Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2003 CUMA 14 Ul\ kultur@cumhuriyet.com.tr Farklı başlıklardaki etkinliklerlefestival uluslararası boyuta taşınma yolunda Sınırlara aynatutmak... LJ anatın hangi dalmda olursa olsun bir etkinlik düzenlemenin Antalya'ya ilişkin zorluklan değil aksine kolaylıklan var. Var olan zorluklar ise sanatın hassasiyetine ait olanlardır ki bunlar, her coğrafya için geçerlidir." ÖZLEM ALTUNOK Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kültür Sanat Vakfı (AK- SAV) ve Etkin Sanat Derneği işbir- liğiyle ikincisı gerçekleştirilecek olan Antalya Resim Festivali 2 Ey- lül'de başhyor. Etkinlik programı içinde geçen yıl olduğu gıbı 'Ulusal Resim Yanşma- sı', 'Resim Fuan', 'Duvar Resmi', 'Panel ve Söyleşi' yer alıyor. Festival programına bu yıl eklenen bölüm- ler arasında 'Lluslararası Resim Bu- luşmasT gibi çeşitli etldnlikler yer alı- yor. Yakın bir gelecekte uluslarara- sı bir organizasyona dönüşmesi he- deflenen Antalya Resim Festivali, alternatif turizme yönelik olarak bir sanat turizmi potansiyeli de banndı- nyor. Konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi Resim Festivali Genel Koordinatörü Ziya Büyük ile görüş- tük. - Antalya'da plastik sanatlar ala- nında bir festival düzenlemenin zor- luklan ve getinieri neler? ZİYA BUYÜK-ÖncelıkJe şunu be- lirtmek isterim; Antalya'da sanatın hangi dalmda olursa olsun bir etkin- lik düzenlemenin .Antalya'ya iliş- kin zorluklan değil aksine kolaylık- lan var. Söz konusu zorluklar sana- tın hassasiyetlerine ait zorluklardır ki, her coğrafya için geçerlidir. An- Ziya Büyük, festivalde sanatçı hakian açısından hassas davrandıklannı söylüyor. Zengin etkinlikprogramıvla dikkat çekenfestival kapsanundayapıian birduvar resmi talya Türk turizminin başkenti ola- rak, iklim ve coğrafya bakımmdan her zaman çekici olmuş bir kent. Bunun yanı sıra konaklama ve ula- şım kolaylıklan bakımından da avan- tajlara sahip. Getirilerine gelince... Bir sanat organizasyonu, sanatçının katılımı olmaksızın yaşayamayaca- ğına göre, öncelikle sanatçıya bir getirisi olmak zorundadır. Bu bakış- tan hareketle, Antalya Resim Festi- vali, sanatçı hakian ve kazançlan açısından Türkiye'de ilk örnek sayı- labilecek uygulamalan yürürlüğe koydu. Bir iki örnek vermek gerekirse, festivalin Ulusal Resim Yanşma- sı'nda ödül kazanan eserlere, genel uygulamanın aksine tüm haklanyla el koyma uygulaması reddedildi. Yi- ne, yanşma seçici kurul değerlendir- mesi izleyicilere açık olarak yapılı- yor. Festivalin ilk yılında kent dışından 400 civannda sanatçı ve sanatsever kendı olanaklanyla kente gelmişti. Bu küçük ama anlamlı işaret, festi- valin gelecekte uluslararası bir orga- nizasyona dönüşmesiyle gerçek bir sanat turizmine dönüşebılecektır. İçerik zengjnleştirildi - Geçen yıl ilk kez düzenkdiğiniz festivalde bu yıl katılımı ve içeriği zenginleştirmek için ne gibi yenilik- ler yer ajacak? BUYUK- Geçen yıl bir hayal pro- jesi olarak başladığımız ve gerçek- leştirdiğimiz Antalya Resim Festi- vali'nin içeriğini zenginleştinnek üzere birtakım yeni etkinlikler koy- duk. Ancakbunu salt katılımı arttır- mak düşüncesiyle yapmadık. Yine geçen yıl yaptığımız ancak eksikliğıni veyayetersızliğini gördü- ğümüz bazı etkinlikleri de iptal et- tik. Sanatçı hakian ve kazanımlan- na yönelik uygulamalar doğal ola- rak katılımı kışkırtan başlıca etken. Festivalin içeriğini zenginleştirme- ye yönelik olarak bu yıl, Koleksiyon Sergisi (tş Bankası Koleksiyonu / Çalb dönemi), Bir Usta Özel Sergi- si (OrhanTaylan Sergisi). Uluslara- rası Resim Buluşması, Performans (Harun Antakyah), Sokak Resmi, Festival Sineması eklediğimiz et- kinlikler oldu. - Festival programında dikkat çe- ken bir diğer etkinlik de "Genç Res- samlar" başhkb bölüm. Bu bölümün içeriğinden bahsedebinr misiniz? BüYÜK - Festival bünyesinde "Genç Türk Ressamlanndan Bir Kesit" başlığıyla açılacak olan ser- gi, Altan Çelem, Alp Tamer Ulukı- lıç, Antonio Cosentino, Hakan Gür- soytrak, İrfan Önürmen, Mustafa Horasan, Mustafa Pancar, Özgür Korkmazgil, Saim Erken ve Temür Köranın eserlerinden oluşacak. Doksanh yıllarda resim dünyasında adı duyulmaya başlayan bu genç ku- şak ressamlannın ortak yanı, figü- ratıf çalışmalan ve hemen hepsinin artık olgunluk dönemine ulaşmış ol- malan. Çağdaş sanatta disiplinler arası eğilimlerin öne çıktığı bu dö- nemde, tüm ilgisizliğe ve hızla de- ğişen teknolojiye rağmen, ruval res- minde yeni ifade biçimleri bulma- ya çalışan bu ressamlanmızın sergi- si, resmin kavramsal yaklaşımlann- da taraf olmayan festivalin demok- ratik yaklaşımı çerçevesinde prog- rama alındı. - Festival neden plastik sanadarm sadece resim dalını kapsıyor? Kısa- cası neden resim festivali? BUYUK - Antalya'nın bir turizm başkenti olmasına paralel olarak ay- nı zamanda bir sanat kenti olma he- defi var. Bu hedefe ulaşabümek, yıl içine yayılan çeşitli sanat organizas- yonlannı gerekli kılmakta ve iklım koşullan buna izin vennektedir. Plastik sanatlann tümünü kapsa- yan bir organizasyonu belki bir ay- da yaparsınız ancak geri kalan on bir ayda yatmanız gerekir. Aynca plastik sanatlann tümünü kapsayan bir organizasyonun hem pratik güçlükleri hem de birbirinin etkisini azaltacağmı düşünürsek ne- den resim festivali sorusuna cevap bulabiliriz. (Bilgi için: WHW.antresimfest.org - Tel: 0 242.24i 74 01) 1 Eylül, bir hafta sürecek etkinliklerle kuîlanacak Gelenekten geleceğe banş sergisi GÜLŞAH DURAK Önce Afganistan, ardından he- men yanı başımızdaki Irak... Dün- yanın diğer ucunda Kuzey Kore ve Afrika'nın bir köşesinde Li- berya... Yıllardır dinmeyen acı Filistin... Dünya, emperyalist güçlerin parmaİdan arasında kıvranıyor... Tam da bu dönemde Türkiye'de emperyalizm gibi banşın da ör- gütlenmesı _ - _ ^ _ _ _ ^ _ _ gereksinimin- den yola çı- kan bir grup, yaklaşık 20 yıl sonra Ba- nş Derneği, yeniden kur- du. Dernek, 1 Eylül Dünya Banş Günü kutlamalanna bugün Abidin Dino, Avni Arbaş, Meh- metGüleryüz gibi ünlü res- samlann eser- lerinin de bu- lunduğu "Ge- lenekten Ge- leceğe Banş Sergisi"yle başhyor. Türkiye ve dünyadaki banş hareket- lerininbirhal- kası olan Ba- nş Derneği, uluslararası arenada Dün- ^~'^^~~""""~~ 1 ya Banş Konseyi'nin Türkiye temsilcisi olarak mücadelesini yürütüyor. Dernek Başkanı BilgütayDur- na, hızını kesmeyen emperya- lizm saldırganlığına karşı banş mücadelesinin de sürekliliğini sağlamayı amaçladıklanru belir- terek "Savaşlann oluşma nedeni ortadan kalkana kadarbanş mü- cadelesi devam etmeü. YoksuDuk • 1 Eylül Dünya Banş Günü kutlamalanna bugün Kadıköy Belediyesi Ön Fu- aye Salonu'nda Abidin Dino, Avni Arbaş, Mehmet Güleryüz gibi ünlü ressamlann eserlerinin de bulunduğu "Gelenekten Geleceğe Banş Sergisi "yle başhyor. ve açhkla mücadele de banşuı bir parçası" dedi. Durna, Dünya Banş Konseyi üyeliğine kabul edilen derneğin, 1 Eylül'ü bir hafta sürecek bir etkinlikler dizisiyle kutlayacağı- nı söyledi. Etkinlikler bugün 80'i aşkın sanatçının eserlerinin yer alaca- ğı "Gelenekten Geleceğe Banş Sergtsi"} le başhyor. Kadıköy Be- lediyesi Ön Fuaye Salonu'nda — ^ - ^ — ^ - ^ — açılacak olan sergide. "mutluluğun resmi"nı ba- nş ve kardeş- lik olmadan çizemeyen Abidin Di- no'dan Avni Arbaş'a, Ci- hat Aral'dan Mehmet Gü- leryüz'e, Katy Sarne- sar'danTaka- yoshi Saka- ba'ye kadar birçok ressa- mın eseri ser- gilenecek. MoUa De- mirelvelbra- hinı Akyü- rek'in banş fotoğraflany- la katıldığı sergiye, çok sayıda sanat- çı da heykel ve seramik eserleriyleka- tılıyor. 4 Ey- lül'e kadar görülebılecek olan sergi, 6-30 Eylül tanhleri arasın- da da Nâzım Kültürevi'nde açı- lacak. 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında ise Nâzım Kültürevi'nde karikatüristlerin banş üzerine çiz- gileri görülebilecek. Etkinlikler kapsanunda 31 Ağustos gecesi ise Kadıköy Özgürlük Parkı'nda "Banş Şenliği'' düzenlenecek. 6. Likya/Kaş Kültür ve Sanat Festivali Dünya Banş gününde başlayacak Likya-mavi uygarlık Açüışı Tan Sağtürk, Özge Başaran, Cenk Karayel ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılannın yer aldığı 'Dostum Akdeniz" baleshle >apılacak. Kültür Ser\isi - Akdeniz'in güzel beldesi Kaş, bu yıl ressam Ayduı Çukuravanın komite başkanlığında bambaşka bir boyutla 6. Likya / Kaş Kültür ve Sanat FestivaK'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival, Sanko Holding ve Kemer Resort desteğinde, Antik Likya ve Cumhuriyet'e saygı çerçevesiyle tarih, kültür, sanat ve insan buluşmasını sağlayıp düzeyli bir anma ve kutlama ile bu coşkuyu uluslararası platforma taşımayı hedefliyor. 1 Eylül Dünya Banş Günü başlayacak olan festival. 'Dostum Akdeniz' balesi (Tan Sağtürk, Özge Başaran. CenkKarayel ve Antalya Devlet Opereve Balesi sanatçılan Koreografi: Mehmet Balkan) ile sanatseverlerle buluşacak. Çok yönlü etkinlikler Fransa, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen bilim insanlan ve sanatçılanmızm resim, heykel, fotoğraf, bale, belgesel film gösterisi, şiir dinletisi, konser, panel ve konferans etkinlikleriyle sürecek olan festival 4 Eylül Perşembe günü sona erecek. Festival kapsamında; 2 Eylül Salı günü, 21.00'de Cezmi Ersöz'ün şiir dinletisi ve 22.00"de 'Ukya-Mavi Uygarlık' belgesel fihn gösterisi, 3 Eylül Çarşamba günü, saat 19.15'te Vedat Şen'in klasik gitar dinletisi, 21,30'da Devlet Opera ve Balesi'nin modern dans gösterisi ve 4 Eylül Perşembe günü, saat 19.15'te Duygu& Gökhan grubunun caz dinletisi, 21.30'da Kubat'ın konseri izlenebilir. Aynca 2 Eylül'de açılışı yapılacak olan sokak sergileri de 5 Eylül e kadar görülebilir. Gümüşlük Akademisi, iki atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak Değerler ve insan doğası Kültür Servisi - Gümüşlük Akademi- si, 31 Ağustos - 4 Eylül ve 8 - 12 Eylül tarihleri arasında iki atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. 'Fdsefe-Edebiyat İKşkileri Bağlamın- da Değerler Sorunu' tanımıylailk atöl- ye çalışması 31 Ağustos - 4 Eylül tarih- leri arasında yapılacak. Mustafa Gü- nay'ın eğitmenliğini yapacağı atölyede, felsefe ve edebiyatta 19. yüzyılın sonla- nndan günümüze kadar olan dönemde değerler sorunuyla bağıntılı olarak; in- san doğası, yabancılaşma, özgürlük, kö- tülük gibi sorunlar ele alınacak. 8-12 Eylül'de ise Ramazan Çakıroğ- hı, Mustafa Günav'ın birlikte düzenle- dıkleri atölyenın başlığı 'Antropolojive İnsan Felsefesi Açısından İnsan'. Atölye- de; insan nedir, ne değildir? tnsanın do- ğası mı, yoksa tarihi mi vardır? Insanın insanlaşma sürecinden ve mücadelesin- den söz edilebilir mi? gibi konular tar- tışılacak. 75 milyon TL olan kurs ücret- lerine Konaklama dahil değil. Akade- midekı kurslara katılanlar akademinin misafır odalannda ücret karşılığı konak- lama ve vakıflokalinde yemek yeme im- kânlanndan yararlanabilecek. Konaklama ücreti: 25 Milyon TL günlük (1 kişilik odalarda) 17.5 Milyon TL / günlük (2 kişilik odalarda) Kurs ve Konaklama ücretlerinin havale edebile- ceği banka hesap numarası: (Garanti Bankası Bodrum Şubesi, 309-6201564 - M'H T H: gumuslukakademisi.org. - 0252 394 43 01) \AZIODASI SELtM tLERİ Hazin Bip Yakarış (2) Edmondo de Amicis'in Istanbul gezisinde yo- lu Beşiktaş'a açılır. Barboros'un türbesi ağaçlar ve evler arasın- dadır. Bir bakıma gizlenmiş, evlere ve yeniden hayata karışmış... Türbeyi bir çınar topluluğu gölgelemektedir. Denizin üstüne doğru uzanan güzel kahvede oturanlar sessiz, dingin, ağırbaşlı. Bir alçakgö- nüllülük havası esiyor. Arka plandaki tepe ye- şilliklerle kaplı. Şimdi, kentin değil, kenrten bağımsız, kentin içinde adeta ayrı bir kent olan Boğaziçi'nin man- zarası hüküm sürmeye koyulmuştur. İnsan hangi yakaya bakacağını bilemezmiş. Anadolu yakasının da, Rumeli'nin de pitoreski durmadan değişiyor, yenileniyormuş. Siluet iyice incelir, yeşil gürieştikçe gürieşir, renk- ler canlanır. Italyan edip durmadan tasvir eder; tasvirlerin ardı arkası kesilmez... Beyaz mermerden sütun dizileriyle Çırağan Sa- rayı'nın taraçalarını, uçuşan, hep uçuşan Boğaz kuşları, deniz kuşlan bezemektedir. Karşıda Kuzguncuk, süsen çiçeğinin bütün renkleriyle tutuşur. Fakat ille yeşil. De Amicis şöyle diyor: "Küçük yeşil tepelerin eteğinde toplanmış veya dağılmış ve kendilerini gizlemek istermiş gibi görünen pek sık biryeşillik örtüsüyle örtül- müş bütün bu köyler, birbirlerine, çiçek çelenk- leri gibi köşkler ve küçük evlerle, satıil boyun- ca uzanan veya dama tahtası gibiyahut kat kat düzenlenmiş veyeşilin hertürlüsüyle boyanmış birçok bahçe, bostan ve ufak çayııiıkların ara- sından geçip tepelerden denize kadar zikzak- lar çizerek inen uzun ağaç dizileriyle bağlanmış- tır." Ancak bazı minyatürlerde rastlayabilecegi- miz bir görünüm. Bu muhteşem görünümün yerini, yüz yıl geç- meden, çorak, kel tepeler alacaktır. Uzun ağaç dizilerine kıyılır. Bahçeler, bostanlar, çayıriıklar öncesiz sonrasız kaybolur. Çiçek çelenklerini andırır köşklerin, yalılann, evlerin mimarisi, kıyılardan tepelere, ucube ya- pıların dehşet uyandıncı mimarisine evrilecek- tir. Akıllara durgunluk verici bir doğa ve bayındır- lıkyıkımı. 1874 yılının Istanbul'unda, bütün Boğaziçi, baştan başa, iskelelerle kuşanmıştır. Iskelelerin her biri, ufak bir yalıya benzer. De Amicis yirmi iskele sayar. tstanbul, yalnızca bir payitaht değil, aynı za- manda dünya başkentlerindendir: Boğaziçi'nin olağanüstü zarif iskelelerine gez- gin gözüyle baktığınızda, Türk hanımları, Avru- palı hanımlan, zabitleri, Müslüman, Hıristiyan, Musevi din adamlarını, haremağalannı, züppe- leri görürsünüz. Fes, sarık, takke, kadın ve er- kek şapkası, hepsi bir aradadır. Yolcu vapurundan kalabalık iner, diğer kala- balık vapura binmektedir... Beyazla deniz mavisinin uyum sağladığı bu is- keleler, elli altmış yıl sonra işlevlerini yitirecek- tir. Bazısının önünden "kazıklı yol" geçiyor bu- gün. (Büyükdere'ninki içler acısı.) Iskeleyle kazıklı yol arasında bir karış deniz, üstelik akıntısıyla ünlü Boğaz denizi, burada, yoğun çerçöple durgunlaşmış. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğindeki Bo- ğaziçi mimarisi, bitki örtüsüne, denize, doğaya karışmak ister gibidir. De Amicis bundan eniko- nu etkilenir. Yalılar suyun üstünde yüzüyormuşçasına bir izlenim bırakır. Kim bilir kaç kuşak mimar, usta, böylesi bir süzülüş için emek harcamış, alınte- ri dökmüştür... Sarı, mavi, erguvani evlerin sarmaşıklarla, çi- çek dolu taraçalarla örtündüğü gözlenebilir. Selvi, defne, portakal ağacı ormanları. Gerçekle düş arasında hisseder kendini ya- zar. Uyanıkken düş gördüğü kanısına vanr. Takvimde Iz Bırakan: "Unutalım hepsini, olurmu?" Ruth Rendell. Güneşi Beklerken, Ayşegül Demir'in çevirisi, Doğan Kitap, 2003. R Ü L T Ü R # Ç İ Z İ K K Â M İ L M A S A R A C I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog