Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef kı t a p I a r ı YANLIŞYILLAR Yakup Kepenek ^ 5 ^ kltap^kulübö < <4334ı Cagaloghı-lstaııbul Tel (212)512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p ] a r ı AKİLLERTARTIŞIYOR Leyla Emeç Tavşanoğlu T»'Cum 5^5» ÖŞgJUJİÜ C a 8 p azarlama A Ş Turtocağ] Cad Vo 3941 134334) CagaloŞlu-lstanbıılTd (^121 «12 05 05 80. YIL SAYI: 28449 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE KURTULUŞA KARŞ BİR İŞBİRLİKÇİ ÖRGÜ \/ İngiliz Muhipleri Cemiyeti nasıl kuruldu? \/ Kuruculan arasındaki ünlü gazeteciler kimlerdi? \/ İngilizlerden ve Sadrazam Damat Ferif'fen para alan kimdi? • İngiliz Muhipleri Cemiyeti etkinliğini yitirince kimler, hangi dinci örgüHeri kurdular? Yazan: Yrd.Doç.Dr. Üftade ÇUKUROVA - Yayına Hazırlayan: Işık KANSU. Pazar günü C u m h u r i y e t ' t e . . . BUYUK ZAFER Kuvayı Mılliyecıler, 30 Ağustos zaferiyle Ingıltere'den Yunanısîan'a dek emperyalisf Batı'nın hesaplarını bozdular 30 Ağustos'ta Kuvayı Millıyecilerın haklı ısyanı, yurtsever ınadı, zafere olan ınancı ve kurfuluşa donuk iddıası amacına ulaşırken ulusa! egemenlığin, yurf butünluğunun ve tam bağımsızlığın yalnız ve ancak sılahla kazanılabileceği bir kez daha tarihe geçfı Barış DOSTER'in yazı drzisi pazar günü Cumhuriyet te... Erdoğan 'antidemokratik' dedi. Memur eylemine katılanlar evlerinden toplanarak gözaltına alındı AKP demokrasisiMemurların haklarını aramak için Ankara'da yaptığı eylemin ardından. hükümetin direktifiyle harekete geçen polis 19 kişiyi gözaltına aldı. 14sendika yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. Sendikalar ve sivil örgütler, siyasi iktidann "insan haklan ve demokratikleşme" maskesinin düştüğünü belirttiler. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - Recep Tayyip Er- doğan ın geçen hafta sonu KESK tarafmdan gerçekleştinlen memur eylemını "antidemokratik" bul- duğunu açıklaması, Ankara polisi- nı "harekete geçırdi". Eylemin ar- dından son 3 günde gerçekleştinlen operasyonlarla büyük bölümü ey- leme katılan 19 kişi, sokaklardan ya da evlennden toplanarak gözal- tına alındı Gözaltına alınanların arasında 65 ve 70 yaşındakı ıkı kı- şının de bulunduğu öğrenildı Ara- lannda KESK Genel Başkanı Sami Evren'ın de bulunduğu 14 sendika yöneticisi hakkında ıse Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgı tarafından soruşturma başlatıldı Gözaltı ve soruşturmalann, Erdoğan'ın ve hafta başında Emnıyet Genel Mü- dürlüğü Sözcüsü Feyzullah Ars- lan'ın, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun direktifiyle eylemin "antidemokratik" olduğu yönün- dekı açıklamalannın ardından baş- latılması dıkkat çektı. Memurlarla yürütülen toplu gö- rüşmeler sırasında masadan kalkan KESK'in geçen hafta sonu gerçek- leştırdıği eyleme dönük hükümet- ten gelen eleştırilenn ardından An- kara polisı özellıkle dün gözaltı operasyonu başlattı. Ankara Valili- ğı, eylemle ilgıli olarak Sami Ev- ren'in de aralannda bulunduğu 14 sendıkacı hakkında 3 ayn suçla- mayla Ankara Cumhunyet Başsav- cılıgı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da vahliğin ıstemi üze- rine soruşturma başlattı. Ankara Basın Savcısı Hamza Uçar, evrakı ınceledıkten sonra 2911 sayılı Top- Iantı ve Gösteri Yürüyüşlen Yasa- sı'na muhalefet etme suçundan ifa- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de IRAK'A ASKER TEZKERESÎ AKP'Yl ZORLUYOR Hükümeti şelıit eenazesi korkuttuT ü r k askerinin 'riskli bölgede' görev yapacak olması saldın olasılığını güçlendiriyor. Türk askerine yönelik bir saldın olması durumunda AKP, özellikle yerel seçimler öncesinde hesap verememekten korkuyor. AKP, bir yandan ABD ile temaslannı sürdürürken diğer yandan tezkereyi zamana yayarak "ABD'ye teslim olmadık" mesajını vermeye çalışıyor. Elkatmış'tan ABD'ye Şantajdan vazgeçin TÜm dünyadaki Amerikan düş- manlığının nedenlerini araştı- ran heyeti kabul eden AKP'li Elkatmış, ABD'nin Kıbns ve Ermeni sorununu Türkiye'ye karşı şantaj malzemesi olarak kuilanmaktan vazgeçmesi ge- rektiğini söyledi. • 8. Sayfada Taleban tehdit etti Türk Kızılayı çekiliyor Irak'takİ Türk Kızılayı, Tale- ban'dan Kızılhaç'a gelen tehdit mektubu üzerine bu ülkeyi terk etme hazırhkJanna başladı. Dı- ğer yardım kuruluşlan da çekil- meye başladı. • 11. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, Türk aske- rine yönelik saldın olasılığı, "ABD'ye teslim olmadık" mesajı verilmesı, hükümet veparti ıçindekı tepkiler ıle anketlerde partılılerın I- rak'a asker gönderilmesine karşı olduğunun ortaya çık- ması ve devlet zirvesınde tam bir uyumun sağlanama- ması nedenlenyle tezkereyi erteledi. Irak'takı yerel unsurlann tam desteğını almak isteyen AKP, Türk askenne nskli bölgelerde görev verilmesi durumunda "şehit eenaze- si" olasılığından endışe du- yuyor. AKP hükümeti, eylül ayında Meclısin olağanüs- tü toplanarak gündeme ge- tırilmesi beklenen Irak'a as- ker gönderme tezkeresini sürpriz biçimde ekım ayına bıraktı. AKP'nin bu kara- nnda şu kaygılann etkıli ol- duğu belirtıldi. MArkasıSa.8,Sü.3'te • IRAKLIYARALILAR TÜRKÎYE'DE M 8. Sayfada Sporda çifte başarı Paris'te yapüan 9. DünyaAtletizm Şampiyo- nası'nda 1500 metre elemelerinde piste çı- kan SüreyyaAyhan. 4.08.12'lik derecesiyle birinci olarak yarı fînal koşmaya bak ka- zandı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rö- vanş maçında Galatasaray, Bulgaristan'da CSKA Sofya'yı 3-0 yendi. Sarı-Kırmızıhlar bu sonuçla adını bir kez daba Devler Ligi'ne yazdırdı. (Fotoğraflar- AP' REUTERS) • HABER, YORUM VE FOTOĞRAFLAR Spor'daveArkaSayfada Bakan Çelik, bakanlık müşavirlerinin çoğunu doğuya gönderdi 22 bürokrata sürgün Mllll eğitim müdürüne bağlı çalışma Yatıh ve pansıyonlu ılköğretım okullannın eksık yönlerını araş- tırmalan ıstenen müşavirler, üst düzeyde olmalanna karşın, görevlendirildiklen yerdeki mıllı eğitim müdü- rüne bağlı olarak çalışacak. Uygulamanm emekliliğe zorlamak için yapıldığı ileri sürüldü. • 4. Sayfada Öğrencilere usluluk sözleşmesi Miin ğ Bakanlığı'nm yeni ılköğretım yönetmeliğine göre 3. sı- nıfa kadar sınav yok. Yönetmelıkte ilginç bir uygula- ma da var. Sözlü uyanlarla "uslanmayan" öğrenciye de yaramazlık yapmayacağı ve davranışlannı düzeltece- ğine daır sözleşme imzalatılacak. • 3. Sayfada Diyanet 'in çalımı Alevisiz Alevi toplantısıDiyanet Işleri Başkanlığı, Alevi kaynaklannın da ele alınacağı 'dini yayıncılık kongresi' düzenlemeye hazırlanıyor. Toplantıya davet edilmeyen Alevi örgütleri ise tepkili. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ali Doğan, taraflan buluşturmadan yapılacak bir toplantıdan olumlu sonuç alınamayacağını belirtti. • 5. Sayfada Umut Davası sanıklan Şimdihepsi çokpişman! Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerinin failleri olarak Umut Operasyonu çerçevesinde yargılanan şenatçı Tevhid Selam örgütü üyesi 5 sanık, Topluma Kazandırma Yasası 'ndan yararlanmak için başvuruda bulundu. Mahkeme, 5 sanığın yasadan yararlanıp yararlanamayacaklannın incelenmesini istedi. • 4. Sayfada Ankara veîstanbulaa eylem İmar'da tutuMama İmar Bankası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanmalan istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 9 kişi serbest bırakıldı. Savcılık Kemal ve Yavuz Uzan hakkında ise gıyabi tutuklama karan çıkartılmasmı istedi. Şişli Adliyesi önünde toplanan bir grup, Uzanlar'ı protesto etti. • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cumhuriyet le birtüde Eski Sağ Yeni Sağ Hükümetin asker göndermeyı, 2B ile ilgilı anaya- sa değişıklığini ekim ayına bırakması, her ikı konu- yu askıya aldığı ya da ertelediğı bıçiminde yoaım- landı. Asker gönderme tezkeresini Irak'ta yaşanan ko- şullarda Meclis'e gönderemıyor. AKP, orman niteliğini yitinmiş arazilerin satışı refe- randuma gidecek olursa, özellıkle yerel seçimler ari- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kızıl gezegen ziyarete geldi Mars, son buzul çağından beri Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştırdi. Mars ile Dünya arasmdakı yakınlaşmalann son yıllardakı ortalaması 78 milyon kılometre olurken, dün gece yansı gerçekleşen yakınlaşmada bu mesafe 55 milyon 758 bin kilometreye indi. • 3. Sayjıda Türkiye yüz yıl geriden gidiyor Hava Kuvvetleri Komutanhğı'nı Orgeneral Ibrahim Fırtma'ya devreden Orgeneral Cumhur Asparuk, gelişmiş ülkelerin uzaydan dünyayı kontrol ettiğinı, Türkiye'nin ise hâlâ Mavi Akım'ı, ımam hatip okullannı, soyulan bankalan, tesettürleri, tarikatları konuştuğunu söyledi. • *. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Irak'ta Alınan Kararları Alma Süreci... Geçen hafta, Irak'a asker gönderilmesi tartışma- larında farklı sesler yükselince sormuştuk: - Mart sürecine dönüş mü? Gidiş onu gösteriyor. Hükümet daha önce almış olduğu kararları yeniden almaya çalışıyor! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'a gider- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog