Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHUHİYET SAYFA HABERLER Şırnakia pofise saldın: 6 yaralı • Dİ\ARBAKIR (Cumhuriyet)- Şırnak"ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 2 ayn polıs noktasına aynı saatlerde teröristler tarafindan düzenlenen silahlı saldında 6 güvenJik görevlisı yaralandı Alınan ılk bılgılere göre. teröristler, dün akşam 21 30 sıralannda Şırnak"ın Cizre ve Sılopı ılçelennde iki ayn polıs noktasına silahlı saldın gerçekleştırdi. Saldında yaralanan polis memurlanndan 1 'i Cizre Devlet Hastanesi'nde, 5'i de Dıyarbakır Devlet Hastanesi'nde tedavı altına alındı. Şırnak Valısi Vehbi Avuç, yaralanan polis memurlanndan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek saldırganlann yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. AKP il başkanı istifaetti • ELAZIĞ(AA)-AXP Elazığ İl Başkanı Nevzat Ülger, görevınden istifa ettiğini açıkladı. Ülger, yaptığı yazılı açıklamada. 24 Nısan 2003 tanhınde AKP Genel Başkanı tarafindan görevlendirildiğini belirterek kendisının görevlendinlmesiyle birlikte. 40 kişilik yönetim kurulu oluşturduğıinu ifade etri. Ülger, "Temmuz ayında yapılan merkez ilçe kongresinde, milletvekıllerınin manevrası ile yapı bozulmuş ve olumlu hava kişisel hesaplar uğruna heba edilmiştir. Milletvekillenmn, sağlayacagı başanyı ayak oyunlanyla değil daha şeffaf sağlamalannı kolaylaşrırmak ve onunımuzu kurtarmak için istifa ediyorum" dedi. Atatürk düşmanlığı • BOLU (AA) - Bolu kent merkezindeki Atatürk Arutı'nda yer alan 2. Cumhurbaşkanı tsmet tnönü'ye aıt "Eşsiz Kahraman Atatürk, Vatan Sana Minnettardır' sözleri. kimlıği belırsiz kişilerce söküldü. Bolu Beledıyesi yetkılileri, anıttaki yazılann son günlerde sürekli geceleri söküldüğünü belirterek "Biz vatandaşlann uyansıyla hemen harflen yenıliyoruz Ancak Atatürk düşmanlan yine söküyor. Anıttaki sözler. 30 Ağustos Zafer BayTamı öncesinde süratle yenilenecektir" dediler. Yurttaşa bağış işkencesi • ANKARA (Cumhuriyet) -Çankaya Nüfus İdaresi'nden vukuatlı nüfus kâğıdı örneğı almak, yurttaşlar için bağış işkencesıne dönüşüyor. Vukuatlı nüfus kâğıdı örneği almak isteyen yurttaşlar. bağlı olduklan ılin nüfus idaresinden faksla gelecek olan nüfus kâğıdı örneği için Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme \'akfı'nın vermiş olduğu makbuz karşılığmda 5 milyon TL ücret ödemek zorunda kalıyorlar. OLEYİS'in yeni yönetimi • ANKARA (Cumhumet) - Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçilen Sendikası (OLEYİS) 9. Olağan Genel KuruJu'nda yeni merkez yönetim. denetım ve disiplin lcurullan belli oldu. Kamer Aktaş'ın merkez yönetim kurulu başkanlığına getırildiği genel kurulda Süleyman Doğan. Mahmut Doğan, Seyfettin Baş. Hüseyın Boztaş. Ersin Altınkaya, Ethem Kaynar Olguner. Erdoğan Yahya. Ali Çağlayan merkez yönetim kuruluna seçıldi Merkez denetleme kurulu üyeliklerine Sezai Akbal, Kemal Sanoğlu. M. Yıldınm Güleç getirilirken yeni yönetimde merkez disiplin kurulu ü\elen Hasan Kaya. Hasan Hüseyın Izgin, Erkan Avcı, Ali Demır. Yusuf Ersoy olafak belirlendı. Halkın Sezer'e destek vermesi hükümetin 'ormanlann satışını' askıya almasına neden oldu AKP yeni formül anyorANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Orman arazilerinin sa- tışına ilişkin anayasa değişik- iiğini askıya alan AKP'nin önünde referandumla ılgili 4 seçenek bulunuyor. AKP'nin yeni bir anayasa değışiklığiyle Cumhurbaşjcaru 'nın referandu- ma ilişkin yetkısini kaldırabi- leceğı belirtilirken, referandu- mun yerel seçimlerdeki tablo- ya göre, yaz aylanna bırakabi- leceği de konuşuluyor. AKP'nin diğer seçenekleri ise referan- dumun yerel seçimlerle birleş- tinlmesi ya da anayasa deği- şikliğinden tamaman vazgeçil- mesı olarak sıralanıyor. Başbakan Erdoğan, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in veto etti- ği orman arazileriyle ilgili ana- 81. yıldönümü HÜkÜmetİn Seçenekleri: • Cumhurbaşkanı'nın referandumla ilgili yetkisi kaldınlabilir. • Referandum yerel seçim sonrasma bırakılabilir. • Referandum yerel seçimlerle birleştirilebilir. t/ Anayasa değişikliği askıdan indirilmeyebilir. yasa değişikliğini aynen geçi- receklerini açıklamasına kar- şın söz konusu değişiklik askı- ya alındı. AKP'nin, Sezer en- gelini aşmak ya da referandum- dan galip çıkmak için yeni for- müllerpeşinde olduğu ileri sü- rülürken, kulislerde 4 seçenek üzerinde duruluyor. Bu seçe- nekler şöyle: CumhurbaşkanTnın yetküe- ri: AKP, yeni yasama yılında kapsamlı bir anayasa değişik- liği için CHP ile temaslarını sürdürecek. CHP ile dokunul- mazlıklann sınırlandınlması konusunda uzlaşmaya vanlma- sı durumunda kapsamlı birpa- kerin TBMM gündemine getı- rilmesi bekleniyor. AKP'nin bu paket içinede ya da tek bir maddelik bir anayasa değişik- liği ile Cumhurbaşkanı'nın re- ferandumla ilgili yetkısini kal- dırabileceği dile getırilıyor. Yerel seçimler beklenecek: AKP'nın yaptırdığı anketlerde, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in halkın yüzde 60'ının desteğini aldığı ortaya çıkıyor. Sezer'i yüzde 45 ile Başbakan Erdoğan, yüzde 41 ile de TBMM Başkanı Bülent Annç izliyor. AKP'nin anayasa deği- şiklığini askıya almasının neden- leri arasında Cumhurbaşkanı Sezer'e olan halk desteğinin yüksek olması da sayılıyor. AKP'nin, bu nedenle anayasa değişikliğini yerel seçimler son- rasına bırakabileceği, yerel se- çimlerde çıkacak tabloya göre referandumu yaz aylanna denk getirebileceği belirtiliyor. Referandumun yerel seçim- leHerjirleştiribnes: Kulislerde re- ferandumun yerel seçimlerle birleştirilebileceği de konuşu- luyor. Referandumun "AKP'yi isteyenlerveistemeyenler'' oyla- masına dönüşebileceği kaygısı taşıyan AKP'nin, bütün partile- rin ilgısınin yerel seçimlere ka- naJize olabileceğinı düşünerek referandumu yerel seçimlerle bırleştırebıleceği belirtiliyor. Anajasa değisikliğinden vaz- geçilmesi: AKP'nin son seçe- nek olarak orman arazileriyle ilgili anayasa değisikliğinden vazgeçebileceği konuşuluyor. Veto sonrast ilk görûşme Erdoğan, anayasa değişikli- ğini veto etmesinin ardından dün ilk "haftahkolağangörüş- me" için Köşk'e çıktı. Cum- hurbaşkanı Sezer, geçen hafta yapılması gereken haftalık ola- ğanüstü görüşmeyi, 2 gün son- ra yapılacak Milli Güvenlik Ku- rulu toplantısını gerekçe göste- rerek iptal efmişti. ZaferBayramı kutlamalan başladı Haber Merkea - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvet- leri Günü, yarın tüm yurtta, dış temsilcilik- lerde ve KKTC'de tö- renJerle kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bay- ramı kutlamalan çerçe- vesinde Ankara'da ilk tören, Anıtkabir'de dü- zenlenecek. Anıtka- bir'deki törende Genel- kurmay Başkanı Orge- neral Hflmi Özkök, Ata- türk'ün kabrine çelenk koyarak saygı duruşun- da bulunacak. Buradaki törene, kmvet komutan- lan ile Jandarma Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar katı- lacak. Törene kahlanas- keri personel de Ulu Ön- der'in kabrinin önünden saygı geçişi yapacak. Anıtkabir ziyaretinm ardından Genelkurmay Karargâhı'nda, Genel- kurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök ile kuvvet komutanlan kut- lamalan kabul edecek- ler. Daha sonra, Cum- hurbaşkanı AhmetNec- det Sezer. TBMM Baş- kanı Bülent Annç. Baş- bakan RecepTayyip Er- doğan ile Genelkurmay Başkam Orgeneral Öz- kök. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanın- da düzenlenen 30 Ağus- tos Zafer Bayramı kut- lamalannı izleyecek. Tören. Kara Harp Okulu'nu birincihkle bı- firen ve 30 Ağustos ıti- banyla Türk Silahlı Kııv- vetlen (TSK) saflann- da göreve başlayacak bir teğmen ile Tören Kjta Komutanı'nın konuşma- lanvla devam edecek. Bando takımlannın çe- şitli gösteriler sunacağı törene, askeri birlikler de geçişleriyle renk ka- tacak. Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Hilmi Öz- kök, beraberindeki ko- mutanlarla birlikte AKM'deki törenin ar- dından Devlet Mezarlı- ğı'nı ziyaret edecek. Devlet Mezarlığı'nı zı- yaretin ardından Kara Harp Okulu'nda diplo- ma töreni yapılacak. Diyarbakır'da konser 30 Ağustos Zafer Bay- ramı etkinlikleri kapsa- mında Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde Ve- dat Dalokay yeraltı çar- şısı üzerınde 2'nci Tak- tik Hava Kuvvet Komu- tanlığı Bando Takımı konser verdi. Bando ta- kımının konserinin ar- dından Gençlik Merke- zi jimnastik ve halko- yunlan ekipleri gösteri- İerini sundu. Kutlama etkinlikleri kapsamında Zongul- dak'ın Ereğli ilçesi ile Bartm'da, gemi ve de- nizaltı tünelleri halkın ziyaretine açıldı. Ereğli ilçesi açıklanna demir- leyen TCG ÖDEV (Y- 163) Gemisi ile Bartın Deniz Üs Komutanlığı Denizaltı Bakım Tünel- leri'nin yetkili komutan- lan, buralan ziyaret eden vatandaşlara, cihazlarla ilgili teknik bilgi verdi- ler. Eskişehir'de hallcın ziyaretine açılan 1. Tat- kik Hava Kuvveti Ko- mutanlığı bünyesinde 1. Ana Jet Üssü büyük ilgi gördü. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART \ ' "OpUhlü ARAV ©ÖSTERSEM MlLLBTVEKİL'l SECTİRİR/M" PIVEM Bİf? AML4VI^1M TA- KIPÇ1SİV/r,.. SİNJAEMALE'r'H OR^VLAMLARI KİMSE BIZİAA KAPAR musakart@ttnet.net.tr Oymen, Türkiye'nin Irak'ta kaosa sürüklenmek istendiğini söyledi: Bahşişle dış politika olıııaz Onur Övmen. SERGÜL CANIGÜR BURDUR-CHPlstan- bul Mılletvekıli OnurÖ>'- men, Amerika'nın, Ku- zey Irak'taki 5 bin PKK- KADEK'li konusunda hiçbir adım atmazken AKP hükümetine, af ya- sası çıkarması için tali- mat verdiğini savunarak "Türk askerinin köy ko- nıcusu gibi Irak'a gönde- ribnesi çok yanhş. Bahşiş karşılığında dış politika yapamajiz" dedi. Burdur Belediyesi'nin düzenlediği 13. Kültür- Sanat ve Spor Şenliği kap- samında öncekı akşam Atatürk Kültür Merke- zi'nde " Ehş Politikada Sı- cak Gelişmeler" konulu konferans \eren Öymen, yurtiçi ve yurtdışından bazı güçlerin, Türkiye'yi Irak'taki kaos ve isrikrar- sızlığa sürükJenmeye zor- ladığını \-urguladi. Tez- kere reddedilerek Türki- ye'nin bir cephe ülkesi haüne gehnekten kurtanl- dığını belırten Öymen, "Türldve'vi o zamana ka- dar Amerika'nın Truva aü gibi görenler yanıldık- larını anladılar" diye ko- nuştu. BM güvenlik karan ol- madan Türk askerinin Irak'a girmemesı gerek- tığini \Tirgulayan Oymen, "Türk askerinin köy ko- rucusu gibi Irak'a gönde- ribnesi çok yanhş. Türk askeri bir yangnun içine çekilmek tstenrvor. Gerek- sizriskegirilmemeti. Türk dış politikası saühkdeğil- dir. Bahşiş karşıbğmda dış poBtikayapama>Tz" dedi. 6 Eylül'de yapılacak toplantıda sol ve sağdan isimler Türkiye'nin geleceğini tartışacak Ulusal Kıırııltay hazırhğı sürüyorANKARA (Cumhurhet Bü- rosu)- Sağ ile sol kesimdeki ki- mi tanınmış isim ve kuruluşla- n bir araya getirecek ve 6 Ey- lül 'de Ankara'da yapılacak "Uhı- sal Kurultay" için hazırlıklar sürüyor. Tes-tş Sendikası Konferans Salonu'nda 6 Eylül'de toplana- cak olan "Uhısal Kurultay" ile ilgili bilgi veren çağn grubu ve icra komitesi sözcüsü Tayyip Yelen, kurultayın gerek yurti- çinde, gerekse yurtdışında bü- yük ilgi ile karşılandığmı belir- terek 400'e yakın kişiye dave- tiye gönderdikierini bildirdi. Kurultayın oluşum hazırlıkla- nnda yer alan Aydınlar Ocağı Genel Başkan yardımcısı ve Or- kun Vakfî Mütevelli Heyeti Baş- kanı Yakan Cumalıoğlu, kurul- taya ilişkin sorulanmıza şu kar- şılığı verdi: "Türkiyepekiçaçı- cı bir durumda değfl. Türkiye'de gerek sağda, gerek solda bir dö- r»eminfikirlerini\ansıtanlannbu fikûierinde samimi olmadıkla- n son getişmelerle ispat olundu. Solda olduğunu ifade eden va- tanpener birtakım insan ile mil- liyetçi camiada ayakta durma- >açahşan bir grup, a\Tuyoklayü- rümek mecburiyetinde.'' Prof. Dr. Anıl Çeçen. gerek küreselleşme, gerekse AB süre- cı ile Türkiye'nin ulus devletten \azgeçme dayatması ile karşı karşıya bırakıldığıru belirterek kurultayın amacına ilişkin şu bilgiyi verdi. "Türkiye Cum- hurheti'ni yaratan l lusal Kur- ruluş SaNaşı'nın da>andığı temel prensip olan Kuvayı \Iillhe an- la>ışıicindegünümüzkoşuDann- da Türkrve'nin konumunu ele ÎP, ADD VE MHP ORTAK AÇIKLAMA YAPTI 'Mehmetçiğin canı' birleştirdi tstanbul Haber Servisi - •'Mehmetçiğin ca- nı", sağı \ e solu birleştirdi. İşçı Partısı (\P), Ata- rürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Milliyet- çi Hareket Partisi (MHP) Gençlik Kollan. ABD emperyaüzmine karşı birlikte eylem ya- pacak. İP Öncü Gençhk Başkanı MehmetPerinçek, ADD Istanbul Merkez Şube Gençlik Komis- yonu Başkanı Toros Korkmaz ve Ulkü Ocak- lan Istanbul İl Başkanı Levent Temiz, 30 Ağus- tos Zafer Bayramı'nda yapacaklan eylem için Italyan Opera Salonu'nda ortak bir basın top- lanrısı düzenledi. Toplantıda konuşan Perin- çek. Ankara'nın "Mehmetçiğin kannu satmak ve Amerikahlara kalkan yapmak için yanıp tutuşan bir hükümetetesfimedfld^mi" söyledi. Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği genç- ler olarak, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı teh- dide karşı birleştiklerini ifade eden Perinçek, işçi, memur, esnaf ve gençliği 30 Ağustos'ta saat 14.00'te Tepebaşı'ndaki eski TÜYAP bi- nasuıın yaruii.la yapılacak eyleme çağırdı. alan geniş kapsamlı bir toplan- ü \apmavı düşündük. Bu dog- rulfuda 100'e yakuı kuruluşla sagiadıgımızdhakıgbizibirulu- sal kurultay aşamasına getirdl Emperyalizmin Türkiye'ye da- yatüğı modellere karşı Ku\avı MilHye'den gelen ulusal ve üni- ter devlet anlayışı çerçevesinde ülkemizindeğişen koşuDara ayak uydurabiunesi için bir çözüme uİaşmava çalıştlaeaktır" Prof." Dr. Çetin Yetkin de, Türkiye'nin bugün içüıde bu- lunduğu koşullann, milli mü- cadelenin hemen öncesindeki koşullarla hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekerek "O gün nasıl ulusal güçler arala- nndaki fıkir ve ideoloji avnbk- lannı bir yana bırakarak bir araya geierek bir uhısal cephe ohışturmuşlarsa, a\nı nedenle bugünde aynışeyiyaptnamızge- rekir" dedi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA AKP'nin Gerçek Yüzü... Yüksek Öğretim Kurumu Yasası'nda bir değişik- lik yaparak 'sıkmabaşlı kız öğrencilere' özgürlük getırmeyı amaçlayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ilköğretim kurumlarında 'sıkmabaşı' ser- best bıraktı... Biliyorum, şu soruyu soracaksınız şimdi: "ilköğretimde okuyan kız öğrenciler sıkmabaş- la derslere girecekler mi?" AKP iktidarı sessiz ve derinden gidiyor... Türkiye'nin gündeminde ne işsizlik, ne ekono- mi ne de çıkarılan uyum yasalannın uygulanma- sı... Tek şey tartışılıyor: "Emeklıgenerallerin devir teslim törenlerinde ko- nuşmalan..." Bakıyorum, Orgeneral Çetin Doğan'dan MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç a dek "Laik ve de- mokratik Türkiye"den söz eden paşalar dınci ba- sının hedef tahtası... Ben, görevini Orgeneral Ibrahim Fırtına'yadev- reden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cum- hur Asparuk un ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün konuşmalarını da çok önemsiyorum... • • • Dikkat ettim, başta Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hil- mi özkök, Asparuk Paşa'nın konuşmasını uzun sü- re alkışlarken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ellerini dizlerinin üzerine koyup öylece kaldı... Ne diyordu Asparuk Paşa: "Türk milleti olarak yüz yıl geriye gidip bir kısır- döngü içerisinde Mavi Akım, imam hatip okulla- n, tesettürier, tarikatlar, başka ülkelerin kültürle- rinde kullanılan giysilerie uğraşmaktayız..." Gerçekten öyleyiz!.. Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu laik demok- ratik Cumhuriyet 80 yaşında ama ilköğretim çağın- daki kız çocuklanmızın başını örtmesini istiyoruz... Milli Eğitim Bakanlığı, kesintisiz sekiz yıllık eği- tim yasasının ardından İlköğretim Kurumlan Yö- netmeliği nı sessizce yürürtükten kaldırdı... Şimdi ne olacak? Kılık-kıyafet uygulamasına uymayan öğrenciler 'örgün öğretim kurumu'nun dışına çıkanlamaya- cak!.. Yani yeni yönetmeliğe göre 'uyan' ya da 'kına- ma' cezası verilecek!.. Eğer öğrenci, "Ben başımı açmam, ben çarşaf- la okula gelirim" diye diretirse ne olacak? Bir başka okula gönderilecek!.. • • • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi özkök'ün yaptığı konuşmaya gelince... özkök Paşa değişimden söz ediyor, geleceği geçmişte arayanlara sanırım mesajlar veriyor, bilgi çağında bağnazlığa ödün verilmemesinin al- tını çiziyor... özkök Paşa diyor ki: ".. Aksi takdirde geçmişin kopyacısı olanlardan ve değişimin farkına bile varamadan yerinde sa- yanlardan kendimizikurtarmamızmümkün olama- yacaktır..." özkök Paşa kime mesaj veriyor burada? Çağın gerisinde kalmış sivil-asker herkese!.. Deniz Kuvvetleri'nde dün devir-teslim törenle- rinde konuşan_Oramiral Bülent Alpkaya ve Ora- miral Özden Örnek'in konuşmalannın altına im- zamı atanm... Toplumun tüm kesimleri şunu bilmeli ki, hiçbir güç Türkiye'yi çağın gerisine itemeyecektir!.. Küçük kız çocuklannı örtünmeye, Türkiye'yi ortaçağın karanlığına götürmek isteyen düşünce- ye kimse alkış tutmayacaktır... AKP'nin gerçek yüzü giderek ortaya çıkıyor... Bilgi çağında 'sıkmabaşın özgürlük' olduğunu sa- vunan düşünce, sendikacıları gözaltına aldırırken Cumhuriyet dışında hiçbir gazete bunu haber yapmıyor... Neden ve niçin? • • • KESK'in Ankara'daki eylemine katılan 19 kişi so- kaklardan ya da evlerinden toplanarak gözaltı- na alınıyor... 'Sıkmabaş'a özgürlük tanıyan düşünce, sendi- kal harekete 'dur' diyor... Nerede demokrasi, nerede özgüriükler, nerede insan hakları?.. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında insan- lar da var, 15 yaşında çocuklar da... Türkiye gerçekten kısır bir döngü içinde!.. Orgeneral Asparuk'un dediği gibi Dünya uzay- da, Türkiye tesettürde... Sultanahmet Meydanı turist kaynıyordu... Dün öğle saatlerinde şöyle bir dolaştım... Sanki Surtanbeyli nin Fatih Çarşamba'nın sa- kallı, sarıklı, kara çarşaflı erkekleri, kadınlan Sul- tanahmet Meydanı'nı mesken tutmuştu... Turistler hayretler içinde, onların fotoğraflannı çekiyor, kameraya alıyoriardı... Utandım!.. hikmetcetinkayafg cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Şeriatçı örgüt protokole sokulacak CHP'den Erdoğan J a 'Milli Görüş' tepkisi AMCARA (Cumhu- riyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekili .Mustafa Özyürek. Baş- bakan Recep TayyrçjEr- doğan'ın Almanya zi- yaretinde Türk dernek ve vakıf temsılcileriyle yapacağı toplantıya. Milli Görüş teşkilatını da çağırmasına tepki göstererek "Şeriatçı ör- gütün. Başbakan'ın he- yetinde >er almasuu pro- testo ediyoruz" dedi. Dışışlen Bakanı Ab- dullah Gülün "Milli Görüş GenelgesT ola- rak nitelendınlen ve dip- lomatik temsilciliklere gönderdiği genelgesi, ilk kez Başbakan'ın da katıldığı bir toplantıyla yaşama geçecek. Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdo- ğan "ın 2 Eylül'de Al- manya'ya yapacağı res- mi ziyaret sırasında ger- çekleşecek olan ve Milli Görüş'ü devlet protokolüne sokacak bu ilk toplantıda, Baş- bakan bir konuşma ya- pacak. Davete tepki gösteren CHP'li Özyü- rek, "Abnanya makam- lan ve bazı Türk ma- kamlan tarafindan te- rörist olarak nitelendi- rikn, şeriatçı olduğunu da hiçbirzanıan sakla- mayan bir örgütün Baş- bakan'm he>etiııde yer almasuu protesto edi- voruz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog