Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURhTI SAYFA HABERLER 15 gün süreyle kapatıldı Turistik restorana 'domuz eti' cezası • Kaş'ta 20 yıldır restoran işleten İsmail İnan. "Turistik bir ilçede turizm sezonunun ortasında domuz eti bulunduğu gerekçesiyle bir işletme kapatılamaz" diyerek karara tepki gösterdi. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk KAŞ (AA) - Antal- ya'nm Kaş ilçesinde bir restoran, domuz eti bu- lundurdugu gerekçesiy- le 15 gün süreyle kapa- tılırken karara şaşıran tu- nstlerbelediye başkanın- dan bilgi istedi. Kaş Belediyesi zabıta ekiplen taraftndan yapı- lan denetimlerde, işlet- meciliğıni Ismailînan ın yaptığı bir restoranda do- muz eti bulunması üzeri- ne düzenlenen tutanağı inceleyen belediye encü- meni. restoranm 15 gün süreyle kapatılmasını ka- rarlaşnrdı. Belediye encü- meninin karanna tepki gösteren restoran sahibi inan. "20 yıkhr ilçede res- toran işletiyorum. Turis- tik bir ilçede turizm se- zonunun ortasında do- muzeti bulunduğu gerek- çesiyle bir işletme kapa- nlamaz" dedi. Turistler şaşkın Kaş Belediye Başkanı Yümaz Yümaz ise dene- timlenn kaymakamlık ta- rafından oluşrurulan bir ekip tarafından yapıldı- ğını belirterek ışletme- lerde domuz etinin satıl- ması ve bulundurulması konusunda izin alınma- sı gerektiğinı söyledi. Konuyu araştırdığını be- lirten Yılmaz, bazı turist- lerin restorantın kapatıl- ması konusunda bilgi al- mak ıçin kendisini ziyaret ettiklerini bildirdi. SOYTARI - BİRAZ CİDDİYET BEYLER.. Merkez Yatınm AŞ'nin Genel Müdürü Mustafa Akar tutuklanarak cezaevine gönderildi Uzanlar'ın4şirketinedahatedbir KüçükAdam Heykeli'ne ilgi • ANKARA (AA)-An- kara Altınpark'taki Feza Gürsey Bilim Merkezi önündeki "Küçük Adam Heykeli' özellikle çocuk- lann ilgisini çekiyor. Hey- kelin yüzüne merakla ba- kan çocuklar, orantısız vü- cut yapısı ile dikkat çeken heykelin dev dilini inceli- yor. (Fotoğraf: AA) fstanbul Haber Servisi - Zeytinburnu ilçesi muhtar adaylan. muhtarhk seçimlerinde her ada- yın kendisi tarafından bastınlan oy pusulalannın eşitlik ilkesine aykın olduğu gerekçesiyle Mec- lis'e başvurdu. Muhtar adaylan dilekçelerinde be- lirli ölçüsü bulunmayan pusulalann çalınıp kaybe- düebildiği, seçmenlere ulaşamama ihtimalinin bu- lunduğunu belirterek seçimlerde birleşik oy pusu- lasının kullanılması gerektiğini belirttiler. ŞANTIURFA/ÎSTANBUL (Cumhuriyet) -Şışli Cumhunyet Başsavahğı'nın talimatı üzenne, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Uzan grubuna ait 4 şırketın mal varlık- lanna ihtiyati tedbir konuldu. Tapu Kadastro Genel Müdür- lüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'mn, Şanhurfa Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdiğı yazı- da Uzan grubuna ait Şanhurfa Çimento Fabrikası, Betonsan, Be- ton Çimento Sanayi Işletmecilik AŞ ve Merkez Nakliyat Ticaret AŞ'nin tüm mal varlıklanna el ko- nulmasıyla ilgüi olarak Şişli Cum- huriyet Başsavcılığfnın karan anımsatılarak ihtivati tedbir ko- EL KOYMA'YA KARŞI DAVA ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ile Kepez Elektrik hissedarlan, söz konusu şirketlerin imtiyazlannı ortadan kaldıran Bakanlar Kurulu karan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya başvurdular. Hissedarlann, gerekçe olarak, bu şirketlere "el konulması sonucu zarara uğramalarmT gösterdilderi belirtildi. nulması istendi. Başsavcılığın ta- limatı üzerine Şanhurfa Emni- yet Müdürlüğü Mali Büro Müdür- lüğü ekipleri yaptıklan araştır- mada söz konusu şirketlerin bir süre önce yine Uzan Grubu'na ait olduğu bildirilen Maden Çimen- to Sanayi Ticaret AŞ ve Teknik Yapı AŞ'ye kiralandığını belırle- di. Şanhurfa Tapu Kadastro Mü- dürlüğü, emniyete bağlı trafik tescil, bankalar, Şanhurfa Def- terdarhğı ve diğer ilgıh kuruluş- lar da Uzan Grubu'na ait fabri- ka ve şırketlenn muhtemel satış- lannı ve de\Tedılmesıni önlemek amacıyla tapulanna ihtiyati ted- bir karan aldı. Imar Bankası soruşturması kapsamında kendi isteğiyle sav- cılığa gelen ancak ifadesi alınma- yarak, Mali Şube Müdürlüğü'ne gönderilen Merkez Yatınm ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Mustafa Akar. Şişli Adliyesi'ne sevk edildı. Akar, sorgusunun ta- mamlanmasmın ardından tutuk- lanarak Kartal Cezaevi'ne gön- derildi. Önceki akşam turukla- nan 9 kişiden 7'si Kartal Ceza- vine, 2'si de Bakırköy Kadın ve Çocuk Turukevi'ne yerleştirilir- ken. haklannda gıyabi ruruklama karan verilen Kenıal ve Yavuz Uzan ise aranıvor. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanhğı, öğretmenlik için başvuran 37 bin 615 aday arasından 20 bininin atamasını gerçekleştir- di. Eğitim Bakanhğı Başöğretmen Salonu'nda dü- zenlenen toplantıda adaylann atamalan bilgisayar ortamında yapılırken adaylann salonu bir anda doldurmalan üzerine izdiham yaşandı. Atanan öğ- retmenler, 8 Eylül'de görevlerine başlayacaklar. Istanbul'a uçan balon • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy'de kurulacak dev balonla, 200 metre yükseklikten kenti izlemek mümkün olacak. Turkap Turizm Şirketi'nce Kadı- köy Deniz Otobüsleri Iskelesi yanında kurulacak olan ve 'TürkBalon' adı verilen balon, yaklaşık 15 gün sonra hizmete girecek. Çelik konstrüksiyonlar üzerine halatlarla bağlanacak ve helyum gazı ile ' çalışacak balon, havada sabit kalacak olan balona ' binenler, 360 derecelik görüş açısıyla 200 metre yüksekten îstanbul'u seyrebilecek. Bugün başlayacak artışlar, hafta sonunda tüm yurtta 35 derecenin üzerine çıkacak Çöl sıcaklan kavuracak • YUNAK (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tüfek ve bıçaklann kullanıldığı kavgada, Süleyman Aslan (61) ile Ali Aslan (30) ölürken, Abdülkadir, Hikmet ve Ali Ihsan Aslan yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Turgut beldesinde jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutbeler kısa olsun' istemi •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Diyanet Işleri Başkanlığı'nın, 4 bin 829 kişi üzerinde yaptığı "Cuma hutbesi'" konulu anketten, "hutbeler kısa olsun" istemi çıktı. Yurttaşlann büyük bölümü hut- belerin anlaşılır bir dilde ohnasını isterken, birçok imamın diksiyon ve hitabetinin iyi ohnadığı eleşri- risini yaptı. Cuma namazı kılan yurttaşlar, imarnla- ra hitabet ve diksiyon eğitimi verilmesini istedi. Amerika'dan Finlke'ye yolculuk • FİNİKE (AA) - İngiliz kimyacı Anthony Gra- ham Dupoy, Amerika'dan aldığı yatı, 60 gün süren nıacerah bir yokuluktan sonra Türkiye'ye getirme- yi başardı. Motoru bozulduğu için yatı yelken aça- rak Türkiye'ye getiren Dupoy, yol arkadaşı tsrailli Iris Cate ile birlikte yaşadığı 60 günlük macerayı unutamıyor. Dupoy, "Dalgalar inanılmazdı. Zaman zaman kendimizi iple dümene bağhyorduk" dedi. Ydan öldürene 125 milyon ceza • KONYA (AA) - Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyannca, bazı türleri koruma altına ahnan yılan, kaplumbağa ve kertenkeleleri öldüren ya da toplayanlara, 125 milyon lira para cezası verildiği bildirildi. Haydi domates savaşına! tspanya'nın en popüler yaz festivaDerinden "La Tomatina" yani "domates atma savaşı". Bunol kentinde on binlerce kişinin katüınuyla başladı. "Savaşa" kanİanlar, birbirlerine iyice olgunlaşnuş sulu domatesleıie saldınrken, şehrin sokaklan birkaç dakika içinde kırmızıya bulandı. Dünyanın en büyük domates savaşı olarak büinen "La Tomatina" festrvâhne, geçen yil şehrin nüfusunun 4 katını bulan 38 bin kişi kanlnuşü. Yerel radyolar. domates sa^şı nedeniyle ban binalarm cephe- lerinin naylonlarla örtüldüğü, bazı bina sakinlerinin de balkonlarından domates savaşına katılan- ların üzerine kova kova su döktüklerini duyurdular. Bunorde, 1940'h yıDarda domates pazannda çocukların birbirierine domates atarak eğlenmeleri, bu festivaü geleneksel hale getirdL (AP) • Yurdun güneybatı r L ^ . kesimlerinde bugün i\ ' " başlayacak sıcaklık artışlan, hafta sonu Trakya, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, AJcdeniz'de yer yer 40-42 dereceyi bulacak. ANKARA (AA) - Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklannın, hafta sonunda Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak havayla birlikte 3-5 derece daha artacağı bildirildi. Devlet Meteorolojı Işleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yurdun güneybatı kesimlerinde başlayacak sıcaklık artışlan, yann yurdun iç ve batı kesimlerinde, pazar günü bütün yurtta hissedilecek. Hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünde 35 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklığının Trakya, Marmara'nın güneyi. Batı Karadeniz'ın iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 40-42 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava, 1 Eylül Pazartesi günü Trakya'da, 2 Eylül Salı günü kuzey ve batı bölgelerde etkisini kaybedecek. Aşın sıcak havanın oluşturacağı olumsuz şartlar ve muhtemel orman yangınlanna karşı ilgililerin ve yurttaşlann tedbirli olmalan istendi. RTÜK, TRT CENEL MÜDÜR ADAYLARINI BELİRLERKEN ZORLANDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT genel müdür adaylan olarak fstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal Işler Daire Başkanı Şenol Demiröz, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ve TRT Başuzmanı Sacettin Gürbüz'ü belirledı. Toplantıda gerçekleştinlen 4. tur oylamada, Demiröz 9 üyeden 6'sının oyunu alarak aday seçildi. Daha sonra yapılan 2 tur oylamada ise hıçbır aday gerekli oy sayısına ulaşamadı. Tekrar yapılan oylamada Şirin 5 oy alarak genel müdür adayı oldu. Gürbüz ise 16. tur oylamada seçilebildi. RTÜK'ün Başbakanhk'a sunacağı bu 3 isim arasından Bakanlar Kurulu, TRT genel müdürünü belirleyerek onay için Cumhurbaşkanı'na gönderecek. KONCA KURİŞ'İ KAÇIRMAKTAN YARCILANAN HOCALAR DA PİSMAN' fstanbul Haber Servisi - Islamcı feminist yazar Konca Kuriş'ı kaçırmak ve hakkında bilgi toplamak iddiasıyla Hizbullah davasında yargılanan Hüseyin Hibni Hocalar da Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak istedi. İstanbul 5 No'lu DGM clekı duruşmaya aralannda örgütün askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ın da bulunduğu 12 turuklu sanık katıldı. Hocalar, 28 Temmuz 1998'de teslim olduğuna ilişkin tutanakla birlikte Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak ıstediğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye sundu. Diğer sanık Mehmet Cemil Erez de yasadan yararlanmak ıçin başvuru yapmadan önce a\-ukatıyla görüşmek istediğini belirtti. Mahkeme, turuklu sanıklann t ıtukluluk hallennin devamına karar vererek duruşnv.yı erteledi. GENİŞ AÇI HIKMET BILA N'oldi Boyle? Tarihın hiçbir doneminde Türkiye'nin Ortado- ğu politikası bu kadar belirsiz, bu kadar zayıf ol- mamıştı, Osmanlı Imparatorluğu'nun yıkılmak üzere olduğu Birinci Dünya Savaşı sırasında bi- le... O günler, dünyanın en güçlü ülkeleri Os- manlı'yı paylaşma planları yaparken de, Osman- lı'yı savaşa sürmek için çabalarken de dört defa düşünmek zorunda kalmışlardı. "Türklerin tepkisi ne olur, bu iş nereye varır?" diye defalarca sormak, bu soruya birçok yanıt aramak zorunluluğunu hissetmişlerdi. Üflesen devrilecek bir Osmanlı'yı yanlarına çekmek ya da en azından karşılarına almamak için, dünyanın devleri, diplomatik mucizeler ya- ratmak için yarışıyor, ellerindeki her yolu kullanı- yorlardı. Ya bugün? "Kafasına vur, ekmeğini elinden a/" görüntüsü veren bir Türkiye, hüzün verici. öyle olmasaydı, Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Sayın Edelman, şu sözleri söyleyebilir miydi: "Bence Irak'a asker gönderilmesi Türkiye'nin çıkanna olacaktır. Ancak, tabii ki, ulusal çıkaria- nnı göz önünde bulundurarak bu konuda karar verecek olan Türkiye'dir. Karar ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Ancak bir takvim söz konusu değil. Biz Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Bu da güçlü bir hükümet ile olabilir. Türkiye, Kuzey Irak'ta istemediği oluşumları görmek istemiyor- sa, güçlü bir hükümet kurulmasına, Irak'ta istik- rar çabalanna destek vermelidir." Bir nezaket abidesi gibi kayıtlara geçen, ama her tarafından gözdağı akan bu konuşmayı nasıl yorumlamalıyız? Sayın Büyükelçi diyor ki: "Türkiye, Kuzey Irak'ta istemediği oluşumları görmek istemiyor- sa, güçlü bir hükümet kurulmasına, Irak'ta istik- rar çabalanna destek vermelidir." Bu cümleyi yeniden yazdım. Bin defa daha yazılıp altı çizilse yeridir. Bu sözlerin tercümesi şu: "Asker göndermez- sen Kürt devletini kurarım." Dedım ya, bu kadar açık tehdit hiç yapılma- mıştı. Sonradan ortaya çıkacak gizli antlaşmalar, gizli mektuplar duymuştuk ama, insanın gözü- nün içine baka baka "fena yaparım" dendiğini pek hatırlamıyoruz. Türkiye'nin bakanlarının ha- karetlerle Amerika'dan kovulduğuna, Türk su- baylarının çirkin yöntemlerie esir alınıp başlanna çuval geçırıldiğine, asker karşılığı kredi havucu- nun şekerkamışı gibı sallandığına ılk kez tanık oluyoruz. Bu yeni yöntemler de "küreselleşme"n\n ge- reğı mı acaba? Sayın Büyükelçi biraz da teselli etmiş: "Kolay bir dönemden geçmedik. Ama strate- jik ilişkilerimiz var. Üstelik 1 Mart tezkere bunalı- mı 1974 Kıbrıs ya da Johnson mektubu buna- lımlarına göre daha hafif." öyle mi dersıniz? 1974'te Türkiye, Kıbns'ta çıkartarını kendi bi- lek gücüyle korumuş, Amerika'nın koyduğu am- bargoyu da kendi halkının özverisıyle aşmıştı. O tarihten on yıl önce Başkan Johnson'ın tehdit mektubuna, Başbakan Ismet Inönü'nün ağzın- dan, "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerıni alır" yanıtını vermiştı. Şımdiki durum o kadar parlak değil. Mayville adlı Amerikalı bir albayın kişiliğinde ifadesini bulan bir irade, koskoca Türkiye'yi kuru yaprak gibi sağa sola savurabiliyor. 30 Ağus- tos'un yıldönümünde, "Zafer Haftası"r\da, bir büyükelçi, "Ya askerini istediğim yere gönderir- sin ya da Kürt devletini kurarım ha.." diyebiliyor. Hayırlı olsun. hikmet.bila ' ntv.com.tr Bulak Mencilis Mağarası Safranbolu'ya oksijen gezisi ERHAN KEMAL OZMEN SAFRANBOLU - Kendine özgü mimariye sahip e\r lenyle tanınan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Türkiye'nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis turizme açıldı. Bol oksijenli havasıvla rahat nefes almayı sağlayan mağara, Safranbolu'nun su gereksinimini de karşıhyor. Kuzey-güney doğrultulu yatay olarak gelişmiş çok katlı, kaynak konumlu, aktif ve fosil bölümlerden oluşan mağara, Safranbolu'nun 10 . kilometre kuzeybatısında Manastırtepe ile Mağara Deresi'nin başlangıç noktasında yer alıyor. 3 kattan oluşan ve 6052 metre uzunluğundaki nemli özelliğe sahip mağara. 12-14 derece ortalama sıcaklığa sahip. Orta katında toplam 395 metrelik kısmı turizme açılan mağara san, kınnızı, gri, mavi, yeşil, süt beyaz renk tonlanyla bezenmiş son derece güzel sarkıt, dikit, sütun. duvar ve perde damlataşlardan oluşuyor. Karabük tl Kültür ve Turizm Müdürü Serdar ÜstelçL, u Korunmuş tarihi evleri ve doğal çevre güzelUği ile tanınan Safranbolu'nun turizmine Bulak Mencilis Mağarası da büyük katla sağla\acak" d°dı. > VİZONTELE İZLEYİP OYNADILAR Tarihi ve doğal güzeUiklerinin yanında yay la turizmiyle de bi- Knen Safranbolu'da 6. l luyayla Şenlikleri coşku içerisinde geçti. 1100 metre yükseklikte kutla- nan şenlikte Vızontele fUmi gös- terildL Kadıköy Belediyesi tara- fından \ay lav^ kurulan açık ha- va sinemasındaki fîlm gösterimi köylülerin büyük beğenisini ka- zandı. Yöresel o> unlannı sunan köçekler de şenliğe renk katnlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog