nın Ahlatlıbel'deki gözle- mevine akın eden başkentli- ler, buradaki 2 teleskobun önünde uzun kuyruklar oluş- turdular. Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hflmi Özkök eşi Özenç Özkök'le bırlikte Ahlatlıbelcie- ki Gözleme\i'nden Mars'ı iz- ledi. 60 bin yılın ardından Dün- ya'ya 55 milyon 758 km. yaklaşan Kızıl Geze- gen, Ankaralılar tara- findan da ilgiyle iz- lendi. Gökvüzünü "Kutup Yidta"m kjskandıracak bir edayla süsleyen Mars, kendini ız- leyenleri hayran bı- raktı. Mars kuyruflu Başkentliler de bu anı ka- çırmamak için Ankara L T nı- versitesi'nin Ahlatlıbel'deki gözlemevinde hazır bulundu- lar.Yurttaşlar, Mars'ı dahaya- kından görebilmek için yanla- nnda getırdikleri dürbünleri de kuilanırken, bazılan da fo- toğraf makineleri ve kamera- lanyla birdaha2729 yılında gö- rülebilecek olan Mars'ın gö- rüntülerini arşıvlerine ekledı- ler.Gözlemevinın bahçesine kurulan bir ekrana da Mars" ın teleskoptan yansıyan görün- tüleri yansıtılırken, gözleme- \i yetkilileri de yurttaşlara "Kı- oJ Gezegen" hakkında bilgi verdiler. Gökbilımcilerin gezegenin dünyaya yaklaşmasının insan üzerinde hiçbir etla yaratma- yacağını belirtmesine karşın teleskop kuyruğu yurttaşları oldukça sinirlendirdi. Saatler- ce teleskop kuyruğunda bek- leyen yurttaşlar, dörderli grup- lar halinde teleskoplann bu- lunduğu binalara alındılar. Öte yandan gözlemevine ge- len Orgeneral Özkök ve eşi de teleskoplardan Mars gezegeni- ni izledi. Orgeneral Ozkök'e, Başbakanlık Müsteşan Fîkret Üçcan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. IVusret Aras, Fen Fakültesi Dekaru Prof. Dr. Cemal Aydın ile Gözle- mevi Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Afcayrakdaeşlik etti.' Kızıl Geze- gen, Ahlatlı- bel'deki Anka- ra Üniversitesi Gözlemevi'nden, 3 gün boyunca iz- lenebilecek. Dünya teleskop basındaydı Dünyanın her yerinde de bin- lerce kişi. 60 bin yıl aradan sonra, yüksek teknolojili diji- tal ve optik aygıtlarla kızıl ge- zegeni ızlemeye çalıştı. Tahi- ti sahillerinden A\ r ustralya ve Japonya'ya kadar amatör ve profesyonel gözlemciler teles- koplanrun basındaydı. Sydney Rasathanesi 'ne ku- rulan 10 kadar teleskop izle- yicilere kızıl gezegeni görme fırsatı sunarken, bu gözlemci- lerden Rebecca Horton "Bir başka gezegeni görebilmek. ha- yatunda bir kez oJur. Gerçek- ten muazzam" diyerek duy- gulannı ıfade etti. DUNYA RAHAT İZLEDİ- Tahiti'den Avustrah a ve Japonya'ya kadar amatör ve profesyonel gözlemciler, dün geceyi dürfoün ve teleskoplarmın başındâ geçirdL Uluslararası İzmir Fuan'nın bu yılki ana konusu 'uzay ve robot teknolojileri' olarak belirlendi Ha\ iilleıiııizi serbest bırakm OZAN YAYMAN İZMİR- Uzay ve robot teknolojisi Uluslararası îzmir Fuan'nda (İEF) meraklılannı bekliyor. Yerçekımsiz olmasa da İEF kapsamında düzenle- nen platformda uzay ve teknolojilen- nin yakından incelenmesine olanak sunuluyor. Astronot giysısi, uydu ve uzay mekiği maketi, büyük boyutlu te- leskoplar, robotlar, similatör, hepsi bir arada. Bunlann yanı sıra uzay or- tamının sesi de, özel makineler aracı- lığıyla fuan gezenlere dinlettiriliyor Robotların futbol maçı Ana teması "uzay ve robot teknolo- jia" olarak belirlenen 72. İEF kapsa- mında başlayan uzay teknolojileri ve robot gösterileri büyük ilgı görüyor. Teknolojik alanda son yıllarda gelişim gösteren Türkıye'nin genç kuşaklan Izmir'de. teknolojik yenilikleri yakın- dan tanıma fırsatı buluyorlar. Bunlar- dan birisi de Kültürpark alanındaki 7 No'lu pavyonda düzenlenen uzay ve robot gösterileri. 3 gün önce kapıJannı açan fuarda ilk gece ilginç bir maç vardı. Program yazılımlannı Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı ve "Aibo" adı verilen 4 robot, futbol maçı yaptı. Kalabahk bir se- yirci kitlesi önünde gerçekleşen maç berabere sona erdi. Yaptıklan her ha- reket önceden tasarlanan robotlar ye- şil sahalardakinin aksine hırçın gö- rüntülersergilemediler. Oyunun kale- cisi yoktu. Takımlar toplu hücum. top- lu savunma anlayışıyla maçı tamam- ladılar. Yerçekiminden kurtulmak "Allak Bullak" adı verilen simila- tör ise en fazla çocuklann ilgisinı çekiyor. Kullanana yerçekiminden so- yutlanmış hissini veren alete binmek için uzun kuyruklar oluşuyor. Astronotlann yetişririlme sürecinde uygulanan eğitim programından kısa birkesiteziyaretçilerdedahil ediliyor Anamormoz adı verilen ve nereden ba- # Özellikle çocuklann ve gençlerin ilgisini çeken fuarda, dünyada geliştirilen son teknolojik yenilikleri yakından tanıma fırsatı bulmak mümkün.izmir Fuarı10Eylül2003 tarihine kadar sürecek. kılırsa farklı bir görüntü sunan res- min başında toplananlar bir sağa. bir sola geçerek tek bir düzlemde değişik figürlere tanık oluyorlar. Izmirliler, Hanoi Kuleleri adı ven- len irili ufaklı ve değişik formdaki ku- rulan üst üste sıralama becerilerini de sınıyorlar. Yap ve gözle adı verilen bölümde. bir sarkacın peşine takılan- larküme oluşturuyorlar. Sarkaç deği- şik yönlere giderken, en son geçtiğı renk hafızada rutulmaya çalışıhyor. Hızla dönen sarkaç, renklerin ezberi- ni güçleştiriyor ancak ilgililer, astro- notlann yaptığı bu beceriyi başarmak için yoğun çaba harcıyorlar. Pisagor Masası adı verilen noktada e vüzlerce üçgen bir bütün haline getirilmeye çalışıhyor. Uzay resimleri serglsl İlköğretim öğrencilerinin hazırla- dığı uzay konulu resim sergisi, uzay- la ilgili düşleri çocuk balaş açısıyla yan- sıtıyor. 6-12 yaş arası ögrencilerin ürettiği resimlerde mekanik insan fi- gürleri ön plana çıkıyor. Ege Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan teleskoplar aracılığıyla elde edilen görüntüler de "Uzay ve Uydu Fotoğraflan" adıyla sergileruyor. Fo- toğraflar arasında galaksiler, yıldız kümeleri, Güneş ve Ay tutulmasına ait görüntüler, gezegenler ve uydula- n, takımyıldızlan, yıldız patlamalan • Üç gün önce meraklılara kapılarını açan fuann etkinlikleri arasında en büyük ilgiyi robotların futbol maçı gördü. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı 'Aibo' adlı dört robotun maçı berabere bitti. ve İzmir'in uydudan çekılen görüntü- leri yer alıyor. Boşluğun sest Etkinliğin en ilgi çeken bölümle- rinden birisi de hoparlör ve kulaklık- la, uzayın farklı noktalanndan gelen sesler. Canlı olarak dinlenme imkânj sunulan sesler, dünya dışı gökcisim- lerinin yankısını sunuyor. Ziyaretçiler dün, Mars gezegenini de teleskoplarlagözlemeolanağıbul- dular. Yeryüzüne 56 bin kilometre ya- kınlaşan Mars'ın görüntüsüne, özel aletler aracılığıyla eklenen uzay boş- luğu sesi, Kültürpark'ta ilginç bir iz- mir akşariıi yaşattı. ASTRONOT GİYSİSİ, CÖKTAŞI, UZAY BİTKİLERİ Etkinlik kapsamında bir de, robot tasanmı yanşması var. Hayal gücü yüksek, sıra dışı, gözlemci, duygusal, kreatif bakabilen, kızılötesi keskin gözleri olan. her an uçmaya hazır kanatlan olan bir robot yapabilecekler yanşmaya davet ediliyor. İnsanoğlunun 196O'lı yıllarla bırlikte başlayan uzay serüveninin ilk deneyimlennden son aşamasma kadar olan tüm tanıklığmm Izmır'deki izlenimi 10 Eylül tarihine kadar sürecek. NASA'nın da stand açtığı etkinlikler kapsamında, 1995 yılında STS-73 Colombia Mekiği ile Türk bayrağını uzaya götüren ABD'li astronot Albert Sacco İzmirlilerle bir araya geldı. Fuann ziyaretçilerine, uzay yolculuklan sırasında yaşadıklannı anlatan Sacco, IEF'de büyük ilgi görenlerden biri.NASA'run merkezinden getirilen orijinal astronot giysısi özel bir cam fanus içinde sergileniyor. 400 bin dolar değerindeki giysi basınç farklılıklan, ısı değışimleri ve yjldızlar arası toz parçacıklanna karşı astronotlan koruma özelliği taşıyor. Fuara bir de göktaşı getirildi. 56 kg. ağırlığındaki taş, Izmir'de ilk kez bu kadar yakından izlenime sunuldu. Hidroponik Laboraru\an'nda, astronotlann uzayda bitki yetiştirme sistemi anlatıhyor. Topraksız ortamda sulu tanm olarak adlandınlan yöntem, uzun süreli görevlendirmeler için uzaya gönderilen astronotlann besin ihtiyacını karşılamalanna olanak sağlıyor. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Memuruna Gözdağı Veren Devlet Devlet memurlannın hak arama özgürlüğünü içi- ne sindiremeyen Başbakan'ın, Kamu Emekçileri Sendikası'nın hafta sonunda Ankara'da yapmak istediği toplantı için söyledikleri, "Uyum Yasalan"n\ çıkartmakla övünen sözleri ile çelişmiyor mu? Diyeceksiniz kı, o yasalar Avrupa Birliği'ne gir- meye çabalayan bir iktidann bir ölçüde "Teftiş Fır- çası" gibi algıladığı için çıkartılmaktadır. Yoksa, ücretlerinin insan gibi geçinmeyı sağlayacak dü- zeyegetirılmesini istemekgibi çok masum biröne- ri ile yola çıkan KESK üyelerinin Kızılay Meydanı'nda toplanma girişimlerini hem antidemokratiklik hem de bölücülük ile suçlayabilen bir siyasal iktidann başı, bir yandan vatandaşlarının "hak arama öz- güıiükleri"n\ güvence altına aldığı söylenilen gö- rüşleri yasalaştırmak için harekete geçecek. Ote yandan da, silahsız, saldınsız toplantı yaparak ses- lerini duyurmak isteyenlerin antidemokratik girişim- lerde bulunduğunu söyleyebılecek. Vatandaş, bu iki eylemin de sahibi olan Tayyip Erdoğan'ın hangi sözüne ınansın? Sayın Başbakan, KESK üyelerinin Kızılay'da top- lantı yapmasını önleyen idarenin başı olarak, ilk ba- kışta haklı gibi görünüyor. Tam olarak değilse bile, anlam olarak diyor ki: "Mademki, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ya- sası 'na göre KESK adına bir protesto mitingi dü- zenlenecektir. Ankara Valiliğide, omitingiçin Gü- ven Park'ta yergöstermektedir. Niçin Kızılay Ala- nı'nda toplanmakta ısrar ediyorsunuz?" Buna karşılık ilgili memur sendikası yönetıcile- ri, gösterilen yerin kendi toplantıları için küçük bir alan olduğunu söyleyerek, yapacaklan gövde gös- terisinin amaca ulaşması açısından Ankara Valili- ği'nden daha anlayışlı bir davranış istiyorlar. Elle- rinde taş yok. Sopa yok. Saldırmaya, hatta kürsü- de minarelerin süngü. kubbelerin miğfer olduğu tü- ründen manzumeler söyleyerek, izleyicilerini baş- ka kitlelere karşı hedef seçtirecek türden heyecan- landırmaya da nıyetlen yok. Kendi açılanndan bazı sayısal hesaplar yaparak, o hesapları karşılayacak bir ücretin verilmesi ge- rektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Bunun neresi teröristlik? O alanlar, eskı yıllarda benzer sayısız toplantıla- ra kucakaçtı. Erdoğan'ın haleflerinden Süleyman Demirel, nihayet "Yollaryürümekleaşınmaz" de- yip, kendisine "Morrison Süleyman" diye bağıran- lan sakinleştirmeye çalıştı. Turgut Bey'e "Çanka- ya'nın Şişmanı-lşçi Düşmanı" denildiği zaman da, söyleyenlere "teröristler, antidemokratikyöntem- lerikullananlar" türünden suçlamalarla karşı çıkan olmadı. AKP iktidan, bir yiyip bin şükretmeli değil m'û Parlamentoda, muhalefet yapmayı, birtasarı kar- şısında çıkıp sakin sakın on dakika konuştuktan sonra ret oyu vermekten ibaret sayan kuzu kuzu bir CHP var. Medyamız ila maaşallah, görevlerin- den aynlırken "anayasada yazılı cumhuriyetin te- mel ilkelerini sarsacak tehlikelere dikkat çektikle- riiçin" kimi emekliye aynlan komutanları ağız bir- liği ile azarlamayı demokrat olmanın koşulu sayı- yor. Ya da Tayyip Erdoğan'ın bir gece önce evine dönerken mahalledeki çocuklara promosyon ola- rak dağıttığı Ülker ürünlerinden söz ederek, önem- li politikacılara büyük dağıtım kuruluşlan kurdurt- manın ne kadar yararlı olduğunu iş dünyamıza an- latmaya aracılık yapıyorlar. Işçi sendikalanmız toplusözleşmesiz, grevsiz bir oluşumun AB ölçütleri ile bağdaşmadığını, Ko- penhag'cılara anlatma zahmetine bile katlanma- dan, onlardan aldıklan destekleri nasıl çoğaltabi- liriz düşüncesıni terk etmiyorlar. Memur, işverenı devletten adam gibi ücret iste- yince, Başbakan kürsüye fırlıyor ve terörist suçla- ması yapmaktan korkmuyor! lyi ama, Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Konu- tu'nun ana kapısı önünde Irak'a asker gönderilme olasılığı karşısındatepki koyan ÖDP'lileretakipsiz- lik kararı veren savcılık, elbette KESK için de ben- zer bir yol izler diye düşünmüyor mu Başbakan ve arkadaşları? Nitekim Ankara C. Savcılığı KESK'in eylemini bir hak arama isteği olarak gördüğünü söylemekle kalmıyor: idareden anlayışlı hareket beklentisini de takipsizlik karanna ekliyor. Hâlâ kimi törenlerde "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını söyleyerek, seçim kampanya- sındaki özgürlük vaatlerini sıcak tutmaya çalışan Erdoğan ve ekibine, Ankara Savcılığı'nın nazik uyansı da bırşey anlatmamış olmalı ki, bu defa An- kara Valisi 14 KESK yöneticisi hakkında polise mukavemet ve suç işlemeye tahrik gibi savlarla ye- ni bir başvuru daha yapıyor. Ey Ümmeti Muhammet. Iktıdartıpkı TBMM'de- ki gibi, üniversitelerde de, sendikalarda da, sokak- larda da "Dikensiz Gül Bahçesi Istiyor". Ve uyum yasalannın sıralandığı kitaplık raflan önünde fotoğ- raf çektirerek demokratçılık taslıyor. Faks: 0212- 677 07 62 obirgrt(5 e-kolay.net T klavye'He dünya ikinciliği • ANK\RA (AA) - 2003 Dünya Bilgısayar ve Stenografi Şampiyonası'na F klawe ile katılan In- tersteno Türk Grubu, dünya ikıncisi oldu. Kiril ve Latin alfabelerindeki çeşıtli harflerden "karma bir klavye" kullanan Çek Cumhuriyeti'nin 1. geldiği yanşmada, "Q klavye" kullanan bazı ülkeler elen- di tntersteno Türk Grubu Onursal Başkanı İhsan Yener. "Şampiyonaya katılan 5 yanşmacımızın gösterdiği başanlar Türkıye'nin takım olarak dün- ya ikincisi ohnasını sağladı" dedi. • ANKARA (AA) - Yabancı dıl ağırlıklı liselere ön kayıtlar dün başladı. Kayıtlar. 2 Eylül 2003 tari- hine dek sürecek. Adaylann, ön kayıt başvurulannı ıl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirledikJe- ri okullara yapmalan gerekıyor. Adaylar, aynca, mezun olduklan ilköğretim okulundan baş\Taru formu edinebilecekler Adaylar, en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Yerleştirme işlemini, diploma notlanna göre mılli eğitim müdürlükleri yapacak. Tepe Nautilus'te gemi sergisi • Haber Merkezi - İstanbul Kadıköy'deki alışve- riş merkezi Tepe Nautilus, bugün başlayacak ser- giyle, ünlü gemilerin modellerine ev sahipliği ya- pacak. Sergide Türk denizcilik tarihine damgasını vurmuş deniz araçlanndan Şirket-i Hayriye'nin Tarabya ve Galata vapurlanna, eski taka ve çektir- melere kadar değişik modeller sergilenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog