Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2003 CUMA • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr 19 GÜREŞ Gençler dünya şampiyonu SporServisi- İstanbul'da süren 10. Dünya GençlerGüreş Şampıyonası'nda grekoromen yanşmalan dün sona ererken. Türkiye takım ha.inde Dünya Şampiyonu oldu. BağcılarOlimpik Spor Kompleksrndekj ya- pıian şampı\onanın 5 gun akşam seansında 55. 66, 84 \e 120 kilolarda fınal yanşmalan yapılırken, Türkıve 66 kiloda Şeref Tüfenk v e 120 kiloda da Yavuz Güvendi ıle altın ma- datya kazandı. Dünkü şampiyonada da gre- koromende 2 bronz madalya kazanan Türki- ye.takım halınde 52 puanla Dünya Şampiyo- nu oldu. Öte yandan 49 puanla Gürcıstan ikin- ci, 43 puan alan Rus\ a ise bronz madalya ka- zardı.Şampiyonada. dün yapılan fınal yanş- lannın sonunda dereceye giren sporcular ıse şöv le:55 Kılo: 1 -Hamid Bavafa (Iran), 2-Jag- niei Hemandez (Küba). 3- David Bedinadze (Giırcıstan)66 Kılo 1-Şeref Tufenk (Türkı- ye). 2-Valdermar V'enckaitis (Lıtvanya), 3- Magomed Magomado | Rusya)84 Kılo 1 -De- nisFonn (Rusya), 2-BalazsKiss(Macanstan), 3- Janarbek Kenjer (Kırgızıstan). 120 Kilo: 1 -Yavuz Güvendi (Türkiye), 2-RevazChetid- ze (Gürcistan), 3-Vladisla\r Kokoev (Rusya) Şampıyonaya bugün serbestte yapılacak eleme maçlanyla devam edilecek ATLETlZM ŞAMPlYONASI Enyüksek Giusseppe PARİS (Cumhuriyet) - Dünya Atletızm Şampiyonası tüm hızıyla sürerken erkeklersı- nkla yüksek atlamada 5.90 ıle ttatyan Gibi- lisco Giusseppe birinci oldu. Şampiyonada dün:Cirit Atma (Eleme A-B):Tatyana Shi- kolenko(Rusya-63 71), Mırela Manjanı (Yu- nanistan-60 64). 5000 metre (Seri-E).-Ke- nenisa Bekele (Etiyopya, 13.38.03), Gebre-egı- ziabher Gabremıram (Etıyopya-13 32.54) 100 metre engelli (Seri-E):Robert Kronberg (tsveç-13.46).AllenJohonson(ABD-13.42) Sınkla Vüksek Atlama (Final-E): 1 Gıbılıs- co Gıuseppe (!tal>a-5.90), 2Bnts Okkert (RSA-15.85). 3Patrik Knstansson (lsv.-5.85). 200 metre (Yarı FinaI-E):Patton Danıs (ABD-23.03)JohanCapel (ABD-20 18). 200 metre (Final-B):l.KelliWhite(ABD-22.05). 2.Anastasıva Kapachınskaya (Rus.-22.38). 3Tom Edvvards(ABD-22.47). Baskette bu kezyenildik SporServisi- Sırbistan-Karadag'ın Belgrad kentınde düzenlenen özel maçta Ulusal Bas- ketbol Takımı, Sırbıstan- Karadağ'a 91-93 ye- nildi.Son iki dakıkaya 7 sayı üstün giren ulu- sallar son dakıkada Sırbıstan'a boyun eğdi.. Detroit'li Mehmet Okur, Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi iddialı konuştu 12 Dev Adam favori• Okur: "NBA dünyanın en iyi ve sert ligi. NBA tecrübem beni olumlu etkıledi. Biraz daha hızlanmak istiyorum. Bence tek eksiğim bu. Her şeyi iyi yapmak istiyorum ama içerde * * '** daha iyi oynayabiliyorum, biraz daha pozisyon aratabiliyorum ve çabuklaşabiliyorum." arasında sizceSBA 'yegidecek kimler var? M.O.: Çoğu oynayabilir. Ör- neğin Ka>a Peker, Rasinı Başak, Kerem Tunçeri, Kerenı Gön- lüm. -Birgiin SBA 'de oyna- mazsanız tercihiniz Türkiye nti olur, yoksa Avrupa mı? KEREM KAÇARLAR Türk basketbolunun NBA'ye giden 3. oyuncusu oldu Meh- met Okur. Detroit Pistons'ta geçen başanlı bir sezonun ar- dından şimdi de Ulusal takımı Avrupa Şampiyonası'nda hede- fe ulaştıracak isimJer arasında. NBA'de fazlasıyla tecrübe ka- zandığıru ve kendisını geliştir- diğini belirten genç oyuncu, Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtladı. Mehmet Okur, Türki- ye'nin Avrupa Şampiyona- sı'nda 'favori' olduğunu söy- ledı. '-NBA 'de geçen biryılını- zı özetler misiniz? Basket- bol yaşantınıza ne gibi kat- kıları oldu? M.O: Öncelikle ilk yılımda iyi bır performans gösterdıği- mı düşünüyorum. Ilk başlar- da oynamamama rağmen şansımı yitirmediğimi dü- şündüm, çok çalıştım ve şans geldiğinde de en iyi şekilde değerlendirip iyi bir sezon geçırdim diyebilirim. NBA dünyanın en iyi ve sert ligi. NBA tecrübem beni olum- lu etkıledi. NBA'de devam etmek istiyorum -Kendinizde neyi eksik gö- rüyorsunuz? M.O.: Biraz daha hızlanmak istiyorum. Bence eksiğim bu Herşeyi iyi yapmak ıstıyorum ama içerde daha iyi oynayabi- liyorum, biraz daha pozisyon yaratabiliyorum ve çabuklaşa- biliyorum. -Şu anda Türk oyuncular M.O.: Ukrayna ve Hırvatis- tan'ı yakından tanıyoruz. Hır- vatistan'la İstanbul'da ya- pılan Avrupa Şampiyona- sı'nda oynamıştık. Ukray- na ile de ben yoktum ama ulusal takım iki maç oyna- dı. Yunanistan'ın da zaten oyunculannın hepsini tanıyo- ruz. Bence grubu- muzda biz favori- yız. tik. Artık yeni bir dönem ve yeni bır 12 Dev Adam var. Dün- ya şampiyonasındaki olaylan bır daha yaşamak istemiyoruz. Yaşadıklanmız da zaten geri- de kaldı. -Hazırlık döneminde 12 Dev Adam kötü sonuçlar alıyor. Bu sonuçlar sizin için ne ka- dar önemli. İsveç 'te nelerya- pabilirsiniz? Sampiyona'daki takımlar çok güçlü M.O.: Bizim içın oynadığı- mız maçlann hepsi dersrir. Hatalan görmemiz açı- sından çok verimli geç- ti. Şımdı önümüze bakıyoruz. Eksik- lenmizi giderip ts- veç'te bunları yapmak istemi- yoruz ve en iyi M.O.: Avrupa olur. Ikinci tercihim ıse Türkiye. An- cak. şu anda akhmda hiçbir şey yok. NBA'de devam etmek is- tiyorum. -Ulusal takımda Hüseyin 'in sakatlığmdan dolayıpivot po- zisyonunda oynadtnız. Bu mevkii de Avrupa Şampiyo- nası 'nda çok sert rakipleriniz olacak. Bu sertliği kendiniz- de görebiliyor musunuz? M.O.: Sonuçta NBA gıbı dünyanın en iyi ve en sert lıgın- de mücadele ettim. iyi perfor- mans sergiledim. O yüzden kimsedençekinrniyorurn. Elim- den geleni yapmak isterim. Oy- nayacağım yer fark etmez. Çün- kü benim amacım takıma en iyi şekilde katkı sağlamak. -Avrupa Şampiyonası 'na çokazkaldu Rakiplerimizide- ğerlendirir misiniz? Sizce 12 Dev Adam Un şansı nedir? Avrupa ikinciliğinden sonra ulusal takım, dünya şampi- yonasmda çok elestirildi. Siz- ce bu eleştiriler doğru muydu ? M.O.: Bence hıç öyle prob- lemler yok. Öyle bir kaos ya- ratılmayaçalışıldı. Herkes ken- dini bilıyor. Herkes ulusal ta- kım içın oynuyor. Tabii ki ufak tefek problemlerçıkacak. Ama bunlan en kısa zamanda atla- tmaya çalıştık. Çok çaba sarfet- şekılde konsantre olup mücadele etmek ıstiyo- ruz. Hazırlık maçlannda belki istemedığımız sonuçlar aldık ama bunlar bızım ıçin çok da önemli değıl. Avnıpa Şampiyo- nası'ndaki takımlar da çok güç- lü. Ve bizim içın bu daha önem- li. O yüzden ben ve arkadaşla- nm tecrübemızi kullanarak ulu- sal takımı hedefe taşımak, Tür- kiye'ye bu sevinci yaşatmak ıstıvoruz. Ruzgar sorfu Mavi sularda W uıdsurf un rakipsiz şamphonu olma yolunda adım adım ilerle>en serbest dalın başanlı sporcusu KenıaJ Denürasai, geleceği umurJa baknor. Bodrum'daki Türkiye VYlndsurf Şampiyonası'nda dalında birinciligi göğüsleyen Demirasal, "Hedefım uluslararası başanlara da imza atnıak. Bu yoida disiplinü bir biçimde çahşmalannu sürdürü>orum" di>e konuştu. FİKRET DAĞLIOĞLU Af UOĞLU J YâMStâi 1. KOŞl': F: Laura Mav C). P: Jım's Lo\e (61. PP: Hanzeı5). S: Fı\ous(3) 2. KOŞl': F: Mier Me 111. P: Punkv Fısh 1S). PP: Fırst Pepper (3). S: Gönülalan (4) 3. KOŞL: F: Dengıhan (I). P: Kandemır- kır (4). PP: Akaba (21. S: Polatbev (3) 4. KOŞL': F: Amam (2). P: Tuluvhan (8), PP:Efke(5),S:\I> Lıon Fatheriö) 5. KOŞL': F: Taeıbev (Q|. P: Kıng Arthur (5l. PP: Seısmoı4ı. S: \a Bene(3) 6. KOŞL: F: Lıderşah (11. P: Vemınlı l2). PP:Se\iap(3). S:Kankaı6l 7. KOŞL: F: Sepiember Storm 151, P: Baş- pehlnan (l). PP: Gatto Pardo l2l. S: \1ü- nış(6) 8.KOŞL:F:Elektrıkı4ı.P:lvıperhan(14). PP: Albatros (3). S: Tomım Be> (10). SS: Janberk(13) 7. KOŞL: F: Gündıızaip (11, P: Tabanlı Ruzgan (3). PP: Işinbatur (4ı. S: Kubra Guzelı 161 Günün İkilisi 9. Koşu 1 3 Çifte Bahis: 4 Çıfte 4 1 Tabela Bahis: 4 14 3 10 13 ALTILI GANYAN 2 8 5 6 9 5 4 1 2 3 3-106 5 1 4 14 1 3 K I S A . . . K I S A . . . K I S A . . . K I S A . . . K I S A . . . • PLAJ VOLEYTO- LU- Sezonun son bü- yük organizasyonu olan Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Alanya'da öncekigünbaşladı KJe- opatra Plaj1'nda yoğun ızleyici desteğıyle ger- çekleştirilen organizas- yonda ülkemizi bayan- larda tzolda-Ze\Tiep. er- keklerde de Fatih-Bılal ikilisi temsil edivor. •TAHKİM KURÜLU - Tahkim Ku- rulu, Beşıktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin teberrulu biletlerle ılgılı başvurusunu da görüştü. Kurul. bu konuda 3 büyük kulübün son düşüncelerini almak için kulüplere 5 gün süre verdi. • SOKAK BASKETBOLU - Burger King tarafindan organıze edilen "Bas- ketball Hoopfest 2003" bugün İstan- bul'da başlıyor. • POVVERBOAT- Denız sporlannm Formula 1 'i olarakadlandınlanExtre- me Powerboats Şampiyonası'nın 4. ayak yanşlan, 31 Ağustos Pazar gü- nü Istanbul Halıç'te yapılacak. • NBA-ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlanndan Indiana Pa- cers'ınantrenörü Isiah Thomas'ın gö- revıneson \enldi. • ENTERNASVONAL KOŞULAR - tstanbul Veliefendı Hipodromu'nda 13 Eylül Cumartesı günü yapılacak Enternasyonal Topkapı, Boğaziçi ve Malazgirt koşulan içın yapılan ilk saf- kan kayıtlan tamamlandı. • ALTILI- At yanşlannda 1-7-5-8- 12-6 kombinesını bilenler 3 milyar 172 milvon 470 biner lira kazandılar. gözü tamamen kapalı "Herkes bütçesine göre klima ister 90 milyondan başlayan taksit, 690 milyondan başlayan fiyatlar, AMITSUBISHI NUVT ımnmiM». M». SHARP ı IMIOEA SON GÜN : 31 AĞUSTOS 20G SPLIT DUVAR TİP1 SSK 208 HENF SRK 288 HENF SRK 408 HENF SRK50HA SflK 56 HA FOKN 258 HEN - S FDKN 308 HEN - S SRK 28 GZ-VV Inverter SfiK 35 GZ-W Invener AY-A09BE AY-A12BE AY.A189E AY-A249E AY-XP10CE Inv Plasmadusîer AY-XP13CE Inv.Plasmaciuster AY-AP18CE Plasmaoluster AYAP24CE PtssmaöusSr MSG-09HR MSG-12 HR MSG-18HR MSG-21 HR SOĞUTMA 6200 8.600 12.000 15500 17.000 19 500 24 300 8600 12500 8900 11800 17400 22.900 9600 12 300 17400 22.900 9000 12000 1B0O0 21000 " Serinliğtn profesyonel yüzü* 1 ISfTMA 6900 9.900 14.000 19.500 21.000 20 900 27 300 11.600 16400 10.200 13.600 19 800 27.000 12.600 16.400 19 800 28-300 10-200 13.000 20500 23.500 PESİN PEŞtN 790.000 000 990 000 000 1.733 000.000 2.022 000 000 2.294 000 000 2.855 000 000 3.212-000.000 1.351000 000 1 852.000.000 790.000.000 390.000 000 1 75S.000.000 2.015 000 000 1.551 000 OOD 1.871.000.000 1863 000 000 2.159 000 000 690 000 000 790.000 000 1.259.000.000 1.439 000.000 " Serinliğin teknolojik yüzû" PESİNAT* 3 TAKSİT TAKSİT 216.000 000 270.000 000 473.000 000 552.000 000 626.000 000 779.000.000 876.000 000 369.000 000 505 000 000 216.000.000 243.000 000 480.000 000 550.000 000 423.000 000 510.000 000 508.000 000 589000000 188.000.000 216.000 000 343.000.000 393.000.000 TOPLAM 864 000 000 1 080 000 000 1892 000.000 2 208 000 000 2 504.000 000 3 116.000 000 3 504 000.000 1 476.000 000 2 020 000 000 S64.000.000 972.000 000 1920.000 000 2.200.000 0O0 1.692.000 000 2 040 000 000 2 032 000 000 2.356.000 000 752.000 000 864.000.000 1 372.000.000 1.572.000 000 PEŞİNAT » 6 TAKSİT TAKSIT 134.000.000 168 000 000 295 000.000 344.000.000 390 000.000 486 000.000 547 000.000 230.000.000 315 000 000 134 «».000 151 000.000 299 000.000 343.000.000 264 000.000 318 000.000 317 000 000 367 000.000 117000.000 134 000.000 214.000.000 245.000.000 TOPLAM 938.000 000 1 176.000 000 2.065000 000 2408 000 000 2730 000 000 3 402 000.000 3 829.000 000 1610 000 000 2.205.000 000 938.000.000 1057 000 000 2.093 000.000 2.401 000.000 1846 000 000 2228.000 000 2-219 000 000 2.569000 000 819 000 000 938 000 000 1.498 000.000 1715 000 000 " Serinliğin ekonomik yüzü" PEŞINAT • 9 TAKSTT ' TAKSİT 103 000 000 129 000 000 225 000 000 263.000 000 298 000 000 37ı 000 000 417 000.000 176 000 000 241 000 000 103.000.000 116 000 000 r 2 2 9 000 000 262 000 000 202 000 000 243.000.000 242 000 000 281 000 000 90 000 000 103 000 000 164 000 000 187 000 000 TOPLAM 1 030 000 000 1.290.000 000 2.25O.OOO.0O0 2 S30.000.000 2 960 000000 3.710.000.000 4 170 000 000 1 760000.000 2 410 000 000 1.030.000.000 1.160.000.000 2.290 000 000 2.620.000.000 2.020 000 000 2.430.000 000 2.420.000.000 2.810 000.000 900.000.000 1.030.000.000 1.640.000.000 1.870.000.000 * Fiyatiarımıza KDV ve diğer vergiler dahildir. Kampanyamtz stoklarıınızla sınırtıdır. * Tavan, Asma Tavan, Yer, Salon tip ve çok iç üniteli klima sistemleri ile iigili bilgi için lütfen arayınız. Önce bilgi a i m > sonra klima Uzman Pazarlama ve Teknik Kadromuzla hizmetinizdeyiz. Teknosa Klima 3YIL GARANTİ Ücretsiz KeşH Ücretsiz Morttaj Hemen Teslim Axesscard «vorldcard D E M I R " satışta güvence, serviste kalitea Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. Telefon : (0212) 635 63 23 (Pbx) Faks : (0212) 635 62 98 e-mail: demirsogutma@mynet.com SİZE ÖZEL : Bu llan ile sipariş edilen klima clhazları için tüm ürünlerde % 5 indirim uygufanacaktır. yön: stanley kubrick oyn: tom cruise, nicole kidman cuma herşey onun sıradışı bir partiye katılmasıyla başlar... artık garip ve esrarengiz olaylar peşini bırakmaz... gel grtler arasında sıkışan genç doktorun gerilim ve duygu yüklü macerasını sakın kaçırmayın! esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog