Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2003 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab(5 cumhuriyet.com.tr Tahran yönetimi: Nukleer hazırız • Harrazı, nukleer santrallarda BM denetımlennı sağlav acak goruşmelere başlama\a hazır olduklannı soyledı Harrazı, El Kaıde konusunda *\BD ıle ışbırlığı yapmaları ıçın "hıçbır neden" bulunmadığını da sozlenne ekledı Dış Haberler Servisi - tran Dışışlen Bakanı Kemal Harrazi. Bırle^mış Mılletler'ın (BM) nukleer santrallarda denetım yapmasına olanak sağlayacak goruşmelere başlamaya hazır olduklannı bıldırdı Harrazı. dun 2 gunluk zıyaret ıçın gıttığı Japonvada. CNN tele\ızyonuna yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjısı -\jansi (UAEA) Genel Muduru ne. ek protokol konusundakı goruşmelere başlamava hazır olduklannı bıldırdıklennı soyledı Kemal Harrazı U<\EA denetçılennın, Iran'da zengmleştınlmış uranyum bulmalanvla ılgılı olarak, "Denetçilerin, ISatanz'da zenginleştirilmiş uranyum izlerini bulduklaruıın doğru olduğunu" soyledı Bu ızlere ıthal ettıklen urunlere uranyum bulaştığı ıçın rastlandığını belırten Harrazı, UAE-\ nın bunun kaynağını araştırdığını kaydettı Bunun teknık bır konu olduğunu v e sıyasete konu edılmemesı gerektığını belırten Harrazı, "Zenginleştirilmiş uranyumumuz ve nukleer sılah gelıştirme programunız yok" dedı 'ABD de yardım efmiyor* B\l \B RusyaveABD, Tahran dan, BM denetçılennın nukleer enerjı alanlanna gınş olanağı tanıyacak Nukleer Sılahlann \avılmasının Onlenmesı Anlaşmasf nın ek protokolunu ımzalamasını ıstıyor Ancak Tahran, srvıl olduğunu one surduğu nukleer programı ıçın teknolojı \e bılgı \enlmedığı takdırde ek protokolu ımzalamayı reddedıyor Harrazı, El Kaıde konu^unda \Vashington ıle ışbırlığı yapmalan ıçın ıse "hiçbir neden" bulunmadığını belırttı Harrazı, "VVashington, Halkın Miicahitleri Orgutu konusunda bizünle işbiıüği vapmıyor. tşbirügi karşıhklı olmalıdır, bundan dolayı bizinı de El kaıde konusunda \merikan vonetinmle işbiıüği yapmamız için hiçbir neden bulunmamaktadır" dedı Kelly skandalınm sorumluluğunu üstlenen Ingiltere Başbakanı, Irak dosyasmın abartıldığı savını reddetti lairhem suçluhem güçlü İlgınç protesto. (RELTERS) Dış Haberier Servisi - Savıınma Bakanlığı kıtle ımha sılahı uzmanı Dr David Kelly'nın olumuy le ılgılı soruşturma çerçev esınde dun ıfade v eren Ingiltere Başbakanı Tony Blair. "Irak dosyasmın abartıldığı yo- nundeki savlar gerçek olsaydı istifa ederdim" dedı Bır yargıcın karşısın- da hukumetının durustluğunu savTJnmak zorunda kalan Blaır, Kelly'nın adı- nın açıklan- masıyla ılgılı sorumluluğun ken- dısıne aıt olduğunu da soyledı Kelly skandalı yuzunden ıktıdannın en zor gunlennı yaşayan ve koltuğu sallanan Blaır, dun yuksek mahkeme- de, yuksek yargıç Brian Hutton'ın soru- lannı yanıtladı Blaır, 11 Eylul saldınla- nnın ardından Irak v e kıtle ımha sılahı ge- lıştırdığınden kuşkulanılan dığer uç ulke ıle ılgılı dosya hazırlama gereğı duyulduğunu • Kelly soruşturması çerçevesinde ifade veren Blaır, k 'Irak dosyasıyla ılgılı savlar doğru olsaydı istifa ederdim" dedi. Blaır, mahkeme binasına yüzlerce kişinin protestolan arasında girip çıktı. bıldırdı Once 4 ulkeyle ılgılı dosya hazır- lanmaya başlandığmı belırten Blaır, daha sonra kıtle ımha sılahlan konusundakı sabı- kası nedenıyle Irak'ın tek ba^ma rapor ko- nusu edılmesıne karar \enldığını soyledı Blaır, Irak'ın kıtle ımha sılahJarının45 da- kıka ıçınde de\reye gırebıleceğı ıstıhbara- tının rapora gırdığmı 9 Eylul'de gorduğu- nu bıldırdı 45 dakıka ıddıasının cıddı ıstıh- barat kaynaklarından geldığını ve sorgu- lanma gereğı duyulmadığını da belırten Blaır, busavı Başbakanlık"ın rapora soktu- ğunu da yalanladı Blaır. BBC'nın Irak dosyasmın abartıldı- ğı habennın kaynağı olarak Kelly1 nın adı- nı açıklamasının sorumluluğunu da ustlen- dı Başbakan Blaır, Kelly'nın adının açık- lanmasıyla ılgılı sorumluluğun burokratla- nna değıl tamamen kendısıne aıt olduğunu soyledı BBC'nın, Irak'la ılgılı gerçeklenn abartıldığı yonundekı habennın çok cıddı bır suçlama olduğunu, gerçek olmadığını soy- leyen Blaır. "Irak dosyasıyla iltnli savlar doğ- ru okay dı istifa ederdim. Bu. kanıtlanması du- rumunda istifamı gerektinecek kadar ağır bir suçlama" dedı "Suçlamalar olağanüstiT Kelly'nın Irak dosyalannın hazırlanma- sında rolu olduğunu bılmedığını soyleyen Blaır, BBC muhabın \ndrew Gilligan tara- fından, hukumetle ılgılı olarak ortaya atılan suçlamalan "olağanüstü" dıye yorumladı Eylulde açıklanan dosyanın savaşa ze mın hazırlamaya yonelık olmadığını one suren bazı ıstıhbaratçılann memnunıyet- sızlıklen bulunduğunu da duvmadığını kay- deden Blaır, "Bu şikâyetler bana kadar ula- şamamış olabilir" dedı "BBC habennın yanhşhğını kabul etsey- di konu kapanacaktT dıyen Blaır, BBC ye baskı yapmaya çalıştıklan suçlamalannı ıse reddetti Blaır BBC yı suçlarken. "Kay- naklan konusunda doğrulama va da yalan- lama yapmamalan için bir neden yoktu" de- dı Kelly'nın bır memur olduğunu \e adı- nın saklanmasının olanaksız gorunduğunu sa\ unan Blaır "Kelly, basınla ve politikacı- laria ihşkileri olan bir kişiydi. \ynca, onun guçlu bir kişilik olduğuna inanıvorduk" dı- vekonuştu Bovlece Kelly 'nın ısmınınaçık- lanmasıyla olen bılım adamının ıntıharı noktasına gelınebıleceğını tahmın etmedık- lennı de dolaylı bıçımde sa\unmaya çalı- şan Başbakan Kelly'nın soruşturma ko- mısvonuna verdığı ıfadevı de "Belkiyarar- lıv dı ama iddia edildiği gibi bize yardımcı ol- maya yoneük değUdi'" dıye yorumladı 630 bin Yahudi, 200 bin yeni göçmen ve 170 bin Arap yoksulluktan etkileniyor Her beş Israilliden biri aç Işçı Partısı'nden Yulı Tamır. devletın 55 yıllık geçmışmde ılk kez gorulen bu tablonun "tsraıl de\ letı ve hukumetı ıçın utanç \erıcı" olduğunu soyledı Dış Haberier Servisi - IsraıFde. yak- laşık 1 mılyon kışının açlık çektığı bıl- dınldı Resmı bır raporda, boyle bır ora- na îsraıl de\ letının 55 yıllık geçmışın- de, ılk defa rastlanıldığı ıfade edıldı Sağlık Bakanlığı'nın talebı uzenne geçen şubat ıle mart aylan arasında ya- pıian bır ara^tırma sonucu hazırlanan v e Israıl medvasının dun yayımladığı ra- porda, tsraıl nufusunun beşte bınnden fazlasının "ciddibeslenmezoriuklany- la" karşı karşıya olduğu belırtıldı Raporda, fakırlığın neden olduğu bu durumdan etkılenenler arasında 630 bin Yahudi'nın, 200 bin yenı goç- menınve 170 bin kadar tsraıllıArap'ın bulunduğu açıklandı Rapora gore aynca, nufusun yakla- şık 600 bınının açlık sorunu "çokcid- di boyutlarda", 300 bını yetersız bes- lenme nedenıyle kılo kaybemış du- rumda v e 500 bınıyse tasarruf amacıy- la gunde bır oğunu atladığmı soyluyor Açlık çeken nufusun yuzde 46'sının kansızlık, yuzde 33'unun yuksek k o lesterol yuzde 27'smınde yuksek tan- sıyon sorununun olduğu ıfade edıldı Muhalefettekı Işçı Partısı'nden mıl- lervekılı YuliTamir, bu ıstatıstıklenn "İsrail devleti ve hükünıeti için utanç verici" olduğunu kaydettı ALKSOKAKLARA DÖKÜLDÜ Elektrik kesintisi Londra'yı kanştırdı FilistinABD 'nin söziinü dinlediFilistin YonetimL İslanıi \ardım kuruluşlanna aıt 39 banka hesabını dondurdu. Bu karann alınmasında. \BD'nın Fîhstın ıızennde "terorisöere karşı harekete geçilmesi" yonunde kurduğu baskının etkili olduğu belirtilhor. İsrail v onetimi de bu karan memnunivctle karşüadı. tsraiTin hükumet sözculerinden Dore Cold, "İsraiTüı uzun zamandan beri bazı İslami vakniann Hamas'la yakm ilişki içensmde olmalanndan vonetınıının pazar gunu aldığı karar, perşembe gunu Gazze'deki bankalardan av lık çekJennı tahsıl etmeye giden birçok Filisrinlinın "paralannı alamayacakJan \e bankadaki hesaplann dondurulduğu" vanıtını almalan uzerine ortaya çıktı. Ozurlu Filistinliler. karan protesto etmek amacıyla Gazze'nin gunevindeki Refah kasabasında oturma eyleıni duzenlediler. (Fotoğraf AP) LO\DR.\(\A)-IngıI- tere'nın başkentı Lond- ra'nın merkezınde yarım saatlık elektrik kesıntısı kargaşaya neden oldu Ge- çen gunlerde\evv York ve Toronto'nun da aralannda bulunduğu Kuzey \BD v e Guney Kanada'dakı elekt- nk kesıntılenn- den sonra ya- şanan goruntu- lere sahne olan Londra'da ula- şım hızmetlerı aksarken halk cadde ve so- kaklara dokul- du Kuzey ABD ve Guney Ka- nada'da 15 \ğustos'ta meydana gelen ve 36 saat suren elektnk kesıntısınden son- ra dun de Londra karanlı- ğa gomuldu Londra nın merkezınde dun TSI 20 15'teelektrıklerkesıldı 34 dakıka suren kesıntı sı- rasında ulke genelınde ula- şım hızmetlerı aksarken Londra dakı Waterloo v e Vıctona metro ıstasvonla- • Londra'nın merkezınde yanm saatten fazla suren eleknk kesıntısı kargaşaya neden oldu Iş çıkış saatlennde yaşanan kesıntı nedenıyle ulaşım hızmetlen aksadı, bazı trenlerde mahsur kalanlar oldu n ıle bazı trenlerde mahsur kalanlar oldu lş çıkışı sa- atlerıne denk gelen kesın- tı sirasında metro ve tren- den ınebılen yolculann cad- de ve sokaklan doldurma- sı uzenne kargaşanın ya- şandığı kent merkezı tama- men karanlığa gomuldu Ingiltere ener- jı dağıtım şır- ketı Of- gem den yapı- lan açıklama- da, kesıntının 34 dakıka sur- duğu belırtılır- ken kesıntının nedenı hakkın- da bır bılgı ve- nlmedı Kuzey ABD v e Guney Ka- nada dakı elektnk kesın- tılerının aşın sıcaklar ne- denıv le klıma kullanımın- dakı artiş ıle elektnk tesı- satlanndakı eskımeye bağ- lı olarak gerçekleştığı açık- lanmıştı 36 saat suren elektnk kesıntılen sirasın- da "terör" korkusu yaşay an \BD lıler sokaklarda sa- bahlamıştı Aııkaıa L'niversitcsi Siirckli Eğitiın Merkezi ANKARA ÜNİVERSİTESİ Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 33. Dönem Temel Eğitim ve Uzmanlık Kurslarına "Avrupa Birliği" konusunda eğitilmek üzere kursiyer alınacaktır. • Kurslao-1 Ekım 200^ -12 Ocak 2004 tanhlen arasında haftada ıkı varun gun (8 ders saatı) olarak yapılacaktır • Kurslara ancak 4 >ıllık > r uksekokuL unıversıte mezunu olanlar alınacaktır • 4da> lar once bır vabancı dıl smav ına tabı tutulacaklardır (tngılızce Fransızca Mmanca) • Smav Tanhı 15 Evlul 200^ Saat 10 00 • Son Başvuru Tanhı 12 Evlul 2003 Açılacak Programlar • Temel Eğıtım ve \B LluslararaM Ihşkıler Kursu (102 Saat) • Lluslararası Ihşkıler Lzmanlık Kursu (102 Saat) • ^rupa Bırlığı Lzmanlık Kursu 1108 Saat) • \vrupa Bırlığı Hukuku Lzmanlık Programı (90 Saat) • Jean Monnet \vrupa Bırlığı Sosval Polıtıka Modulu (40 Saat) (Bu kursa katılım ıçın >abancı dıl şartı aranmamaktadır) Kavıt ve Detaylı Bilgi tçin Adres Ankara Unıversıtesı Cebecı Kampusu 06590 Cebecı - \nkara Web wwvı ankara edu tr reseenter ataum Telefon 0 312 362 07 62 103 ve 110 Faks 0 312 320 50 61 e-posta ataumfa educatıon ankara edu tr BAKIRKÖY 3. ASLÎYE HUKLIK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'\DE> 2002 2^9 E 200^ ^11 k Davau Sos\al Sıgortalar Kurumu Başkanlu \ekılı taratından da\alı Tunı.a\ Okmen ale\hıne mahkememıze atılan alacak da\asının \apılan açık vargılama^ı sonunda Da\alı Tunca\ Ok- men e da\a düekvesı %e duruşma gunu ılanen teblıg edılmiş olup bu kerre mahkeme hukmunun de bu da\alı\a ılanen leblıgıne karar veriımı^tır 1 Da\anın kabulune 901 3H T^Ğ lıranın tn, tahakkuk tanhı olan 1S 10 2001 tanhınden mbaren \asal taızı ıle bırlıkte davalıdan alınarak da- \acı\a \erılme>ıne 2 Harçlar Kanunu geregınce hesap edılen 4S 682 86^ lıra harcın da\alı dan alınarak hazıneve gelır kavdına 1 Da\acı tarafça vapılan da\etı\e ılan gıderlen toplamı 2^9 600 000 lıra \argılama gıderı ıle avukatlık ucret tarıleü geregınce hesap edılen 100 000 000 lıra ULret ı \ekaletın davalıdan alınarak da\acı\a \enlmesıne ^ argıta\ \olu ac,ık olmak u?ea da\a..ı kurum \ekılı Av Bırgı\ı Derthnın \uzune kariji davalının \0klu2unda 11 O> 200' tanhınde \enlen 2002 ^ 9 E 200^ ^11 K ^a\ılı ışbu hukmun davalı TLNC ^\\ OK.MEN e da\etı\e venne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur Basın 409^4 Canımız ÖZMERT KAYTAZ'ı kaybettik. Cenazesi Ayvalık'ta, 29 Ağustos 2003 Cuma (bugün), ikindı namazını takıben defnedilecektir. Tüm dostlara duyumlur. KAYTAZ AİLESİ ÜMRANİYE 2. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKITIR\L4 İLAM Doi\a \ o 2002 264 > F^a^ Bır borı,tan dola\ı hacızlı \e aşaeıdacıns mıktar \e kı\metlen vazılı mallar satişa^ıkanlmıştır Bınncı amırma 29 09 2001 gunu saat 10 00-10 10da Eskı \nkara Cad \ o 6^ - Sangazı ljmranı\ede \apılacak \e o gunu knmetlerın \uzde ""> ıne îbteklı bulunmadıgı takdırde 06 10 2001 gunu avru \er \e ^aatte 2 arttırma \apıhrak satılaı-agı Şu kadar kı arttırma bedelı nın malın tahmın edılen kı\metının \"uzde 40 ını bulmasının \e »atış ıste\enın alacagına ruçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının \e bundan ba^ka parava çevırme \e pavlann pa\- lastırma masraflannı geı,meimın şart olduğu maluuzun satış bedelı uzerınde \ıızde oranın da KX)\ nın alıcı\a aıt olacagı \e s.atış şartnamesının ıcra dos\asında garulebılecegı masratı \e- nldıgı takdırde şartnamenın bır omeğının ıste\ene gonderılebıleı.egı tazla bılgı almak ıste\en- lerın sııkanda \azılı dos\a numarabi\la daıremıze bai\urmaları ılan olunur MuhammcD kıvmctı lıra Adedı 1 000 000 000 TL 1 Ad 1 000 000 000 TL 1 Ad 1 000 000 000 TL 1 Ad •*00 000 000 TL 1 Ad ^00000000-TL lAd 1 UO0 000 000 -TL 5 Ad "60 000 000 -TL "6 \d 1 000 000 000 -TL 2> \d 1M) 000 000 TL 1 \d 2 000 000 000 TL 4Ad 180 000 000 TL 1 Ad 200 000 000 TL 2 \d Cınsı (Mahı\etı \e önemlı nıtclıklenl 9 metre Ozkarlatan marka ı.amlı ^arkuten dolabı 8 metre Ozkarlatan Lamlı ^arkuten dolabı 16 metre avik tıp >utluk buzdolabı 2 metre kunı\emi} dolabı tamlı 1 S metre kurmemış dolabi \ azar ka-*j Cırt raflaorta revon (beş katlıl Du\ar tıpı 1 katlı raf \n marka kı\Tna makıneM Kıvda marka elektronık terazı Topaloglu marka balam kesme makınesı Bıleısavar kla\\eNi Epson marka ıkı adet Ep^on \e Lıpon marka monıtor Ep^on marka kasa 1 adet Escord kasa 1 adet Escord guç kavnaeı Basın 411162 BÜYÜKÇEKVIECE 1. İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULt>* AÇIK ARTTIRMA İLAM Dob\a\o 2001 2^6^ Tal Bır borçtan dolavı hacızlı \e aşağıda cıns mıktar \e kıvmetlerı \azılı mallar satışa çıkanlmı^tır Bınncı arttırmada 04 9 2001 gunu saat 1 M0 11 40 ta Dızdarne Mah Mehtap iok \ o 4 1 Bu vukvekmeı.e lat adreıınde \apılalacak \e o gunu kısmetlerın \uzde "^ıne ibteklı bulunmadıgı tak dırde 09 09 2001 gunu i\nı ser ve saarte 2 arttırma \apılarak iatılatagı Şu kadar kı arttırma bedelı nın malın tahmın edılen kı\metının \uzde kırkını bulmaMmn \e ^atış ibte\enın alacagına ruçhanı olan alaı.aklının toplamından fazla olmasının \e bundan babka parava ı,e\ırme ve pavlann pavlaştır ma ma-.ratlarını geçmebinın şart olduğu mahtuzun batib bedelı uzerınde vuzde oranında K.D\ nın aİKiva aıt olacagı ve satiş şartnamebinın ıcra dob\abinda gorulebılecegı mabratı venldıgı takdırde bartnamenın bır ornegının ıstevene gondenlebıleı.egı fazla bılgı almak ibtevenlerın \ukanda vazılı dob\a numarabi\la daıremıze başvurmaları ılan olunur 0^ 08 2001 Muhammen kıvmetı lıra 6 000 000 000 -TL Adedı 1 CınM {Mahıvetı ve onemlı nıtelıklen) 14 \ \ 8468 plakalı 1998 model kıa marka tevpbiz normal gorunumlu kamvonet Basın -U9i6 ıhulv MAVİ YESİL S U N A R 31 «gustos 2003 Imer Demırer Dörtlüsü Vokal »yje Gencer DJ Hülyı Tunçag EYLÜL PROGRAMI 7 Ey ul 2 0 0 J Nûkhet-Neşet Ruacan Dörtlüsü DJ Kenan Onuk 14 Ey ul 2003 Turan Ünalp (voka!) Kerem Görsev (pıyano) Volkan Hursever ıkontrabas) DJ Atılla Dorsay 28 Eylu 2003 Neşet Ruacan Beşlisi DJ Sevın Okyay 5 Ek m 2003 ' Focan Funk Latın Project DJ Nurcan Akad İLAN BAKIRKÖY 9. ASLİYE HL KLTC HÂKİMLİĞİNDEN Do^vaNo 2002 666 Davacı Leman Doğan vekılı taratından davalı Galıp Dogan alevhıne aı,tlan tenfız davasmm vapılan açık duruşmasi sonunda Mahkememızce venlen 9 " 2003 tarıhlı 2002 666 E 2003 544 k savılı karar ıle davanın kabulune - \lmanva Mulheım \nder Ruhs Mahkemesı nuı 19 11 1996 tanh ve 20 F 113 96 savılı bo$anma\a velavete \e natakava ılışkın kararının TENFlZİNE MOHLK 43 \e devamı maddelen geregınce ış bu tenfızı de adı get,en karann altına şerhıne 2 920 000- TL eksık harcın davalıdan tahülıne avukata aıt olmak u^ere 200 000 000 - TL \ekalet ucretının davalıdan alınarak davacıva venlmesıne daır ka- rar venlmı>, olup ış bu karar adret.1 meçhul davalı Galıp Doâan a tlanen teblıS olunur Basm 4106S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog